cuộc thi viết thư upu quốc tế lần thứ 44 năm 2015để hãy viết 1 bức thư vê 1 thế giới em mông muốn sống trong tương lai

Tài liệu Gợi ý viết thư UPU quốc tế lần thứ 40

Tài liệu Gợi ý viết thư UPU quốc tế lần thứ 40

Tư liệu khác

... rừng cây" - Cây Đào Chuông Bà Nà gửi thư cho nhà khoa học Nhật Bản - Cụ Bách Xanh 500 tuổi gửi Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc nhân "Năm quốc tế rừng -2 011 " - Cây Cầm Lai rừng Tây Nguyên gửi người kiểm ... lập luận phải viết rõ ràng, súc tích, chặt chẽ, từ ngữ xác; chỗ thi n tình cảm viết xúc động 4/ Các bước cần tuân thủ viết thư - Bước 1: Tìm đọc thư hay để tạo cảm hứng, học tập cách viết, - Bước ... đề việc "bảo vệ rừng quan trọng" (nội dung thư) ? - Diễn đạt thư cho đọc đáo (cách viết) ? Chọn khu rừng để hóa thân chọn người để gửi thư? 1. 1, Chọn - Trong khu rừng, cối có muông thú, đất đai,...
 • 4
 • 1,416
 • 0
Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 01 đến 05

Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 01 đến 05

Hóa học

... 11 ICHO 21 4th ICHO 34 5th ICHO 48 6th ICHO 62 79 ICHO 99 9th ICHO 11 6 10 th ICHO 14 4 th 11 ICHO 17 2 12 th ICHO 19 1 13 ICHO 220 14 th ICHO 243 15 th ... : : = = 39 .1 14 16 A : KNO3 Compound B: KpNqOr p:q:r = 45.85 16 .47 37.66 = 1. 173 : 1. 176 : 2.354 = : : = = 39 .1 14 16 B : KNO2 2.2 Equation: KNO3 → KNO2 + O2 THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE ... masses: Ar(H) = 1; Ar(C) = 12 ; Ar(O) = 16 ; Ar(K) = 39 SOLUTION 6 .1 Stoichiometric formulas of compounds: A : CxHyCz x:y:z = 41. 38 3.45 55 .17 : : = 1: 1 :1 12 16 B : CmHnOp 55. 81 6.97 37.22...
 • 64
 • 2,556
 • 10
Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 06 đến 10

Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 06 đến 10

Hóa học

... equations (1) and (2): c1 10 0 (1 − 1 ) = = 11 7.6 c2 − 10 1 b) Ka = [H+ ]2 (1. 0 715 × 10 −4 )2 = = 1. 78 × 10 −4 + −2 0.655 − 1. 0 715 × 10 c − [H ] THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE INTERNATIONAL CHEMISTRY ... Ar(H) = 1. 01; Ar(C) = 12 . 01; Ar(O) = 16 SOLUTION 4 .1 1004.9 g × 0.03 n 45.03 g mol -1 c1 = = = 6.55 10 -1 mol dm-3 V dm pH = 1. 97; [H ] = 1. 0 715 × 10 + [H+ ] 1 = = 0. 016 36 c1 -2 mol ... INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD, 19 75 K a (1 − 10 1 ) = 5.56 × 10 −3 mol dm-3 (10 1 )2 c1 6.55 × 10 1 mol dm-3 = = 11 7.8 c2 5.56 × 10 −3 mol dm-3 THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE INTERNATIONAL CHEMISTRY...
 • 110
 • 1,231
 • 7
Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 11 đến 15

Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 11 đến 15

Hóa học

... 0 .10 4; 0 0 ∆C = Cp (CO) + Cp (H2O) - Cp (CO2 ) - Cp (H2 ) p = - 11 .28 + 1. 52 × 10 T J K mol -3 0 ∆H1400 = ∆H1000 + ∫ 14 00 10 00 -1 0 Cp dT = ∆H1000 + -1 ∫ 14 00 10 00 (c1 + c2T ) dT = ∆H1000 + c1 ... Slovakia 19 4 THE 12 TH INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD, 19 79 SOLUTION 2 .1 ∆H 10 00 = 35040 J 10 00 = 32 .11 J mol K ∆S ∆G 10 00 -1 = ∆H 10 00 -1 – T ∆S 10 00 = 35040 – 10 00 × 32 .11 = 2930 J 2.2 ∆G0 ... ) dT = ∆H1000 + c1 (14 00 − 10 00) + 0.5 c2 (1. 96 × 10 6 − 1 10 6 ) = = ∆H1000 − 11 .28 × 400 + (1. 52 10 −3 × 4.8 10 5 ) = = ∆H1000 − 4 512 + 729.6 = = 35040 − 4 512 + 729.6 = 312 58 J On the basis...
 • 124
 • 1,183
 • 2
Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 16 đến 20

Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 16 đến 20

Hóa học

... 298 THE 16 TH INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD, 19 84 Thus, the tree was cut 10 35 (+ 13 9/ 13 7) years ago 1. 4 N= 13 .6 × t 1/ = 5. 91 × 10 10 atoms14C /g carbon ln2 g ≈ 0.989 g 12 C / 14 C = 12 C; 0.989 ...  0.6930  12 .0  1. 3 For No/N = 13 .6 /12 .0 t = 10 35 years For No/N = 13 .6 /12 .2 t = 898 years For No/N = 13 .6 /11 .8 t = 11 74 years THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIADS, ... anion of this acid, C10H12N2O8 , forms a stable complex CaC10H12N2O8 with calcium ions The stability constant of this complex ion is given by: K= 2[ CaC10H12N2O8 ] = 1. 0 × 10 11 4[ Ca 2+][C10H12N2O8...
 • 110
 • 1,004
 • 1
Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 21 đến 25

Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 21 đến 25

Hóa học

... 10 -3 mol n(Cu ) = × = 2. 31 10 -4 mol 13 2+ 2. 31 10 -4 mol c(Cu ) = = 1. 15 10 -2 mol 0.02000 dm 2+ [Cu2+] = 1. 15 10 -2 THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIADS, Volume ... [Cu2+][OH-]2 = 1 10 -20; [Cu2+] = 1 10 -2 - -9 ⇒ [OH ] = 1 10 ; pH = [Cu ( OH)(H2O )3 ]+  : [Cu (H2O )4 ]2+  = Ka : 10 -pH = 1 10 -7.3 : 1 10 -5 = 1: 200     THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE ... = 10 0 × [0.02 01/ (0. 012 5 + 0.00558)] = 11 1 % Since 50 cm water dissolve 0 .11 5 g of gypsum, the real quantity of Ca(H2PO4)2 is 0.856 – 0 .11 5 = 0.7 41 mol, so that the real yield gives: rexp = 10 0...
 • 136
 • 923
 • 2
Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 26 đến 30

Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 26 đến 30

Hóa học

... SOLUTION 14 . 01 100 2 .1 [(50.00 × 0 .10 10) – (19 .30 × 0 .10 50)] 10 00 × 0.2 515 = 16 .84 % N 2.2 cm3 added: 19 .30 0 .10 50 [H+] = = 0.04053 50 pH = 1. 39 THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE INTERNATIONAL CHEMISTRY ... [NH4 ] 2. 01 2.3 10 pH 50 10 0 % titrated 15 0 2.4 Indicator pH transition range: pH 5.3 ± 14 . 01 100 2.5 [(50.00 × 0 .10 10) – (17 .50 × 0 .10 50)] 10 00 × 0.2345 = 19 .19 % N N: Mr = 73. 01 N: Mr = 14 6.02 ... (500 / 238. 01) × 0.9928 × 6.022 10 = 1. 26 10 23 24 24 D = N ln2 / T1/2 = 1. 26 10 × ln2 / (4.5 10 (y) × 3 .16 10 (s/y)) = 6 .1. 10 Bq 8.4 i) λ = ln / 2.7(d) = 0.26 d -1 D = D0 e- λ t = 1. 0 10 × e ii)...
 • 171
 • 913
 • 3
Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 31 đến 35

Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 31 đến 35

Hóa học

... ' K1= ' " K 1K = K K1 4.7 10 20 = = 6.8 10 19 1+ K + 5.9 " ' K = K − K = (4.7 − 0.68) 10 20 = 4.0 10 20 3.6 ' " K K '2 = K K " = K1 K 2 ' K1= K1 K 4.7 10 20 × 2 .19 10 19 = = 1. 7 10 20 ' 19 K1 6.8 ... ∆S0 = 13 0.5 J K 1 mol 1 + 3/2 × 18 8.6 J K 1 mol 1 – 19 4.0 J K 1 mol 1 = 219 .4 J K 1 1 mol ∆G = ∆H – T∆S = 17 886 J mol 0 1 ∆G = – RT ln K 3/2 K = (p(H2O)) = 7.35 × 10 p(H2O) = 8 .15 × 10 –3 ... 1. 75 10 −5 × 1. 0 = 4 .18 10 −3 + [H ] of solution III = KIn = [H+ ][In- ] [HIn] KIn [In- ] 1 10 −3.38 = = = 0 .10 0 [HIn] [H+ ] 1 10 −2.38 – Since [HIn] + [In ] = 1 10 – – 10 [In ] + [In ] = 1 10 ...
 • 188
 • 1,147
 • 5
Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 36 đến 40

Đề thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 36 đến 40

Hóa học

... k(C-H) = 4 91. 94 N m -1 × 12 . 01 × 1. 01 × g mol -1 23 -1 6.022 × 10 mol × 12 . 01+ × 1. 01 -1 The force constants of a Z-H bond: H) = k(C-H) · k(Z- ∆ b H (Z-H) ∆ b H (C-H) -1 -1 -1 -1 = 4 91. 94 N m ·450.2 ... 8.8 71 10 mol n(AgaYbS0.5·a + 2·b) = b × 8.8 71 10 mol -3 iii) 11 .88 = 10 0 kPa × 0.295 × 10 -3 m3 8. 314 J K -1mol -1 × 400 K -1 a × 10 7.87 g mol -1 b × M (Y) -3 a 10 7.87 g mol = 11 .88 × b × M(Y) -1 ... b 10 g × (8.8 71 10 mol) = -3 -1 = a 10 7.87 g mol + b M(Y) + (0.5 a + b) ×32.07 g mol -1 -1 b 11 27 g mol = a 10 7.87 g mol + b M(Y) + (0.5 a + b) ×32.07 g mol -1 -1 -1 iii,ii’)→iv) -1 -1 b 11 27...
 • 238
 • 1,061
 • 4
đề thi olympic hóa học quốc tế lần thứ 41 đến 45

đề thi olympic hóa học quốc tế lần thứ 41 đến 45

Hóa học - Dầu khí

... 10 17 = 8.4 ⋅ 10 23 mol 1 –7 4.64 ⋅ 10 mol NA = 1. 8 nRa = λ= 0 .19 2 g × 6.022 ⋅ 10 23 mol 1 = 5 .11 ⋅ 10 20 atoms 1 226.25 g mol 2.77 ⋅ 10 10 s 1 = 1. 36 ⋅ 10 11 s 1 20 5 .11 ⋅ 10 × (only ¼ of the decays ... 210 Bi → 210 Bi  210 Po → 210 1. 5 Answer: 1. 6 2.77 10 β-decay Po  206 Pb → 210 Pb 10 s 1 × 16 3 × 24 × 60 × 60 s = 3.90 ⋅ 10 17 1. 7 Answer: n= pV = 4.64 ⋅ 10 –7 mol RT 3.90 ⋅ 10 17 = 8.4 ⋅ 10 23 ... 2 014 11 46 THE 41 1.9 V = 3.99 10 m = 4. 81 10 ⋅ –20 m 17 ST INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD, Cambridge, 2009 kg m H2O = 3.99 10 17 kg m* = 8.3 10 18 kg −m * N A g RT 1. 10 gradient = 1. 11 Acceptable...
 • 291
 • 3,722
 • 16
Đề thi (LT + TH) HSG quốc tế lần 39 môn vật lý - Tại HN, Việt Nam 2008

Đề thi (LT + TH) HSG quốc tế lần 39 môn vật lý - Tại HN, Việt Nam 2008

Đề thi dành cho sinh viên

... bucket at this moment is m = 1. 0 kg 1. 1 Determine the distance from the center of mass G of the lever to the rotation axis T It is known that GT is horizontal when the bucket is empty 1. 2 Water ... angle between the lever and the horizontal axis reaches 1 The bucket is completely empty when this angle is α Determine 1 and α 1. 3 Let μ (α ) be the total torque (relative to the axis T) ... main length measurements of the mortar and the bucket are as in Figure Neglect friction at the rotation axis and the force due to water falling onto the bucket In this problem, we make an approximation...
 • 6
 • 330
 • 0
Đáp án cho đề thi kì thi hóa học olimpic quốc tế lần thứ 37

Đáp án cho đề thithi hóa học olimpic quốc tế lần thứ 37

Đề thi lớp 12

... [CO2(aq)] = 1, 24 .10 -5M để tính toán: Trong dung dịch NaOH 1, 00 .10 -3M, độ tan CO2 phải tăng lên phản ứng sau: (1) CO2(aq) + 2OH- ⇌ CO32- + H2O K = K(H2CO3).Ka1.Ka2/ (1, 00 .10 -14 )2 = 2,09 .10 11 (2) CO2(aq) ... Ka2/([H+].[HCO3-] = Ka2 = 4,69 .10 -11 M qúa nhỏ nên ta bỏ qua) [H+].[HCO3-]/[CO2(aq)] = Ka1.K(H2CO3) = 4,46 .10 -7 Từ câu – [CO2(aq)] =1, 11. 10-5M ta tính [H+]=[HCO3-]=2,225 .10 -6M Vậy độ tan CO2 1, 34 .10 -5M – 4: a) ... [HCO3-]/[H2CO3] = 2,23 .10 3 Ka2 = [CO32-][H+]/[HCO3-] = 4,69 .10 -11 ⇒ [CO32-]/[HCO3-] = 4,69 .10 -4 [H2CO3] : [HCO3-] : [CO32-] = 4,48 .10 -4 : 1, 00 : 4,69 .10 -4 (a) (b) – 2: P(CO2) = 1, 01. 105.3,60 .10 -4 = 36,36Pa...
 • 10
 • 215
 • 0
Đề thi kì thi hóa học olimpic quốc tế lần thứ 37

Đề thithi hóa học olimpic quốc tế lần thứ 37

Đề thi lớp 12

... 3 ,44. 10 -2 CO2 + H2O ⇌ H2CO3 H2CO3 ⇌ HCO3- + H+ Ka2 = 4,69 .10 -11 CaCO3 ⇌ Ca2+ + CO32- 6.2 Ka1 = 2,23 .10 -4 HCO3- ⇌ CO32- + H+ 6 .1 K(H2CO3) = 2,00 .10 -3 Ksp = 4,50 .10 -9 H2O ⇌ H+ + OHKw = 1, 00 .10 -14 ... nhiễm áp suất 1, 01. 105Pa 298K chứa 0,0360% (về số mol) CO2 Giả sử áp suất tiêu chuẩn 1, 01. 105Pa Nếu bạn không làm câu giả sử nồng độ CO2(aq) = 1, 11. 10-5M Độ tan CO2 nước định nghĩa biểu thức S=[CO2(aq)] ... MCPBA CO2Me O O CH2OH HO O H3O+ H 1) MeOH/H+ CO2Me O 2) LiAlH4 sau H2O OH OH I O O G 2 .1 2.2 Hợp chất A có công thức phân tử C10H10O5 Viết công thức cấu tạo A Trong mệnh đề liên quan đến việc...
 • 18
 • 505
 • 0
Hồ sơ mời tài trợ: Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009

Hồ sơ mời tài trợ: Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009

Tài liệu khác

... ngày 01/ 02/2009 10 11 12 TVC 30” VTV đêm truyền hình trực tiếp Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009 TVC 30” DVTV, TVC 30” DRT đêm trực tiếp chương trình Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà ... thi Bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009 Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009 diễn thức ngày 27 28/3/2009 với tham dự đội thi đến từ quốc gia có truyền thống tiếng pháo hoa giới Dự kiến, hoạt ... trợ Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009” NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH UBND Thành phố Đà Nẵng - Hồ sơ mời tài trợ Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009” NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Cuộc thi Bắn...
 • 38
 • 2,715
 • 14
CUỘC THI BẮN PHÁO HOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 2010 (^_^)

CUỘC THI BẮN PHÁO HOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 2010 (^_^)

Ngữ văn

... quốc tế Thư ng Hải, Trung Quốc (20 01) , Giải Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế lần thứ Barcelona, Tây Ban Nha (2003), Giải Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Macao lần thứ 16 Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế ... thi bắn pháo hoa Quốc tế Quatar lần thứ (2004), Giải Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Tarragora, Tây Ban Nha lần thứ 16 Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Macao lần thứ 17 (2005) Đà Nẵng – Việt Nam Đội ... nhiều giải thư ng Cúp vàng Cuộc thi pháo hoa quốc tế Feux Loto – Quebec (2008), Cúp vàng Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Montreal (2009) Luso Pirotecnia Group - Bồ Đào Nha Thành lập vào năm 19 95, tập...
 • 3
 • 412
 • 2
Đề thi chính thức cuộc thi toán học trẻ quốc tế CIMC 2015

Đề thi chính thức cuộc thi toán học trẻ quốc tế CIMC 2015

Đề thi dành cho sinh viên

... 1, 2, 3, …, 19 gọi “theo sau” số thứ hai số 1, 2, 3, …, 19 , số thứ hai lớn số thứ từ 10 đến 18 đơn vị, số thứ lớn số thứ hai từ đến đơn vị Chẳng hạn số “theo sau” số 16 , 17 , 18 , 19 , 1, 2, 3, 4, ... 1) ≤ 11 (𝑎 − 4) ⟺ 𝑎2 − 14 𝑎 + 46 ≤ ⟺ (𝑎 − 7)2 ≤ 3 Suy a = 6, 7, Với a = tổng số 𝑘𝑎 − 𝑘 − 3𝑘 = 8k Tổng số liên tiếp từ k + 6k + 21 nên k = 11 số nhóm 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 33 Vậy a lớn Đáp ... số lại em lấy chia cho 3, thư ng số dư ghi lại Thư ng phép chia thứ với số dư phép chia thứ hai thư ng phép chia thứ hai số dư phép chia thứ Tìm tích tất giá trị số ban đầu Đáp số: 98 13 E điểm...
 • 4
 • 484
 • 1
nghiên cứu về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

nghiên cứu về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Khoa học xã hội

... dậy Nghĩa Hoà đoàn12 19 01 1,256 Chiến tranh Nga- Nhật13 19 04 -19 05 88,429 Thế chiến thứ nhất14 19 14 -19 18 4,850 Sự cố Tể Nam 19 28 18 5 Sự cố Thẩm Dương 19 31 17 ,17 6 19 37 -19 41 1 91, 243 Cuộc chiến Boshin ... Page 10 Vấn đề đền Yasukuni mối quan hệ Nhật- Trung- Hàn Danh sách số người thờ Yasukuni Các chiến Năm Số người 18 68 -18 69 7,7 51 1877 6,9 71 1874 1, 130 Cuộc chiến Nhật- Thanh 11 1894 -18 95 13 , 619 Nổi ... trưởng kinh tế từ 19 80 -19 95, GDP Trung Quốc tăng bình quân hàng năm 10 .2% Năm 19 95, GDP tăng gấp lần so với năm 19 80 Trung Quốc đề mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tăng GDP gấp đôi so với năm 2000...
 • 44
 • 2,965
 • 4
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ÁP DỤNG TRONG CÁC HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN. HÃY CHO BIẾT CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI VIỆC CHỌN LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ QUỐC TẾ.

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ÁP DỤNG TRONG CÁC HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN. HÃY CHO BIẾT CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI VIỆC CHỌN LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ QUỐC TẾ.

Văn Bản - Text

... luật 1. 1 .1 Nguồn luật 1. 1.2 Điều kiện chọn luật 1. 1.3 Thời điểm chọn luật 1. 1.4 Hình thức thể 1. 1.5 Phạm vi điều chỉnh 1. 2 Luật quan giải tranh chấp định 1. 1 Điều khoản chọn luật 1. 1 .1 Nguồn luật ... ƣớc quốc tế • Tập quán thƣơng mại quốc tế • Pháp luật quốc gia 1. 1 Điều khoản chọn luật • • 1. 1 .1 Nguồn luật ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ • • • Công ƣớc Liên hiệp quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG ... đồng thư ng mại quốc tế, NXB Công an nhân dân, 2004, tr 27 1. 1 Điều khoản chọn luật • • • • • 1. 1 .1 Nguồn luật PHÁP LUẬT QUỐC GIA Pháp luật quốc gia nguồn luật quan trọng hợp đồng thƣơng mại quốc...
 • 37
 • 701
 • 0
Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của nước CHDCND Lào sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của nước CHDCND Lào sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

Kinh tế

... 35 10 8 40 411 47 14 9 43 13 0 76 56 45 18 1. 433 26 26 1. 600 1. 345 3.228 10 1 1. 067 4 91 90 47 - Nguồn: Báo cáo Ban công tác việc CHDCND Lào gia nhập WTO (2 012 ) 2.3 Hiện trạng sách thư ng mại quốc tế ... điều chỉnh sách thư ng mại quốc tế vấn đề nhận quan tâm tất quốc gia giới nhằm thực đầy đủ ii chuẩn mực thư ng mại quốc tế hành giới điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia Chính thế, đề tài ... ĐẾN NĂM 2020 3 .1 Định hướng hoàn thi n sách thư ng mại quốc tế nước CHDCND Lào đến năm 2020 3 .1. 1 Chiến lược phát triển thư ng mại quốc tế nước CHDCND Lào đến năm 2020 - Chiến lược sách thư ng...
 • 109
 • 652
 • 8
PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

Kinh tế

... 54 59 59 66 71 77 81 83 90 94 95 97 99 10 3 10 4 10 7 10 7 10 7 10 8 11 0 11 0 11 1 11 3 11 5 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài NHTM xem “trung tâm” chứa đựng rủi ro kinh tế với hàng loạt loại rủi ro thư ng xuyên rình ... 1. 2.3 1. 2.4 1. 2.5 1. 3 1. 4 2 .1 2 .1. 1 2 .1. 1 .1 2 .1. 1.2 2 .1. 1.3 2 .1. 1.4 2 .1. 1.5 2 .1. 2 Nội dung Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ ... Cầm cố tài sản Trang 8 15 15 18 21 25 28 32 34 38 38 39 40 40 42 46 52 2.2 2.3 2.3 .1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 3 .1 3 .1. 1 3 .1. 2 3 .1. 3 3 .1. 4 3 .1. 5 3.2 3.3 3.3 .1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5...
 • 27
 • 1,267
 • 21

Xem thêm