công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng

Tài liệu Luận văn: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NAM ANH doc

Tài liệu Luận văn: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNVẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NAM ANH doc

Tài chính - Ngân hàng

... Công ty Cổ phần vấn thiết kế xây dựng Nam Anh Chƣơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần vấn ... khối lƣợng sản phẩm xây lắp theo quy định. Sản phẩm xây lắp thể là kết cấu công việc hoặc giao lại công việc thiết kế và dự toán riêng thể là hạng mục công trình, công trình hoàn thành ... của đội, công trƣờng xây dựng gồm: Lƣơng nhân viên quẩn lý đội xây dựng; khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ đƣợc tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lƣơng phải trả công nhân trực tiếp xây dựng và...
 • 101
 • 322
 • 0
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Kiến trúc xây dựng và Thương mại EX.doc

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Cổ phần vấn thiết kế Kiến trúc xây dựng và Thương mại EX.doc

Kế toán

... phục vụ thi công 2. Tổng chức công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Cổ phần vấn thiết kế kiến trúc xây dựng và Thương mại EX.Hiện nay công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ... bộ kế toán. Việc tổ chức cấu bộ máy kế toán ở công ty mối quan hệ chặt chẽ với hình tổ chức công tác kế toán. Hiện nay việc tổ chức công tác kế toán ở Công ty Cổ phần vấn thiết kế ... cáo kế toán.II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI EX.1. Phân loại vật liệu công cụ dụng cụ ở Công...
 • 89
 • 681
 • 1
báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng ice

báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần vấn thiết kế đầu xây dựng ice

Tài chính - Ngân hàng

... http://www.moitruongice.com  Mã số thuế: 03106751546 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty Hình 1 : Logo công ty CP Vấn Thiết Kế Đấu Xây Dựng ICE    ... Thc DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH Hình 1: Logo công ty CP Vấn Thiết Kế Đấu Xây Dựng ICE 2 Hình 2: Tổ chức công ty 4 Hình 3: Qui trình ghi sổ Nhật Ký Chung 8 Hình 4: Qui ... Sen so vi ng khác. Thông qua thi gian thc tp nhn thc ti Công ty CỔ PHẦNVẤN THIẾT KẾ ĐẦUXÂY DỰNG ICE các kin thc tip thu...
 • 31
 • 295
 • 0
Luận văn: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế đầu tư Miền Duyên Hải ppt

Luận văn: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần vấn thiết kế đầu Miền Duyên Hải ppt

Tài chính - Ngân hàng

... và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đầu Miền Duyên Hải Sinh viên: Nguyễn Thuỳ Liên Lớp: QTL201K 44 CÔNG TY CP TƢ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƢ MIỀN DUYÊN HẢI ... và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đầu Miền Duyên Hải Sinh viên: Nguyễn Thuỳ Liên Lớp: QTL201K 46 CÔNG TY CP TƢ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƢ MIỀN DUYÊN HẢI ... phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đầu Miền Duyên Hải Sinh viên: Nguyễn Thuỳ Liên Lớp: QTL201K 38 Hiện công ty đang sử dụng phần mềm kế toán 3S Finance...
 • 91
 • 387
 • 1
149 Kế toán tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm Tại Công ty cổ phần dược và Thiết bị vật tư y tế Traphaco

149 Kế toán tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm Tại Công ty cổ phần dược và Thiết bị vật y tế Traphaco

Kế toán

... xởng Tại công ty, chi phí nhân viên phân xởng, ngoài phần trả cho nhân viên phân x-ởng, công ty còn hạch toán vào đó chi phí lơng chuyển giao công nghệ. Do một số sản phẩm của công ty sản ... Kết chuyển CPNVLTT6 : Kết chuyển CPNCTT49Luận văn tốt nghiệp tuy nhiên công ty vẫn còn một số mặt hạn chế trong công tác kế toán cần đợc củng cố . Xuất phát từ thực tiễn của công tác kế ... sản xuất toàn công ty Do công ty sử dụng phần mềm PAST ACCOUTíNHG, khi nghiệp vụ phát sinh kế toán thực hiện bút toán Phân bổ tự động. Sau khi các số liệu ,các công việc đợc kế toán tập hợp...
 • 71
 • 300
 • 1
327 Kế toán tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm Tại Công ty cổ phần dược và Thiết bị vật tư y tế Traphaco

327 Kế toán tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm Tại Công ty cổ phần dược và Thiết bị vật y tế Traphaco

Kế toán

... của công ty đà lên đến 36.211.648.715.VNĐ .2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty. Hiện nay công ty đà ứng dụng phần mềm kế toán Fast Accouting vào hạch toán kế toán. Đối với phần mềm kế toán ... Đặc điểm nghành nghề kinh doanh của công ty 2.1.2.1. Đặc điểm nghành nghề kinh doanh của công ty Công ty cổ phần Dợc và TBVTYT Traphaco là một Doanh nghiệp cổ phần với nghành nghề kinh doanh chủ ... phần mềm kế toán thích hợp với đặc điểm kinh doanh của mình, đó là phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING. Phần mềm này bao gồm những phần hành kế toán sau:- Phân hệ kế toán tổng hợp- Phân hệ kế...
 • 71
 • 232
 • 0
Tài liệu Luận văn: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư Miền Duyên Hải ppt

Tài liệu Luận văn: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty CP vấn thiết kế đầu Miền Duyên Hải ppt

Tài chính - Ngân hàng

... tích bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần vấn thiết kế đầu Miền Duyên Hải Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hoà - Lớp QTL201K 49 Biểu số 2.1: CÔNG TY CP VẤN THIẾT KẾ ĐẦU MIỀN DUYÊN HẢI ... CÔNG TY CỔ PHẦNVẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƢ MIỀN DUYÊN HẢI. 2.1 Khái quát chung về công ty cổ phầnvấn thiết kế đầu tƣ Miền Duyên Hải: 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: ... 1. Vốn đầu của chủ sở hữu 411 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần vấn thiết kế đầu Miền Duyên...
 • 93
 • 511
 • 1
Luận văn:Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Miền Duyên Hải doc

Luận văn:Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Vấn Thiết Kế Đầu Miền Duyên Hải doc

Tài chính - Ngân hàng

... CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNVẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƢ MIỀN DUYÊN HẢI. 30 2.1 Khái quát chung về công ty cổ phầnvấn thiết kế đầu tƣ Miền Duyên Hải. . 30 ... báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đầu Miền Duyên Hải Sinh viên: Lê Thị Hà Lớp: QT1202K 31 - Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Lập dự án đầuxây dựng công trình, ... tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đầu Miền Duyên Hải Sinh viên: Lê Thị Hà Lớp: QT1202K 42 CÔNG TY CP TƢ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƢ MIỀN DUYÊN HẢI Mẫu số S03a –...
 • 103
 • 429
 • 0
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim.DOC

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu Vilexim.DOC

Kế toán

... vi kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Vilexim gồm kết cấu gồm 2 phần sau đây:- Phần 1: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần ... dụng tại Công ty Vilexim 5) Hệ thống sổ và các báo cáo liên quan. Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu t Vilexim áp dụng hệ thống sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ. Và phần mềm kế toán ... động chủ yếu chiếm phần lớn doanh thu của Công ty là hoạt động xuất nhập1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Vilexim. 1.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. Công ty Vilexim là một đơn...
 • 104
 • 538
 • 0
Giải pháp tài chính cần thiết đối với chiến lược phát triển của công ty cổ phần dược và thiết bị vật tư y tế GTVT Traphaco trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

Giải pháp tài chính cần thiết đối với chiến lược phát triển của công ty cổ phần dược và thiết bị vật y tế GTVT Traphaco trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... thành Công ty Dợc và Thiết bị vật t y tế Traphaco và đến năm 2000 Công ty chuyển thành Công ty cổ phần Dợc và Thiết bị vật 24Qua bảng trên ta thấy: năm 2002 là năm khá thành công của công ty ... kinh doanh của công ty traphaco năm 2001 - 2002I. Những nét khái quát về công ty cổ phần dợc và thiết bị vật t y tế GTVT Traphaco1. Giới thiệu chung: Công ty cổ phần Dợc và thiết bị vật t ... hình cổ phiếu.Đối với Công ty cổ phần, mối quan hệ giữa sự phát triển hay suy thoái của Công ty với giá trị cổ phiếu rất nhạy cảm, khi Công ty phát triển giá trị cổ phiếu và mức lÃi trên cổ...
 • 100
 • 771
 • 2
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần XNK và Hợp tác đầu Vilexim

Kế toán

... Tel : 0918.775.368ngày 01/01/2005 và lấy tên là Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu t Vilexim.- Tên công ty: Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu t VILEXIM + Tên giao dịch (tiếng Anh): VILEXIM ... vi kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Vilexim gồm kết cấu gồm 2 phần sau đây:- Phần 1: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần ... về Phòng kế toán tại Văn phòng Công ty. Phòng kế toán trung tâm chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán phát sinh tại Trụ sở Công ty và ở các đơn vị trực thuộc không tổ chức kế toán riêng;...
 • 30
 • 317
 • 0
kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư Vilexim

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu Vilexim

Kế toán

... triển khai xây dựng. 8) Phòng Tổ chức hành chính- Xây dựng mô hình tổ chức, xác định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty; Xây dựng các nội quy, quy chế của công ty. - Lập kế hoạch ... nội địa cũng là thị trờng đang đợc Công ty chú trọng xây dựng và phát triển do đây vừa là thị trờng đầu vào, vừa là thị trờng đầu ra của Công ty. Vì thế, Công ty đà quan tâm mở rộng các mối quan ... hàng mới của công ty ngày một dài ra. Phần mềm kế toán Fast tại Công ty Vilexim yêu cầu xây dựng một danh mục khách hàng để quản lý khách hàng, nhà cung cấp và các đối tợng công nợ phải thu,...
 • 84
 • 368
 • 0
Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An

Kế toán

... Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ An Phần I Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp 1.1 Tóm tắt về công ty Công ty Công ty CP t vấn qui hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An ... khảo sát thiết kế xây dựng Nghệ An đợc thành lập tháng 03 năm 1973 và từ năm 1976 1991 là viện quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ Tĩnh. Hiện nay là Công ty CP t vấn qui hoạch thiết kế xây dựng Nghệ ... tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ Anchơng II: Thực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần t vấn quy hoạch - thiết kế xây dựng Nghệ An2.1 Kế toán tiền mặt2.1.1 Chứng từ ghi sổ - Phiếu thu (...
 • 134
 • 556
 • 1

Xem thêm