các giải phap nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ  đại học QUỐC GIA hà nội

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ đại học QUỐC GIA hà nội

Khoa học xã hội

... OF TECHNOLOGY (COT) VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI NGHIÊN C U XU T CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C TI NG ANH CHO SINH VIÊN I H C T I TR NG I H C CÔNG NGH I H C QU C GIA HÀ N I Field: English ... objectives based on CLT To complicate matters, the high school curriculum, unfortunately, is intimately linked to such practice because the school's ratings and the teacher's reputation lie mostly ... English if they follow the 7-year program at high school The students therefore are supposed to have the basic knowledge for English Before the new school year, the freshmen have to take an English...
 • 88
 • 1,049
 • 1
Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151656

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151656

Báo cáo khoa học

... "day"" tieng Anh theo each no thuong dugc hieu giao hgc phap ngoai ngiJ ma chi cung cap cho hgc sinh thoi gian de "\ui choi" bang tieng Anh, cho nen khong co sach uiao khoa lientz Anh diinu cho bac ... nhan dinh, tieng Anh da lam cho hg tinh ngc) Cam ket tai chinh danh cho tiene Anh cr Malavsia la rat dana ke Trudc danh dc)c lap tu ngucri Anh, chuan tieng Anh dugc dat rat cao luy nhien, cong ... thuoc Anh cung nhu thoi ki tro ve voi Trung Hoa luc dia tir 1997 la ti^ng Anh tugng trung cho sir giau sang va quyen luc Hon mgt the ki qua tieng Anh van la ngon ngir thinh hanh cac nganh hanh phap, ...
 • 55
 • 574
 • 0
Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151658

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151658

Báo cáo khoa học

... nganh (bao gdm cae chucmg trinh ti^ng Anh chuyen nganh danh cho sinh vien cac chuyen nganh cu the) Thdi lucmg danh cho tieng Anh dai cuong va tieng Anh chuyen nganh dai cucmg c bac cir nhan la 15 ... trinh sCr dung cho giai doan tiSng Anh chuyen nganh la Tiing Anh ca ban danh cho sinh vien nganh khoa hoc tu nhien TrAn Thi Nga bien soan (2003) va 10 giao trinh tieng Anh chuyen nganh va nhirng ... tieng Anh dai cuong va nuu vuc tidng Anh chuyen nganh O bac cir nhan, lieng Anh dai cuong giao vien khoa Tidng Anh giang da\, tieng Anh chuyen nganh giao vien cac khoa 57 chuyen nganh biet tieng Anh...
 • 31
 • 406
 • 0
Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151704

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151704

Báo cáo khoa học

... viec hoc tieng Anh a hgc cao hoc nen: n Chi hgc tieng Anh chuyen nganh D Hgc tieng Anh dai cucmg truac va tieng Anh chuyen nganh sau D Chi hgc tieng Anh dai cuang tieng Anh chuyen nganh de hgc vien ... Trong hoc tieng Anh anh chi thich D Noi tieng Anh vcVi nguai nuac ngoai D Hoc qua true quan (tranh anh tro chai video, D Hge ngu phap tieng Anh 103 14.(1 >^ D Dgc bao chi tieng Anh D Xem cac kenh ... 25 Trong hoc tieng Anh anh/chi thich D Noi tieng Anh vai nguai nuac ngoai D Hoc qua trirc quan (tranh, anh, tro chai, video, ) D Hoc ngu phap tieng Anh D Doc bao chi tidng Anh D Xem cac kenh...
 • 43
 • 611
 • 0
Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151712

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151712

Báo cáo khoa học

... (theo phuang phap day tieng Anh chuyen nganh cac nha giao hgc phap tieng Anh chuyen nganh d cac nude ndi tieng Anh phat triln hay theo phuong phap giang day cac nha giao hgc phap tieng Anh cua Dai ... day tieng Anh cho cac muc dich hgc thuat cho sinh vien nude ngoai hgc d cac f t t nude ndi tieng Anh (tieng Anh nhu la ngon ngu thii hai) \cVi tieng Anh cho cac muc dich here thuat cho sinh vien ... nao dcr khu \uc tieng Anh cho cac muc dich nghe nghiep (English tor Occupational Purposes) nhu tieng Anh cho du lich, tieng Anh cho giao dich thucmg mai tieng Anh cho kinh doanh, v.v (ve ca ban...
 • 33
 • 461
 • 0
Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia

Báo cáo khoa học

... cao dang cr Viet Nam, vai thcri lugng dugc phan bo thucmg la 2/3 danh cho tieng Anh ngir vuc dai cuang va 1/3 danh cho ngir vuc tieng Anh chuyen nganh Thanh cong ciia day tieng Anh chuyen nganh ... day tieng Anh dai cuang, (2) day tieng Anh dai cuong ket hgp \6\ tieng Anh chuyen nganh db day tieng Anh dai cuang truac, day tieng Anh chuyen nganh sau, va (3) day tieng Anh chuyen nganh Trong ... nganh sau Quan diem day tieng Anh dai cucmg ket hgp \c>i tieng Anh chuyen nganh dcS da\ tieng Anh dai cucmg trucre, day tieng Anh chuyen nganh sau ducmg nhu dugc nhieu giao \ ien da\ tieng Anh...
 • 40
 • 418
 • 0
Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia hà nội

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia hà nội

Báo cáo khoa học

... the day dugc tieng Anh chuyen nganh Li la vi noi din tiing Anh chuyen nganh la phai noi den nhung ngi dung chuyen nganh thi hien qua tiing Anh, va mgt nguai khong biet chuyen nganh thi khong thi ... giao trinh cho sinh vien dai hgc, hgc vien cao hge va nghien ciru sinh tat ca eac nganh va chuyen nganh thuge nhirng bac hc?c khac khong'/" Ciiu tra loi ehae chan la "Khcmg" Vay "1 ieng Anh khong ... ddnh cho mdn ti^ng Anh ndng cao, vdi thdi lugng dugc phan bo theo nguyen tde (1 gid tin chi = 1,5 gid Ien ldp + I, gidi tu hgc), vd vdi tin chi danh cho mdn tidng Anh chuyen ngdnh ndng cao, thdi...
 • 47
 • 459
 • 0
Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151818

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc 151818

Báo cáo khoa học

... va thu thuat da> ngCr phap tieng Anh dien hinh cho doi tugng sinh vien dai hgc hgc vien cao hgc va nghien cuu sinh a Dai hgc Quoc gia Ha Ngi Mac du su thong thao v§ ngij phap va su thong thao ... phuong phap \a ihii ihuat giang da\ hai kT nang nghe va noi tieng Anh cho db\ tugng ngucri hgc tieng Anh khirng chuyen Dai hgc Quoc gia Ha Ngi- 238 7.2 Phuang phap giang day cac kl nang ngon ngu cho ... mgt so phuong phap va thii thuat da> tir \ung \a ngir phap quan trgng cho doi tucrng ngucri hgc ticng Anh khong chuNcMi c bac dai hc>c va sau dai hgc Iiai muc cuc)i ciing dugc danh cho viec thao...
 • 55
 • 476
 • 0
Năng lực tiếng Anh của sinh viên các trường đại học trước yêu cầu của một nền kinh tế tri thức. Thực trạng và những giải pháp

Năng lực tiếng Anh của sinh viên các trường đại học trước yêu cầu của một nền kinh tế tri thức. Thực trạng và những giải pháp

Khoa học xã hội

... giá lực nghe tiếng Anh sinh viên; vận dụng vào việc đo lường, đánh giá lực nghe tiếng Anh sinh viên khối không chuyên Trường ĐHPĐ; đề xuất giải pháp góp phần cải thiện lực nghe tiếng Anh cho sinh ... tiếng Anh sinh viên? Câu hỏi nghiên cứu thứ hai: Phương pháp đánh giá lực nghe tiếng Anh sinh viên nào? Câu hỏi nghiên cứu thứ ba: Thực trạng lực nghe tiếng Anh sinh viên không chuyên tiếng Anh ... trường đại học cao đẳng Việt Nam việc nâng cao lực tiếng Anh cho sinh viên, Hội đồng Anh phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức Hội nghị “Quốc tế hóa Giáo dục – Nâng cao lực tiếng Anh vào ngày...
 • 85
 • 911
 • 0
Năng lực tiếng Anh của sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Tây Nguyên

Năng lực tiếng Anh của sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Tây Nguyên

Khoa học xã hội

... trọng tiếng Anh - Năng lực tiếng Anh sinh viên - Một số khó khăn sinh viên học tiếng Anh - Đề xuất số kinh nghiệm học tiếng Anh 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng: Các sinh viên ... cứu cho thấy sinh viên bỏ thời gian cho việc học tiếng Anh nhiều tự đánh giá trình độ tiếng Anh cao hơn, tự bỏ để học tiếng Anh trình độ nâng cao 2.26 lần Chúng ta nên bỏ thời gian học tiếng Anh ... nghiệm để bạn sinh viên tham khảo, tìm phương pháp học tiếng Anh phù hợp với mình, từ giúp bạn sinh viên học tốt hơn, nâng cao lực tiếng Anh 4.3.1 Học tiếng Anh học trình Học tiếng Anh cần có trình,...
 • 27
 • 960
 • 6
Các giải pháp quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Các giải pháp quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... để nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho đoàn viên, niên, học sinh, sinh viên Đây đề tài tâm huyết mà trăn trở tìm hiểu, nghiên cứu lâu Thực tiễn cho thấy muốn nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho sinh ... giáo dục đạo đức, trị cho sinh viên - Lê Minh Tâm “Giáo dục đạo đức cho sinh viên - số phương hướng bản” - Trần Sĩ Phán “Thực trạng số giải pháp giáo dục đạo đức cho niên sinh viên nay” - Phạm Khắc ... cực vào việc tổ chức giáo dục đạo đức cho sinh viên để hình thành nên phẩm chất, nhân cách đạo đức cho sinh viên 1.1.2.2 Quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên Quản lý hiểu tác động có tổ chức,...
 • 92
 • 2,611
 • 13
Sử dụng phương pháp đối chiếu trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho sinh viên không chuyên tại trường đại học lâm nghiệp

Sử dụng phương pháp đối chiếu trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho sinh viên không chuyên tại trường đại học lâm nghiệp

Khoa học xã hội

... choices that either language makes available and relating these choices There are three types of choices: optional choices; obligatory choices and zero For example, an optional phonological choice ... she hears, sees and feels (Canh, LV, 2004, p37) Cognitive psychologists are therefore interested in the mental processes that are involved in learning Cognitive psychology is based on the assumptions ... method that was derived from linguistics and psychology It reflects descriptive, structural and contrastive linguistics and the behaviors principles of psychology It was based on the principle that...
 • 47
 • 1,078
 • 0
NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TIẾNG ANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH 120 TÍN CHỈ potx

NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TIẾNG ANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH 120 TÍN CHỈ potx

Báo cáo khoa học

... thành thạo tiếng Anh thời sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh theo học chương trình 120 tín Trường ĐHCT Câu hỏi nghiên cứu đặt là:  Năng lực tiếng Anh thời sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh sau hai ... nghĩa lực tiếng Anh sinh viên nhìn chung ngang với thang 4.0 thang mô tả sc độ thành thạo tiếng Anh IELTS KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Năng lực tiếng Anh đối tượng nghiên cứu Kết khảo sát lực tiếng Anh ... tạo, mà xác định lực tiếng Anh sinh viên sau hai năm học môn Kỹ tiếng Anh chương trình 120 tín GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu Trong vài năm gần lực chuyên môn giáo viên tiếng Anh công tác cấp...
 • 8
 • 463
 • 1
báo cáo nghiên cứu khoa học 'làm thế nào để cải thiện kỹ năng nói tiếng anh cho sinh viên '

báo cáo nghiên cứu khoa học 'làm thế nào để cải thiện kỹ năng nói tiếng anh cho sinh viên '

Báo cáo khoa học

... nhiều sinh viên yêu thích tiếng Anh, đầu tư nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh không đạt kết mong muốn Thực tế quan sát việc học tiếng Anh sinh viên cho thấy phần lớn sinh viên chưa có cách ... tập cho sinh viên Đánh giá thực lực sinh viên để từ đưa yêu cầu phù hợp; yêu cầu thấp sinh viên khá, giỏi khiến cho sinh viên cảm thấy nhàm chán ý chí phấn đấu vươn lên nữa; yêu cầu cao sinh viên ... thiết tiếng Anh cho tương lai sinh viên để từ sinh viên xác định động cơ, thái độ học tập tích cực, chiến lược học có hiệu - - - Hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên cách học hiệu giúp sinh viên cảm...
 • 6
 • 3,458
 • 51
Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

Sư phạm

... sinh viên Phiếu điều tra d-ới nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ nói tiêng Anh cho sinh viên năm thứ chuyên ngành Du lịch, khoa Du lịch Ngoại ngữ tr-ờng Cao ... Giáo viên không khuyến khích sinh viên 10 Các bạn lớp ngại nói tiếng Anh th-ờng sử dụng tiếng mẹ đẻ Ph-ơng pháp dạy học theo dự án làm tăng hứng thú bạn học nói tiếng Anh yếu tố Đánh dấu () vào ... pháp ch-a Sinh viên nhiều thời gian để nói Các hoạt động nói lớp nhàm chán Các chủ điểm nói không hay Vốn từ vựng bạn Thiếu môi tr-ờng nói tiếng Anh Kiến thức xã hội hạn chế Giáo viên không...
 • 51
 • 682
 • 2
Các giải pháp thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Nam Thịnh

Các giải pháp thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Nam Thịnh

Thạc sĩ - Cao học

... dựng sách quản trị nguồn nhân lực hiệu nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên, phát huy hết lực làm việc họ, góp phần nâng cao suất lao động, từ nâng cao lực cạnh tranh Công ty Bài nghiên cứu ... động lực cho nhân viên Có thể nói làm để tạo động lực cho người lao động vấn đề nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý quan tâm nhằm tìm giải pháp tích cực nâng cao động lực làm việc, sở nâng cao suất ... thúc đẩy, nâng cao suất lao động doanh nghiệp + Tạo ưu cạnh tranh cho doanh nghiệp 2.2.2 Vai trò công tác nâng cao động lực Qua nghiên cứu số học thuyết, quan điểm quản trị ta thấy động lực có vai...
 • 125
 • 952
 • 0
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếng anh của sinh viên thương mại

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếng anh của sinh viên thương mại

Anh văn thương mại

... nghiên cứu khả tiếng anh sinh viên đại học Thương Mại giải pháp nhằm nâng cao khả tiếng anh sinh viên đại học Thương Mại Phạm vi nghiên cứu •Về không gian:toàn thể giáo viên ,sinh viên học trường ... độ sinh viên không đồng có khác biệt lớn lực tiếng Anh họ Thường lớp học bao gồm trình độ từ sơ cấp (gồm sinh viên học tiếng Anh lần đầu) đến trung cấp (những sinh viên học hệ đào tạo tiếng Anh ... khoảng 225 tiết học tiếng anh cho sinh viên cho khóa học dài – năm, tiết học kéo dài tiếng, năm sinh viên học khoảng 135 – 169 tiếng anh Nội dung tập trung chủ yếu vào tiếng Anh chuyên ngành, lớp...
 • 20
 • 3,706
 • 19
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếng anh của sinh viên thương mại

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếng anh của sinh viên thương mại

Kinh tế - Thương mại

... nghiên cứu khả tiếng anh sinh viên đại học Thương Mại giải pháp nhằm nâng cao khả tiếng anh sinh viên đại học Thương Mại Phạm vi nghiên cứu • Về không gian:toàn thể giáo viên ,sinh viên học trường ... khoảng 225 tiết học tiếng anh cho sinh viên cho khóa học dài – năm, tiết học kéo dài tiếng, năm sinh viên học khoảng 135 – 169 tiếng anh Nội dung tập trung chủ yếu vào tiếng Anh chuyên ngành, lớp ... học viên Ngoài ra, giáo viên giúp học viên học bầu không khí lớp học ngoại ngữ cách đặt tên tiếng Anh cho mỗI học viên • Hơn thế, giáo viên cần động viên, khuyến khích học viên sử dụng tiếng Anh...
 • 19
 • 993
 • 9

Xem thêm