các bài văn ôn thi đại học khối d

các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Anđêhyt phản ứng tráng gương

các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Anđêhyt phản ứng tráng gương

Hóa học

... các pức. Glucơ +Ag2OddAgNOddAgNO33 NHNH33 (d ) (d )ddAgNOddAgNO33 NHNH33 (d ) (d )COHOCOHCOOHddAgNOddAgNO33 NHNH33 (d ) (d )+Ag2OOHOH4CH –CH2CO ... NHNH33 (d ) (d )COHH+ Ag2OddAgNOddAgNO33 NHNH33 (d ) (d )OHCOHOCOHCOOHddAgNOddAgNO33 NHNH33 (d ) (d )+Ag2O+ Ag42CO2↑+H2O+4AgCO2↑+H2O2  Ví d 4: Viết các pức. ... NH33 Phản ứng tráng gương Ví d 4: Viết các pứa. HCHO + Ag2OddAgNOddAgNO33 NHNH33 (d ) (d )b. HCOOH + Ag2OddAgNOddAgNO33 NHNH33 (d ) (d )c. Glucoâzô + Ag2O ...
 • 17
 • 468
 • 0
các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Phản ứng nhiệt luyện tham khảo

các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Phản ứng nhiệt luyện tham khảo

Hóa học

... và hh khí. D n hết khí vào được m gam rắn và hh khí. D n hết khí vào dd Ca(OH)dd Ca(OH)22 d , thấy có 14 gam kết tủa. d , thấy có 14 gam kết tủa. Tính m? Tính m?  p d ng 3:Sau ... + 0,14.28 –0,14. 44 = 19, 36 g  Tóm tắt áp d ng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (d )toCO2COm g rắn m = ? ddCa(OH)ddCa(OH)22 d d 14 gam keát tuûagam keát tuûa soá mol COsoá ... D n hết khí vào dd Ca(OH)22 d , thấy có 14 gam kết tủa. Tính m? d , thấy có 14 gam kết tủa. Tính m?  p d ng 2: (ÑHKTCN-2000)  Tóm tắt áp d ng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (d )toCO2COm...
 • 17
 • 519
 • 0
Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2009 có lời giải hướng dẫn

Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2009 có lời giải hướng dẫn

Toán học

... vectơ có độ d i bằng nhau và vuông góc nhau, thế thì nếu uGvG(; )uAB=Gthì (; )(;)B AvB A−⎡=⎢−⎣G. 2. d cắt Oz tại giao điểm của Oz và (P) là (0; 0; 2). D vừa vuông góc với ... vuông góc với ()(1; 1 ; 3)Pn = −JJJGvà , do đó có VTCP là (2 ;1;1) d u =JJG()[,](4;7;1Pdnu )= −−JJJG JJG. Suy ra phương trình của d là : 247 1xyz−==− − 3. Phương trình ... thẳng d : x – y – 3 = 0 và đường tròn (C) : x2 + (y + 4)2 = 25. Tam giác OAB vuông cân tại O, có A thuộc d và B thuộc (C). Tìm toạ độ điểm A, B. 2. Trong hệ trục Oxyz cho đường thẳng d :...
 • 3
 • 720
 • 1
Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2003 có lời giải hướng dẫn

Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2003 có lời giải hướng dẫn

Toán học

... x x d ∫ Câu 4 (1 điểm ). Cho hình lập phương ABCD. A’B’C D , gọi O là tâm ABCD và I là tâm CDD’C’. Tính góc của hai mặt phẳng (ABCD) và (A’OI). Câu 5 (1 điểm). Cho x, y, z là ba số d ơng ... ba đỉnh. 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C D với A(0; 0; 0), B(a ; 0; 0), D( 0; b; 0) . Tính thể tích hình hộp biết hai mặt phẳng (A’BD) và (C’BD) vuông góc nhau. Câu 7 (1 điểm ) . a , b ... A B C D A’ B’ D ’ C’ O 2. A’(0; 0; h) => => VTPT của mp(A’BD) là : '( ;0;), ( ;;0)BA a h BD a b=− =−JJJG JJJG1[', ]( ; ; )n BABD bhahab==−−−JG...
 • 4
 • 746
 • 1
Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2004 có lời giải hướng dẫn

Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2004 có lời giải hướng dẫn

Toán học

... Trong không gian Oxyz cho hình chóp SABCD, đáy là hình thoi có AC và BD cắt nhau tại gốc toạ độ O . Biết A(3 ; 0; 0), S(0 ; 0; 4) và B(0; 2; 0). a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD). b) ... 4) , C( - 3 ; 0 ; 0) , D( 0 ; - 2; 0) => phương trình (SCD) : x 1324yz+ +=− − Ù - 4 x – 6y + 3z – 12 = 0 Vậy d( A, (SCD)) = 222|812| 2061463−−=++ b) (CDM) cắt SB tại N và MN ... phẳng (CDM) chia hình chóp SABC thành hai khối có tỉ số thể tích là 4:5, phần chứa S có thể tích nhỏ hơn. Tìm toạ độ điểm M. Câu 7 . Cho Z = (z + 2 + i)/(z + i) . Tìm tập hợp các điểm biểu diễn...
 • 4
 • 539
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2005 có lời giải hướng dẫn pptx

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2005 có lời giải hướng dẫn pptx

Toán học

... 3sin xdx 1sinx π++∫ Đặt t = 21 3sin x 1 3sin x 2 3cos x d x ttdt+=>=+ =>= => I = 2221122.33113tt d t⎛⎞−⎜⎟⎝⎠−+t∫ = 3222211443323 2tt tdt t dttt−⎡ ... trung điểm của IJ: AB vuông góc IJ và SI nên vuông góc (SIJ). Kẻ SH vuông góc IJ thì SH là đường cao hình chóp. Do SI = a3 / 2 , SJ = a/2 và IJ = a => tam giác SIJ vuông tại S. Suy ra: SH ... => A(0 ; - 2; 1). d là giao tuyến của (P) và (Q), mặt phẳng qua d và vuông góc (P). VTPT của (Q) là : (2 ; 2 ; - 3) () ()[, ]QdPnan=JJJG JJG JJJG==VTCP của d là : ( - 7 ; 10 ; 2)....
 • 4
 • 612
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2006 có lời giải hướng dẫn pdf

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2006 có lời giải hướng dẫn pdf

Toán học

... 22004cos3cos sin 3cos sinxdx dxI JKx xxxππ=−=−−∫∫− Tính J: J = /4204cos34sinxdxxπ−∫ Đặt t = sin x => dt = cosxdx => J = 2/2 /420021143432323dtdttttπ⎛⎞=− −⎜⎟−−+⎝⎠∫∫ ... = /42013 tan cosdt2x xπ⎛⎞⎜⎟−⎝⎠∫ . Đặt t = tanx : K = 11200111323 3 3dtdtttt⎛⎞=−⎜⎟−−+⎝⎠∫∫ Câu 4: Gọi I là trung điểm của AB, kẻ OH vuông góc SI thì OH = a/3. ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 1 NHÁY A 2006. Thời gian làm bài : 180 phút Câu 1 (2 điểm ). 1) Khảo sát biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số : y = - 13x3...
 • 4
 • 556
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2007 có lời giải hướng dẫn ppt

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2007 có lời giải hướng dẫn ppt

Toán học

... x = 0 , x = 1 Diện tích = cần tìm : S = 10(x [ ln 5 ln(x 4)] x d +∫U = ln5 – ln(x + 4), dv = x , du = 1x 4−+, v = 2x/2 = 122100xx.[ln 5 ln(x 4)] . . x 22 d ⎛⎞−++1x 4⎟+⎝⎠∫⎜ ... 2x 422 d ⎡⎤⎛⎞−+ = + +⎜⎟⎢⎥+⎝⎠⎣⎦∫= . . . A D B CAS Câu 4. a) Gọi H là trung điểm của AD: SH là đường cao hình chóp . BH là hình chiếu của SB. Mà BH vuông góc AM nên SB vuông góc ... ; 3) => [[,].uv ABG GJJJG = - 10 – 2 - 15 ≠ 0 => dd chéo nhau. b) Gọi M và N là giao điểm của đường thẳng a với dd . OMJJJJG = (3s - 1; s – 1; s) , ON = (t + 9 ; 2t;...
 • 3
 • 543
 • 3
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2008 có lời giải hướng dẫn pptx

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2008 có lời giải hướng dẫn pptx

Toán học

... 2 (vì x > 0 do x = 18/y2 nên x4 + 2 x 3 + 2x2 + 4x + 9 > 0) Suy ra : y = - 3. Câu 3. 22/2 /222/3 /32cot x cot x 1x . .11 2sin x sin x(2)sin x x I ddππππ==−−∫∫ ... sin x(2)sin x x I ddππππ==−−∫∫ Đặt t = cot x : dt = - 22211x ; 1 cot x sin x sin x d =+; I = 23/3201tdtt −∫ . . . Câu 4. ABC A’ B’C’H H’ K I K I ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 1 NHÁY A 2008. Thời gian làm bài : 180 phút Câu 1 (2 điểm ). Cho hàm số : y = 22x +(m +2) x x mmm++ (1) a) Khảo sát biến thi n và vẽ đồ thị hàm...
 • 4
 • 485
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A có lời giải hướng dẫn pdf

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A có lời giải hướng dẫn pdf

Toán học

... AC và BD. Vì (SAC) và (SBD) cùng vuông góc (ABCD( nên giao tuyến SO của chúng cũng vuông góc (ABCD). Ta có: (SAC) và (SBD) vuông góc => AC vuông góc BD => OAB và OCD vuông cân : ... /2420sin x (1 cos x )d x Iπ=+∫ Câu 4 (1 điểm ). Cho hình chóp SABCD đáy là hình thang cân hai đáy là AB = a, CD = 2a. Biết hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) vuông góc với đáy và vuông góc nhau. Ngoài ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 4 Ù 222|1|22 ( 1) 8( 1)1mmmm−= <=> − = ++Ù 7m2 + 2m + 7 = 0 (VN) Lý do vì d luôn qua điểm K (0 ; - 1) ở bên trong đường tròn và cách tâm I một...
 • 4
 • 610
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối B có lời giải hướng dẫn pptx

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối B có lời giải hướng dẫn pptx

Toán học

... . . . . . . Câu 3. u = 2 + ln(x + 1), dv = 2 d x (x +3) => du = 1;x 1 x 3dxv−=+ + => I = 11001x.ln(x 1)(x 3) (x 1)(x+3) d −++++⎣⎦∫⎡⎤⎢⎥ . . . Câu 4. ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 1 NHÁY B 2009. Thời gian làm bài : 180 phút Câu 1 (2 điểm ). Cho hàm số : y = - x4 + 2x2 + 3 a) Khảo sát biến thi n hàm số và vẽ đồ thị (C). ... đường tròn nội tiếp với đáy. Đáy ABC là tam giác vuông tại A và góc B = 600. Tính thể tích khối chóp ABCC’. Câu 5 (1 điểm ). Cho hai số x, y d ơng thay đổi sao cho : x2 + y2 + 3xy ≥ 5,...
 • 3
 • 490
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2008 có lời giải hướng dẫn ppt

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2008 có lời giải hướng dẫn ppt

Toán học

... cầu : x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0 Thế toạ độ A, B, C, D: Ù a = - 2; b = - ẵ; c = ½ ; d = - 12. 44 096 016 8 025 8 6 0adbdcdabd−+=⎧⎪−+=⎪⎨−+=⎪⎪+−+=⎩* Tâm K của ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 1 NHÁY D 2008. Thời gian làm bài : 180 phút Câu 1 (2 điểm ). Cho hàm số y = - x3 + 3x2 – 2 (1) a) Khảo sát biến thi n hàm số và vẽ đồ thị ... (xI + 1)2Gọi d: x = - 1 , ta có : |xI + 1| = (a2 + b2)/8 + 1 => (xI + 1)2 = (a2 + b2)2 /64 + (a2 + b2)/4 + 1 (2) Từ (1) và (2) : (I) luôn tiếp xúc với d. Chú ý là đường...
 • 3
 • 519
 • 2
CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI C - D MÔN NGỮ VĂN 2008 - 2009 ppt

CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI C - D MÔN NGỮ VĂN 2008 - 2009 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Rất thành công trong ngôn ngữ độc thoại và độc thoại nội tâm.- Kết cấu truyện chặt chẽ. CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI C - D MÔN NGỮ VĂN 2008 - 2009 PHẦN I. CÁC TÁC GIA VĂN HỌC VIỆT NAM ... nghiệp văn học (30 d ng)a. Nam Cao (1915-1951) tên thật là Trần Hữu Tri, sinh ra trong 1 gia đình nông d n làng Đại Hoàng, tỉnh Hà Nam. Ông là nhà văn có vị trí hàng đầu trong nền văn học Việt ... sáng tác. Ông đã nhận được giải thưởng văn học lớn: Giải nhất giải thưởng văn học hội văn nghệ VN 1954-1955 ( Tập Việt Bắc); Giải thưởng văn học ASEAN (1996); Giải thưởng HCM về văn học- nghệ...
 • 16
 • 386
 • 4
CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI C - D MÔN NGỮ VĂN doc

CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI C - D MÔN NGỮ VĂN doc

Cao đẳng - Đại học

... vĩ đại của d n tộc, là người anh hùng giải phóng d n tộc VN, đồng thời người cũng là một nhà văn hoá lớn. CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI C - D MÔN NGỮ VĂN PHẦN I. CÁC TÁC GIA VĂN HỌC ... với lịch sử văn học d n tộc. Thể bút ký, tuỳ bút, tuỳ bút văn học đạt trình độ nghệ thuật cao, góp phần làm phong phú ngôn ngữ văn học d n tộc, đem đến cho văn xuôi VN một phong cách viết đặc ... nghiệp văn học (30 d ng) a. Nam Cao (1915-1951) tên thật là Trần Hữu Tri, sinh ra trong 1 gia đình nông d n làng Đại Hoàng, tỉnh Hà Nam. Ông là nhà văn có vị trí hàng đầu trong nền văn học Việt...
 • 25
 • 431
 • 1

Xem thêm