câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 6

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Hóa học

... 112 a 13 a 38 d 63 d 88 b 113 b 14 c 39 a 64 a 89 b 114 d 15 d 40 b 65 c 90 a 115 c 16 b 41 c 66 c 91 d 1 16 b 17 a 42 c 67 b 92 a 117 c 18 b 43 d 68 d 93 c 118 d 19 b 44 d 69 d 94 b 119 a ... tích âm là 6 hạt. Cấu hình electron của ion X2+ là: a) 1s22s22p 6 3s23p 6 b) 1s22s22p 6 3s23p 6 4s23d 6 c) 1s22s22p 6 3s23d5 d) 1s22s22p 6 3s23p 6 3d 6 212. ... AlCl3 vào 100 ml dung dịch NaOH có nồng độ C (mol/lít), thu được 2,34 gam Trắc nghiệm hóa vô cơ Biên soạn: Võ Hồng Thái 2 Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học...
 • 274
 • 767
 • 0
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6

Địa lý

... Nam.Trang 2 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2010a. Trên biển trên đất liền b. Ở vùng lạnh vùng nóng.c. Giữa mùa nóng mùa lạnh d. Tất cả các góc độ trên. Bài 21 : ... d. Nam – Bắc.Trang 8 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2010c. Dòng biển chảy mạnh d. Dòng biển chảy yếu. Bài 26. ĐẤT. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT. Câu 1: Trong cấu tạo bên ... mặt đất 2 m.Trang 9 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Bài 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐÂT. Câu 1: Nguyên nhân chính...
 • 14
 • 17,386
 • 410
800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... Fe2+ là:A. 1s22s22p 6 3s23p 6 4s23d4B. 1s22s22p 6 3s23p 6 4s23d4C. 1s22s22p 6 3s23p 6 3d 6 D. 1s22s22p 6 3s23p 6 4s24p4E. Tất cả đều sai Câu 13:Cho 2 hiện diện ... đều sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X 6 B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26: Xét ... CsCl Câu 26: Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s2 thì ion tạo ra từ X sẽ có cấu hình nh sau:A. 1s22s22p 6 3s23p 6 4s2B. 1s22s22p 6 3s23p 6 C. 1s22s22p 6 3s23p 6 4s24p 6 D....
 • 160
 • 1,130
 • 12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... suất chung nhiệt độ của hệ.B. giảm nồng độ của khí nitơ khí hiđro.23D. S2-, I-, Br- , OH-, Cl- . C. hớng dẫn trả lời, đáp số 60 . B 62 . C 63 . D 64 . B 65 . D 66 . D 67 . A 68 . D 70. ... hình electron của Fe, Fe2+, Fe3+Fe: 1s22s22p 6 3s23p 6 3d 6 4s2Fe2+: 1s22s22p 6 3s23p 6 3d 6 Fe3+: 1s22s22p 6 3s23p 6 3d54. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng47 ... là :A. 6 phân rà 8 lần phân rà B. 8 phân rà 6 lần phân rà C. 8 phân rà 8 lần phân rà D. 6 phân rà 6 lần phân rà 16. Số họ phóng xạ tự nhiên là :A. 2 B. 3C. 4 D. 5.17....
 • 193
 • 923
 • 2
800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

Hóa học

... đều sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X 6 B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26: Xét ... cấtPhenolC 6 H5OH+NaOH C 6 H5ONa+H2OC 6 H5ONa+H2O+CO2C 6 H5OH+NaHCO3Phenol không tantrong dd chiếtriêngAnilinC 6 H5NH2+HCl C 6 H5NH3ClC 6 H5NH3Cl+NaOHC 6 H5NH2+NaCl+H2OAnilin ... 1s22s22p 6 3s23p 6 4s2X4: 1s22s22p 6 3s23p5X5: 1s22s22p 6 3s23p 6 3d 6 4s2X 6 : 1s22s22p 6 3s23p1Các nguyên tố nào thuộc cùng một chu kỳA. X1, X4, X 6 B. X2, X3,...
 • 160
 • 794
 • 8
150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

Kỹ thuật lập trình

... mn = 1,00 86 (u), khối lợng của prôtôn là mp = 1,0072 (u) 1u = 931 MeV/c2. Năng lợng liênkết của hạt nhân Be104 làA. 64 ,332 (MeV)B. 6, 4332 (MeV)C. 0 ,64 332 (MeV)D. 6, 4332 (KeV)147. ... #-TU(&V%d%.w%0C%0 6 %d%.w%2|/ &L 6 %dKi3` #j2 %T 6 %dKA&@(3` #j%42|2 ^T 6 3Q &L 6 i$T 3` #j2‡ At ... G 2)!0*%%* $6   &*[#%("$ !0" & ;6 )!*•C!0"@(5*  6   $6 * 0)• # $6   &*<%$&8"B(*C%%* 6 ...
 • 50
 • 860
 • 1
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Cao đẳng - Đại học

... dung dÞch sau ph¶n øng thu ®ỵc 217,8 g mi khan. Gi¸ trÞ cđa m lµ:A. 21,6g B. 37,8g C. 42,6g D. 44,2gCÂU HỎI BÀI TẬP ƠN TẬP TỔNG HỢPC âu 1 . Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột ... lít. B. 3, 36 lít. C. 4,48 lít. D. 5 ,6 lít Câu 35. A là hỗn hợp kim loại Fe Cu. Hòa tan m gam A vào dd HCl dư (không có không khí) thu được 3, 36 lít khí (đktc). Cũng hòa tan m gam này vào dd HNO3 ... sau phản ứng là: A.7,345 gam B. 6, 195 gam C. 5,3 76 gam D. 4,985g Câu 29. Dẫn từ từ khí CO2 vào 100ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dd Y. thêm dung dịch BaCl2 vào dd Y thấy xuất hiện 1,182...
 • 5
 • 953
 • 11
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Vật lý

... đồ thị như hình sau. Đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều ? x x v x xo vo CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ : A. Chuyển ... t(s) 6. Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox. Chọn gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động. Tại các thời điểm t1 = 2 s t2 = 6 s , tọa độ tương ứng của vật là x1 = 20 m x2 ... tốc tức thời là đại lượng vectơ. D. Các câu trên điều đúng. 36. Trường hợp nào sau đây nói đến vận tốc tức thời : A. Vận tốc của viên đạn khi bay ra khỏi nòng súng. B. Vận tốc của vật rơi khi...
 • 6
 • 963
 • 1
Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Kinh tế - Quản lý

... tự lực có thái độ đúng đắn đối với việc học tập. 1.1.3 Phân loại câu hỏi trắc nghiệm [14, 15]Dựa vào hình thức làm bài trắc nghiệm người ta chia câu hỏi trắc nghiệm làm 2 loại: TNKQ TNTL ... ngữ nói ngôn ngữ viết cho người học. 1.2.4 Kỹ năng soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan [14]1.2.4.1 Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm ... người dạy đưa ra một số câu hỏi người học trả lờitheo câu hỏi đó, các câu hỏi đều không có câu trả lời sẵn, người học phải tự suynghĩ tìm câu trả lời phù hợp. Những bài kiểm tra theo phương...
 • 99
 • 1,037
 • 7
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

Quản lý nhà nước

... đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề. c. Bố mẹ trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng không có thu nhập. d. Câu a b e. Câu b c Câu 39. ... trước khi tính thuế c. Chỉ được trừ vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú trước khi tính thuế. d. Câu a c e. Câu b c Câu 40. Thuế TNCN đối với thu nhập từ ... khấu trừ Câu 39. Căn cứ tính thuế GTGT là gì? a. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất thuế suất b. Giá bán hàng hóa trên thị trường thuế suất c. Giá tính thuế thuế suất Câu 40. Cơ...
 • 52
 • 1,320
 • 6
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Vật lý

... tới 250 vào một lăng kính có có góc chiết quang 500 chiết suất 1,4. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là A. 23 ,66 0. B. 250. C. 26, 330. D. 40, 16 0. 66 C. thật cách kính ... mắt 6 cm. Độ bội giác khi người này ngắm chừng ở 20 cm là A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. 60 II. Câu hỏi bài tập: Bài 28 LĂNG KÍNH 1. Lăng kính là một khối chất trong suốt A. có dạng ... quang hơn). + Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần. II. Câu hỏi bài tập: Bài 26 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng A. ánh sáng bị gãy khúc...
 • 143
 • 5,172
 • 53
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Vật lý

... Thanh Dũng – THPT Phan Đăng Lưu – Phú Vang – TT Huế CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các ... lực là: A. 32,5N B. 21,5N C. 19,5N D. 25,6N Câu 6/ Nói về sự so sánh giữa điều kiện cân bằng của chất điểm điều kiện cân bằng của vật rắn, hãy chọn câu phát biểu đúng. A. Đều thể hiện 1 ... góc với trục quay cắt trục quay D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay không cắt trục quay. Câu 11/ Một thanh chắn đường dài 5,6m, có trọng lượng 115N có trọng tâm...
 • 2
 • 1,063
 • 11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Vật lý

... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực ... cách vai người B 40cm. Lực mà người A B phải chịu lần lượt là A. 60 0N 400N B. 400N 60 0N C. 500N 500N. D. 300N 700N. Hết C A O )  F Hình 3.4 Generated by Foxit ... Câu 25. Hai người A B dùng một chiết gậy để khiêng một cổ máy nặng 1000N. Điểm treo cổ máy cách vai người A 60 cm, cách vai người B 40cm. Lực mà người A B phải chịu lần lượt là A. 60 0N...
 • 4
 • 4,715
 • 88

Xem thêm