câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... chiều cao dầm phụ. 1 Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo ... nên phảI bố trí cốt treo trong dầm chính để tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm ... uốn cốt thép? - Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt...
 • 4
 • 35,006
 • 1,255
Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1

Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... 9 ,11 7,73 6.07 6,88Các thanh và diện tích tiết diện(cm2) 416 + 11 2 9 ,17 316 + 214 9 ,11 218 + 31 49, 71 216 + 314 8,04 11 6+ 414 8 ,17 316 + 21 28,29 414 6 ,16 214 + 310 6,47 316 6,03 214 + 21 67 ,1 314 + 310 6,98 314 ... + 21 67 ,1 314 + 310 6,98 314 + 21 26,88Một số phơng án bố trí cốt thép đợc ghi trong bảng dới đây: 1 218 + 3 14 216 + 314 216 + 212 216 + 214 216 + 212 2 316 + 214 316 + 212 316 314 + 212 316 3 3 16 + 214 ... 42,20, 016 280,9 918 6 4 711 ,36 Trên gối B 11 6+ 414 ;8 ,17 41, 7 0,30480,84798 810 8,92Cạnh gối BCắt 16 còn 414 ; 6 ,16 40,80,234860,88455 6 210 ,8Cạnh gối Bcắt 214 còn 214 ; 3,08 42,3 0 ,11 320,94337...
 • 34
 • 2,903
 • 8
Đồ án bê tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)

Đồ án tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)

Kiến trúc - Xây dựng

... =ChọnC 1 =min(2,8;2,85)m=2,8m.C0=min(C 1 ;2h0)m=min(2,8;2.0,855) =1, 71m. 1 1394,753 14 0,9832,8bbMQ kNC= = = 1 1 1 245,4 21 140,9830,804 14 0,983bbQ QQ = = =min 0 01 1 0 13 8, 51. 1, 71 . 0,9822 14 0,983 .1, 71 bbQ CQ h= = = 01 10,982 0,804 ... =ChọnC 1 =min(2,8;2,85)m=2,8m.C0=min(C 1 ;2h0)m=min(2,8;2.0,855) =1, 71m. 1 1394,753 14 0,9832,8bbMQ kNC= = = 1 1 1 357,732 14 0,983 1, 537 14 0,983bbQ QQ = = =min 0 01 1 0 13 8, 51. 1, 71 . 0,9822 14 0,983 .1, 71 bbQ CQ h= = = 01 10,982 1, 537 = < = 1 0 1, 67CC< =. ... =43 21. 107,7727 .10 SbEE= = = 1 1 . 1 0, 01 11, 5 0,885b bR = = ì = 1 1 5 . 1 5.7,77.0,0 016 08 1, 0624 1, 3w w à= + = + = Xét tích số: 1 1w b =0,885 .1, 0624=0,940 1, 0Qbt=0,3. 1 1 0....
 • 57
 • 1,547
 • 3
Đồ án bê tông cốt thép 1

Đồ án tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... Qmax≤0.3φw1φb1γbRbbho4s sww13bb1 b b3w1 b1 b b o maxE na21x10 2x28.3 1 5 1 5x x 1. 073 1. 3E bs 27x10 200x150 1 R 1 0.01x0.9x 11. 5 0.89650.3 R bh 0.3x1.073x0.8965x0.9x 11. 5x10 x0.2x0.355 ... Qmax≤0.3φw1φb1γbRbbho4s sww13bb1 b b3w1 b1 b b o maxE na21x10 2x50.3 1 5 1 5x x 1. 043 1. 3E bs 27x10 300x300 1 R 1 0.01x0.9x 11. 5 0.89650.3 R bh 0.3x1.043x0.8965x0.9x 11. 5x10 x0.3x0.52 ... 2d12, còn 1d16+2d12 427.3 32 368 0 .15 7 0 .14 5 40.6 bên phải cắt 1d16, còn 2d12 226.2 31 369 0.083 0.079 22.4 nhịp 2 2d16+1d12 515 .3 33 367 0.033 0.032 52 .1 10% (11 60x400) cắt 1d12, còn 2d16...
 • 21
 • 2,210
 • 25
Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... vệ4 81, 01, 0 18 9, 01, 0 11 ,0 1, 0he 1, 0 11 ,0S0=++=++=).kg(590689 )17 199 .10 .2720000 .10 .29.3 71, 14 81, 0.( 10 804,6N642th=+=.365 ,1 590689 15 79 91 1 1 NN 1 1th===).cm( 415 ,255 ,15 5,426035 ,11 .365,1a2he.e0=+=+=+=).cm(6, 31 40 .13 0)32 ,12 13 ,14 .(340 015 79 91 b.RF.RF.RNxn,a,aaa=+=+=)cm(36, 315 ,55.565,0h.00== ... thép đầu cộtFtcbFN đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ).t( 819 ,2 )10 3, 01. (8)3 51, 0 .10 3, 01. (1, 11. 7 21, 0.3)k1.(8)t.k1.(H.P.3Rd 1 =++=++=).t(4 71, 27 21, 0632,0. 819 ,2PP.RRdh 14 ===Rg ... 3 712 ,06027,22he0==. 51, 1)045,026.0.(672 ,18 6833,37)045,026.0.( 718 ,16 7437,0 1 )a2h.(NM)a2h.(NM1Kdhdhdh=+++=+++=--333, 01, 03 712 , 01, 0 11 ,0 1, 0he 1, 0 11 ,0S0=++=++=).kg(69 916 4)288 71. 10.2720000 .10 .29. 51, 1333,0.(9754,6N642=+=.365 ,1 69 916 4672 ,18 6 1 1NN 1 1th===).cm(89,555,426027,22.365,1a2he.e0=+=+=).cm(9,3540 .13 0 18 6672b.RNxn===...
 • 51
 • 6,247
 • 11
Đồ án bê tông cốt thép số I

Đồ án tông cốt thép số I

Báo cáo khoa học

... thp:Nhp bin Gi B Nhp 2 Gi C Nhp giaP.n 1 P.n 2P.n 3 216 +11 8 216 +11 8 216 + 214 316 316 216 +14 314 216 +11 4 314 314 216 +11 4 314 314 216 +11 4 314 Nhn xt :-Phng n 1 chn ct thp kh st vi yu cu .Cỳ th phi ... 0, 810 -1, 19Q-0,8208 -0,8208 -0,8208 6,9984 -1, 6 416 -10 ,2 816 QP5ừ0, 81 -1, 19 0,286 0,286Q6,9984 -1, 6 416 -10 ,2 816 2,4 710 4 2,4 710 4 2,4 710 4QP6ừ0,036 -0 ,18 7Q0, 311 04 0, 311 04 0, 311 04 -1, 615 68 ... nội 12 1 2 3 45 56 7 8 8 10 10 11 12 b ca500047004790300300 514 83 718 52064290 11 4440903442344234423442 19 3 19 34090 319 5523 16 80992358 319 5 13 49992 12 85992 319 5 12 10 719 705...
 • 24
 • 1,424
 • 3
Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... b=1m để tính 12 7.0 410 090 10 872304 .18 32220===xxxxbxhRMbImα 13 6. 012 7.0 211 211 =−−=−−= xxmαξSVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 16 11 196.0 710 5.0 211 211 ... NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 21 Chiều cao có ích : h0 = h-a0 =10 0 -15 =85mm=8.5cmCắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính 11 16.05. 810 090 10 07536.7262220===xxxxbxhRMbImα 11 8. 011 16.0 211 211 ... tính 11 32.03. 310 090 10 034 .11 12220===xxxxbxhRMbImα 12 04. 011 32.0 211 211 =−−=−−= xxmαξ20554 .1 23003. 310 09 012 04.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy chọnφ6 a180 (Aschọn =1. 57cm2)XV>...
 • 30
 • 6,233
 • 54
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... 4,66520aabbththJEJEKSlN KG .11 4 311 9= 16 9 ,1 114 311 9 /16 516 91 1 /1 1=−=−=dhNNηcmahee . 91, 674805,03,2 716 9 ,1. 5,0.0=−×+×=−+=η- Chiều cao vùng nén x:cmbRNxn.54,374 011 0 /16 516 9./=×== cmhxcma ... hạn:××+×××=+=4333 810 1, 217 0666 710 65,2492 ,1 345,0. 10 504,6 4,66520aabbththJEJEKSlN KG .11 35 616 = 17 3 ,1 113 5 616 /16 759 81 1 /1 1=−=−=dhNNηcmahee .75,684805,0 91, 2 717 3 ,1. 5,0.0=−×+×=−+=η- ... 4cm.2500=γ Kg/cm3250004,0×Panen 5 ,16 ×m, trọng lượng một tấm kể cả b tông chèn khe 1, 7 T9 /17 0090,0 14 4,0 10 0,0 18 9,0 1, 3 1, 3 1, 1 1, 1 11 7,0 18 7,2 11 0,0208,05 Tổng cộng 523,0 622,2-...
 • 49
 • 2,232
 • 6
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 3

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 3

Kiến trúc - Xây dựng

... Kết quảP(B1) = P(C1) = P(D1) = P(E1) (kG) 1 Do sàn S1 truyền vào :P(B1m) = 75x3.8x3.8/4 = 2 71 P(B1m) 2 71 SVTH: Nguyễn Văn Thành – Lớp XDLTPY09 Trang :10 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép IIIHOẠT ... h chọn (m) h chọn(cm)S 1 (3.8x5.1m2) 1. 1 40 3.8 0 .10 45 0 .1 100S2(3.8x6.1m2) 1. 1 40 3.8 0 .10 45 0 .1 100S3(3.1x3.8m2) 1. 1 40 3 .1 0.0853 0 .1 100Tĩnh tải phân bố tính tốn ( tính cả trọng ... quảP(A1) = P(B1) = P(E1) = P(G1) (kG) 1 Do sàn S1 truyền vào :P(A1) = 240x3.8x3.8/4 = 866P(A1) 866P(C1) = P(D1) 1 Do sàn S3 truyền vào :P(C1) = 240x((3.8+(3.8-3 .1) )x(3 .1/ 4) = 837P(C1) 837Sơ đồ...
 • 23
 • 919
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25