câu hỏi trắc nghiệm môn tâm lí học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương đáp án

Kỹ thuật lập trình

... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... câu sai Câu 89 Giả sử A3 = “A01B2”, Cho biết kết trả hàm sau: =IF(mid(A3,2,7)= “01B2”, “ABC”, “DEF”) Trang 12 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A ABC B DEF C AB D Các câu sai Câu ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 55,560
 • 126
698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

Luật

... dân t i cao quy n kháng ngh theo th t c tái th m b n án, quy t đ nh hi u l c pháp lu t c a Toà án c p, tr quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao Chánh án Toà án nhân dân ... sát nhân dân c p t nh quy n kháng ngh b n án, quy t đ nh hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân c p huy n Ngư i kháng ngh b n án, quy t đ nh hi u l c pháp lu t quy n quy t đ nh t ... nêu D C A, B C đ u sai => D Câu 194 Trong trình t t ng: A Ch v án dân s m i giai đo n kh i t B Ch v án hình s m i giai đo n kh i t C C v án dân s c v án hình s đ u ph i tr i qua giai...
 • 34
 • 11,603
 • 35
698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án) (2)

698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án) (2)

Pháp luật đại cương

... lệnh nêu D Cả A, B C => D Câu 327 Điều kiện để tổ chức tham gia vào QHPL cụ thể: A Chỉ cần NLPL B Chỉ cần NLHV C lực chủ thể pháp luật D Cả A, B C sai => D Câu 330 Câu nói: “Chính trị biểu ... D Câu 245 Xét độ tuổi, người NLHV dân người: A Dưới tuổi B Dưới 14 tuổi C Dưới 16 tuổi D Dưới 18 tuổi => B Câu 246 Điều kiện để trở thành chủ thể QHPL: A lực chủ thể pháp luật B NLPL C ... VBCB yếu tố kiện pháp lí; phải quan nhà nước thẩm quyền ban hành đảm bảo thi hành biện pháp cưỡng chế VBCB phải tính hợp pháp hợp phải vào quy phạm pháp luật cụ thể, hình thức thể theo...
 • 9
 • 5,593
 • 111
câu hỏi trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh ( có đáp án)

câu hỏi trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh ( đáp án)

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... 1923 Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô để tham dự Đại hội nào? Select one: a Đại hội Quốc tế nông dân b Đại hội Quốc tế Cộng sản c Đại hội Quốc tế phụ nữ d Đại hội Quốc tế niên Question Not yet answered ... thần kỳ, …………., …………soi sáng cho cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng” Select one: a Trí tuệ - mặt trời b Ánh sáng - mặt trời c Kim nam - mặt trời d Ngọn đuốc – ánh sáng Question Not yet answered ... mặt tư tưởng Người d Tất phương án Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” Hồ Chí Minh viết thời gian nào? Select one: a năm 1925 b năm 1924 c năm 1927 d năm 1926 - Học tập, vận dụng phát triển tư...
 • 6
 • 12,241
 • 278
300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án) pot

300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án) pot

Cao đẳng - Đại học

... Quốc học lớp ngắn hạn trường đại học Phương đông đâu? a b Liên –xô c 62 Đức Trung Quốc Nguyễn i Quốc tán thành quốc tế Đại hội Tua vào thời gian nào? a b Tháng 12/1920 c 63 Tháng 12/1919 Tháng ... Trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần quan tâm mức đến vấn đề thuộc đòa vào thời gian nào? a b Tháng – 1923 c 47 Tháng 12 – 1920 Tháng – 1924 Nguyễn i Quốc đại biểu nông dân thuộc đòa Quốc tế ... 1920 c 22 Tháng năm 1920 Tháng 10 năm 1920 Nguyễn i Quốc dự Đại hội Tua tán thành quốc tế tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp nào? a Tháng năm 1920 b Tháng năm 1920 c Tháng 12 năm 1920 23 ? 24...
 • 50
 • 4,330
 • 59
457 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh ( có đáp án)

457 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh ( đáp án)

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... Câu nói Hồ Chi Minh ghi lại tác phẩm nào? Phát biểu kiều bào Pháp Câu 245 “ học tập thời gian tiếp tục kháng chiến với bàa Người cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học ... kiệt xuất Câu 446 Trong câu câu Hồ Chí Minh: Đảng ta đảng cầm quyền Câu 447 Hãy lựa chọn câu trả lời Hồ Chí Minh đựơc viết Di chúc 10/5/1969: Phải tình đồng chí thương yêu lẫn Câu 448 Câu Hồ ... trường đại học nào? Đại học y khoa Hà Nội Câu 457 29/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệch số 40 việc lâp them án quân đâu? Hải Phòng thudong106@yahoo.com Mọi thiếu sót không tránh khỏi, mong...
 • 23
 • 6,918
 • 33
TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-CÓ ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-CÓ ĐÁP ÁN

Khoa học xã hội

... biệt Câu 40 Đường lối kháng chiến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch gì? a) Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc b) Kháng chiến toàn dân, toàn diện c) Kháng chiến trường kỳ tự lực cánh sinh d) Cả ba vấn đề Câu ... mệnh b) Chính cương sách lược vắn tắt Câu 39 Giá trị Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam đánh giá là: a) giá trị bình thường b) giá trị lịch sử to lớn d) Là thiên cổ hùng văn c) giá trị lịch ... nhân c) ý nghĩa quan trọng đặc biệt d) ý nghĩa định hàng đầu thắng lợi cách mạng tố ý nghĩa thắng lợi nước ta cách mạng nước ta? a) ý nghĩa quan trọng b) ý nghĩa quan trọng Câu 91...
 • 131
 • 1,575
 • 0
200câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

200câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

Pháp luật đại cương

... tỉnh quyền kháng nghị án, định hiệu lực pháp luật Toà án nhân dân cấp huyện Người kháng nghị án, định hiệu lực pháp luật quyền định tạm đình thi hành án, định định tái thẩm Câu ... - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 201->350 Part - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 500->E Câu 204 Nguyên nhân vi phạm pháp luật??? Câu 244 Quy phạm xã hội sau quy tắc xử (quy tắc hành vi)??? Câu 249 Sự ... sát nhân dân tối cao quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm án, định hiệu lực pháp luật Toà án cấp, trừ định Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh,...
 • 18
 • 2,353
 • 2
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... C tệp tin thư mục cửa sổ D 26 đối tượng cửa sổ 107: Theo hình minh họa, ta thấy A Chỉ thư mục, đối tượng lại thư mục B tệp tin, thư mục chương trình Excel C tệp tin thư mục D ... Winzip khả nén nhiều tệp tin, thư mục thành tệp tin Tệp tin sau nén thường đuôi zip kích thước nhỏ tổng kích thước tệp tin ban đầu B Winzip khả nén nhiều thư mục, tệp tin vào thư mục ... tính nghĩa là: A Máy tính tốc độ xử lý cao B Bộ nhớ RAM ổ đĩa cứng dung lượng 3GB C Máy tính máy tính xách tay D Độ phân giải hình quét 3GB s 039: Con số 20GB hệ thống máy tính nghĩa...
 • 70
 • 56,682
 • 609
160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án

160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án

Mạng căn bản

... Solutions! ­­­­­­­­   Đáp án câu 1 c  Đáp án câu 2 a  Đáp án câu 3 d  Đáp án câu 4 c  Đáp án câu 5 d  Đáp án câu 6 a  Đáp án câu 7 d  Đáp án câu 8 b  Đáp án câu 9 c  Đáp án câu 10 c    ­­­­­­2­­­­­­­  ... Solutions! ­­­­­­­­   Đáp án câu 1 a  Đáp án câu 2 d  Đáp án câu 3 c  Đáp án câu 4 c  Đáp án câu 5 b  Đáp án câu 6 d  Đáp án câu 7 a  Đáp án câu 8 a  Đáp án câu 9 b  Đáp án câu 10 c  ­­­­­­­­­­4­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  ... [c]­­SMTP   [d]­­POP   Đáp án câu 1 d  Đáp án câu 2 d  Đáp án câu 3 a  Đáp án câu 4 d  Đáp án câu 5 b  Đáp án câu 6 a  Đáp án câu 7 a  Đáp án câu 8 a  Đáp án câu 9 a  Đáp án câu 10 c  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ...
 • 42
 • 2,948
 • 2
680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

Sinh học

... sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào B tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học C biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học D tác nhân vật lí, ... cánh dài thân đen, cánh cụt F 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh ... tương đồng C gen gần xa tâm động xảy hoán vị gen D hoán vị gen xảy phụ thuộc vào giới, loài, cá thể 293.*Nhận định sau không với điều kiện xảy hoán vị gen ? A Hoán vị gen xảy thể kiểu gen...
 • 68
 • 1,843
 • 1
70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... doanh nghiệp? A B C D Câu 45: năm học 2010- 2011, học phí đại học bình quân bao nhiêu? A B C D 213.000 đồng / tháng 313.000 đồng / tháng 410.000 đồng / tháng 425.000 đồng / tháng Câu 46: tượng bong ... thu NSNN Cả ba sai Câu 33:hai gói kích cầu vào cuối năm 2008 trị giá bao nhiêu? A B C D tỷ USD tỷ USD tỷ USD 7,5 tỷ USD tỷ USD tỷ USD Cả ba sai Câu 34: loại lạm phát? A B C D Câu 35:siêu lạm ... 449.392 520.025 Câu 43: doanh nghiệp vừa doanh nghiệp số lao động bao nhiêu? A B C D Dưới 1000 người Từ 100 người đến 300 người Từ 200 người đến 300 người Từ 400 người trở lên Câu 44: loại hình...
 • 15
 • 6,886
 • 12
câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế  phần công ty có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty đáp án

Kinh tế - Thương mại

... Chỉ cổ đơng sáng lập quyền nắm giữ cổ CPƯĐBQ d Cổ đơng sở hữu CPƯĐHL khơng quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đơng, để cử người vào HĐQT BKS Câu 16: Trong cơng ty Hợp Danh, câu câu câu ... ty d) Các câu sai Đáp án đúng: c 4) quan định cao cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên? a) Hội đồng thành viên b) Ban kiểm sốt c) Hội đồng quản trị d) Cả ba câu sai Đáp án đúng: a ... khơng mua mua khơng hết d thể chuyển nhượng tồn phần vốn góp cho người khác mà khơng phải thành viên cơng ty Câu : Câu câu câu sau : a Cơng ty TNHH(1 thành viên trở lên )có thể chuyển đổi sang...
 • 136
 • 1,857
 • 49
tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn tập ngành thếu nhà nước (có đáp án)

tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn tập ngành thếu nhà nước (có đáp án)

Thuế

... thuế khoán, theo thông báo nộp thuế khoán quan thuế d Tất phương án -Đáp án Câu 51 Giá tính thuế GTGT hàng hóa sở sản xuất, kinh doanh bán là: a Giá bán lẻ hàng hóa thị trường b Giá bán chưa thuế ... GTGT -Đáp án b Được khấu trừ toàn c Cả phương án sai Câu 43.Giá tính thuế GTGT hàng hoá chịu thuế TTĐB giá bán: a Giá bán thuế Tiêu thụ đặc biệt b Giá bán thuế Tiêu thụ đặc biệt chưa thuế ... thuế GTGT b Giá chưa thuế GTGT, thuế TTĐB c Giá chưa thuế GTGT, thuế nhập d Giá nhập cửa cộng (+) với thuế nhập (nếu có) , cộng (+) với thuế TTĐB (nếu có) - Đáp án Câu 28: Trường hợp...
 • 44
 • 1,261
 • 0
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Triết 1 và 2 theo chương có đáp án

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Triết 1 và 2 theo chương đáp án

Cao đẳng - Đại học

... tra chân lý c) Cả hai điều Câu 67: Nhận thức lý tính bao gồm hình thức: a) Cảm giác, tri giác, phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý Câu 68: Chân lý bao gồm tính ... đổi đònh Câu 52: Triết học Mác_ Lênin cho : a) Tất nhiên ngẫu nhiên tính quy luật b) Chỉ tất nhiên tính quy luật ngẫu nhiên tính quy luật c) Cả tất nhiên ngẫu nhiên tính quy luật Câu 53: ... chí Câu 92 Theo quan điểm Triết học Mác – Lênin, nội dung mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức là: a) Vật chất trước, ý thức sau, vật chất đònh ý thức b) Vật chất trước, ý thức sau,...
 • 18
 • 2,523
 • 162
SƯU TẦM MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN pot

SƯU TẦM MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN pot

Cao đẳng - Đại học

... khả (d) Sự lựa chọn cuối phải đánh giá tối ưu Câu 53: Những phẩm chất cá nhân cần cho định hiệu không thiết phải đòi hỏi: (a) Kinh nghiệm (b) Khả xét đoán óc sáng tạo (c) Tính kỹ lưỡng, cẩn ... nhận Câu 55: Quyết định tập thể nhược điểm sau đây, ngoại trừ: (a) Mất thời gian định cá nhân (b) Mang tính độc đoán cao (c) áp lực nhóm đồng quan điểm (d) Trách nhiệm không rõ ràng Câu ... ; 1) ; 5) ; 4) ; 3) ; 6) Câu 52: nội dung sau không coi tiền đề cho định hợp lý: (a) Đảm bảo tính tuyệt đối hiệu đạt (b) Không mâu thuẫn mục tiêu khả lựa chọn tính khả thi (c) Nên xếp...
 • 11
 • 2,341
 • 27
Câu hỏi trắc nghiệm môn quản lí hành chính nhà nước

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản hành chính nhà nước

Quản lý nhà nước

... đào tạo tiến sĩ, đủ điều kiện đạt yêu cầu bảo vệ luận án đại diện quan cấp bằng? A B C D Hiệu trưởng trường đại học Hiệu trưởng trường đại học, Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học Bộ trưởng ... đủ số lượng, khả xây dựng, thực chương trình đào tạo tổ chức hội đồng đánh giá luận án; sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ; kinh nghiệm công ... nghiên cứu khoa học; thực nhiệm vụ nghiên cứu thuộc đề tài khoa học chương trình khoa học cấp nhà nước; kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác nghiên cứu khoa học D Cả ý Câu Nghiên...
 • 14
 • 17,702
 • 154
Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học

Cao đẳng - Đại học

... nư c CocaCola a B n ngư i bán l i b B n s l i ngư i bán không n u b n mua vào lúc n a êm c Ngư i bán l i b n s thi t ph i tr ti n d Ngư i bán s l i b n ch l i tr i nóng M t ví d ... khi: a rào c n vi c gia nh p ngành b tr c p c a ph c nhi u s n ph m thay th d ng quy n thương hi u (franchise) 91 Hi u qu kinh t theo qui mô kh t o ra: a M t th trư ng s n ph ... ph …… 30 16 Cán cân ngân sách c a ph cân b ng t ng a ây n n kinh t u tư b ng v i t ng ti t ki m …… óng b th ng dư cán cân thương m i c thâm h t cán cân thương m i d Cân b ng cán cân thương...
 • 48
 • 1,791
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25