câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cuing7

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... tính để bàn B Bởi thông tin lưu giữ theo cách thức mã hoá máy tính xách tay C Bởi thông tin máy tính xách tay bảo vệ chương trình chống virus D Bởi người không phép đọc thông tin mật máy tính bị ... dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B thực chọn rời rạc teptin1.txt teptin2.txt, ... tử chứa tệp tin đính kèm mà bạn không nhận biết ra, bạn xử lý tình để đảm bảo an toàn? A Mở tệp tin để kiểm tra loại tệp tin B Chuyển thư cho mà bạn nghĩ bạn nhận biết C Quét tập tin chương trình...
 • 70
 • 56,682
 • 609
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Kỹ thuật lập trình

... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG D Không thể thực Câu 13 Trong Word, để gạch ngang đoạn văn giống câu hỏi này, ta chọn thao tác nào? A Format/Font/Subscript ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 55,560
 • 126
120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

Đề thi lớp 11

... trúc câu lệnh rẽ nhánh biểu thức Số học B Quan hệ C Logic D Quan hệ Logic A BEGIN…END; Câu 48 : A Câu 49 : A Câu 50 : A Câu 51 : A Câu 52 : A Câu 53 : A C Câu 54 : A Câu 55 : A Câu 56 : A Câu ... Câu 43 : Khẳng định sau sai? A Phần tên chương trình không B Phần khai báo có không thi t phải có C Phần thân chương trình có D Phần khai báo thư viện có không không Câu 44 : A Câu 45 : A C Câu ... D Bảng chữ Câu 37 : Để đưa thông tin hình ta sử dụng thủ tục nào? A Read B Real C Readln D Writeln Câu 38 : Hãy chọn phát biểu biến ngôn ngữ lập trình? A Biến đại lượng có giá trị không đổi B...
 • 11
 • 8,539
 • 14
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I pdf

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I pdf

Điện - Điện tử

... lợi cho người D Tái tổ hợp thông tin di truyền hai loài khác xa Câu 35: Điều không ý nghĩa định luật Hacdi- Vanbec A quần thể tự nhiên đạt trạng thái cân B giải thích thi n nhiên có quần thể trì ... thủy tinh thể tác động A cộng gộp B gen đa hiệu C bổ trợ D át chế Câu 24: Điều không di truyền qua tế bào chất A kết lai thuận nghịch khác lai thường mang tính trạng mẹ B tính trạng di truyền không ... dẫn tới tất tế bào thể mang đột biến Câu 13: Cá thể có kiểu gen AaBBDdffEe di truyền phân ly độc lập cho số loại giao tử A B 10 C D Câu 14: Cơ sở tế bào học qui luật phân ly độc lập A tiếp hợp...
 • 15
 • 825
 • 5
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 2) doc

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 2) doc

Điện - Điện tử

... lợi cho người D Tái tổ hợp thông tin di truyền hai loài khác xa Câu 35: Điều không ý nghĩa định luật Hacdi- Vanbec A quần thể tự nhiên đạt trạng thái cân B giải thích thi n nhiên có quần thể trì ... thủy tinh thể tác động A cộng gộp B gen đa hiệu C bổ trợ D át chế Câu 24: Điều không di truyền qua tế bào chất A kết lai thuận nghịch khác lai thường mang tính trạng mẹ B tính trạng di truyền không ... 16% D 42% Câu 31: Ở người bệnh mù màu gen lặn nhiễm sắc thể giới tính X gây nên Nếu mẹ bình thường, bố bệnh mù màu, trai họ bị mù màu nhận gen bệnh từ A bà nội B bố C ông nội D mẹ Câu 32: Ở châu...
 • 8
 • 715
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 1) pot

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 1) pot

Điện - Điện tử

... trước phiên mã C sau dịch mã D phiên mã Câu 4: Trong phiên mã,mạch ADN dùng làm mạch khôn mẫu A 5’->3’ B mẹ tổng hợp liên tục C 3’->5’ D mẹ tổng hợp gián đoạn Câu 5: Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen ... chuyển đoạn, đảo đoạn Câu 10: Sự tăng số nguyên lần số nhiễm sắc thể đơn bội loài tượng A tam bội B tự đa bội C dị đa bội D tứ bội Câu 11: Trong trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp ... dẫn tới tất tế bào thể mang đột biến Câu 13: Cá thể có kiểu gen AaBBDdffEe di truyền phân ly độc lập cho số loại giao tử A B 10 C D Câu 14: Cơ sở tế bào học qui luật phân ly độc lập A tiếp hợp...
 • 11
 • 1,139
 • 4
150 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi cao đẳng đại học môn tiếng anh docx

150 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi cao đẳng đại học môn tiếng anh docx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... How C What time D How often 122.A: Do you think you’ll get the job? – B: ………… A I know so B Well, I hope so C I think so D Yes, that’s right 123.A: I’m getting married next week – B: …………… A Thanks, ... 75 Any candidate caught ……… in the examination will be disqualified A pretending B cheating C joking D quitting 76 “Did Bob take the test ?” “ Yes, and ………… , he passed it easily A surprisingly ... sociably C sociable D socially 87 You looked…………after your summer cacation A healthy B healthier C healthily D healthfully 88 She said that the report was a bit…………… A confused B confusing C confusion...
 • 7
 • 815
 • 0
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học phân tử  dành cho sinh viên

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học phân tử dành cho sinh viên

Sinh học

... thông tin bình thường protein b Trình tự RNA cắt khỏi phiên mã trước dịch mã c Trình tự DNA sử dụng để gắn plasmid với DNA lạ d Trình tự DNA mã hóa cho sản phẩm protein gen Đ e Trình tự DNA không ... không thuộc ứng dụng kỹ thuật di truyền: a Công nghệ protein c Thực vật mang gen động vật b Phương pháp chẩn đoán d Gây đột biến hóa chất Đ 47 Intron là: a Trình tự RNA lạ gắn vào mRNA thông tin ... vị chép Đ c Điểm chấm dứt chép d Không mục kể Các câu hỏi 51-65 đề cập đến vấn đề sau: rõ cấu trúc hay chức đối với: a Chỉ DNA b Chỉ RNA c Cả DNA lẫn RNA d Không DNA lẫn RNA 51 Thường môït mạch...
 • 15
 • 5,332
 • 27
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG

Tin học văn phòng

... \ Action Settings Câu 26: Trong MS Excel, kết hàm #DIV/0! có ý nghĩa A Trong công thức sử dụng tên hàm không hợp lệ B Trong công thức có sử dụng kiểu số học không hợp lệ C Trong công thức có ... học không hợp lệ D Trong công thức sử dụng tên hàm không hợp lệ Câu 21: Trong Windows, phần mở rộng (phần đuôi) tập tin thường thể hiện: A Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau B Kích thước tập tin ... AutoFilter Câu 20: Trong MS Excel, kết hàm #NAME? có ý nghĩa A Trong công thức tham chiếu đến giá trị không tồn B Trong công thức có thực phép chia cho 0(Zero) C Trong công thức có sử dụng kiểu số học...
 • 5
 • 733
 • 6
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG B

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG B

Tin học văn phòng

... nhiều tập tin, để làm việc với tập tin mở ta chọn: Window/ Tên tập tin c) Tools/ Tên tập tin File/ Tên tập tin d) Edit/ Tên tập tin 18 Trong Word nút lệnh dùng để: Tạo tập tin c) Mở tập tin Sao ... Regional Settings Trong Excel ta mở nhiều tập tin, để làm việc với tập tin ta vào: a Window, chọn tập tin b Tools, chọn tập tin c Help, chọn tập tin d Edit, chọn tập tin Để chọn nhiều cột không liên ... nút Cut công cụ 39 40 41 42 43 Cả câu Muốn hiển thị công cụ định dạng (Formatting) ta cần thực thao tác nào? Chọn Toolbars/ View/ Formatting b) Nhấp phải chuột vùng trống văn chọn Formatting Chọn...
 • 35
 • 1,030
 • 15
CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC môn tin học  có đáp án

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC môn tin học có đáp án

Kế toán - Kiểm toán

... ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆMTIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC, Câu : 002 5, Câu : 003 Format – Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu : ... Ctrl+Home Câu : 070 Landscape, Câu : 071 TIN, Câu : 072 Có thể khai báo đánh so trang in không Câu : 073 Tin Hoc Van Phong , Hub, Câu : 074 Câu : 075 ô, Câu : 076 8/17/2008, Câu : 077 Câu : ... Trên nhớ Câu : 052 Format - Drop Cap Câu : 053 Tiếp xúc với độc hại, soạn thảo , Câu : 049 Câu : 057 Tất Câu : 058 Insert, Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong, Câu : 061...
 • 26
 • 4,620
 • 32
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌC

Tài liệu khác

... Cả câu d) Cả câu sai Gia Sư Kế Toán Trưởng – Chúc bạn thi tốt ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆMTIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC, Câu : 002 5, Câu : 003 Format – Column Câu : 004 Là loại viurs tin học ... cập nhanh, Câu : 069 Ctrl+Home Câu : 070 Landscape, Câu : 071 TIN, Câu : 072 Có thể khai báo đánh so trang in không Câu : 073 Tin Hoc Van Phong , Câu : 074 Hub, Câu : 075 ô, Câu : 076 ... 060 tin hoc van phong, Câu : 061 Calculator, Câu : 062 200, Câu : 063 1Angiang6 Câu : 064 Edit - Delete Slide, Câu : 065 Phím F5, Câu : 066 File - Save As Câu : 067 Cả câu a b đúng, Câu...
 • 8
 • 9,666
 • 320
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành thuế 2014 (Môn Tin học)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành thuế 2014 (Môn Tin học)

Tin học văn phòng

... tượng tập tin chọn Copy để : a Sao chép tập tin b Xoá tập tin c Đổi tên tập tin d Di chuyển tập tin 76 Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Cut để : a Sao chép tập tin b Xoá tập tin c ... cập, tim kiếm trang WEB Câu 14: Trong thi t bị đây, thi t bị không tham gia cấu tạo nên mạng cục LAN a Repeater b Hub c Bridge d Modem Câu 15: Trong thi t bị đây, thi t bị không tham gia cấu tạo ... Start  Settings  Printers and Fax b Start  Settings  Control Panel  Printers and Fax c Câu A B d Câu A B sai 93 Để thay đổi cách thể thông tin ngày tháng năm, ta chọn Start  Settings  Control...
 • 26
 • 459
 • 0
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN EXCEL

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN EXCEL

Thuế

... B C D B C D B C D x A x A x A x Câu Để tính điểm trung bình học kỳ cho học sinh, với môn học Toán (hệ số 2), Văn (hệ số 2), Tiếng anh (hệ số 1) Theo anh (chị) công thức sau đúng, giả sử (các ... công thức sau đây: A = UPPER (LEFT(RIGHT("Trung Tam Tin Hoc",11),3)) x B C D B C D x B C D A Tam B TAM C Trung D Tin Câu Kết hàm A =IF(VALUE(RIGHT("Lop10",2))>5,20,30) A 30 B 20 C D Báo lỗi Câu ... Excel, công thức =COUNTA(10,"C",15) cho kết A B C D Báo lỗi Câu Trong Excel, ô A1=10, A2=15, A3=10, A4=5, A5=10 công thức =MAX(SUM(A2:A1),SUM(A5:A3)) cho kết A 10 B 25 C 50 D Báo lỗi Câu Trong...
 • 14
 • 2,715
 • 8
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN INTERNET

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN INTERNET

Thuế

... D Virus trước sử dụng Câu Chọn câu sai Từ hộp thoại Internet Option A A Thi t lập trang Home page cho trình duyệt B Xoá History trình duyệt C Xoá Cookie D Xoá Bookmark A Câu Trình duyệt Web ... Server công ty A Yahoo B Mật mở hộp thư người phải khác C Hai người buộc phải lựa chọn hai tên đăng nhập khác Người mở hộp thư người ngược lại D người biết tên đăng nhập mật Câu Thao tác không thực ... D Chương trình MS Word Câu Chức Website Google.com (cá biệt quá) A Tìm kiếm trực tuyến B Nghe nhạc trực tuyến C Cung cấp Hosting miễn phí D Cung cấp phần mềm miễn phí Câu Hai người tạo tài...
 • 3
 • 3,055
 • 17
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN WINDOWS

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN WINDOWS

Thuế

... C D C D x A B x A B C D C D x A B x Câu Cách tổ chức thư mục tệp tin theo hệ điều hành Windows A không cho phép A Trong thư mục có tệp thư mục B Tạo tệp tin có chứa thư mục C Một ổ đĩa cứng ... trùng Câu Thao tác phải dùng đến thực đơn Edit cửa sổ A chương trình quản lý thư mục, tệp A Lựa chọn toàn thư mục, tệp B Đổi tên tệp tin C Sao chép tệp tin D Cả phương án A phương án C Câu Máy ... (hình không xác có hệ điều hành cho đổi tên ổ đĩa) A A: B: B C: D: C A: C: D C1: C2: Câu Chuỗi tìm kiếm sau trả tệp tin: Sayit.txt, day1.doc pay.mon A ?ay.* B ?ay?.* C *ay.* D ?ay*.* Câu Đối...
 • 6
 • 2,892
 • 32
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN WORD

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN WORD

Thuế

... rời) Câu Công việc sau anh (chị) phải mở thực đơn Format A Khi muốn cài đặt máy in B Khi muốn thay đổi phông chữ C Khi muốn lưu tệp văn D Khi muốn đặt trang văn nằm ngang Câu Thành phần không ... mở hộp thoại tìm kiếm văn Câu Muốn hiển thị che dấu số công cụ Word, việc cần thực kích chuột vào thực đơn lệnh A File B View C Insert D Tools Câu Trong MS -Word Công việc sau anh (chị) phải ... UNICODE, kiểu gõ Telex phông chữ phải sử dụng A .Vntime B Arial C VNI-Time D .VNArial Câu Quy tắc gõ dấu quy định phím Z có tác dụng làm A Dấu ngã B Xoá dấu C Dấu hỏi D Dấu nặng Câu Nếu chương trình...
 • 14
 • 2,478
 • 5
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN CƠ BẢN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC PHẦN CƠ BẢN

Thuế

... B Luôn có sẵn máy tính cá nhân C Do Công ty Microsoft độc quyền xây dựng phát triển Không cần phải cài đặt người sử dụng dùng máy tính cá D nhân để soạn thảo văn Câu Đơn vị đo thông tin A ... Không cho người khác biết mật bạn Câu Chỉ phận quan trọng máy tính A Bộ nhớ B Bộ xử lý trung tâm C Màn hình D Bàn phím Câu Phát biểu sau A Tệp tin chứa thư mục B Thư mục chứa thư mục tệp tin ... quản lý thư mục, không quản lý tệp tin D Hệ điều hành quản lý thư mục gốc C., D., không quản lý thư mục C., D Câu Phát biểu sai A Thư mục mẹ thư mục có tên trùng B Trong tệp tin có chứa thư...
 • 5
 • 2,299
 • 19
533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... luận Câu 180: Sóng học lan truyền không khí với cờng độ đủ lớn, tai ta cảm thụ đợc sóng học sau đây? A Sóng học có tần số 10Hz B Sóng học có tần số 30kHz C Sóng học có chu kỳ 2,0às D Sóng học ... Biến thi n không gian nhng không phụ thuộc thời gian D Cả Câu 291 : Chọn câu trả lời sai : Điện trờng xoáy : A Do từ trờng biến thi n sinh B Có đờng sức đờng cong khép kín C Biến thi n không gian ... (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động Câu1 07: Hãy thông tin không chuyển động điều hoà chất điểm ? A.Biên độ dao động đại lợng không đổi B Động đại lợng biến đổi C Gía trị vận tốc tỉ lệ thuận...
 • 67
 • 5,203
 • 42

Xem thêm