cách viết một bài báo cáo khoa học

Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt

Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt

Cao đẳng - Đại học

... writing formalpapers. CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KỸ THUẬTPhó Giáo sư: Andy TanĐại học Queenland – AustraliaEmail: a.tan@qut.edu.au1. Giới thiệu: Viết một bài báo kỹ thuật là một công việckhó. Thật ... suggest;2. Bài báo kỹ thuật/nghiên cứu là gì? Một bài báo nghiên cứu tốt trình bày rõ ràngcác vấn đề của bài báo là định địa chỉ, đưa ragiải pháp, và các kết quả đạt được. Mục tiêucủa bài báo là ... nghe. Viết báo bị hạn chế bởi nộidung, thể thức và độ dài của bài báo. Điềucốt yếu là cố gắng hạn chế sự miêu tả bằng cách tránh viết dông dài, lan man và thừa.Chỉ viết những gì cần nói. Viết báo...
 • 13
 • 4,491
 • 24

  TÀI LIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC (SEMINAR) - TIỂU LUẬN KHOA HỌC

  TÀI LIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC (SEMINAR) - TIỂU LUẬN KHOA HỌC

  Báo cáo khoa học

  ... Xác đnh bài báo cáo khoa hc (tiêu đ bài báo cáo, có th kèm ph đ).  Xác đnh ngi báo cáo hoc nhóm ngi báo cáo: H tên, nm hc, chuyên ngành, th t hc kì, đa ch ngi báo cáo, đa ... Phm vi: o Mt bài báo cáo Seminar nh: t 8-12 trang, o Mt bài báo cáo Seminar hoàn chnh: t 15-20 trang, o Mt bài báo cáo Seminar gia kì hoc các bài nghiên cu khoa hc trong quá trình ... đu Vic thc hin mt bài báo cáo khoa hc Seminar hay thc hin mt bui báo cáo khoa hc bo v tt nghip còn ph thuc vào quy đnh v hình thc (form) ca bài vit khoa hc trong trng...
  • 27
  • 749
  • 0

   Báo cáo khoa học:Cách chuyển thuật ngữ test khi biểu thị một phương pháp thống kê từ tiếng Anh sang tiếng Việt pot

   Báo cáo khoa học:Cách chuyển thuật ngữ test khi biểu thị một phương pháp thống kê từ tiếng Anh sang tiếng Việt pot

   Báo cáo khoa học

   ... "Probability". Vi thi viit P hoac p diu dugc. Trong cac c6ng trinh nghien cuu c6ng bi tren cac tap ehi khoa hpe nuae ngoai, cung diu thiy CO khi dung p, c6 khi dung P. Vidu2 C6 the lly m6t vi du...
   • 5
   • 686
   • 0

    CÁCH VIẾT MỘT BÁO CÁO KHOA HỌC doc

    CÁCH VIẾT MỘT BÁO CÁO KHOA HỌC doc

    Cao đẳng - Đại học

    ... Công bố kết quả nghiên cứu: Đăng trên tạp chíII. VIẾT MỘT BÁO CÁO KHOA HỌC NHƯ THẾ NÀO2.1. Các phầncủabáocáokhoahọc2.1.1. Các phầncủa báo cáo tổng kết đề tài:Phần trình bày giớithiệu chung:¾ ... nhữngảnh tư liệu 2.1.2. Các phầncủa báo cáo khoa học để đăng báo Bài đăng báo thường dài từ 4-6 trang, nội dung ngắngọn, thường có các phần:¾Tên bài báo. ¾Họ, tên và địachỉ của các tác giả.¾Đặtvấn ... trong báo cáo. ¾ Danh mục các biểu đồ, hình, ảnh minh hoạ trong báo cáo. MMộột st sốốloloạại bi bááo co cááoo• Báo cáo tiến độ: Cho các đề tài chia nhiều giai đoạn.• Báo cáo...
    • 13
    • 1,191
    • 6

     Tài liệu Báo cáo khoa học : Cách mạng tháng 10 Nga và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam doc

     Tài liệu Báo cáo khoa học : Cách mạng tháng 10 Nga và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam doc

     Báo cáo khoa học

     ... trinh nghien cdu cP ban de' lam sang td ban chat khoa hpc va each mang cua Chu nghTa Mac - Lenin, lam sau sac them nhdng luan cd khoa hpe ve chu nghTa xa hdi va con dUdng di len chu ... nhdng tu duy hien dai vd ljch sd va kinh te". Mac Gdn-lo, Tien sT van hpc va Thae sT khoa hpc ljch sd, dang vien Dang Xa hdi Phap da nhan manh: NgUdi ta gap mdt ngudn sang chdi Ipi ... tQdng cua The ky 21. Tam vdc Idn lao cua Chu nghTa Mae la d sU ke't hpp sdc manh cua khoa hpe, each mang va nhan van, neu len khat vpng cao ca giai phdng con ngUdi va loai ngUdi,...
     • 10
     • 999
     • 8

      Báo cáo khoa học : Bài học kinh nghiệm rút ra từ mô hình an sinh xã hội của EU và kiến nghị cho Việt Nam ppt

      Báo cáo khoa học : Bài học kinh nghiệm rút ra từ mô hình an sinh xã hội của EU và kiến nghị cho Việt Nam ppt

      Báo cáo khoa học

      ... do thanh nien khdng mud'n lam viee ma d nha hfldng trd dp tha't nghiep va cac khoan trd dp khae, he thd'ng hflu tri gap nhieu khd khan. Trong khi dd, ed che' ddng ... Td dien tddng gidi kinh tethi trddng xd hdi: cdm nang chinh sdeh kinh te, NXB Tfl dien Bleb khoa, 2002. 11. Thdng tin xa Viet Nam: Tdi lieu tham khdo ddc biet. Tin kinh te hdng ngdy,...
      • 8
      • 899
      • 1

       Báo cáo khoa học:Chủ nghĩa Mác Lênin với quá trình phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam doc

       Báo cáo khoa học:Chủ nghĩa Mác Lênin với quá trình phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam doc

       Báo cáo khoa học

       ... chii nghia xa hpi. Su phat tridn ly luan khoa hpc va minh chirng bang thang loi ciia cudc each mang do Lenin lanh dao, da dua chii nghia xa hdi tir khoa hpc thanh hien thuc va phat tridn day ... Ddng Cgng sdn cua Mac - Angghen cdng bd nam 1848 danh dau sir ra ddi hpc thuyet each mang va khoa hpc, vu khi tu tudng, ly luan ciia mot cudc each mang xa hdi trong thdi dai mdi. Cudc each ... nhiing nguydn ly ciia chii nghia Mac - Ldnin va tu tudng Hd Chf Minh va chiing minh gia tri khoa hpc, tfnh each mang ciia ly luan, tu tudng dd. Trai qua hon 20 nam ddi mdi trdn nen tang...
       • 6
       • 653
       • 0

        Xem thêm

        Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạnkhảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễnkhảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thểxác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tếtiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt namđiều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản líkhảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt namkhảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểunội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độxác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ctphát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữmở máy động cơ rôto dây quấncác đặc tính của động cơ điện không đồng bộhệ số công suất cosp fi p2đặc tuyến hiệu suất h fi p2đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máytừ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulosechỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008