cách trình bày bài tiểu luận triết học

Tiểu luận triết học - VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Tiểu luận triết học - VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Báo cáo khoa học

...  Tiểu luận triết học :VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜITRONG QUÁ TRÌNH CÔNGNGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁĐẤT NƯỚC TÀI LIỆU THAM KHẢO- Nguyễn Thế Nghĩa – Nguồn nhân lực CNH, HĐH đất nướcTạp chí triết học ... chí triết học số 5 (10/1996)- Đặng Hữu Toàn – Phát triển vì con người trong quan niệm củaMác và Tạp chí triết học số 1 (2/1997)- Trần Xuân Tiến – Vấn đề con người, cá nhân, xã hội trong học thuyết ... phong phúvà vô tận của con người . Đó là những phát triển vĩ đại về quá trình tồn tại của xã hội loàI người của các nhà triết học nổi tiếng Thế giớicòn tồn tại ở Việt Nam thì sao . Vẫn biết rằng...
 • 12
 • 2,561
 • 8

Tiểu luận triết học "Quá trình phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở đất nước ta hiện nay"

Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... khoa học và công nghệ, từng3II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ1. Nội dung lý luận triết học a. Ý thứcTrong lịch sử triết học, triết học duy tâm quan niệm ý thức là một thực thể độc lập, làthực tại duy ... sinh ra vật chất,chi phối sự tồn tại và vận động của thế giới vật chất. Học thuyết triết học duy tâm kháchquan và triết học duy tâm chủ quan có quan niệm khác nhau nhất định về ý thức, song vềthực ... hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng14 Tiểu luận triết học "Quá trình phát triển công nghiệphóa - hiện đại hóa ở đất nước tahiện nay" 1Ý...
 • 22
 • 1,131
 • 3

Tiểu luận triết học "Quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội"

Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... hy vọng bài viết này có thể giúp bạn đọc hiểu thêm về quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.3 Tiểu luận triết học "Quá trình công ... Lý luận và chính trị số 1- 2005, tr.23).II. CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA- HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ1. Lực lượng sản xuất10MỤC LỤC Tiểu luận triết ... động. Trong quá trình sản xuất, sức lao động của con người và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động, kết hợp với nhau tạo thành lực lượng sản xuất. ( Giáo trình Triết học Mác- Lênin,...
 • 16
 • 1,704
 • 2

Tiểu luận triết học "Vận dụng Lý luận về Hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay"

Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... giáo trình Triết học Mác-LêNin. 5) Tập I, giáo trình Kinh tế Chính trị.6) Các báo và tạp chí : Tạp chí Triết học Số 03,04,05,06 năm 1999 Tạp chí Triết học Số 03/1996 Nghiên cứu lý luận ... là dấu chấm cuối cùng của triết học. Ngay trong bản thân triết học Mác cũng mang tính mở, tức là bổ sung, hoàn thiện dần theo các quá trình lịch sử. Tuynhiên triết học Mác được xây dựng trên ... sản tinh thần quý báu của Đảng, của nhândân ta.12 Tiểu luận triết học "Vận dụng Lý luận vềHình thái kinh tế - xãhội giải thích quá trình phát triển củaViệt Nam ngày nay"sức mạnh...
 • 21
 • 1,863
 • 15

Tiểu luận triết học "Mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình phát triển kinh tế

Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... đại hoá đầy khó khăn này.NguyÔn Hång D¬ng - Líp : K38 8B. NỘI DUNG Triết học là bộ mông khoa học của mọi khoa học, triết học có nhiệm vụ nghiên cứu về các nguyên lý (quy luật) chung nhất, ở ... hiện một cách tuần tự của các bước phát triển công nghiệp nhưng cũng phải có những bước đột phá đi tắt, đón đầu, hình thành và tập trung phát triển những ngành mũi nhọn với trình độ khoa học tiên ... cho sự duy trì kết hợp các quá trình sản xuất. Tính quyết định đó thể hiện với một trình độ phát triển của lực lượng sản xuất hiện có nó đòi hỏi các quan hệ sở hữu cách thức giải quyết và mộ chế...
 • 9
 • 1,194
 • 13

Tiểu luận triết học "Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước"

Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... trình độ đại học và 6,49% cán bộ có trình độ sau đại học. Trong khi có tới 34% cán bộ có trình độ đại học và 55,47% trình độ sau đại học làm việc trong các ngành khoa học tự nhiên và khoa học ... chí triết học số 1 (3/1993). Hồ Anh Dũng- Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại tạp chí triết học số 1 (3/1993). Nguyễn Thế Nghĩa- Nguồn nhân lực CNH, HĐH đất nướctạp chí triết học ... tới 70%); trong số trẻ em ở độ tuổi đi học chỉ có 45% em học hết cấp I. Số người được đào tạo có tay nghề cao cũng như người có học vấn đại học và sau đại học năm 1982 là 0,26% năm 1993 còn 0,2%....
 • 22
 • 1,053
 • 1

Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay"

Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... quan điểm triết học Mác xít thì đó là quy luật về sự phù hợp củaquan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm triết học Mác xit ... cam đoan của tôi về bài tiểu luận của mình.Sinh viênHoàng Minh Yến PHẦN KẾT LUẬNĐảng và Nhà nước cần phải hiểu và vận dụng tốt quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của ... sản xuất biểu hiện ở trình độ công cụ laođộng, trình độ, kinh nghiệm và kĩ năng lao động của con người, trình độ tổ chức và phân công laođộng xã hội, trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất.Sự...
 • 11
 • 3,143
 • 24

Tiểu luận triết học - Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tổ chức và trình độ của lực

Tiểu luận triết học - Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tổ chức và trình độ của lực

Báo cáo khoa học

... Dung - Lớp: KV17 Tiểu luận Triết  Tiểu luận triết học: Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất vớitổ chức và trình độ của lựcNguyễn Thị Dung - Lớp: KV17 Tiểu luận Triết Thứ hai, sự ... Dung - Lớp: KV17 Tiểu luận Triết TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình Triết học Mác - Lê nin (NXB Chính trị Quốc gia)2. Đề cương bài giảng triết học Mác - Lênin - Trường Đại học Khoa học Xã hội và ... nhân văn.3. Tạp chí triết học - Viện triết học 4. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - NXB Chính trị Quốc gia5. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Quốc gia6. Học thuyết Mác về hình...
 • 24
 • 1,367
 • 3

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam" pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊ NIN Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ lam cho mọi hoạt động tích cực của xã hội. Những quy luật mà triết học Mác-Lê ... chế chính trị là nền tảng để HV: Ph¹m Ngäc S¬n 7 Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở ... ta đã nhận thức rõ điều đó.Trên cơ sở lý luận thực tiễn,bằng biện pháp áp dụng quan điểm trong triết học Mác-Lênin,đã xem xét cơ chế thị trường một cách tổng thể,nhìn nhận dưới mọi góc độ,đánh...
 • 15
 • 3,201
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học "Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó” ppt

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó” cho bài tiểu luận của mình. NỘI DUNG1. Vấn đề cơ bản của triết học Triết học là hệ thống ... học mác xít và lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học. 4. Ý nghĩa Với sự ra đời của triết học Mác, vai trò xã hội của triết học cũng như vị trí của triết học trong hệ thống trị thức khoa học ... chế, triết học của Hêghen và Phoi ơbắc có ý nghĩa to tớn trong lịch sử triết học và trở thành một trong những nguồn gốc lý luận quan trọng của triết học Mácb) Nguồn gốc ra đời của triết học...
 • 15
 • 1,449
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học - Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ppt

Tài liệu Tiểu luận triết học - Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ppt

Báo cáo khoa học

... phần:18 Tiểu luận Triết học Lê Quang MinhBộ Giáo dục và đào tạoTrường Đại học Kinh tế quốc dânBộ môn Triết học Tiểu luận triết học Đề tài : Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ ... thời kỳ quá độ10 Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh5, Tạp chí Triết học. (số tháng 1 & tháng 6/2002; tháng 3/2003)6, Tạp chí Cộng sản. (số tháng 9/2003)30 Tiểu luận Triết học Lê Quang Minhcủa ... nghiệp và xây dựng là36,6%, dịch vụ là 39,1%.12 Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh Lớp : H17 - Khoá 45- Hà Nội, tháng 5/2004 -33 Tiểu luận Triết học Lê Quang Minhở các vùng nghèo, xã nghèo,...
 • 33
 • 1,434
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học - QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY doc

Tài liệu Tiểu luận triết học - QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY doc

Báo cáo khoa học

... z  Tiểu luận triết học: QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 1bước tiến của ... của nền kinh tế, quan điểm lý luận cũng như những vướng mắc trong giải pháp, quy trình xử lý các vấn đề chính trị - xã hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền ... đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế em chọn làm đề tài cho tiểu luận môn triết học Mác - Lênin.3để xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp...
 • 16
 • 2,544
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học - quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ docx

Tài liệu Tiểu luận triết học - quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ docx

Báo cáo khoa học

... trên cơ sở đảm bảo quyền tự chủ của kinh tế hộ, trang trại, hỗ trợ đắc lực cho Tiểu luận triết học - quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ+ Mỗi ... gia Cơ cấu của khu vực kinh tế này không phải là cố định, nhưng nó luôn luôn có trình độ công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý tốt.+ Hình thành và phát triển các công ty cổ phần. Đây là xu ... Kinh tế cá thể, tiểu chủ- Kinh tế cá thể: là thành phần kinh tế dựa trên tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và khả năng lao động của bản thân người lao động và gia đình.- Kinh tế tiểu chủ: cũng...
 • 17
 • 861
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học - Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam docx

Tài liệu Tiểu luận triết học - Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam docx

Báo cáo khoa học

... Giáo trình triết học Mác Lênin tập 2 ( Nhà xuất bản chính trị quốc gia).3. Tạp chí triết học số 1(101) tháng 2 năm 1998.4. Tạp chí triết học số 1(107) tháng 2 năm 1999.5. Tạp chí triết học ... Khitổng kết các bài học của 10 năm đổi mới, Đảng ta đã khẳng định phải kếthợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế vưới đổi mới chính trị. Đây là một bài học khái quát mới, hoàn toàn khoa học. Nó vừa ... chọn “Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện củanó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” làm đề tàicho tiểu luận môn triết học Mác- Lê nin. Em xin chân thành cảm ơn thày ! 1chậm...
 • 27
 • 1,220
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học - Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định doc

Tài liệu Tiểu luận triết học - Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định doc

Báo cáo khoa học

...  Tiểu luận triết học :Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định1...
 • 32
 • 766
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose