câu 19 kimura đã đề xuất quan niệm đại đa số các đột biến ở cấp độ phân tử là trung tính dựa trên cơ sở nghiên cứu về những biến đổi của chọn một đáp án dưới đây

chien dich VB - TD

chien dich VB - TD

Lịch sử

... kháng chiến bảo vệ độc lập tự Đêm 19- 12 -194 6, Chủ tòch Hồ Chí Minh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ⇒ Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ Câu hỏi Vì ta phải chủ trương kháng ... biên giới Việt – Trung, ngăn chặn liên lạc ta với quốc tế - Chính trò: Thành lập quyền bù nhìn TW b, Diễn biến - 07/11 /194 7 Pháp huy động 12.000 quân mở công lên Việt Bắc + Sáng sớm 7/10 đòch ... 1/ TD Pháp tiến cơng địa kháng chiến Việt Bắc 1/ TD Pháp tiến cơng địa kháng chiến Việt Bắc a, Âm mưu đòch công lên Việt Bắc - Quân sự: tiêu diệt đội chủ lực ta - Phá tan quan đầu não, khoá...
 • 10
 • 146
 • 0
HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH KHAI THAÙC KIEÁN THÖÙC TÖØ KEÂNH HÌNH ÔÛ SAÙCH GIAÙO KHOA MOÂN ÑÒA LYÙ LÔÙP 10

HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH KHAI THAÙC KIEÁN THÖÙC TÖØ KEÂNH HÌNH ÔÛ SAÙCH GIAÙO KHOA MOÂN ÑÒA LYÙ LÔÙP 10

Địa lý

... xét phân bố nhiệt ánh sáng hai nửa cầu? (Nửa cầu nhận nhiệt ánh sáng nhiều nửa cầu nhận lượng nhiệt ánh sáng hơn) - Cách tính mùa? (Các nước theo dương lòch bán cầu Bắc lấy bốn ngày: xuân phân( 21/3), ... Mở đầu I Lý chọn đề tài: .2 II Mục đích nghiên cứu: III Đối tượng nghiên cứu: .3 IV Phạm vi nghiên cứu: V Phương pháp nghiên ... Phương pháp nghiên cứu: Phần II Nội dung: I sở lý luận: II sở thực tiễn: III Nội dung nghiên cứu: .5 IV Các giải pháp thực...
 • 22
 • 328
 • 0
Phân tích tình hình kinh doanh cỏa công ty bánh kẹo Hải Châu.doc.DOC

Phân tích tình hình kinh doanh cỏa công ty bánh kẹo Hải Châu.doc.DOC

Kế toán

... ty Phân xưởng bánh I Phân xưởng bánh II Phân xưởng bánh III Phân xưởng kẹo Phân xưởng bột canh Phân 26 xưởng phục vụ sản xuất Phòng Hành Dựa vào đồ ta thấy, tổ chức quản lý công ty gồm hai cấp ... mức độ ảnh hởng nhóm nhân tố đến biến động tiêu phân tích Phơng pháp đợc sử dụng phân tích hiệu kinh doanh nhằm đánh giá mức độ ảnh hởng nhân tố tới đối tợng phân tích 16 cách loại trừ ảnh hởng ... máy ba phân xởng sản xuất gồm: - Phân xởng mỳ sợi với sáu dây chuyền sản xuất, công suất từ 2,5 đến /ca - Phân xởng kẹo với sáu dây chuyền sản xuất, công suất đạt 1,5 /ca - Phân xởng bánh với...
 • 73
 • 1,143
 • 10
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện Cơ chế “mét cöa” tại UBND huyện Đông Anh.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện chế “mét cöa” tại UBND huyện Đông Anh.DOC

Kế toán

... Tám là, tập huấn cán đào tạo quảnquan hệ khách hàng Chín là, trụ sở, sở vật chất trang thiết bị Mười là, chế tài TTMC Mười là, mức độ hài lòng ý kiến công chức TTMC Mười hai là, mức độ hài ... TTMC cấp địa phương Sự phối hợp quan cấp xã huyện cúng chưa quan tâm làm chất lượng cung cấp dịch vụ TTMC không nâng cao Tại trung tâm một cửa” cấp huyện cấp xã, chưa phân công rõ ràng số thủ ... chiếm 55% tổng số sở, ngành) chưa áp dụng chế "một cửa" báo cáo vấn đề cho Ban đạo Cải cách hành Thành phố? Phải chế "một cửa" chỗ không phù hợp nên sở, ngành chưa áp dụng? Quả chế "một cửa" có...
 • 58
 • 671
 • 1
Phân lập Promoter của Gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol Dehydrogenase (Cad) và thiết kế vector chuyển Gen mang đoạn gen mã hóa cho Enzyme cinnamoyl CoA reductase (CCR) từ cây bạch đàn Uro

Phân lập Promoter của Gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol Dehydrogenase (Cad) và thiết kế vector chuyển Gen mang đoạn gen mã hóa cho Enzyme cinnamoyl CoA reductase (CCR) từ cây bạch đàn Uro

Thạc sĩ - Cao học

... húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn trung bỡnh nm khong 24-280C v lng ma trung bỡnh t 20003000mm/nm Trờn vựng t i trung du Phỳ Th, bch n urụ tui cú chiu cao trung ... bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MC CC BNG Bng 2.1 Thnh phn dung dch m tỏch chit 19 ... Th Chng (199 1), Cõy rng Trng cụng nhõn K thut Lõm nghip 4, B Lõm nghip, tr 96 100 Nguyn Dng Ti (199 4) Bc u kho nghim xut x bch n Eucalyptus urophylla S.T Blake ti vựng nguyờn liu giy trung tõm...
 • 94
 • 564
 • 0
Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn tài nguyên thú rừng có sự tham gia của người daan ở khu bảo tồn Hoàng liên- văn bàn

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn tài nguyên thú rừng sự tham gia của người daan khu bảo tồn Hoàng liên- văn bàn

Tài liệu khác

... Nam nh− “Thó mãng gc” cđa §Ỉng Huy Hnh (198 6) [8], “Thó ¨n thÞt” cđa Ph¹m Träng ¶nh (198 2), “Thó linh tr−ëng” cđa Ph¹m NhËt (199 3) [12,13], “Thó hä CÇy” cđa Ngun Xu©n §Ỉng (199 5) Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ... (MÐnÐgaux, 190 5 -190 6) N¨m 190 6, Boutan ®· cho xt b¶n cn s¸ch "M−êi n¨m nghiªn cøu ®éng vËt" ®ã ®· nªu nh÷ng dÉn liƯu vỊ h×nh th¸i, sinh häc vµ ph©n bè ®Þa lý cđa 10 loµi thó Tõ n¨m 192 3 -192 4, Herbert ... bé vµ quan s¸t trùc tiÕp c¸c loµi thó, quan s¸t c¸c dÊu vÕt cđa c¸c loµi thó cßn ®Ĩ l¹i trªn ®Êt hc trªn c©y, quan s¸t c¸c lo¹i thøc ¨n cđa thó ®Ĩ l¹i ë hang, tỉ hc c¸c b·i ph©n th¶i + Quan s¸t...
 • 85
 • 566
 • 2
Phân lập promoter của gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase và thiết kế vector chuyển gen mang đoạn gen mã hóa cho enzyme cinnamoyl CoA reductase từ cây bạch đàn uro

Phân lập promoter của gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase và thiết kế vector chuyển gen mang đoạn gen mã hóa cho enzyme cinnamoyl CoA reductase từ cây bạch đàn uro

Thạc sĩ - Cao học

... húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn trung bỡnh nm khong 24-280C v lng ma trung bỡnh t 20003000mm/nm Trờn vựng t i trung du Phỳ Th, bch n urụ tui cú chiu cao trung ... bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MC CC BNG Bng 2.1 Thnh phn dung dch m tỏch chit 19 ... Th Chng (199 1), Cõy rng Trng cụng nhõn K thut Lõm nghip 4, B Lõm nghip, tr 96 100 Nguyn Dng Ti (199 4) Bc u kho nghim xut x bch n Eucalyptus urophylla S.T Blake ti vựng nguyờn liu giy trung tõm...
 • 94
 • 422
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng coa hiệu quả hoạt động huy đống vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Yến Bái II

Một số giải pháp nhằm nâng coa hiệu quả hoạt động huy đống vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Yến Bái II

Tài chính - Ngân hàng

... trọng Đây nguồn vốn mà Ngân hàng chủ động huy động thời gian lãi suất Qua phân tích số liệu thấy nguồn vốn kinh doanh Ngân hàng mức tăng trởng cao Đây sở vững cho việc mở rộng đầu t, mở rộng ... + Nghiên cứu xây dựng chiến lợc khách hàng ,phân loại khách hàng đề xuất sách u đãi loại khách hàng nhằm mở rộng theo hớng đầu t tín dụng khép kín : sản xuất, tiêu thụ ,xuất gắn tín dụng sản xuất, ... trờng đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhu cầu cha đợc đáp ứng cha đáp ứng đợc sở Ngân hàng không ngừng hoàn thiện đổi sản phẩm Đa dạng hoá hình thức huy động vốn đợc thực mặt: -Về kỳ hạn: Cần phải đa...
 • 57
 • 318
 • 2
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện Cơ chế “mét cöa” tại UBND huyện Đông Anh

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện chế “mét cöa” tại UBND huyện Đông Anh

Khoa học xã hội

... Chín là, trụ sở, sở vật chất trang thiết bị Mười là, chế tài TTMC Mười là, mức độ hài lòng ý kiến công chức TTMC Mười hai là, mức độ hài lòng ý kiến khách hàng Do bị giới hạn thời gian nghiên cứu, ... TTMC cấp địa phương Sự phối hợp quan cấp xã huyện cúng chưa quan tâm làm chất lượng cung cấp dịch vụ TTMC không nâng cao Tại trung tâm một cửa” cấp huyện cấp xã, chưa phân công rõ ràng số thủ ... đựoc đưa đến Trung tâm một cửa” gồm giao cho cán phụ trách trung tâm, đó, nhiều cán chưa nhận đựoc văn Hướng dẫn Sở Nội vụ hỗ trợ cán trước TTMC vào hoạt động hỗ trợ xây dựng đề án, hỗ trợ tài...
 • 55
 • 327
 • 0
Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các dữ liệu cóa cấu trúc tin học 11

Phát triển duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các dữ liệu cóa cấu trúc tin học 11

Công nghệ thông tin

... hỗ trợ tính toán song song phân bố Do đó, toán đặt cho luận văn : Một hệ thống máy tính gồm nhiều máy tính khả tính toán lớn nối kết với mạng Các máy đảm nhận việc thực dòch vụ tính toán lớn ... IIISơ lược yêu cầu đề tài Bài toán đặt cho luận văn : Một hệ thống máy tính gồm nhiều máy tính khả tính toán lớn nối kết mạng Các máy đảm nhận việc thực dòch vụ tính toán lớn mà gọi Service ... XVICác giả thiết hệ thống Một hệ thống thực phải cần số điều kiện để đảm bảo hoạt động tốt được, hệ thống sử dụng RMI để hỗ trợ tính toán phân bố cần số giả thiết sau : • Thời gian tính toán...
 • 124
 • 623
 • 0
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap lai (coa ĐA)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap lai (coa ĐA)

Sinh học

... lai Đáp án C Câu 35 Lai xa sử dụng đặc biệt phổ biến : A) Chọn giống vi sinh vật B) Chọn giống trồng C) Chọn giống vật nuôi D) Chọn giống vật nuôi trồng Đáp án B Câu 36 Lai xa sử dụng phổ biến chọn ... hưởng tới tiếp hợp NST tương đồng kỳ đầu lần giảm phân D) Tất Đáp án -D Câu 41 Để khắc phục tượng bất thụ thể lai xa động vật, người ta sử dụng phương pháp: A) Gây đột biến gen B) Gây đột biến ... đồng kì đầu lần giảm phân làm trình phát sinh giao tử bị trở ngại D) Ảnh hưởng tới tiếp hợp NST tương đồng kì lần giảm phân làm trình phát sinh giao tử bị trở ngại Đáp án C Câu 44 Để khắc phục...
 • 10
 • 644
 • 2
ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 12 NĂM 2008 - 2009 ĐỀ CHUNG CẢ CƠ BẢN VÀ NÂNG COA(Đ2)

ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 12 NĂM 2008 - 2009 ĐỀ CHUNG CẢ BẢN VÀ NÂNG COA(Đ2)

Hóa học

... A tính oxi hóa tính khử B tính axit C tính bazơ D tính chất lưỡng tính Câu 8: (0,25đ) Hợp chất X công thức cấu tạo CH3OOCCH2CH3 Tên gọi X là: A metyl axetat B etyl ... RIÊNG : (5 điểm) Thí sinh làm trong hai phần : Ban ban nâng cao * BAN BẢN : Học sinh học chương trình làm phần I PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm) Câu 15: (0,25đ) Tính chất tính chất cao su tự nhiên? ... Saccarozơ Câu 19: (0,25đ) Khi điện phân nóng chảy NaCl catôt xẩy trình Trang 2/5 - Mã đề thi 357 A 2H2O + 2e → 2HO - + H2↑ B Na+ + 1e → Na C 2H2O – 4e → 4H+ + O2↑ D 2Cl- - 2e → Cl2 ↑+ 2e Câu 20:...
 • 5
 • 1,007
 • 4
Phân tích tài chính qua báo cóa tài chính ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà nội

Phân tích tài chính qua báo cóa tài chính công ty cổ phần đầu và xây dựng số 1 hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... phí hoạt động khác kết kinh doanh sau kỳ kế toán * Phơng pháp phân tích : Dựa sở số liệu báo cáo kết hoạt động kinh doanh để lập bảng phân tích - Phải tính so sánh mức độ biến động kỳ phân tích ... mức độ kỳ nghiên cứu Y1 : mức độ kỳ đợc chọn làm gốc - Tốc độ tăng trởng bình quân năm: Tốc độ tăng trởng bình quân tiêu tiêu phản ánh trình độ phát triển tiêu biểu chung đơn vị thời gian kỳ nghiên ... phân tích: - Tốc độ tăng trởng tiêu dùng để đánh giá tợng phát triển thời gian với tốc độ cụ thể - Tốc độ tăng trởng liên hoàn: tỷ số mức độ nghiên kỳ nghiên cứu (Yi) với mức độ kỳ đứng trớc...
 • 128
 • 372
 • 0
dềvà đấán nlxh

dềvà đấán nlxh

Ngữ văn

... hành động mù quáng nhiều sa vào vòng tội lỗi ( chứng minh ) Bn lun: Suy nghĩ nh ? + Con ngời phải sống lí tởng Không lí tởng, ngời thực sống ý nghĩa + Phê phán ngời sống lí tởng + Lí tởng ... rộng : * Phê phán ngời sống lí tởng * Lí tởng niênta ngày ( Phấn đấu đẻ nội lực mạnh mẽ, giỏi giang đạt đỉnh cao trí tuệ kết hợp với đạo lí) * Làm để sống lí tởng + Nêu ý nghĩa câu nói 4: ... ngời phải đức tính sạch, chất phác hăng hái cần kiệm? * Đây ba đức tính quan trọng ngời : cần kiệm, liêm chính, chân thật * Ba đức tính giúp ngời hành trình sống * Ba đức tính làm nên ngời có...
 • 12
 • 670
 • 6
BÁO CÓA PCTHĐĐT 2000-2010

BÁO CÓA PCTHĐĐT 2000-2010

Lịch sử

... vận động mở lớp PCGD 4.2 Đề xuất, kiến nghị - Cần chế độ, sách văn cụ thể cho công tác phổ cập cho người làm công tác phổ cập giáo dục Đề nghị BCĐ cấp quam tâm tạo điều kiện tốt cho người làm ... BCĐ PCGD xã Cư Êwi số giải phps thực sau: Cấp ủy quyền địa phương cần quan tâm nữa, quan tâm đạo vật chất, kinh phí hoạt động cụ thể, nghị đến tổ chức đoàn thể sở đánh giá xác đông lực ... dục xã nhà nói chung sở vật chất trường học địa bàn đáp ứng đủ nhu cầu cho việc học em địa phương, việc giảng dạy giáo viên Đội ngũ giáo viên ngày tăng số lượng chất lượng số giáo viên chuẩn...
 • 8
 • 258
 • 0
Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 coa ma trận

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 coa ma trận

Hóa học

... BaSO4 (r) + 2NaCl (dd) Câu : (3 điểm) a) Phương trinh phản ứng : K2SO4 (dd) + BaCl2 (dd) → BaSO4 (r) + 2KCl (dd) (0,5đ) Số mol K2SO4 = 0,15 × 0,5 = 0,075 (mol) (0,25đ) Số mol BaCl2 = 0,1 × 0,1 ... tỉ lệ, so sánh, suy K2SO4 dư (0,25đ) Số mol BaSO4 = 0,01 mol(0,25đ) Khối lượng kết tủa BaSO4 thu : 0,01 × 233 = 2,33(gam) (0,25đ) b) Dung dịch thu sau phản ứng gồm : KCl K2SO4 dư Số mol KCl ... mol(0,25đ) Số mol K2SO4 dư = 0,075 – 0,01 = 0,065 (mol) (0,25đ) Thể tích dung dịch thu : 150 + 100 = 250 (ml)= 0,25 (lít) (0,25đ) Nồng độ mol dung dịch KCl = 0,02 : 0.25 = 0,08 (M) (0,25đ) Nồng độ mol...
 • 2
 • 1,845
 • 20
Bài soạn Bao coa so ket cong tac doi hoc ky I( Dung 2010 -2011).

Bài soạn Bao coa so ket cong tac doi hoc ky I( Dung 2010 -2011).

Âm nhạc

... Xác nhận Hiệu trưởng Tổng phụ trách Chu Văn Dũng ...
 • 2
 • 330
 • 0
Bài giảng Bao coa so ket cong tac doi hoc ky I( Dung 2010 -2011).

Bài giảng Bao coa so ket cong tac doi hoc ky I( Dung 2010 -2011).

Âm nhạc

... Xác nhận Hiệu trưởng Tổng phụ trách Chu Văn Dũng ...
 • 2
 • 345
 • 0
Bài soạn Bao coa so ket cong tac doi hoc ky I( Dung 2010 -2011).

Bài soạn Bao coa so ket cong tac doi hoc ky I( Dung 2010 -2011).

Âm nhạc

... Xác nhận Hiệu trưởng Tổng phụ trách Chu Văn Dũng ...
 • 2
 • 419
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008