các chính sách kinh tế xã hội anhr hưởng đến công tác chi trả hiểm xã hội

Tổng quan về các chính sách kinh tế xã hội

Tổng quan về các chính sách kinh tế xã hội

Kinh tế - Thương mại

... lĩnh vực tác động, sách kinh tế - xã hội chia thành nhóm sau: 3.1.1/ Các sách kinh tế Chính sách kinh tế sách điều tiết mối quan hệ kinh tế nhằm tạo động lực phát triển kinh tế Các sách kinh tế ... bao gồm nhiều sách: - Chính sách tài - Chính sách tiền tệ - tín dụng - Chính sách phân phối - Chính sách kinh tế đối ngoại - Chính sách cấu kinh tế - Chính sách phát triển ngành kinh tế Website: ... đặc trưng sách kinh tế - xã hội 3/ Hệ thống sách kinh tế - xã hội 3.1/ Xét theo lĩnh vực tác động 4 3.1.1/ Các sách kinh tế 3.1.2/ Các sách xã hội 3.1.3/ Các sách văn hoá 3.1.4 /Chính sách đối...
 • 25
 • 3,325
 • 80

Tài liệu phân tích chính sách - Tổng quan về các công cụ quản lý và các chính sách kinh tế - xã hội docx

Tài liệu phân tích chính sách - Tổng quan về các công cụ quản lý và các chính sách kinh tế - xã hội docx

Quản lý nhà nước

... QUAN VỀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI I II Nhà nước với công cụ quản lýKTXH Tổng quan sách kinh tế - xã hội (Các sách công) PGS.TS PHAN KIM I NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CÔNG CỤ ... hưởng Chính sách vĩ mô Chính sách vi mô Chính sách trung mô PGS.TS PHAN KIM – Phân loại sách Xét theo thời gian phát huy tác dụng Chính sách dài hạn Chính sách trung hạn Chính sách ngắn ... trình phân tích sách Phân tích vấn đề Chính sách Phântích giải pháp Chính sách Phân tích hành động Chính sách Thu thập thông tin PGS.TS PHAN KIM Đánh giá sách CHƯƠNG V CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH I – Khái...
 • 63
 • 1,473
 • 19

CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC THI CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH CÔNG

CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC THI CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH CÔNG

Kinh tế - Quản lý

... dụng - Chính sách phân phối - Chính sách kinh tế đối ngoại - Chính sách cấu kinh tế - Chính sách phát triển ngành kinh tế - Chính sách cạnh tranh v.v 3.1.2/ Các sách xã hội Chính sách xã hội sách ... loại sách - kinh tế xã hội theo nhiêu tiêu chí khác 3.1/ Xét theo lĩnh vực tác động Căn vào lĩnh vực tác động, sách kinh tế - xã hội chia thành nhóm sau: 3.1.1/ Các sách kinh tế Chính sách kinh ... lĩnh vực tác động 4 3.1.1/ Các sách kinh tế 3.1.2/ Các sách xã hội 3.1.3/ Các sách văn hoá 3.1.4 /Chính sách đối ngoại 3.1.5/ Chính sách an ninh, quốc phòng 5 5 3.2/ Theo phạm vi ảnh hưởng sách 3.3/...
 • 25
 • 1,990
 • 7

Đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế xã hội ở các tỉnh thuộc vùng tây bắc nước ta

Đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế xã hội ở các tỉnh thuộc vùng tây bắc nước ta

Báo cáo khoa học

... gia tng c hi kinh doanh v thỳc y phỏt trin kinh t vựng Phỏt trin kinh t vựng khỏc vi phỏt trin kinh t quc gia mt s khớa cnh sau: Cụng c: Cú nhiu cụng c khỏc nhm khuyn khớch phỏt trin kinh t m khụng ... hc kinh nghim phỏt trin kinh t vựng, a phng ca cỏc nc ASEAN cú giỏ tr tham kho i vi nc ta nh sau: - Phỏt trin kinh t vựng, a phng khụng th tỏch ri vi phỏt trin kinh t ca quc gia v hi nhp kinh ... ng, cú cỏc loi chớnh sỏch sau: + Cỏc chớnh sỏch kinh t, l nhng chớnh sỏch iu tit cỏc mi quan h kinh t nhm to ng lc phỏt trin kinh t Cỏc chớnh sỏch kinh t bao gm nhiu chớnh sỏch: (1) Chớnh sỏch...
 • 558
 • 597
 • 0

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ- XÃ HỘI

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ- XÃ HỘI

Cao đẳng - Đại học

... xâm lăng từ văn minh khác 10 Chính sách văn hóa • Chính sách phát triển hầu hết quốc gia tập trung phần lớn vào mục tiêu kinh tế, văn hoá nằm phần "phúc lợi"- phúc lợi kinh tế, văn hoá, xã hội • ... tra thùng tiền sau có người đến lấy báo, người theo người vừa lấy báo đến khoảng cách xa xa xin phép vấn Mục đích tìm hiểu yếu tố kinh tế xã hội người lấy báo ảnh hưởng đến hành vi họ Thực nghiệm ... giải thích kết sau: Chi tiêu mức cho dự án công đầu tư phát triển mở rộng Thâm hụt tài khóa bao gồm chi tiêu ngân sách 5% GDP năm 2007 4,5% năm 2008, G tăng → Y tăng r tăng Tác động làm IS dịch...
 • 39
 • 658
 • 2

Báo cáo Tiểu luận Phân tích chính sách kinh tế xã hội Chính sách xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp

Báo cáo Tiểu luận Phân tích chính sách kinh tế xã hội Chính sách xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp

Cao đẳng - Đại học

... Khái niệm sách kinh tế xã hội Đặc trưng sách kinh tế xã hội Giải pháp công cụ sách kinh tế xã hội 3.1 Giải pháp sách kinh tế xã hội 3.2 Những nhóm công cụ sách kinh tế xã hội Vai trò sách kinh tế ... luận sách kinh tế xã hội vấn đề nghèo đói, sách xoá đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta I Cơ sở lý luận sách kinh tế xã hội Các khái niệm cở sách kinh tế xã hội 1.1 Khái niệm sách ... tiêu, đối tượng sách xoá đói giảm nghèo * Khái niệm: Chính sách xoá đói giảm nghèo tổng thể quan điểm, tư tuởng, giải pháp công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động lên chủ thể kinh tế xã hội nhằm...
 • 13
 • 1,605
 • 19

Mối tương quan giữa các chính sách kinh tế vĩ mô và công cụ kế hoạch hóa

Mối tương quan giữa các chính sách kinh tế vĩ mô và công cụ kế hoạch hóa

Tài chính - Ngân hàng

... cu chinh sach kinh t~ voi tu cach l~ nhUng c6ng Cl;!th1. !chi~ n k~ ho~ch hoa nen kinh t~ qu6c dan chinh sach thuOng gay fa0 cac n~n kinh W tN tl110ng khac Thfr tu:, cac c6ng Cl,lchinh sach kinh ... lily cac mvctieu KMc voi vi~c tf1!cti~p va chi kinh t€ - xii hQi nhu: 6n d1nh, chuyen sir dl;!ng cac c6ng Cl;! chinh sach kinh t~ theo ki~u hQc thuy~t kinh t€ cua J.M Keynes va dii duQ'cilng dl;!ng ... can cac chinh sach kinh t~ thuOng l~ chi Ia nhUng giai pMp pM hqp t~ong nhUn~ khoang thai gian ngan han, vOl nhUng d6i tuQ'llgCl;! h~ xac dinh t han va tf1!cti~p gay n~n nhUng chuy~n bi~n kinh...
 • 3
 • 528
 • 0

Chính sách kinh tế - xã hội theo nghĩa hẹp

Chính sách kinh tế - xã hội theo nghĩa hẹp

Kinh tế - Thương mại

... dụng - Chính sách phân phối - Chính sách kinh tế đối ngoại - Chính sách cấu kinh tế - Chính sách phát triển ngành kinh tế - Chính sách cạnh tranh v.v 3.1.2/ Các sách xã hội Chính sách xã hội sách ... loại sách - kinh tế xã hội theo nhiêu tiêu chí khác 3.1/ Xét theo lĩnh vực tác động Căn vào lĩnh vực tác động, sách kinh tế - xã hội chia thành nhóm sau: 3.1.1/ Các sách kinh tế Chính sách kinh ... lĩnh vực tác động 4 3.1.1/ Các sách kinh tế 3.1.2/ Các sách xã hội 3.1.3/ Các sách văn hoá 3.1.4 /Chính sách đối ngoại 3.1.5/ Chính sách an ninh, quốc phòng 5 5 3.2/ Theo phạm vi ảnh hưởng sách 3.3/...
 • 25
 • 1,417
 • 7

Tổ chức thực thi chính sách kinh tế xã hội

Tổ chức thực thi chính sách kinh tế xã hội

Kinh tế - Thương mại

... dụng - Chính sách phân phối - Chính sách kinh tế đối ngoại - Chính sách cấu kinh tế - Chính sách phát triển ngành kinh tế - Chính sách cạnh tranh v.v 3.1.2/ Các sách xã hội Chính sách xã hội sách ... loại sách - kinh tế xã hội theo nhiêu tiêu chí khác 3.1/ Xét theo lĩnh vực tác động Căn vào lĩnh vực tác động, sách kinh tế - xã hội chia thành nhóm sau: 3.1.1/ Các sách kinh tế Chính sách kinh ... lĩnh vực tác động 4 3.1.1/ Các sách kinh tế 3.1.2/ Các sách xã hội 3.1.3/ Các sách văn hoá 3.1.4 /Chính sách đối ngoại 3.1.5/ Chính sách an ninh, quốc phòng 5 5 3.2/ Theo phạm vi ảnh hưởng sách 3.3/...
 • 25
 • 3,159
 • 15

Các chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp nông thôn việt nam

Các chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp nông thôn việt nam

Khoa học xã hội

... b2 Đầu t chi phí sản xuất trang trại Đầu t chi phí sản xuất bình quân chung trang trại lớn 69,722 triệu đồng, chi phí vật chất chi m 71,64%, chi phí lao động chi m 24,94% chi phí khác chi m 3,43% ... động chi m từ 6-8,5% Đầu t chi phí vật chất lao động bình quân trang trại 17,387 triệu đồng, tiền công thuê 9,376 triệu, chi m 58,88% Các trang trại trồng lâu năm chi m 75,3% tổng số tiền công ... Nhà nớc thực quán sách phát huy kinh tế tự chủ hộ nông dân, phát triển kinh tế trang trại đôi với chuyển đổi hợp tác xã cũ, mở rộng hình thức kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất - kinh doanh hộ nông...
 • 39
 • 596
 • 2

những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự phối hợp các chính sách kinh tế của EU

những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự phối hợp các chính sách kinh tế của EU

Kinh tế - Thương mại

... tiến công nghệ,…) nên sách kinh tế nước có ảnh hưởng lớn đến nước láng giếng Do cần phối hợp sách kinh tế để tránh tác động xấu sách quốc gia tác động tiêu cực đến quốc gia khác Sự phối hợp sách ... khác để phối hợp sách kinh tế sách việc làm Các sách kinh tế hướng dẫn rộng nhấn mạnh đóng góp sách vào chương trình Lisbon từ năm 2003 đến năm 2005 Tập trung vào vấn đề sách kinh tế trọng điểm ... lên tốc độ cải cách kinh tế đẩy mạnh Các hướng dẫn sách kinh tế mở rộng nước thành viên để hành động lĩnh vực sau đây: - Các sách kinh tế vĩ mô - Chất lượng tính bền vững tài công - Thị trường...
 • 10
 • 822
 • 0

Hoàn thiện các chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp

Hoàn thiện các chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp

Tiến sĩ

... tổng hợp - Theo phạm vi ảnh hởng, có: Chính sách kinh tế vĩ mô, sách kinh tế vi mô - Theo cấp độ, có: Chính sách kinh tế quốc gia, sách kinh tế địa phơng u điểm cách phân loại rõ ràng, rành mạch ... thiện sách mạnh, phù hợp với điều kiện Hà Nội, tạo đồng hệ thống sách kinh tế nông nghiệp, nông thôn 1.2.4 Những nhân tố tác động đến sách kinh tế NN, NT - Chính sách kinh tế NN, NT chịu tác động ... hoàn thiện sách kinh tế phát triển NN, NT theo hớng CNH, HĐH 1.2 3.1 Vai trò sách kinh tế NN, NT - Chính sách kinh tế thiếu đợc Nhà nớc để quản lý kinh tế, môi trờng, công cụ truyền dẫn tác động...
 • 28
 • 482
 • 0

Ảnh hưởng của chính sách kinh tế-xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Ảnh hưởng của chính sách kinh tế-xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động R & D + Chính sách kinh tế đặc biệt sách đầu t, sách thuế , sách tín dụng, sách nhập cha khuyến khích doanh nghiệp tích cực ứng dụng thành tựu khoa học & công nghệ + Các sách vể tài hoạt ... hợp khác khắc phục tợng chồng chéo mâu thuẫn sách KH & CN - Các sách chi cho KH & CN cần phải theo thứ tự u tiên cách hợp lý, đồng thời đảm bảo tăng chi NSNN cho hoạt động KH & CN cao mức tăng ... đợc ngân sách Nhà nớc bao cấp Còn lại viện phảI tự tìm kiếm hợp đồng nguồn tài trợ khác để tồn phát triển 3.Đổi sách quản lý công nghệ Việc quản lý công nghệ đợc bổ sung phù hợp đặc điểm kinh tế...
 • 8
 • 664
 • 2

Ảnh hưởng của chính sách kinh tế xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Ảnh hưởng của chính sách kinh tế xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Lý luận chính trị

... hoạt động R & D + Chính sách kinh tế đặc biệt sách đầu t, sách thuế , sách tín dụng, sách nhập cha khuyến khích doanh nghiệp tích cực ứng dụng thành tựu khoa học & công nghệ + Các sách vể tài hoạt ... - Chuyển từ sách dựa quan đIểm Nhà nớc độc quyền hoạt động KH & CN đến sách dựa quan điểm thành phần kinh tế đóng vai trò tác nhân tham gia vào hoạt động KH &CN -Trong nội dung sách dành mối ... hợp khác khắc phục tợng chồng chéo mâu thuẫn sách KH & CN - Các sách chi cho KH & CN cần phải theo thứ tự u tiên cách hợp lý, đồng thời đảm bảo tăng chi NSNN cho hoạt động KH & CN cao mức tăng...
 • 13
 • 614
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Kinh tế - Quản lý

... hoạt động R & D + Chính sách kinh tế đặc biệt sách đầu t, sách thuế , sách tín dụng, sách nhập cha khuyến khích doanh nghiệp tích cực ứng dụng thành tựu khoa học & công nghệ + Các sách vể tài hoạt ... - Chuyển từ sách dựa quan đIểm Nhà nớc độc quyền hoạt động KH & CN đến sách dựa quan điểm thành phần kinh tế đóng vai trò tác nhân tham gia vào hoạt động KH &CN -Trong nội dung sách dành mối ... hợp khác khắc phục tợng chồng chéo mâu thuẫn sách KH & CN - Các sách chi cho KH & CN cần phải theo thứ tự u tiên cách hợp lý, đồng thời đảm bảo tăng chi NSNN cho hoạt động KH & CN cao mức tăng...
 • 13
 • 770
 • 1

Tài liệu TIỂU LUẬN "ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP " pdf

Tài liệu TIỂU LUẬN

Báo cáo khoa học

... động R & D + Chính sách kinh tế đặc biệt sách đầu tư, sách thuế , sách tín dụng, sách nhập chưa khuyến khích doanh nghiệp tích cực ứng dụng thành tựu khoa học & công nghệ + Các sách vể tài hoạt ... hoạt động KH & CN đến sách dựa quan điểm thành phần kinh tế đóng vai trò tác nhân tham gia vào hoạt động KH &CN -Trong nội dung sách dành mối quan tâm đáng kể tới phát triển công nghệ.Trong hệ ... III.NHỮNG TỒN TẠI CỦA CHÍNH SÁCH KH & CN 1.Một số bất cập sách tổng thể 2.Những tồn yếu KH & CN nước ta tồn sách KH & CN tạo .9 IV.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KH & CN...
 • 11
 • 3,913
 • 15

Tài liệu THẤT NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ pptx

Tài liệu THẤT NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ pptx

Cao đẳng - Đại học

... cung việc làm tăng dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp giảm 1.4 Ảnh hưởng sách kinh tế - Chính sách tài khoá: công cụ sách tài khoá thuế chi tiêu Chính phủ Khi Chính phủ thực tăng chi tiêu (trong ngắn hạn) ... TẬP LỚN Môn: Kinh tế vĩ mô - Chính sách tài khoá việc Chính phủ sử dụng thuế khoá chi tiêu công cộng để điều tiết mức chi tiêu chung kinh tế Khi tỷ lệ thất nghiệp tăng, điều có nghĩa kinh tế lầm ... chưa khắc phục Công tác giải việc làm chỗ yếu Công tác quản lý xuất lao động chưa nề nếp Tai nạn lao động nhiều - Công tác xã hội hoá lĩnh vực văn hoá xã hội thực chậm - Công tác cải cách hành có...
 • 26
 • 2,057
 • 49

Các chính sách kinh tế trong thời gian gần đây và tác động đến doanh nghiệp ppt

Các chính sách kinh tế trong thời gian gần đây và tác động đến doanh nghiệp ppt

Quản trị kinh doanh

... sung thêm nguồn vốn đầu tư công để kích thích kinh tế, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thoái kinh tế giới Trong đó, tỷ trọng vốn đầu tư khu vực kinh tế nhà nước tăng lên ... năm 2009 Đến hết quý I/2011, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo giá thực tế thực ước tính đạt 171,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với kỳ năm 2010 Tỷ trọng vốn đầu tư khu vực kinh tế nhà ... trưởng khu vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng dịch vụ năm 2010 tăng so với với năm 2009 (Bảng 1) Đến quý I/2011, tốc độ tăng trưởng đạt 5,43% so với kỳ năm...
 • 4
 • 312
 • 2

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP doc

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP doc

Quản trị kinh doanh

... động R & D + Chính sách kinh tế đặc biệt sách đầu tư, sách thuế , sách tín dụng, sách nhập chưa khuyến khích doanh nghiệp tích cực ứng dụng thành tựu khoa học & công nghệ + Các sách vể tài hoạt ... CN Các sách khoa học công nghệ trọng tới việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực có trình độ đạI học trở lên II Những thành tựu khoa học công nghệ đạt thực chuyển đổi sách khoa học công ... cực danh sách khoa học công nghệ nước ta thời gian vừa qua Xét tổng thể hệ thống KHCN - Chuyển từ sách dựa quan đIểm Nhà nước độc quyền hoạt động KH & CN đến sách dựa quan điểm thành phần kinh tế...
 • 9
 • 582
 • 3

Xem thêm