de cuong chuong 1 ôn tập và bổ túc về số tự nhiên lop 6

Kiểm tra Số học 6 chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Kiểm tra Số học 6 chương I: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

Toán học

... 2 .Tập hợp số tự nhiên lẻ không nhỏ nhỏ 15 là: A { 3;5;7;9 ;11 ;13 } B { 5;7;9 ;11 ;13 ;15 } C { 5;7;9 ;11 ;13 } D { 3;5;7;9 ;11 ;13 ;15 } Câu 3.Cho dãy số sau … ; 7; 10 ; 13 ; … theo thứ tự số dấu (…) là: A 15 ... 32.47 + 32.53 c) 3.52 − 16 : 23 + 34 : 33 Câu 10 .Tìm số tự nhiên x, biết: a) ( x − 36 ) :18 = 12 b) 3x +1 + = 27 Câu 11 Để viết dãy số liên tiếp từ đến 10 0 cần viết lượt chữ số ? ... ≠ Câu 6. Những số dư thu chia số tự nhiên cho ? A 0; 1; 2; 3; 4; B 0 ;1; 2; 3; 4; 5; C 1; 2; 3; 4; 5; D đáp án khác Câu 7.Những số chia cho thương 16 gồm: A 45; 46; 47 B 47; 48; 49 C 48; 49; 50...
 • 2
 • 2,853
 • 43
Tài liệu Giáo án về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên pdf

Tài liệu Giáo án về ôn tập bổ túc về số tự nhiên pdf

Toán học

... – 16 : 22 = 25 – 16 : = 75 – = 71 b) 23 17 – 23 14 = 17 – 14 = ( 17 – 14 ) = = 24 c) 15 14 1 + 59 15 = 15 (14 1 + 59) = 15 200 = 3000 d) 17 85 + 15 17 – 12 0 = 17 ( 85 + 15 ) – 12 0 = 17 ... Bài tập 37 / 20 16 19 = 16 ( 20 – 1) = 16 20 – 16 = 320 – 16 = 304 46 99 = 46 (10 0 – 1) = 46 10 0 – 46 = 460 0 – 46 = 4554 35 98 = 35 (10 0 – 2) = 35 10 0 – 35 = 3500 – 70 = 3430 - Bài tập ... (25 4) = 560 0 : 10 0 = 56 c) 13 2 : 12 = (12 0 + 12 ) : Trường THCS LÊ QUÝ ÔN GV : 12 = 12 0 : 12 + 12 : 12 = 10 + = 11 96 : = (80 + 16 ) : = 80 : + 16 : = 10 + = 12 + Bài tập 53 /25 a) 210 00 chia...
 • 99
 • 746
 • 1
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN pot

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN pot

Toán học

... 75 x 10 0 = 7500 4/ 26 + 45 x 26 + 260 + 44 x 26 = 26 + 45 x 26 + 26 x 10 + 44 x 26 = 26 x ( + 45 + 10 + 44 ) = 26 x 10 0 = 260 0 5/ 47 x 28 - 28 x 16 + 969 x 28 = 28 x (47 - 16 + 969 ) = 28 x 10 00 ... = 28 x (47 - 16 + 969 ) = 28 x 10 00 = 28 000 6/ 240 x 36 + 360 x 76 = 24 x 10 x 36 + 360 x 76 = 24 x 360 + 360 x 76 = 360 x (24 + 76) = 360 x 10 0 = 36 000 ... x 15 = 15 x ( 16 + 92 -8 ) = 15 x 10 0 = 15 00 2/ 52 x 64 + 520 x - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 x 34 = 52 x ( 64 + 70 - 34 ) = 52 x 10 0 = 5200 3/ 75 + 13 8 x 75 - 39 x 75 = 75 x ( + 13 8 - 39)...
 • 5
 • 540
 • 1
Ôn tập và bổ sung về phân số

Ôn tập bổ sung về phân số

Toán học

... mét vuông km hm2 dam2 2 km hm dam2 = 10 0 hm2 = 10 0 dam2 = 10 0 m2 = km2 10 0 = hm2 10 0 Mét vuông m2 m2 = 10 0 dm = 10 0 dam2 Bé mét vuông dm cm2 mm2 2 dm cm mm2 = 10 0 cm2 = 10 0 mm2 = cm2 1 100 = ... dm = 10 0 dam2 Bé mét vuông dm cm2 mm2 2 dm cm mm2 = 10 0 cm2 = 10 0 mm2 = cm2 1 100 = m2 = dm2 10 0 10 0 ...
 • 2
 • 646
 • 1
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) pptx

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) pptx

Toán học

... người : 20 ngày Để ăn hết số gạo ngày 15 0 người : ngày ? cần số người là: 12 0 x 20 = 2400 (người) Số ngày 15 0 người ăn hết số gạo là: 2400 : 15 0 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày - GV gọi HS nhận xét ... làm vào - HS lờn bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Túm tắt ngày : 10 người ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc ngày cần số người là: 10 x = 70 (người) Để làm xong công việc ngày cần số ... làm vào tập Túm tắt mỏy: mỏy : Bài giải Cách Cách Để hút hồ mỏy gấp mỏy số lần là: cần số mỏy bơm là: : = (lần) x = 12 (mỏy) máy hút hồ trong: Thời gian máy bơm hút : = (giờ) Đáp số: hồ là: 12 ...
 • 5
 • 5,631
 • 4
Ôn tập: Các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập: Các phép tính với số tự nhiên

Toán học

... 268 + 99 + 5 01 = 268 + ( 99 + 5 01 ) = 268 + 60 0 = 868 b) 16 8 + 080 + 32 = ( 16 8 + 32)080 2+ 32) 16 8 (2 + 080 = 16 8 + 200 + 11 2 2 080 = 2802 280 Th ngy 16 thỏng nm 2009 SGK - 16 2 Toỏn Bài 5: 14 75 ... - 16 2 Th ngy 16 thỏng nm 2009 Toỏn a + b = b + a (a + b) + c = a + (b + c) a + = + a =a SGK - 16 2 Th ngy 16 thỏng nm 2009 Toỏn Bài 1: Đặt tính tính 19 5 + 785 19 5 + 785 98 342 - 18 5 342 18 5 15 7 ... - 18 5 342 18 5 15 7 SGK - 16 2 Th ngy 16 thỏng nm 2009 Toán Bài 2: Tìm x a) x + 12 6 = 480 b) x - 209 = 435 x = 480 - 12 6 x = 435 + 209 x = x = 354 64 4 SGK - 16 2 Th ngy 16 thỏng nm 2009 Toỏn Bài...
 • 8
 • 3,618
 • 13
Đề cương chi tiết ôn tập hóa PT

Đề cương chi tiết ôn tập hóa PT

Hóa học

... NaOH c, + C12H22O 11 + H2O H C6H12O6 + C6H12O6 ,t Saccaroz d, Glucoz + fructoz C12H22O 11 + H2O H 2C6H12O6 ,t Mantoz e, CH3COONa + C2H5OH Glucoz + (C6H10O5) + n H2O H n C6H12O6 ,t Tinh bt ... M2+ cú cu hỡnh phõn lp ngoi cựng l 3p6 Cu hỡnh electron ca nguyờn t M l: A 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p63s23p63d2 B 1s22s22p63s23p64s2 D 1s22s22p63s23p6 Cõu 6: Phn ng oxi húa kh xy theo chiu: A ... no mch h(Ankan) thng gp Hp CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 cht Tờn gi Meta Etan C6H14 n C7H 16 C8H18 C9H20 Propan Butan Pentan Hexan Heptan Octan Nonan C10H22 Decan n *Mt s gc hydrocacbon thng gp:...
 • 38
 • 522
 • 5
đề cuong chuong 1-hoa 11

đề cuong chuong 1-hoa 11

Hóa học

... 14 ,2g B . 16 , 16 g C 17 ,04g D 16 ,4g 54 Cho 10 ml dd hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,5M V dd NaOH 1M cần để trung hòa dung dịch axit là:A 10 B 15 C 20 D 25(ml) 55 Có dd Al(OH) , NaHCO3 , HCl , KOH Số phản ... là:A 0 ,12 M B 0 ,13 M C 0 ,15 M D Kết khác 58 Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 10 0ml dung dịch HCl có pH = để dung dịch thu có pH=2 (trong số cho đây)?A 0 .14 lít B 0 , 16 lít C 0 ,18 lít D ... không đổi 42.So sánh nồng độ cation H+ dung dịch sau có nồng độ M :CH3COOH (1) , HCl(2), H2SO4(3) A. (1) >(2)>(3) B.(3)>(2)> (1) C.(3)> (1) >(2) D.( (1) >(3)>(2) 43 Tính thể tích dung dịch KOH 10 %(D =1, 128...
 • 2
 • 380
 • 3
đề cuong chuong 1-lop 10cb

đề cuong chuong 1-lop 10cb

Hóa học

... 19 C 20, 19 , 39 D 19 , 19 , 20 36) Cacbon có đồng vị 12 C 13 C , oxi có đồng vị 16 O , 17 O 18 O Các công thức hoá học có khí cacbonic : 6 8 A B C D 12 37) Tổng số hạt nguyên tử 86 37 Rb là:A 49 B 12 3 ... 29) là: A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 2 6 C 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 33)Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp p 10 , nguyên tố X thuộc ... số hạt mang điện không mang điện 34, số hạt mang điện gấp 1, 833 lần số hạt không mang điện Nguyên tố R cấu hình electron : A Na, 1s22s22p63s1.B Mg, 1s22s22p63s2 C F, 1s22s22p5 D Ne, 1s22s22p6.Hãy...
 • 2
 • 533
 • 3
Đề cương hướng dẫn ôn tập học kỳ 2-2008-2009- THPT Ái Quôc

Đề cương hướng dẫn ôn tập học kỳ 2-2008-2009- THPT Ái Quôc

Hóa học

... có tương đồng với cấu tạo H2O 1. C 2.A 3.B 4.C 5.A 6. B 7.C 8.B 9.C 10 .B 11 .A 12 .B 13 .D 14 .C 15 .C 16 .B 17 .D 18 .B 19 .A 20.A 21. B 22.B 23.A 24.B 25.D BÀI TẬP: ANĐEHIT AXIT CACBOXYLIC I ANĐEHIT ... có tương đồng với cấu tạo H2O 1. C 2.A 3.B 4.C 5.A 6. B 7.C 8.B 9.C 10 .B 11 .A 12 .B 13 .D 14 .C 15 .C 16 .B 17 .D 18 .B 19 .A 20.A 21. B 22.B 23.A 24.B 25.D BÀI TẬP: ANĐEHIT AXIT CACBOXYLIC I ANĐEHIT ... chất tác dụng với dung dịch nước brom ĐÁP ÁN 1. C 2.C 3.A 4.A 5.D 6. B 7.C 8.B 9.D 10 .B 11 .B 12 .D 13 .D 14 .B 15 .D 16 .A 17 .C 18 .B 19 .D 20.B BÀI TẬP: PHENOL 21. D 22.C 23.B 24.D 25.D Thuốc thử dùng để...
 • 32
 • 486
 • 0

Xem thêm