giáo án điện tử phép cộng trong phạm vi 3

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BIÊNphep trư trong pham vi 6

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BIÊNphep trư trong pham vi 6

Toán học

... tháng 11 năm 2010 Toán Kiểm tra cũ: Phép cộng phạm vi Đọc bảng cộng Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi 6–1=5 6–5=1 6–2=4 6–4=2 6 3= 3 6 3= 3 Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép ... Phép trừ phạm vi Tính: 3 6 6 Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: + = 4+2=6 3+ 3=6 6–5= 6–2= 6 3= 3 6–1= 6–4= 6–6= Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: ... 6–4–2= 6–2–1 =3 6 3 3= 6–2–4= 6–1–2= 6–6 = Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp: a) b) – = – = Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Trò chơi:...
 • 10
 • 658
 • 7
Giáo án thao giảng: Phép cộng trong phạm vi 6

Giáo án thao giảng: Phép cộng trong phạm vi 6

Toán học

... tính chất giao hoán giao hoán phép cộng thông qua dụ phép cộng cụ thể dụ: Khi biết + = vi t + = Bài 3: Học sinh nêu YC tập GV cho Học sinh nhắc lại cách tính gía Giáo vi n thực : Trần Thị ... tương tự Học sinh nêu:4 + = 2+4=6 3+ 3=6 Hướng dẫn học sinh bước đầu ghi nhớ học sinh đọc lại bảng cộng vài em, bảng cộng phạm vi cho học nhóm sinh đọc lại bảng cộng Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: ... Tiểu học Hải Vĩnh Giáo án : Lớp Bước 2: Hướng dẫn học sinh đếm số tam giác hai nhóm nêu phép tính GV gợi ý học sinh nêu: 6, sau học sinh tự vi t vào chỗ chấm phép cộng 5+1 = GV vi t công thức :...
 • 3
 • 12,217
 • 63
Giáo án môn toán

Giáo án môn toán " Phép trừ trong phạm vi 8 " pdf

Mầm non - Tiểu học

... 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 8 - = Thứ ngày 24 thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 7+1 =8 8–1=7 8–7= Thứ ngày 24 thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 8-2=6 8-6=2 8 -3= 5 8–5 =3 8–4=4 ... ngày 24 thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 8-1=7 ? ? ? -7=1 ? 8-2=6 -? =2 ? 8 -3= 5 ? ? -5 =3 ? ? 8-4=4 Thứ ngày 24 thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi Thực hành: Bài 1: Tính 8 8 ... Bài 1: Tính 8 8 8 … … … … … … Thứ ngày 24 thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi Bài 2:Tính 8-1 -3= -3= 8-2-2= 8-4 -3 = 8-1-4= ...
 • 8
 • 475
 • 0
Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép cộng trong phạm vi 1000

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Phép cộng trong phạm vi 1000

Mầm non - Tiểu học

... Thò Tiết + Bài : Tính nhẩm Tổ chức trò chơi Tính nhẩm truyện điện - HS thực hành chơi Mục đích : Luyện tính cộng nhẩm 3 Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT...
 • 3
 • 3,290
 • 16
Giáo án toán lớp 1 : Phép cộng trong phạm vi 8 ppt

Giáo án toán lớp 1 : Phép cộng trong phạm vi 8 ppt

Mầm non - Tiểu học

... 7-4= 7-2= 1+6= 5+2= 3+ 4= Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2011 Toán: Phép cộng phạm vi 7+1= 1+7= 6+2= 2+6= 5 +3= 3+ 5= 4+4= 4+4= Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2011 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 1/ 71: Tính ... sáu ngày 04 tháng 11 năm 2011 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 1/ 68 Tính Bài 2/ 68 Tính 1+7= 7+1 = -3 = 8 3+ 5 = 5 +3 = 8 6- = Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2011 Toán: Phép cộng phạm vi Bài / 71 Tính ... Tính 1+2+5= 3+ 2+2= 2 +3+ 3= 2+2+4= Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2011 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4/ 72 Vi t phép tính thích hợp + = + = + = Dặn dò: - Về nhà học thuộc phép tính phạm vi - Chuẩn...
 • 11
 • 3,110
 • 18
Giáo án toán lớp 1 : Phép cộng trong phạm vi 6 ppt

Giáo án toán lớp 1 : Phép cộng trong phạm vi 6 ppt

Mầm non - Tiểu học

... tháng 11 năm 2011 Toán 3- =0 +2=2 3 2–1= 5 3 1= Thứ ngày tháng 11 năm 2011 Toán Phép cộng phạm vi 5+1=6 1+5 =6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 3+ 3=6 Thứ ngày tháng 11 năm 2011 Toán Phép cộng phạm vi ... tháng 11 năm 2011 Toán Phép cộng phạm vi Tính: + Tính: + 5+1= 1+5= + 3 + 4+2 = 2+4 = + + 6 3+ 3 = 2+2 = Tính 1+4+1 = 1 +3+ 2 = 0+5+1 = 2+4+0 = 6 Thứ ngày tháng 11 năm 2011 Toán Phép cộng phạm vi ... cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp + = + = Thứ ngày tháng 11 năm 2011 Toán Phép cộng phạm vi 5+1=6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+ 3 =6 Thứ ngày tháng 11 năm 2011 Toán Phép cộng phạm vi Ai giỏi...
 • 11
 • 1,765
 • 6
Gián án PHEP CONG TRONG PHAM VI 6

Gián án PHEP CONG TRONG PHAM VI 6

Toán học

... PhÐp céng ph¹m vi Bµi 3: TÝnh 3+ 2+1 = +1 = 3+ 2+1 = 3+ = 3+ 1+2 = +2 = To¸n: PhÐp céng ph¹m vi Bµi 4: Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § To¸n: PhÐp céng ph¹m vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 ... To¸n: PhÐp céng ph¹m vi ? +1=6 ? +5=6 ?4 + = ? +4=6 ? +3= 6 6+0=6 0+6=6 To¸n: PhÐp céng ph¹m vi Bµi 1: TÝnh +5 +2 +3 +1 § § § § +4 § + 6 § To¸n: PhÐp céng ph¹m vi Bµi 2: TÝnh 4+2=6 § 2+4=6...
 • 8
 • 370
 • 1
Gián án Toán: Phép cộng trong phạm vi 9

Gián án Toán: Phép cộng trong phạm vi 9

Tiểu học

... năm 2009 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8+1=9 1+8= 7+2= 2+7= 6 +3= 3+ 6= Thứ ngày 18 tháng 11 năm 2009 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8+1= 1+8= 7+2= 2+7= 6 +3= 3+ 6= 5+4= 4+5= Thứ ngày ... PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI LUYEÄN TAÄP + + + + + + + + = = = = = = = = 9 9 9 9 BÀI 1: Tính BÀI 2: Tính BA ̀ I 3: Ti ́ nh =9 4+1+4= 4+2 +3= 4+5 6 +3 = 1+8 = 6+1+2= 1+2+6= 9 1+5 +3= 6 +3+ 0= Thứ ... tháng 11 năm 2009 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8+1=9 7+2= 6 +3= 5+4= 1+8= 2+7= 3+ 6= 4+5= 9 9 Thứ ngày 18 tháng 11 năm 2009 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI + = + = + = + = NGƯỢC =9 + 59...
 • 18
 • 386
 • 0
Gián án Phép cộng trong phạm vi 4 lớp 1

Gián án Phép cộng trong phạm vi 4 lớp 1

Toán học

... tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 3+ 1=4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 2+2=4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 1 +3= 4 Thứ sáu ngày 22 tháng ... 2010 Toán Phép cộng phạm vi 3+ 1=4 1 +3= 4 2+2=4 Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi + + + = = = Nghỉ Bài 1:Tính 1 +3= 3+ 1= 1+1= 2+2= 2+1= 1+2= Bài 2: Tính + 2 + + + + 1 Bài 3: >,, + 1… < Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Trò chơi: Chiếc hộp bí mật 3+ 1= 2+2= +3= ...
 • 15
 • 541
 • 1
Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6

Tiểu học

... 3+ 3=6 3+ 3=6 2./ Luyện học thuộc lòng bảng cộng phạm vi 5+1=6 4+2=6 3+ 3=6 2+4=6 1+5=6 5+1=_ 4+2=6 3+ 3=6 2+4=6 1+5=6 5+1=_ 4+_=6 3+ 3=6 2+4=6 1+5=6 5+1=_ 4+_=6 _ +3= 6 2+4=_ 1+5=6 5+1=_ 4+_=6 _ +3= 6 ... 3+ 2 =5 2+0=2 3- 2 =1 4-4 =0 1+2 =3 5-1 =4 I./ Ổn đònh lớp: II./ Bài cũ: III./ Bài mới: IV./ Củng cố dặn dò: II./ Bài : Phép cộng phạm vi 1./ Xây dựng bảng cộng phạm vi 5+1=6 1+5=6 4+2= 2+4=6 3+ 3=6 ... 4+_=6 _ +3= 6 2+4=_ 1+_=6 3. / Luyện tập thực hành • Bài 1: Thực vào bảng + + 6 + + + 6 + 6 Bài 2: Tính vào phiếu luyện tập 4+2=6 5+0= 2+4=6 0+5= 4+2=2+4 5+1=6 2+2= 1+5=6 3+ 3= 5 Bài 3: Vi t phép tính...
 • 21
 • 552
 • 0
Phép cộng trong phạm vi 3

Phép cộng trong phạm vi 3

Toán học

... ỉ¢DÐòic^"ÂèH˜± ßÈH&]][ỴòpÛÅ®²‡2àU|³cÌ»÷i3 3= h3Š‹CƠÃ0‚É]£¾ßáAm(ĘLf·jđ®ÿŸ¶-LççªL$À8õ´ž‰x™D; ðƠ6Đùi”¼‰ŠtO¢At3‚Äìï }33 [u“'¯ŸY¥d›SÇ•I\B$lm_ï -p9'šỵÏ•z^—SÁŽ ]å˜ Page 43 Sheet1 QđQtÇþ¨ý£×ơµáÜ)PÅ]µs—¬›Ư ... iç5ơx“ˆhÜ?KÌ£×B^Ys;†÷‡3tTó/I¦Ìưỷ-0°WĨtsȱpp:T—xzSLv¡;ýØ›uÉŽÛÇƠEšỊâjÜ“ù·âä[g…?`óíTx4c»h 3 q¿U ßÚªÌ.¿bPỊìߥưéÝLÊ-ØÇƯê$w\)«‡µ1~a3ê{v œçt£°ỊPOÄNNéQ¬*Û[ư(qÇ/œÛ{Q¨s ÕxkÌ®¯TØOƒnù 3\ œjlååùs¼...
 • 318
 • 1,165
 • 4
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

Toán học

... Đọc bảng cộng phạm vi Kiểm tra cũ: Đọc bảng trừ phạm vi TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8+1=9 1+8= 7+2=9 2+7=9 6 +3= 3+ 6= 5+4= 4+5= Toán: Phép cộng phạm vi 8+1= 1+8= 7+2= 2+7= 3+ 6=9 + 5= 6 +3= 5+4= ... 3, 4: + + 9 + + + 9 + Tính: 2+7= 3+ 6= 4+4= 0+9= 1+7= 7–4= 8–5= 0+8= 5+2= 4+5= 8+1= 6–1= 3. Tính 4+5 = 6 +3 = 6+1+2= 1+8 = 4+2 +3= 1+5 +3= = 6 +3+ 0= 1+2+6 VI T PHÉP TÍNH THÍCH HỢP + = : + = Toán: Phép ... TÍNH THÍCH HỢP + = : + = Toán: Phép cộng phạm vi 8+1= 1+8= 7+2= 2+7= 3+ 6=9 + 5= 6 +3= 5+4= Xin chân thành cảm ơn em,các thầy cô giáo dự tiết học hôm nay! 7 +3 6+4 8+2 5+5 5 9+1 ...
 • 21
 • 467
 • 1

Xem thêm