các tài liệu ôn thi đại học khối a

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC (HAY ĐẤY CÁC BÁC Ạ)

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC (HAY ĐẤY CÁC BÁC Ạ)

Vật lý

... trực c a AB.C. Họ hyperbol có tiêu điểm là A và B kể cả trung trực c a AB.D. Hai họ parabol xen kẽ nhau có tiêu điểm là A và B, kể cả trungtrực c a AB.S65. Hai nguồn sóng kết hợp A, B có ... vùng giao thoa cách hai nguồn khoảng d1 và d2 là A. )dd2cos (a2 A12λ+π=B.)ddcos (a2 A12λ−π= C. )dd2cos (a2 A12λ−π= D.)ddcos (a2 A12λ+π=S69. Phát biểu nào sau đây ... vaứo tan soỏ a m.Phần: Sóng cơ học Trang 5 Tài liệu ôn thi ĐH năm 2009. Vũ Đình Tiến. THPT Kẻ Sặt. Phone 0320779838. Mobile 0902114105. Email Vutienhang@yahoo.comS26. Chn phát biểu sai: Hai điểm...
 • 5
 • 771
 • 6
Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Trung học cơ sở - phổ thông

... lượngCOCO22:CO2COddCa(OH)ddCa(OH)22ddưư14 gamgamkekeáátttutuûû a aCO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1)Theo Theo đđeeààtatacocoùùkekeáátttutuûû a alalaøø: CaCO3⇒⇒sosoáámol ... SauSaumomoäättthơthơøøiigiangianthuthuđưđươơïïccm m gamgamraraéénnvavaøøhhhhkhkhíí. . DẫnDẫnheheááttkhkhíívavaøøooddddCa(OH)Ca(OH)22ddưư, , thathaááyycocoùù14 ... rắnm = ?ddCa(OH)ddCa(OH)22ddưư14 gamgamkekeáátttutuûû a asosoáámol COmol CO2 2 = = hahaèèngngsosoááCần thấy :CO CO không pứ vớiddCa(OH)ddCa(OH)22...
 • 17
 • 1,206
 • 6
Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... chất bazơ c a hiđroxit c a nhóm IA theo chiều tăng c a số thứ tự là: A. tăng B. không thay đổi C. giảm D. v a giảm v a tăng 44. Nhiệt độ sôi c a các đơn chất c a các nguyên tố nhóm VIIA theo ... Độ âm điện c a dãy nguyên tố Na, Al, P, Cl, biến đổi như sau: A. tăng B. không thay đổi C. giảm D. v a giảm v a tăng 49. Tính chất bazơ c a dãy các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến ... phải là muối axit ? A. NaHCO3 C. Na2HPO3 B. NaH2PO4 D. NaH2PO3 98: Dãy các dd muối nào sau đây có tính axit ? A. KCl, Na2SO4, Na2CO3 B. AlCl3, NH4NO3,...
 • 282
 • 1,860
 • 57
Tài liệu ôn thi đại học

Tài liệu ôn thi đại học

Trung học cơ sở - phổ thông

... 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ ( các bông hoa xem nh- đôi 1 khác nhau) ng-ời ta muốn chọn ra một bó hoa gồm 7 bông. a/ Có bao nhiêu cách chọn các bông hoa đ-ợc chọn tuỳ ý. b/ Có bao ... 729 10 naaa. Tìm n và số lớn nhất trong các số: naaa , ,,10 7. Giả sử n là số nguyên d-ơng và nnnxaaax )1(10 Biết rằng k nguyên (0<k<n) sao cho 249211 kkkaaa Tính n? ... Tìm số cách xếp các học sinh này sao cho: a/ A và B ngồi chính gi a các học sinh còn lại. b/ A và B không ngồi cạnh nhau. *Bài 9 : Một học sinh có 12 cuốn sách đôi một khác nhau trong...
 • 23
 • 796
 • 10
Tài liệu ôn thi đại học 1

Tài liệu ôn thi đại học 1

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 5Cal.mol-1.K-1) 6. Cần tiêu tốn nhiệt lượng bằng bao nhiêu để điều chế 1000g canxi cacbua CaC2(r) từ canxi oxit và cacbon C(r)? CaO(r) + 3C(r) CaC2(r) + CO(k) 0ttH(kJ/mol) -635,5 0 -59,4 ... thành nước và khí CO2 thì U = -1231,8 Kcal/mol. Tính nhiệt đốt cháy c a naphtalen ở áp suất không đổi nếu hơi nước tạo thành sẽ: a/ Ngưng tụ a/ Không ngưng tụ Dạng 6: Tính độ tăng Entrôpi ... suất 1atm. Thể tích chung c a hệ V = const. 17. Tính biến thi n Entrôpi khi 100g nước lỏng ở 2730K chuyển h a thành hơi ở 3900K. Nhiệt h a hơi riêng c a nước ở 3730K là 539 cal/gam....
 • 3
 • 1,083
 • 10
Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tử c a campho. Dạng 6 : Nhiệt độ đông đặc c a dung dịch 30/ Nhiệt độ đông đặc c a naphtalen là 80,60C. Khi h a tan 0,512 gam một hợp chất B trong 7,03 gam naphtalen thì dùng dịch đông ... Trang:2 Pha 49 gam H2SO4 nguyên chất thành 200 ml dung dịch. Định nồng độ đương lượng gam c a dung dịch axit. 15/ Natri cacbonat tham gia phản ứng: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + ... 13,6 gam dung dịch BaCl2 bão h a có ch a 3,6 gam NaCl. 21/ Ở 800C một dung dịch muối có khối lượng 310 gam. Khối lượng nước trong dung dịch nhiều hơn khối lượng muối 90 gam. Có bao nhiêu...
 • 5
 • 2,123
 • 14
Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... mol c a dung dịch AgNO3 ban đầu b/ Sau điện phân khối lượng catot tăng hay giảm bao nhiêu gam? c/ Tìm thể tích khí thoát ra ở 54,460C, 760mmHg d/ Khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu ... gam? 12. Cho dòng điện qua hai bình điện phân mắc nối tiếp: bình (1) ch a dung dịch AgNO3, bình (2) ch a dung dịch Bi(NO3)3. Bình (1) có 0,9 gam Ag thoát ra ở catot. Cho biết số gam ... Thi t lập hai pin điện: - Trong pin điện thứ nhất đồng là catot - Trong pin điện thứ hai đồng là anot Viết các phương trình phản ứng xảy ra tại các điện cực và trong pin 2. Viết sơ đồ các...
 • 3
 • 776
 • 2
tai lieu on thi dai hoc

tai lieu on thi dai hoc

Hóa học

... lợng NaOH d cha xt hiƯn kÕt t a 3NaOH + AlCl3→3NaCl + Al(OH)3 NaOH + Al(OH)3 NaAlO2 + 2H2O- Sau đó d AlCl3 xt hiƯn kÕt t a AlCl3 +3NaAlO2 +6H2O → 4Al(OH)3 ↓+ 3NaClBài ... dd NaOH (cho đến d) vào dd AlCl3Đầu tiên có kết t a 3NaOH + AlCl33NaCl + Al(OH)3 Sau đó kết t a tan NaOH + Al(OH)3 NaAlO2 + 2H2Od/ Nhỏ từ từ dd AlCl3(cho đến d) vào dd NaOH ... 3 dd Na2SO4, NaCl và BaCl2. Cho dd AgNO3 v a tìm đợc vào 3 dd trên ở dd nào không thấy kết t a là Na2SO4. còn 2 dd kia đều cho kết t a trắng.AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3AgNO3...
 • 20
 • 723
 • 2
TÀI LIÊU ON THI ĐẠI HỌC _PHẦN ĐIỆN_12

TÀI LIÊU ON THI ĐẠI HỌC _PHẦN ĐIỆN_12

Vật lý

... u A gi a hai điểm A và M lệch pha một góc 5/6 (rad)so với hiệu điện thế tức thời uMN gi a hai điểm M & N và có biểu thøcEmail:sangvingaymai2005@yahoo.com.vn)(380 VC A RM BLC A RMBL)6/100sin(6100ππ+=tuAMP ... cực đại. Tính UCmax và UMN, UAB 3. Khi khoá K mở: điều chỉnh C để số chỉ c a vôn kế nhỏ nhất. TìmC và số chỉ c a vôn kế khi đó. C4Email:sangvingaymai2005@yahoo.com.vn A RM BNCLBACKRML, ... trở ampe kếkhông đáng kể. Đặt vào hai đầu A, B một hiệu điện thế)(100sin2120 VtuAB=. Khi độ tự cảm c a cuộn dây là L = 3/Email:sangvingaymai2005@yahoo.com.vnB A LCRDB A LCRBR A CNML A V...
 • 16
 • 566
 • 3
Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Nhận gia sư môn H a Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn H a Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao H a Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com ... Nhận gia sư môn H a Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn H a Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao H a Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com ... Nhận gia sư môn H a Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn H a Học Copyright â 2007 Lờ Phm Thnh C nhõn cht lượng cao H a Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com...
 • 7
 • 1,119
 • 40
tai lieu on thi DAI HOC

tai lieu on thi DAI HOC

Toán học

... c a 0A ≥ hay 0B ≥Dạng 2: Phương trình 20B A B A B≥= ⇔=Dạng 3: Phương trình +) 002 A A B C B A B AB C≥+ = ⇔ ≥+ + = (chuyển về dạng 2) +) ( )3 3 3 33 33 .A ... Hai vế không âm ta đ7ợc bình phương – Hai vế là số thực ta đựơc lập phương .BÀI TẬP : GIẢI CÁC BẤT PHƯƠNG TRÌNH3 Chuyên đề 2 : phơng trình vô tỷDng 1 : Phương trình (*)0x D A B A B A ... (chuyển về dạng 2) +) ( )3 3 3 33 33 .A B C A B A B A B C+ = ⇒ + + + = và ta sử dụng phép thế :3 3 A B C+ =ta được phương trình : 33 . .A B A B C C+ + = Bài 1 1)21 1x x− = − 2) 2 3...
 • 4
 • 459
 • 0
tai lieu on thi dai hoc 20009

tai lieu on thi dai hoc 20009

Vật lý

... tam giác.2. Đường đi c a một tia saựng ủụn saộc qua laờng kớnh:ã Tia saựng ủi qua lăng kính luôn bị lệch về ph a đáy lăng kớnh.ã Goực leọch D giử a tia loự vaứ tia tụựi là góc phải quay tia ... Độ cao c a âm :4 GV: NGUYỄN HỮU THẢO ÔN TẬP LÝ THUYẾT TN Naờng suaỏt phaõn ly cu a maột :ã Goực troõng vaọt AB là góc tạo bởi 2 tia sáng đi từ 2 điểm A, B c a vật qua quang tâm O c a maột. ... một khoảng không lớn ( khoảng 2 m trở lại ). Mắt cận thịkhông nhìn rõ được các vật ụỷ xa.ã ẹieồm cửùc caọn CC cu a maột ụỷ raỏt gan maột.ã Sử a taọt caọn thũ laứ laứm cho maột cận có thể...
 • 32
 • 413
 • 0
TAI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC

TAI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC

Địa lý

... Phân bố không đều gi a nông thôn và thành thị: + Nông thôn: 73,1%, có xu hướng giảm.24 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN Đ A LÍ NĂM 2009c/ Là giai đoạn tiếp tục hoàn thi n các điều ... gây m a cho cả 2 miền Nam, Bắc và m a vào 11 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN Đ A LÍ NĂM 2009+ Hệ thống sông Xê-xan, Xrê-pôk.+ Hệ thống sông Đồng Nai.BÀI 28 .TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG ... phân bố các nhà máy thủy điện ở nước ta chủ yếu tập trung ở 3 hệ thống sông lớn: + Hệ thống sông Hồng và sông Đà.41 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN Đ A LÍ NĂM 2009-Ch a khai thác...
 • 96
 • 395
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25