chuyen de hoa hoc co loi giai chi tiet

bộ sách luyện thi đại học vật lý theo từng chuyên đề cực hay lời giải chi tiết

bộ sách luyện thi đại học vật lý theo từng chuyên đề cực hay có lời giải chi tiết

Vật lý

... http://chukienthuc.com/Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí - Chủ kiến thức: http://chukienthuc.com/Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí - Chủ kiến thức: http://chukienthuc.com/Thư viện tài ... http://chukienthuc.com/Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí - Chủ kiến thức: http://chukienthuc.com/Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí - Chủ kiến thức: http://chukienthuc.com/Thư viện tài ... http://chukienthuc.com/Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí - Chủ kiến thức: http://chukienthuc.com/Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí - Chủ kiến thức: http://chukienthuc.com/Thư viện tài...
 • 397
 • 1,125
 • 2

de thi thu dai hoc co loi giai chi tiet so 3

de thi thu dai hoc co loi giai chi tiet so 3

Hóa học

... 5 2CH COON HOC H CH COOC H H O+ +ˆ ˆ †‡ ˆ ˆĐỀ 31 Chỉ ra các hợp chất hữu tạp chức :A. CH2 = CH – COOH ; CH ≡C – CHO ; B. ; HOOC – COOH ; HOCH2 – CHOC. NH2 – CH2 – COOH ; ... lời là c.222RCOOH NaOH RCOONa H O+ → +a a ( 45) 11,50,125.2 0,25a Ra+ == = R = 1(H-) Câu trả lời là a.23 HCOOH còn cho phản ứng tráng gương (câu a).243CH COOHn = 300,560mol=2 ... tác axit vô và đun nóng) được :A. 1 kg glucozơ và 1 kg fructozơB. 0,5kg glucozơ và 0,5kg fructozơC. 526,3g glucozơ và 526,3g fructozơD. 509g glucozơ và 509g fructozơ39 Thể tích không khí...
 • 11
 • 1,495
 • 4

de thi thu dai hoc co loi giai chi tiet so 4

de thi thu dai hoc co loi giai chi tiet so 4

Hóa học

... 2NH CH COOH NH CH COOH NH CH CO NH CH COOH H O− − + − − → − − − − − + Câu trả lời là c.45 Do A không phân nhánh nên chỉ 2 khả năng A nhóm – COOH2 2 2NH R COOH NaOH NH R COONa H ... 1 axit là đơn chức, 1 axit là đa chức (câu d).273 2 2RCOOH NaHCO RCOONa CO H O+ → + +a a a aC. HOCH2 – CH2 – CHOD. HOCH2 – CH2 – CH2 – CH2OHE là hợp chất hữu chỉ chứa ... lý.33 E là HCOOCH3 (metyl fomiat) Câu trả lời là a.34 Theo sơ đồ ta thấy D là C2H5OHF là Na2 CO 3E là NaHCO3B là HCOONaDo đó A là HCOC2H5 (câu d).35 X CTCT là HOCH2 – CH2...
 • 11
 • 806
 • 4

30 đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... giảm. www.MATHVN.comwww.mathvn.com 44D. Tơ visco, tơ đồng - amoniac, tơ axetat là những loại tơ tổng hợp. 50. Xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung ... thích phù hợp. A. Vì NaHCO3 dễ bị phân hủy bởi nhiệt. B. Sản phẩm của sự nhiệt phân NaHCO3 là khí CO 2. C. NaHCO3 và các sản phẩm nhiệt phân không độc cho con người. D. A, B, C đúng. ... đến khan và cân được 21,8 gam. Tỉ lệ giữa 3HCOONa CH COONan : n là: A. 3 : 4 B. 1 : 1 C. 3 : 2 D. 2 : 1. www.MATHVN.comwww.mathvn.com 45Đề 6 Thời gian làm bài 90 phút 1....
 • 122
 • 4,183
 • 41

đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... dịch NaOH 2M. Công thức của 2 axit là: A. CH3COOH và HCOOH B. CH3COOH và C2H3COOH C. CH3COOH và C2H5COOH D. C2H3COOH và C3H5COOH Câu 33: Axit no X mạch hở công thức đơn ... dạng: A. R(COOR)3 B. RCOOR C. R(COO)3R D. (RCOO)3R Câu 46: Nhóm chất nào sau đây hoà tan được với Cu(OH)2: A. C2H5COOH, HOCH2CH2OH, HOCH2CH2CH2OH B. HOCH2CHOHCH3, ... điều kiện. Hai este A, B là: A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 B. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7 C. HCOOC3H7 và C3H7COOH D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 Câu 37: Hai chất là đồng...
 • 64
 • 2,143
 • 114

30 đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... thu được 6,16 gam CO 2 và 2,52 g H2O. Công thức cấu tạo 2 axit là: A. CH3COOH; C2H5COOH B. CH3COOH; HCOOH B. HCOOH; C2H5COOH D. CH3COOH; C2H5COOH Câu 49. Chia hỗn hợp 2 ... SO2: COOC2H5 | COOC2H5 http://aotrangtb.comwww.MATHVN.comwww.mathvn.com 103D. và Câu 32. Cho sự chuyển hoá CH3COOH X CH3COONa. X là: A. CH3COONH4 B. CH3COOC2H5 ... được 8,064 lít CO 2 (đktc). Công thức phân tử của hai axit là: A. HCOOH và CH3COOH B. CH3COOH và C2H5COOH C. C2H5COOH và C3H7COOH D. C3H7COOH và C4H9COOH Câu 47....
 • 68
 • 1,248
 • 10

Đề thi thử đại học môn vật lý chuyên hà tĩnh lời giải chi tiết Lần 3

Đề thi thử đại học môn vật lý chuyên hà tĩnh có lời giải chi tiết Lần 3

Vật lý

... một vị trí, con lắc đơn chi ều dài l1 dao động nhỏ với chu kỳ x, con lắc đơn chi ều dài l2 dao động nhỏ với tần số y. Con lắc đơn chi ều dài l = ... 802cos(100πt + π/4)V. Biểu thức của điện áp giữa A, M là: A. uAM = 602cos(100πt – π/4)V. B. uAM = 602cos(100πt + π/2)V. C. uAM = 602cos(100πt ... Lấy g =10m/s2. Khi con lắc đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chi ều điện trường và giữ nguyên cường độ. Sau đó, con lắc dao động...
 • 6
 • 1,794
 • 51

bộ đề học sinh giỏi hóa lớp 11 lời giải chi tiết

bộ đề học sinh giỏi hóa lớp 11 có lời giải chi tiết

Hóa học

... trong trường hợp CO 2 pư với dd hai bazơ thì ta giải bằng phương trình ion thu gọn. CO 2 + 2OH- → CO 32-+ H2O; CO 2 + OH- → HCO3- sau đó: Ba2+ + CO 32- → BaCO3↓http://chukienthuc.com/2/ ... CO 2 = 0,1 mol. + Tìm MX: Áp dụng Định luật Raun(SGKNC11): =dmctmMmK.1000 Δt  M = 130 đvC.+ Đặt CT của axit là: R(COOH)n ta có: R(COOH)n + nNaHCO3 → R(COONa)n + nCO2 ... pư ete hóa 50% lượng ancol KLPT nhỏ và 40% lượng ancol KLPT lớn.Tìm CTPT của hai ancolCTTQ của ancol no, đơn chức mạch hở là CnH2n+1OH; pư của hai ancol tạo 3 ete như sau:CnH2n+1OH...
 • 23
 • 4,215
 • 105

đề thi thử hoá lời giải chi tiết

đề thi thử hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... www.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.comwww.nguoithay.com www.nguoithay.comwww.nguoithay.com www.nguoithay.com ... www.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.comwww.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.comwww.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.com ... www.nguoithay.com www.nguoithay.comwww.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.com www.nguoithay.com ...
 • 24
 • 607
 • 8

DE THI THU VA LOI GIAI CHI TIET TONG HOP KIEN THUCON THI DAI HOC MON HOA

DE THI THU VA LOI GIAI CHI TIET TONG HOP KIEN THUCON THI DAI HOC MON HOA

Hóa học

... X A. HCOO − B. CHCOO − C. CHCOO − D. CHCOO − Câu 17: Axit của phi kim X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1, sinh ra muối Y được tạo thành từ 5 nguyên tử. Trong Y, Oxi chi m 31,79% ... trong este X A. HCOO − B. CHCOO − C. CHCOO − D. CHCOO − Đặt =   → =  → = ố= 3 Vậy khi đốt cháy muối hữu sẽ tạo Na2 CO 3. Bảo toàn nguyên ... nên cả hai trường hợp sau đây đều đúng và kq đều giống nhau: X gồm: HCOOH và CH2(COOH)2 hoặc X gồm : (COOH)2 và CH3COOH Vậy khối lượng este thu được là : (74 + 160)0,1 =(146 + 88)0,1...
 • 22
 • 854
 • 19

Xem thêm