chất lượng môi trường nước mặt

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở Bà Rịa Vũng Tàu

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở Bà Rịa Vũng Tàu

Công nghệ - Môi trường

... tin về các điểm quan trắc chất lượng nước mặt 53 Hình 3.6. Nhập thông tin về mẫu quan trắc chất lượng nước mặt 53 Hình 3.7. Nhập số liệu quan trắc chất lượng nước mặt 54 Hình 3.8. Chọn đối ... 1.2. Vị trí các điểm quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu • Các thông số quan trắc. Thống kê các thông số quan trắc chất lượng môi trường nước được trình bày ở Phụ ... lượng nước dựa trên GIS được giới thiệu để quản lý và phân tích thông tin chất lượng nước, và hỗ trợ cho quá trình ra quyết định trên các cải thiện về chất lượng nước. Quản lý chất lượng nước...
 • 81
 • 1,328
 • 8
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT potx

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT potx

Báo cáo khoa học

... đánh giá chất lượng môi trường nước mặt liên hệ này đã làm cho côn trùng ở nước và các động vật không xương sống cỡ lớn khác trở thành sinh vật chỉ thị sinh học cho các yếu tố môi trường nước. ... cứu. Bảng 3. Xếp loại chất lượng môi trường nước các điểm nghiên cứu dựa trên chỉ số EPT ở Bạch Mã Địa điểm Khoảng biến thiên chỉ số EPT Chất lượng môi trường nước Mức độ ô nhiễm hữu ... học EPT. Kết quả cho thấy, chất lượng môi trường nước mặt tại đây từ tốt đến rất tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ; phù hợp với việc đánh giá chất lượng nước mặt thông qua phân tích các...
 • 11
 • 674
 • 0
Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh vật nổi (plankton) vùng cửa sông văn úc

Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh vật nổi (plankton) vùng cửa sông văn úc

Khoa học xã hội

... (1995), Các tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường, Tp 1, Chc, Hà Ni. 3. B Tài Nguyên và ng (2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ (QCVN ...  ven  Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh vật nổi (plankton) vùng cửa sông Văn Úc”. Mc tiêu chính c ... nguyên môi trường, Trung tâm nghiên cu bin Hi Phòng KHKT, tr 83-87. c, Trn Khc Hip, Nguyn Xuân C, Phn Ngc Minh (2004), Một số phương pháp phân tích môi trường, ...
 • 20
 • 700
 • 0
Đa dạng sinh học về cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước sông hồng thuộc địa phận thành phố hưng yên, huyện kim động, tỉnh hưng yên

Đa dạng sinh học về cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước sông hồng thuộc địa phận thành phố hưng yên, huyện kim động, tỉnh hưng yên

Thạc sĩ - Cao học

... ) và đánh giá chất lượng thủy vực theo 6 mức độ: Môi trường rất tốt khi đạt 58 – 60 điểm, môi trường tốt khi đạt 48 – 52 điểm, môi trường trung bình khi đạt 39 – 44 điểm, môi trường xấu khi ... intergrity-IBI) cá để đánh giá chất lượng môi trường nước Sông Hồng thuộc địa phận thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên. Keywords. Sinh thái học; Môi trường nước; Cá; Đa dạng sinh ... xét như sau: Đánh giá chất lượng nước bằng chỉ số tổ hợp sinh học cá có kết quả tương tự giống với đánh giá chất lượng nước bằng phương pháp hóa học. Chất lượng nước sông Hồng thuộc địa phận...
 • 14
 • 534
 • 0
Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng hồ núi cốc năm 2020

Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng hồ núi cốc năm 2020

Thạc sĩ - Cao học

... Nam v ng. Tp I: Chất lượng nước . Trung tâm tiêu chun - Chng xut bn. 2. B Tài nguyên và Môi trng, Các tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn môi trường Việt Nam. 3. Công ty ... sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 24. S ng Thái Nguyên (2010), Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước vùng Hồ Núi Cốc 25. ... Địa chất Môi trường i hc quc gia Thành ph H Chí Minh 11. L Xuân Hng (2006), Cơ sở đánh giá tác động môi trường, NXB thng kê, Hà Ni . 12. PGS. TSKH Nguyn Xuân Nguyên (2003), Nước...
 • 13
 • 468
 • 1
BÁO CÁO

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CỎ VETIVER ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TÔM TẠI XÃ TAM GIANG, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM " pptx

Báo cáo khoa học

... thể kỷ XX trong xử lý ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước. Trong nghiên cứu này, lần đầu tiên cỏ vetiver được sử dụng để cải thiện chất lượng môi trường nước của một số ao nuôi tôm ven ... khoa học công nghệ và môi trường trong ngành thủy sản Quảng Nam, Sở khoa học Công nghệ và Môi trường Quảng Nam. [4] Đinh Hải Hà (2009), Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường, Viện Khoa ... năm 2012 4 3.2.3. Hàm lượng P-PO43- và Nts Hàm lượng P-PO43- ban đầu tại tất cả các lô thí nghiệm so sánh với QCVN 08: 2008/BTNMT về yêu cầu chất lượng nước mặt đều vượt tiêu chuẩn...
 • 6
 • 869
 • 2
Khảo sát nhóm động vật không xương cỡ lớn ở đáy để đánh giá chất lượng môi trường nước sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai 2011

Khảo sát nhóm động vật không xương cỡ lớn ở đáy để đánh giá chất lượng môi trường nước sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai 2011

Khoa học tự nhiên

... chng trình v giám sát cht lng nc sông Tài liu tham kho1. B Tài nguyên và Môi trng - Tng cc Môi trng. Quyt đnh s 879/Q –TCMT. Quyt đnh v vic ban hành s tay hng dn ... có duhiu ô nhimhuc mùa ma.HUTECHTngTng quanquan giagia cáccác chch ss vivimôimôi trngtrng ncncMc đ ô nhim Mc đ ônhimcáccác cht hu c tng caonhimcácchthuc ... tng quan gia mt đ và các yu t môi trng Có s khác bit rõ rt v mi tng quan gia mt đ cá th gia hai mùa vi các thông s hóa lý - vi sinh môi trng: v mc đ và chiu hng....
 • 165
 • 858
 • 1
điều tra mức độ đa dạng sinh học các loài động vật đáy không xương sống cỡ lớn làm cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường nước hồ trị an

điều tra mức độ đa dạng sinh học các loài động vật đáy không xương sống cỡ lớn làm cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường nước hồ trị an

Công nghệ - Môi trường

... và sử dụng WQI trong đánh giá chất lượng môi trường nước bao gồm các bước sau: - Bước 1: Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường nước mặt lục địa (số liệu đã qua xử ... định đánh giá chất lượng môi trường nước tại mỗi vị trí dựa trên kết quả tính toán được của chỉ số H’– vi sinh: động vật không xương sống cỡ lớn ở đáy đánh giá chất lượng nước sông Đồng ... Chương trình này đưa ra hệ thống phân loại và dự báo chất lượng môi trường bằng ĐVKXS ở sông với mức độ phân loại tới họ và chỉ số chất lượng môi trường EQI (Environmental Quality Index). Những...
 • 74
 • 1,295
 • 0
Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải đoạn từ xã long thọ đến hợp lưu thị vải  gò gia những năm gần đây

Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải đoạn từ xã long thọ đến hợp lưu thị vải gò gia những năm gần đây

Công nghệ - Môi trường

... chất lượng nước trên ñoạn sông này. 4. Phương pháp thực hiện - Phương pháp khảo sát thực ñịa 2.2. Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước mặt năm 2008 27 CHƯƠNG 3: ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ... vật nước. Do vậy rất có ý nghĩa về khía cạnh sinh thái môi trường. 2.1.4. Hàm lượng chất rắn trong nước Khái niệm các chất rắn trong nước ở ñây ñược hiểu là sự có mặt của tất cả các chất ... mỗi vị trí: thu 1 mẫu nước mặt cách mặt nước 0,5m và thu mẫu bằng bơm lấy mẫu nước. + Mẫu phân tích là mẫu tổ hợp của 3 mẫu thu ñược. ðánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải ñoạn...
 • 119
 • 876
 • 2
kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục.

kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục.

Công nghệ - Môi trường

... 20Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANGbảo vệ môi trường như đã cam kết và công tác giám sát chất lượng môi trường theo địnhkỳ. Việc giám sát chất lượng môi trường nhằm đánh ... chống và ứng cứu sự cố môi trường 20CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 224.1. Giám sát môi trường không khí 224.1.1. Chất lượng không khí xung quanh 224.1.2. Chất lượng không khí khu ... bảo vệ môi trường. Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kếtbảo vệ môi trường. Quyết...
 • 29
 • 1,326
 • 2
ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC XUNG QUANH CẦU PHÚ LỘC TP ĐÀ NẴNG pot

ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC XUNG QUANH CẦU PHÚ LỘC TP ĐÀ NẴNG pot

Công nghệ - Môi trường

... Đầu“Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động đến môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và ... thông số chất lượng nước ở Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN08:2008/BTMNT thì nước ở xung quanh cầu Phú Lộc đã bị ô nhiễm. Không thể dùng cho các mục đích cấp nước sinh ... Các hợp chất hữu cơ- Các chất dinh dưỡng (hợp chất N, P)Nguồn Tác NhânNước thải sinh hoạt Chất hữu cơ, chất lơ lửng ,chất dinh dưỡng… Nước thải từ nhà máy XLNT Phú Lộc Chất hữu cơ, chất...
 • 21
 • 1,291
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25