câu hỏi trắc nghiệm ôn thi pháp luật đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... phần mềm hệ điều hành để chạy019: Chọn câu trả lời đúng nhất: Đĩa cứng làA. Thi t bị lưu trữ trong B. Thi t bị lưu trữ ngoàiC. Thi t bị lưu trữ nhanh D. Thi t bị nhập/xuất dữ liệu020: Loại máy ... công tyA. Bởi vì chúng dễ bị hỏng hơn máy tính để bànB. Bởi vì thông tin không thể được lưu giữ theo cách thức mã hoá trong máy tính xách tayC. Bởi vì thông tin trong máy tính xách tay không ... có bản quyền là không vi phạm luật bản quyềnB. cài đặt phần mềm, trò chơi bị bẻ khoá là vi phạm luật bản quyềnC. cài đặt phần mềm, trò chơi từ đĩa CD sao chép là vi phạm luật bản quyềnD. cài...
 • 70
 • 56,682
 • 609
533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... trọng lợng và khối lợng của con lắc Câu 100: Gia tốc trong dao động điều hoà :A. Luôn luôn không đổiB. Đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng C. Luôn luôn hớng về vị trí cân bằng và tỉ lệ ... sau đây đúng khi nói về li độ của chúng :A. Luôn luôn bằng nhau B. Luôn luôn cùng dấu C. Luôn luôn trái dấu D. Có li độ bằng nhau nhng trái dấu Câu1 04: Trong những dao động tắt dần sau . trờng ... Thuyt ễn Thi Tt Nghip T.H.P.T & i Hc 2009Li núi uNhằm giúp các em ôn thi tốt môn vật lý về phơng pháp lý thuyết theo ch-ơng trình SGK mới . Tôi biên sọa lại tuyển tập 533 câu hỏi lý thuyết...
 • 67
 • 5,203
 • 42
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế và quản lý môi trường.pdf

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế và quản lý môi trường.pdf

Kinh tế - Thương mại

... công cụ luật pháp b. công cụ dựa vào tín ngưỡng tôn giáo, phong tục. c. công cụ luật pháp chính sách, công cụ kinh tế và công cụ giáo dục truyền thông môi trường. 22. Giải pháp thuế ô ... buộc (thông qua thuế, phí ) 21. Cách thức đặt câu hỏi nào sau đây tạo ra động lực để người được hỏi trả lời đúng giá sẵn lòng trả của họ nhất a. Câu hỏi mở (open – ended question) b. Câu hỏi ... Không dùng các công cụ kinh tế trong quản lý d. Không dùng biện pháp giáo dục tuyên truyền e. Cả a và d f. Cả a và b 4. Các công cụ trong quản lý nhà nước về môi trường gồm a. công cụ luật...
 • 12
 • 4,319
 • 11
1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ

1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ

Sinh học

... Tr nghiệm Sinh học 12 31 #1.-P.%ec)*%oL_&1.-.+,95c/ ... '=#B&"Z+.[>+*#B@+*IB;P;&D/e/'=0#B&",]1>+*W.ˆ!"#G$[G=e=A&[@DA/!LG$[G=e=$_Tác giả: Diệp Anh TuấnTr nghiệm Sinh học 12 42 K!.['=#"EUw;"Gž=</e$"WN!"#;"Gž=<[w&t8/G^*"O*Iw;Gž=<;[wDNGž=<'Gž=<[wDN;H[;;*"G$$Wf%xGzc2#efz/&G$@-e;e8z'e^*-*<Mƒ-;"/!"G-D=@$c;"Gzc=<3#a; ... ',,S"/!"O.-3#4[".P<•tBPI&&;*\.2O/.II*@%I[!@2*“*@BG*NLL[%*!/I!@2.="':%/†<"/Tác giả: Diệp Anh TuấnTr nghiệm Sinh học 12 12 -,>#h:/,.0G--.m,>ahl'-,>ahl/,.0G--.m,>#h:ZE"87!",0ZMe</'/.--*>IP_v?]]_^*J*x!"*/..*J[I"*JG$DP<*"/4/I.-"J=L./%<*-G$G+-*J*x3#*]/…$!8&*/…$!8[.P-/…$!8'*]]/…$!8ZH1.-=/P_,>!%$8„-...
 • 157
 • 1,463
 • 25
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TNTHPT

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TNTHPT

Sinh học

... không xương sống đầu tiên lên cạn là: A.Tôm ba lá B. Ốc anh vũ C. Nhện D. Bọ cạp tômC Đại địa chất cổ xưa nhất của quả đất là:A/ Đại Thái cổ. B/ Đại Nguyên sinh.C/ Đại Trung sinh. D/ Đại ... thành công trong việc xây dựng luận điểm về nguồn gốc thống nhất của các loài .CDấu hiệu nào KHÔNG phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbec.0 A. Quần thể phải lớn, không có ... Cambri - Xilua - Đêvôn - Than đá - Pecmơ.B/ Tam điệp - Giura - Phấn trắng.C/ Tam điệp - Đêvôn - Phấn trắng.D/ Cambri - Xilua - Đêvôn.BĐặc điểm nào dưới đây không thuộc về đại thái cổ:A. Vỏ...
 • 53
 • 713
 • 2
Cau hoi trac nghiem on thi HKII (THPT Vinh Xuong)

Cau hoi trac nghiem on thi HKII (THPT Vinh Xuong)

Hóa học

... CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA KHỐI 10 oOo CÂU HỎI CHƯƠNG IV1/. Tìm câu đúng trong các câu sau đây :A. Clo là chất khí không tan trong nước B. Clo có tính ... :A. H2S là chất khí không màu, mùi trứng thối B. SO2 là chất khí không màu, mùi hắc.C. O2 là chất khí không màu, không mùi D. SO3 là chất khí không màu, không mùi25/. Để pha loãng ... hòa dung dịch (A). Công thức phân tử của oleum (A) là :A. H2SO4.SO3 B. H2SO4.2SO3 C. H2SO4.3SO3D. H2SO4.4SO3CÂU HỎI CHƯƠNG VII1/. Yếu tố nào không ảnh hưởng đến tốc...
 • 4
 • 613
 • 0
1500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI

1500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI

Hóa học

... : 30 đề thi trắc nghiệm, mỗi đề thi tơng đơng một đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trong thời gian làm bài là 90 phút. Trong đó phần hóa học Đại cơng có 10 câu, phần ... phục vụ cho việc đổi mới phơng pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học hoá học ở trờng phổ thông chúng tôi biên soạn sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng. Trần Trung ... hơn so với bài luận đề.- Trong các câu hỏi trắc nghiệm, nhiệm vụ của ngời học đợc phát biểu rõ ràng hơn là trong các bài luận đề.- Khi làm một bài thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian học sinh...
 • 86
 • 734
 • 0
câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ĐH

câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ĐH

Sinh học

... âiãưu kiãûn ngoải cnh trong lëch sỉí khäng cọ loi bë âo thi. 3. Ngun nhán tiãún hoạ theo Lamac l:a. Sỉû têch lu cạc biãún dë cọ låüi v âo thi cạc biãún dë cọ hải dỉåïi tạc dủng ca ngoải cnh. ... âiãưu kiãûn ngoải cnh trong lëch sỉí khäng cọ loi bë âo thi. 3. Ngun nhán tiãún hoạ theo Lamac l:a. Sỉû têch lu cạc biãún dë cọ låüi v âo thi cạc biãún dë cọ hải dỉåïi tạc dủng ca ngoải cnh. ... triãøn cọ tênh kãú thỉìa ca lëch sỉí.4. Sỉû hçnh thnh âàûc âiãøm thêch nghi theo Lamac l:a. Sỉû âo thi cạc biãún dë báút låüi sỉû têch lu cạc biãún dë cọ låüi dỉåïi tạc dủng ca chn lc tỉû nhiãn....
 • 27
 • 558
 • 0
câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ĐH

câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ĐH

Sinh học

... âiãưu kiãûn ngoải cnhtrong lëch sỉí khäng cọ loi bë âo thi. 3. Ngun nhán tiãún hoạ theo Lamac l:a. Sỉû têch lu cạc biãún dë cọ låüi v âo thi cạc biãún dë cọ hải dỉåïi tạc dủng cangoải cnh. b. ... âiãưu kiãûn ngoải cnh trong lëch sỉí khäng cọ loi bë âo thi. 3. Ngun nhán tiãún hoạ theo Lamac l:a. Sỉû têch lu cạc biãún dë cọ låüi v âo thi cạc biãún dë cọ hải dỉåïi tạc dủng cangoải cnh. b. ... triãøn cọ tênh kãú thỉìa ca lëch sỉí.4. Sỉû hçnh thnh âàûc âiãøm thêch nghi theo Lamac l:a. Sỉû âo thi cạc biãún dë báút låüi sỉû têch lu cạc biãún dë cọ låüi dỉåïi tạc dủng cachn lc tỉû nhiãn....
 • 30
 • 669
 • 1
Cau hoi trac nghiem on thi tot nghiep Toan 12_Khao sat va ung dung cua dao ham

Cau hoi trac nghiem on thi tot nghiep Toan 12_Khao sat va ung dung cua dao ham

Tư liệu khác

... HƯỚNG HOÁTÀI LIỆU ÔN LUYỆN THI GV NGUYỄN BÁ TRÌNH Câu hỏi 6: Đồ thị hàm số y = (2x + 1) / (x² + x + 1) có bao nhiêu điểm uốn ? A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/ 0 Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: Cho hàm ... LIỆU ÔN LUYỆN THI GV NGUYỄN BÁ TRÌNHTRẮC NGHIỆM TỔNG HỢPĐề tổng hợp số I - Đề số 1 : Câu hỏi 1: (C) là đồ thị hàm số y = (2x² - x + 3) / (x-2) (d) là tiếp tuyến của (C) và (d) vuông góc ... một cực đại và một cực tiểu ? A/ sinα < 1/2 B/ sinα > 1/2 C/ 0 < sinα < 1/2 D/ Một đáp số khác THPT HƯỚNG HOÁTÀI LIỆU ÔN LUYỆN THI GV NGUYỄN BÁ TRÌNHCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG...
 • 14
 • 1,142
 • 11
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TN 2009 RẤT HAY

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TN 2009 RẤT HAY

Vật lý

... hơn.Website:http://duchai10782.violet.vn Ôn thi trắc nghiệm Lý 12_Gv:Nguyễn Đức Hải_Trường THPT Nguyễn Mai Trang 1 CÂU HỎI ƠN THI TRẮC NGHIỆM THPT NĂM HỌC 200-200Chủ đề 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA: Câu 1: Trong dao động ... cmtx+=6cos52ππ.Website:http://duchai10782.violet.vn Ôn thi trắc nghiệm Lý 12_Gv:Nguyễn Đức Hải_Trường THPT Nguyễn Mai Trang 5 Câu 46: Phát biểu nào sau đây là không đúng:a Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của ... 5,50 d. 4,58 CHÚC CÁC EM ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI THẬT TỐTWebsite:http://duchai10782.violet.vn Ôn thi trắc nghiệm Lý 12_Gv:Nguyễn Đức Hải_Trường THPT Nguyễn Mai Trang 15 Câu 2: Người ta dùng một...
 • 24
 • 529
 • 0
680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

Sinh học

... gà lông đen với gà lông trắng đều thuần chủng được F1 có màu lông đốm. Tiếp tục cho gà F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 1 lông đen: 2 lông đốm: 1 lông trắng, tính trạng màu lông ... định, không di truyền.B. đồng loạt, không xác định, không di truyền.C. đồng loạt, xác định, một số trường hợp có thể di truyền.D. riêng lẻ, không xác định, di truyền.337.Thường biến không di ... sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêinA. dạng histôn.B. cùng các enzim tái bản.C. dạng phi histôn.D. dạng histôn và phi histôn.88.Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên...
 • 68
 • 1,843
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Quản trị kinh doanh

... một câu hỏi không liên quan đến vấn đề bạn đang trình bày, bạn sẽ:a. Làm như không nghe thấy b. Tất cả nhân viên gởi lại câu hỏi cho đến khi kết thúcc. Nói cho nhân viên ấy biết rằng câu hỏi ... Tất cả các câu trên đều đúng75) Ra quyết định là một công việc:a. Một công việc mang tính nghệ thuật b. Lựa chọn giải pháp cho một vấn đề xác địnhc. Tất cả các câu trên đều sai d. Công việc ... không thể cho về sớm thế này được vì những người khác sẽ phản đốib. Tôi rất cần bạn làm việc cả ngày vì công việc kinh doanh rất nhiềuc. Tôi không muốn bị cấp trên khiển tráchd. Hôm nay không...
 • 5
 • 13,595
 • 297
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp hóa

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp hóa

Hóa học - Dầu khí

... D.C4H9OH, C5H11OH Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp hóa Nguyeãn Coâng Tín Câu 141:Axit amino axetic không tác dụng với chất:A.CaCO3B.H2SO4 loãng C.CH3OH D.KCl Câu 142:Có 4 dd sau ... B.CH2=C(CH3)-CHOC.CH3CH2OH D.CH3CH2CH2OH Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp hóa Nguyeãn Coâng Tín C. Săcarozơ, Mantozơ D.Tất cả đều được Câu 126: Fructozơ không phản ứng với chất nào sau :A.dd ... NaOH C.dd HCl D.dd bromC2H5CH3 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp hóa Nguyeãn Coâng Tín Câu 69:Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một axit cacboxilic không no (phân tử có chứa 2 liên kết pi)...
 • 17
 • 681
 • 6
637 cau hoi trac nghiem on thi DH hay

637 cau hoi trac nghiem on thi DH hay

Vật lý

... sóng không đổi.Số điểm cực đại trên đoạn S1S2 là: a 5b 6c 9d 7301/ Chọn câu trả lời đúng. Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào chất lỏng thì đại lượng nào sau đây không thay ... 250Hz 88/ Chọn câu đúng.Tại một điểm bất kỳ trên phương truyền , Vectơ E và vectơ B :a.Vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền sóngb.Vuông góc với nhau và không vuông góc với ... pha dao động. Điều nào sau đây là đúng khi nói về li độ của chúng.a.Luôn luôn cùng dấu b. Luôn luôn bằng nhauc.Luôn luôn trái dấu d. Có li độ bằng nhau nhưng trái dấu 80/ Hai dao động điều...
 • 55
 • 551
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008