chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành y tế

Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm thông tin di động khu vực II.pdf

Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm thông tin di động khu vực II.pdf

Quản trị kinh doanh

... thức và xu hướng phát triển trong giai đoạn tới. Phân tích, đánh giá về đặc điểm nguồn nhân lực và thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trung tâm. Chương 3: X y dựng hệ thống đánh ... tiêu công ty giúp định hướng sự phát triển của doanh nghiệp, tạo nên sự phối hợp tập trung toàn lực của công ty vào định hướng phát triển, là cơ sở cho hoạch định, khuyến khích nhân viên làm ... và phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chức” Xuất phát từ chiến lược kinh doanh của công ty, bộ phận HRM cần tiến hành các phân tích SWOT để xác định nhu cầu nhân lực cho từng giai đoạn:...
 • 75
 • 4,015
 • 24
 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Trung Quốc - Xiao Mingzheng -Trường Đại học Bắc Kinh

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Trung Quốc - Xiao Mingzheng -Trường Đại học Bắc Kinh

Ngân hàng - Tín dụng

... và phát triển nguồn nhân lực của Trung Quốc.III. Chiến lược của Chính phủ Trung Quốc trong phát triển nguồn nhân lực: 1. Thay đổi quan niệm và hiện thực hoá khái niệm nguồn nhân lựcnguồn ... nhân lực. 2. Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề thiết y u cho Chiến lược Phát triển không ngừng”Điều cốt lõi của Chiến lược Phát triển không ngừng” là sự thống nhất lâu dài của ba y u tố: ... chỉ coi nguồn nhân lực như một y u tố sản xuất đơn giản và coi phát triển nguồn nhân lực là một phương tiện để phát triển kinh tế thì quan niệm đó chưa đ y đủ. Chúng ta cần phải coi phát triển...
 • 10
 • 744
 • 4
Phân tích và một số giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty than Mạo Khê giai đoạn 2007-2015

Phân tích và một số giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty than Mạo Khê giai đoạn 2007-2015

Quản trị kinh doanh

... x y dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Chương 2- Phân tích thực trạng nguồn nhân lực của C.ty than Mạo Khê; Chương 3- Phân tích và một số giải pháp chiến lược phát ... triển nguồn nhân lực của Công ty than Mạo Khê giai đoạn 2007-2015.CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ X Y DỰNG CHIẾN LƯỢCPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP1.1. Sự cần thiết phải quản lý nguồn ... lực trong doanh nghiệp1.2.1- Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Một số khái niệm có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực: - Phát triển là các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên...
 • 126
 • 1,103
 • 13
Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... sự phát triển của lực lợng sản xuất, khoa học đóng vai trò ng y càng to lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất và là động lực mạnh mẽ thúc đ y sản xuất phát triển. Ng y nay, ... nh y nắm bắt những thành tựu mới nhất của nhân loại.II- Chiến lợc phát triển nguồn nhân lực theo hớng công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời kì quá độ:1. Chiến lợc phát triển nguồn ... phát triển mới. Nhân tố cơ bản nhất để phát triển kinh tế tri thức là nguồn nhân lực chất l-ợng cao dựa trên nền giáo dục tiên tiến. Kinh tế tri thức có nhiều khác biệt cơ bản so với kinh tế...
 • 13
 • 668
 • 1
Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TT Thông Tin Di Động Khu Vực II

Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TT Thông Tin Di Động Khu Vực II

Quản trị kinh doanh

... giữa chiến lược chuỗi cung ứng và chiến lược kinh doanh 14 3.3. Tính tương thích giữa chiến lược chuỗi cung ứng và sản phẩm 14 3.4. Phân tích 5 thành tố chiến lược chuỗi cung ứng 14 3.4.1. Chiến ... ứng 14 3.4.1. Chiến lược sản xuất 14 3.4.2. Chiến lược kênh 14 3.4.3. Chiến lược sử dụng ngoại lực 15 3.4.4. Chiến lược phục vụ khách hàng 15 3.4.5 Mạng tài sản 15 4. Quy trình vận hành chuỗi ... chuyển qua lấp đ y theo y u cầu của trung gian iHub, sau đó đến nhà m y để lắp đặt. Tuy nhiên, giữa nhà m y và iHub luôn trao đổi thông tin cho nhau để phòng khi có những điều chỉnh hay thay...
 • 22
 • 1,086
 • 1
25 Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TT Thông tin Di Động Khu Vực II

25 Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TT Thông tin Di Động Khu Vực II

Quản trị kinh doanh

... của quản lý của phòng nhân sự, đồng thời hệ thống n y cũng là một công cụ quan trọng trong việc tạo ra động lực phát triển của nhân viên. - Phòng nhân sự trong quá trình triển khai hệ thống đánh ... và phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chức” Xuất phát từ chiến lược kinh doanh của công ty, bộ phận HRM cần tiến hành các phân tích SWOT để xác định nhu cầu nhân lực cho từng giai đoạn: ... chức năng: Tuyển Dụng – Đào Tạo – Khen Thưởng – Duy Trì nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu, đúng thời điểm, đảm bảo chất lượng và phát huy tối đa năng lực hoạt động của nguồn nhân lực. 1.1.4 Tầm...
 • 75
 • 687
 • 1
34 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TOCONTAP đến năm 2010

34 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TOCONTAP đến năm 2010

Quản trị kinh doanh

... nghiệp, loại chiến lược n y gồm chiến lược sản xuất, chiến lược tài chính, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược marketing, chiến lược nghiên cứu và phát triển. Các chiến lược trên ... dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TOCONTAP trong những năm qua, đồng thời x y dựng được chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty đến năm 2010 phù hợp với y u cầu phát triển ... sau:Trong đó:13Dự án x y dựng chiến lược Phân tích chiến lược Lập chiến lược Công tyLập chiến lược các đơn vị kinh doanhX y dựng các biện pháp thực hịên chiến lược Đánh giá chiến lược v các bià ện...
 • 124
 • 840
 • 12
390 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

390 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... chiến lượcchiến lược phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích, ñánh giá thực trạng x y dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại BðT, ñồng thời phát hiện những nguyên nhân ... VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 4 2.1 Cơ sở lý luận 4 2.1.1. Các khái niệm cơ bản 4 2.1.2. Mục tiêu của chiến lược phát triển nguồn nhân lực 8 2.1.3. Chiến lược phát triển nguồn nhân ... là y u tố ảnh hưởng ñến chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp phải phù hợp với công nghệ hiện tại và những dự kiến thay...
 • 97
 • 702
 • 8
430 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

430 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... chiến lượcchiến lược phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích, ñánh giá thực trạng x y dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại BðT, ñồng thời phát hiện những nguyên nhân ... là y u tố ảnh hưởng ñến chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp phải phù hợp với công nghệ hiện tại và những dự kiến thay ... khoa học kinh tế …………………………. v 4.3.1 ðịnh hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Bưu ñiện tỉnh Ninh Bình ñến 2015 60 4.3.2 Mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực của BðT ñến...
 • 97
 • 576
 • 2
434 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Chu Văn An đến năm 2020

434 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Chu Văn An đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

... 2.1.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 9 2.1.3 Vai trò, ý nghĩa của nguồn nhân lực ñối với phát triển kinh tế xã hội 10 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến chiến lược phát triển nguồn nhân lực ... NCKH Nghiên cứu khoa học NL Nhân lực NNL Nguồn nhân lực NNLGD Nguồn nhân lực giáo dục NNL GD – ðH Nguồn nhân lực giáo dục ñại học PTNNL Phát triển nguồn nhân lực QL Quản lý Trường ðại ... Vai trò, ý nghĩa của nguồn nhân lực ñối với phát triển kinh tế xã hội 2.1.3.1 Nguồn nhân lực là mục tiêu, ñộng lực chính của phát triển Nói ñến vai trò của nguồn nhân lực là nói ñến vai trò...
 • 133
 • 630
 • 11
445 Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TT Thông tin Di Động Khu Vực II

445 Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TT Thông tin Di Động Khu Vực II

Quản trị kinh doanh

... y u tố đó đã tạo nên một sức hút lớn đối với lực lượng trí thức Việt Nam. Để duy trì nguồn nhân lực tốt, ổn định, tránh tình trạng ch y máu chất xám đòi hỏi mỗi công ty phải có một tư duy ... tiêu công ty giúp định hướng sự phát triển của doanh nghiệp, tạo nên sự phối hợp tập trung toàn lực của công ty vào định hướng phát triển, là cơ sở cho hoạch định, khuyến khích nhân viên làm ... giai đoạn phát triển mới sau hội nhập đặc biệt là để chuẩn bị cho tiến trình cổ phần hoá trong năm 2007, tôi thiết nghĩ, trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực tại công ty cần x y dựng được...
 • 75
 • 662
 • 1
582 Nhân tố con người trong Lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

582 Nhân tố con người trong Lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Quản trị kinh doanh

... sự phát triển của lực lợng sản xuất, khoa học đóng vai trò ng y càng to lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất và là động lực mạnh mẽ thúc đ y sản xuất phát triển. Ng y nay, ... phát triển mới. Nhân tố cơ bản nhất để phát triển kinh tế tri thức là nguồn nhân lực chất l-ợng cao dựa trên nền giáo dục tiên tiến. Kinh tế tri thức có nhiều khác biệt cơ bản so với kinh tế ... đà tìm ra những nguyên liệu mới, tạo ra nguyên liệu tổng hợp thay thế cho nguyên liệu tự nhiên.Ng y nay, khoa học công nghệ đà phát triển với tốc độ chóng mặt. Sự phát triển của khoa học công...
 • 15
 • 524
 • 0
QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Quản trị kinh doanh

... INFORMATION SYSTEM - HRIS) 113. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 123.1. Các y u tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực 123.2. Phương pháp quản lý nguồn nhân lực 123.3. Chiến lược phát triển nguồn ... vào nhân viên thừa hành3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC3.1. Các y u tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực - Y u tố thuộc môi trường kinh tế: kinh tế thị trường với đ y đủ các quy luật ... sự thay đổi, sao chép, bán, phá h y những dữ liệu của hệ thống m y chủ quản lý nhân viên và quy trình nhân sự.8QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰVÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC1. QUY TRÌNH...
 • 16
 • 3,267
 • 15
Tài liệu Luận văn:Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 docx

Tài liệu Luận văn:Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 docx

Quản trị kinh doanh

... TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1-Khái niệm về nguồn nhân lực, chiến lượcchiến lược phát triển nguồn nhân lực: 1.1.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực: Nguồn ... Lấ NG TUN Chiến lợc phát triển nguồn nhân lực Chiến lợc phát triển nguồn nhân lựcChiến lợc phát triển nguồn nhân lực Chiến lợc phát triển nguồn nhân lực Tại nhnTại nhnTại ... nguồn nhân lực. ” 1.1.2 Mục tiêu của chiến lược phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu cơ bản của chiến lược phát triển nguồn nhân lực là: + X y dựng và phát triển năng lực nguồn nhân lực cả về...
 • 13
 • 512
 • 3

Xem thêm