chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu 8

BDHSG8 Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

BDHSG8 Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... 1)= (x + 1)( x2 – x – 6)= (x + 1)(x + 2)(x – 3)Cách 2: Tách số hạng – 6 = 8 – 14 ,ta coù:X3 – 7x – 6 = x3 + 8 – 7x – 14 = (x + 2)(x2 – 2x + 4) – 7( x + 2)= (x + 2)(x2 – 2x + 3)= ... nguyên thì trước hết phân tích hai số nguyên m.n sao cho giá trị tuyệt đối của m và n nhỏ hơn b sau đó chọn m, n thoả mãn m + n = b. Da thức dạng: P(x) = ax4 + bx2 + c Cách giải: Đặt biến ... (x + 1)(x – 2)(x2 + 2x + 2).VI. QUY TẮT HÓT – NƠ (HORNER)Quy tắt Hót – Nơ giúp chúng ta chia nhanh một đa thức cho một nhị thức bậc nhất.Bài toán: Giả sử chúng ta chia được đa thức.P(x)...
 • 8
 • 29,224
 • 883
Giáo án tự chọn :Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo án tự chọn :Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... − 1) (2x − 1)b) y4 + 64 = y4 + 16y2 + 64 − 16y2 = (y2 + 8) 2 − (4y)2= (y2 + 8 − 4y) (y2 + 8 + 4y)Câu hỏi 8 : Việc phân tích đa thức thành nhân tử có thể có ích cho việc giải ... Toán 8, tập I tr 19 − 27 − 2002- Sách Bài Tập của Tôn Thân ,Vũ Hữu Bình− Vũ Hữu Bình, Ôn tập đại số 8 tr 22 − 23 NXB Giáo dục Hà Nội 1999− Tôn Thân (Chủ biên), Hướng dẫn làm bài tập đại số 8 ... THCS Sông vệ Tạ Thanh Ban Bài toán 8 : Thực hiện phép chia đa thức sau đây bằng cách phân tích đa thức bịchia thành nhân...
 • 4
 • 2,014
 • 46
chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu

chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... 18 thành nhân tử.Hướng dẫnCác ước của 18 là ± 1, ± 2, ± 3, ± 6, ± 9, ± 18. f(1) = – 18, f(–1) = –44, nên ± 1 không phải là nghiệm của f(x). Dễ thấy −− − 18 3 1,−± − 18 6 1, −± − 18 9 ... các đa thức sau thành nhân tử: 3 2 33 2 33 2 3 23 2 3 21/ 5 8 4 2/ 2 33/ 5 8 4 4/ 7 6 5/ 9 6 16 6/ 4 13 9 18 7 / 4 8 8 8/ 6 6 19/ − + − + −+ + + − +− + + − + −− − + − − + +x x x ... ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )10 5 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3 2 210 9 8 9 8 7 7 6 5 6 5 4 5 4 3 3 2 2 8 2 7 2 5 2 4 2 3 2 2 22 8 1 111 1 1 1 1 1 11x x x x x x x x x x x x x...
 • 23
 • 1,829
 • 25
chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... sau ra nhân tử (1 78) :a) x 8 + 14x4 + 1; b) x 8 + 98x4 + 1.Bài tËp 7: Chøng minh r»ng tÝch cña 4 sè nhiên liên tiếp cộng thêm 1 là một số chính phơng. ( 180 )Bài tập 8* : Chứng minh rằng: ... 24) + 1 28. Đặt x2 + 10x + 12 = y, đa thức trở thành:f(y) = (y - 12)(y + 12) + 1 28 = y2 - 16 = (y - 4)(y + 4) = (x2 + 10x + 8) ( x2 + 10x + 16) = (x + 2)(x + 8) ( x2 + 10x + 8) .===========================================================Hoàng ... xz + yz). Ta đợc M = -4(x2y2 + x2z2 + y2z2) + 4(xy + xz + yz)2 = 8x2yz + 8xy2z + 8xyz2 = 8xyz(x + y + z). IV) Phơng pháp hệ số bất định: Ví dụ 5: Phân tích đa thức sau...
 • 6
 • 1,221
 • 36
CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Toán học

... x2 – 6x + 8 thành nhân tử ta có thể làm như sau : x2 – 6x + 8 = x2 – 2x – 4x + 8. x2 – 6x + 8 = (x2 – 6x + 9 ) – 1 .x2 – 6x + 8 = (x2 – 4 ) – 6x +12 .x2 – 6x + 8 = (x2 – ... – 13 ).Baøi 2 : Tính nhanh :a) 85 . 12,7 + 5 . 3 . 12,7 .b) 47 . 9,9 + 53 . 9,9 .c) 52 . 143 – 52 . 39 – 8 . 26 .d) 13 . 49 + 38 . 49 – 25 . 49 + 49 . 74 .e) 37 . 80 + 41 . 40 – 40 . 15 ... 10x3y3 = x3y3 (7x2y + 25xy3 – 10 ).+ 8x – 16y + 8 = 8( x – 2y + 1 ).+ 3x4y3 – 15x2y5 + 24xy2z = 3xy2( x3y – 5xy3 + 8z ).+ x(x – 3 ) + 11 ( x – 3 ) = ( x – 3 )(x +...
 • 10
 • 2,392
 • 70
Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... 18 thành nhân tử.Hướng dẫnCác ước của 18 là ± 1, ± 2, ± 3, ± 6, ± 9, ± 18. f(1) = – 18, f(–1) = –44, nên ± 1 không phải là nghiệm của f(x). Dễ thấy −− − 18 3 1,−± − 18 6 1, −± − 18 9 ... 1.ã Phõn tich cac a thc sau thanh nhõn tử (từ bài 7 đến bài 16) :7. a) 6x2 – 11x + 3 ; b) 2x2 + 3x – 27 ; c) x2 – 10x + 24 ; d) 49x2 + 28x – 5 ; e) 2x2 – 5xy – 3y2. 8. a) x3 ... :f(x) = (4x2 + 8x + 4) – x2 = (2x + 2)2 – x2 = (2x + 2 – x)(2x + 2 + x) = (x + 2)(3x + 2) Tách thành 4 số hạng rồi nhóm :f(x) = 4x2 – x2 + 8x + 4 = (4x2 + 8x) – ( x2 –...
 • 13
 • 1,191
 • 34
Gián án chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Gián án chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... (x+1)(x + 6) (x2 + 7x + 16)c) (x2 + 8x + 7)(x2 + 8x + 15) + 15Đặt x2 + 8x + 7 = y => x2 + 8x + 15 = y + 8 Ta cã: y(y + 8) + 15 = y2 + 8y + 15= y2 + 5y + 3y + 15= y(y + 5) ... x2 + 8x + 7 ta đợc:(y + 5)(y + 3) = (x2 + 8x + 7 + 5)( x2 + 8x + 7 + 3)= (x2 + 8x + 12)( x2 + 8x + 10)= (x2 + 2x + 6x +12)( x2 + 8x + 10)= [x(x + 2) + 6(x + 2)] (x2 + 8x + 10)= ... bình YếuSL % SL % SL % SL %8B 38 25 64,5% 6 16,5% 6 16,5% 1 2 ,8% 8C 36 10 27,5% 6 16,5% 15 42,5% 5 13,5%Với kết quả trên rõ ràng việc áp dụng đề tài trên thì lớp 8B đạt kết quả cao hơn, số...
 • 22
 • 1,842
 • 26
Chuyên đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

Chuyên đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... 9x2 + 18x + 206. x2 – 4xy + 4y2 – 2x + 4y – 357. (x + 2)(x + 4)(x + 6)(x + 8) + 16 8. (x2 + x)2 + 4(x2 + x) – 129. 4(x2 + 15x + 50)(x2 + 18x + 72) – 3x26 Trần Thanh Hải ... 1)1 Trần Thanh Hải – Trường THCS Dực Yên – Đầm HàCách 6: Tách hạng tử tự do và hạng tử bậc nhất để tạo hai tíchnhân tử chung:A = (9x2 – 18x + 9) + (8x – 8) = 9(x2 – 2x + 1) + 8( x – 1) ... 4(x – 1)(x + 1) = (x – 1)(9x – 1)Cách 8: Tách hạng tử bậc nhất và hạng tử bậc hai để tạo hai tíchnhân tử chung:A = (8x2 – 8x) + (x2 – 2x + 1) = 8x(x – 1) + (x – 1)2 = (x – 1)(9x -1)5....
 • 6
 • 1,928
 • 9
CH.ĐỀ PHÂN TICH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

CH.ĐỀ PHÂN TICH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Toán học

... sau ra nhân tử (1 78) :a) x 8 + 14x4 + 1; b) x 8 + 98x4 + 1.Bài tập 7: Chứng minh rằng tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng thêm 1 là một số chính phơng. ( 180 )Bài tập 8* : Chứng minh rằng: ... 24) + 1 28. Đặt x2 + 10x + 12 = y, đa thức trở thành:f(y) = (y - 12)(y + 12) + 1 28 = y2 - 16 = (y - 4)(y + 4) = (x2 + 10x + 8) ( x2 + 10x + 16) = (x + 2)(x + 8) ( x2 + 10x + 8) .===========================================================Hoàng ... 1 với mọi số n nguyên dơng. ( 181 )Bài tập 9: Tìm các số nguyên a, b, c sao cho khi phân tích đa thức (x + a)(x - 4) - 7 ra nhân tử ta đợc (x + b)(x + c). < 182 >Bài tập 10: Tìm các số hữu...
 • 6
 • 4,986
 • 21
ch de phan tich da thuc thanh nhan tu

ch de phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... mÃn tiêu chuẩn Aidenxtainơ h) (3x+1) ( x2 - 5x + 3)2) a) Thêm bớt 4x2 kết quả ( x2 + 2x + 2) ( x2 - 2x + 2)b) ( x2 + 4x + 8) ( 8x2 - 4x + 8) c) ( 8x2 - 4x + 1) ( 8x2 + 4x + 1) ... 4x + 8 = t cã : t2 + 3xt +2x2 = t2 + 2xt + xt + 2x2= ( 2x + t) ( t + x)=(x2 + 6x + 8) ( x2 + 5x + 8) = ( x + 2) ( x + 4) ( x 2 + 5x + 8) d) (x +2) ( x + 8) ( x2 + 10x + 8) e) ... 9x2 + 6x + 2) e )(2x2 + 2x + 1) (2x2 - 2x + 1) f) (8x2 + y2 + 4xy) (8x2 + y2 - 4xy) g)( x2 + 6x + 18) ( x2 - 6x + 18) h) (x2 + x + 1) (x3 - x + 1)i) ( x2 + x + 1) (...
 • 20
 • 808
 • 9
Chyen de Phan tich da thuc thanh nhan tu

Chyen de Phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... sau ra nhân tử (1 78) :a) x 8 + 14x4 + 1; b) x 8 + 98x4 + 1.Bài tập 7: Chứng minh rằng tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng thêm 1 là một số chính phơng. ( 180 )Bài tập 8* : Chứng minh rằng: ... xz + yz). Ta đợc M = -4(x2y2 + x2z2 + y2z2) + 4(xy + xz + yz)2 = 8x2yz + 8xy2z + 8xyz2 = 8xyz(x + y + z). IV) Phơng pháp hệ số bất định: Ví dụ 5: Phân tích đa thức sau ... thức sau ra nhân tử (175):a) x5 + x4 + 1;b) x5 + x + 1;c) x 8 + x7 + 1;d) x5 - x4 - 1;e) x7 + x5 + 1;f) x 8 + x4 + 1;Bài tập 4: Phân tích các đa thức sau ra nhân tử (176):a)...
 • 6
 • 541
 • 8
Chuyên đề chuyên sâu Toán 8

Chuyên đề chuyên sâu Toán 8 "Phân tích đa thức thành nhân tử"

Toán học

... S =973 + 83 3 180 - 97 . 83 =(93 + 87 )(972 – 97 . 83 + 83 2 ) 180 - 97. 83 = 180 (972 – 97 . 83 + 83 2 ) 180 - 97. 83 = 972 - 97 . 83 + 83 2 – 97 . 83 = (97 – 83 )2 = 142 ... 2x)(x2 + 2 – 2x) Bài tập 3: Tính nhanha. 752 252 c, 31, 8 2 – 2 . 31, 8 . 21, 8 + 21, 8 2b. 532 – 472 d, 58, 22 + 2 . 58, 2 . 41, 8 + 41, 8 2Bài tập 2: Phân tích đa thức thành ... + y) = (x + y)( )IV/ Bài tập vận dụng : d, x2 – xy – 8x + 8y = ( x2 – xy) – (8x – 8y) = (x – y) – 8( x – y) = (x – y)(x 8) V/ Hướng dẫn: Bài tập 2: Phân tích đa thức thành nhân tửa,...
 • 35
 • 2,726
 • 25
CHUYÊN ĐỀ 1 - PHẤN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ ppt

CHUYÊN ĐỀ 1 - PHẤN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ ppt

Toán học

... + 1 28 Đặt x2 + 10x + 12 = y, đa thức có dạng (y – 12)(y + 12) + 1 28 = y2 – 144 + 1 28 = y2 – 16 = (y + 4)(y – 4)= ( x2 + 10x + 8 )(x2 + 10x + 16 ) = (x + 2)(x + 8) ( x2 + 10x + 8 )Ví ... + 1 + 8x2)2 – 16x2(x4 + 1 – 2x2) = (x4 + 8x2 + 1)2 - 16x2(x2 – 1)2= (x4 + 8x2 + 1)2 - (4x3 – 4x )2 = (x4 + 4x3 + 8x2 – 4x + 1)(x4 - 4x3 + 8x2 ... ( )3 2 3 2 3 2 24 8 4 8 4 ( 2)( 2 4) ( 2)( 2)x x x x x x x x x x x− − = − − + = − − − = − + + − − + = (2x2 + 6x + 9 )(2x2 – 6x + 9) Ví dụ 2: x 8 + 98x4 + 1 = (x 8 + 2x4 + 1 ) +...
 • 6
 • 1,750
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25