các khoản dự phòng trong doanh nghiệp

Bàn về chế độ hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp.docx

Bàn về chế độ hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp.docx

Kế toán

... hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng đầy đủ hơn. Nên phân chia các khoản dự phòng theo hai hướng là: - Các khoản dự phòng rủi ro- Các khoản dự phòng chi phíTừ tiêu thức phân ... của các khoản dự phòng. Bởi vì, dự phòng phản ánh chi phí rủi ro mà doanh nghiệp phải chịu, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp. Đặc biệt, chi phí từ các khoản dự phòng ... toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp I.1.1. Dự phòng và tích hợp dự phòng là gì? Dự phòng là sự xác nhận về phương diện kế toán một khoản giảm giá trị tài sản hay lợi ích kinh tế của doanh...
 • 27
 • 800
 • 2
Xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp.doc

Xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp.doc

Kế toán

... lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi2/ Đối tợng và điều kiện lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi3/ Phơng pháp lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.4/ Phơng pháp hạch toán dự phòng các ... lập các khoản dự phòng đầu t tài chính.2/ Về việc xác định và lập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho.- Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.3/ Về việc xác định và lập các khoản dự phòng ... công tác hạch toán kế toán các khoản dự phòng tại doanh nghiệp Việt Nam. Mục lụcI./ Sự cần thiết phải lập dự phòng II/ Các loại dự phòng III/ Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho1/...
 • 21
 • 982
 • 7
Lý luận chung về kế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp

Lý luận chung về kế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp

Kế toán

... định về các khoản dự phòng trong doanh nghiệp gồm: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phảI thu khó đòi, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phảI trả (dự phòng ... dự phòng trong doanh nghiệp 1.2. Qui định và trình tự kế toán các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam 1.2.1. Những qui định chung của Việt Nam về trích lập dự phòng trong các doanh ... cũ ngoài các khoản dự phòng như các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng phải thu khó đòi còn có dự phòng nợ phải tr ả (dự phòng bảo...
 • 42
 • 773
 • 2
Bàn về chế độ hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp .doc

Bàn về chế độ hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp .doc

Kế toán

... hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng đầy đủ hơn. Nên phân chia các khoản dự phòng theo hai hướng là: - Các khoản dự phòng rủi ro- Các khoản dự phòng chi phíTừ tiêu thức phân ... tố bên ngoài của doanh nghiệp. Ví dụ như các khoản mục sau:- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho- Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính- Dự phòng nợ phải thu khó đòi- Dự phòng bảo hành sản ... yếu khách quan của việc hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp 2I.1.1. Dự phòng và tích hợp dự phòng là gì? 2II.1.2 Ý nghĩa thực tiễn của việc lập dự phòng 3II.2 Nội dung cơ bản của...
 • 28
 • 526
 • 1
Bàn về chế độ hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp

Bàn về chế độ hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng đầy đủ hơn. Nên phân chia các khoản dự phòng theo hai hướng là: - Các khoản dự phòng rủi ro- Các khoản dự phòng chi phíTừ tiêu thức phân ... của các khoản dự phòng. Bởi vì, dự phòng phản ánh chi phí rủi ro mà doanh nghiệp phải chịu, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp. Đặc biệt, chi phí từ các khoản dự phòng ... 33/1998/TT- BTC trong việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng doanh nghiệp. Bởi vì:Thứ nhất, thông tư số 13/2006/TT- BTC hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng trong doanh nghiệp...
 • 27
 • 486
 • 0
Chế độ kế toán các khoản dự phòng trong Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

Chế độ kế toán các khoản dự phòng trong Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

Kế toán

... .1.2. Các khoản dự phòng và chế độ tài chính Việt Nam hiện hành 1.2.1. Các khoản dự phòng Theo chế độ hiện hành ,dự phòng giảm giá tài sản của doanh nghiệp đợc chia làm các loại sau: -Dự phòng ... Vai trò của dự phòng Đối với một doanh nghiệp ,các khoản dự phòng có một vai trò rất quan trọng, điều này đợc thể hiện trên các phơng diện sau:- Phơng diện kinh tế: Nhờ các khoản dự phòng giảm ... phát sinh các chi phí này trong tơng lai thì doanh nghiệp đợc phép lập dự phòng rủi ro và chi phí nêu trên .-Để trích lập đối với loại dự phòng này doanh nghiệp có thể mở TK 429- Dự phòng rủi...
 • 37
 • 629
 • 2
220 Chế độ kế toán các khoản dự phòng trong Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

220 Chế độ kế toán các khoản dự phòng trong Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

Kế toán

... cơ bản về dự phòng và kế toán dự phòng trong doanh nghiệp 31.1. Bản chất và vai trò của dự phòng 31.1.1. Bản chất của dự phòng 31.1.2. Vai trò của dự phòng 31.2. Các khoản dự phòng và chế ... .1.2. Các khoản dự phòng và chế độ tài chính Việt Nam hiện hành 1.2.1. Các khoản dự phòng Theo chế độ hiện hành ,dự phòng giảm giá tài sản của doanh nghiệp đợc chia làm các loại sau: -Dự phòng ... hiện hành 31.2.1. Các khoản dự phòng 31.2.2. Một số qui định trong việc trích lập dự phòng 41.3. Kế toán dự phòng ở Việt nam qua các thời kì 41.3.1. Kế toán các khoản dự phòng trong thời kì 1997-2000...
 • 37
 • 486
 • 0
251 Một số vấn đề tổ chức vận dụng chế độ tài chính & Kế toán trích lập các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam

251 Một số vấn đề tổ chức vận dụng chế độ tài chính & Kế toán trích lập các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Kế toán

... trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp là rất cao. Nhằm giúp doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp khi rủi ro xảy ra thì doanh nghiệp phải có các khoản dự phòng. Các khoản dự phòng ... trong doanh nghiệp 21.2. Qui định và trình tự kế toán các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam 41.2.1. Những qui định chung của Việt Nam về trích lập dự phòng trong các doanh nghiệp ... về các khoản dự phòng trong doanh nghiệp gồm ba khoản: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t. 1.2 Quy định và trình tự kế toán các...
 • 24
 • 578
 • 0
Kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện.DOC

Kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện.DOC

Kế toán

... hàng.2.4 Kiểm toán các khoản dự phòng. Kiểm toán các khoản dự phòng thực chất là thực hiện kiểm toán các khoản mục trong kiểm toán báo cáo tài chính. Do đó khi thực hiện kiểm toán các khoản này, kiểm ... cứu gồm:Phần I : Cơ sở lý luận về các khoản dự phòng và kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính.Phần II : Thực trạng kiểm toán khoản dự phòng trong kiểm toán Báo cáo tài chính ... thời để có thể bù đắp cho khoản tổn thất có thể xảy ra, doanh nghiệp sẽ dự trù một khoản dự tính trớc để cho vào chi phí. Đó là khoản dự phòng: dự phòng cho các khoản đầu t tài chính, cho...
 • 110
 • 1,276
 • 12
Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán BCTC do Cty cổ phần Kiểm toán và Định giá VN thực hiện

Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán BCTC do Cty cổ phần Kiểm toán và Định giá VN thực hiện

Kế toán

... trình trích lập các khoản dự phòng và số d các khoản dự phòng trên Bảng cân đối kế toán.II.2. Nhiệm vụ kiểm toán các khoản dự phòng Các khoản dự phòngcác ớc tính kế toán trong Báo cáo tài ... nhập các khoản dự phòng cho các doanh nghiệp, cụ thể:- Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t trong hoạt động tài chính, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng ... ứng với các khoản dự phòng đó.II.Nội dung kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán Báo cáo tài chínhII.1. Đối tợng kiểm toán các khoản dự phòng Đối tợng kiểm toán tài chính là các Bảng...
 • 101
 • 488
 • 2
Kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán BCTC

Kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán BCTC

Kế toán

... việc trích lập các khoản dự phòng. Các khoản dự phòng bao gồm : dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t trong hoạt động tài chính (ngắn hạn, dài hạn), dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá ... đồng thời để có thể bù đắp cho khoản tổn thất có thể xảy ra, doanh nghiệp sẽ dự trù một khoản dự tính trớc để cho vào chi phí. Đó là khoản dự phòng: dự phòng cho các khoản đầu t tài chính, cho ... hiện kiểm toán từng khoản mục theo các thủ tục kiểm toán đà thiết kế. Đối với các khoản dự phòng, mỗi khoản dự phòng có cách tiếp cận khác nhau, cụ thể:A >Kiểm toán dự phòng đầu t tài chính....
 • 118
 • 415
 • 1
Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty CP kiểm toán và đị nh giá Việt Nam thực hiện

Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty CP kiểm toán và đị nh giá Việt Nam thực hiện

Kế toán

... trình trích lập các khoản dự phòng và số d các khoản dự phòng trên Bảng cân đối kế toán.II.2. Nhiệm vụ kiểm toán các khoản dự phòng Các khoản dự phòngcác ớc tính kế toán trong Báo cáo tài ... sách;- Các khoản nợ phải thu khó đòi. Các doanh nghiệp Nhà nớc, các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu t nớc ngoài, các bên ... nhập các khoản dự phòng cho các doanh nghiệp, cụ thể:- Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t trong hoạt động tài chính, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng...
 • 101
 • 484
 • 1

Xem thêm