bai tap trac nghiem hoa hoc 12 on thi hoc ki 2

bài tập trắc nghiệm vật lí 12 – ôn thi đại học có đáp án

bài tập trắc nghiệm vật lí 12ôn thi đại học có đáp án

Vật lý

... món: 1 A v 12 = v2max + 2x21 B v 12 = v2max - 2x21 C v 12 = v2max - 2x21 D v 12 = v2max +2x21 2 Cõu 168: Mt vt dao ng iu hũa, tc i qua v trớ cõn bng l 62, 8 cm/s, gia tc v trớ biờn l m/s2 Chu kỡ dao ... kỡ T2 Vy chu dao ng ca vt m treo vo h ghộp hai lũ xo k1 v k2 ni nh hỡnh v l: T1.T2 A T = B T = T1 + T2 T 12 + T 22 C T2 = T 12 + T 22 kỡ T1 k1 kỡ m 2 D T = T1 + T2 Cõu 423 : Cú hai lũ xo L1, L2 v ... cng k2 thỡ vt dao ng iu ho vi chu kỡ T2 Vy chu dao ng ca vt m treo vo h ghộp hai lũ xo k1 v k2 ni nh hỡnh v l: T1.T2 A T = B T = T1 + T2 T 12 + T 22 C T2 = T 12 + T 22 kỡ T1 k1 kỡ m 2 D T = T1 + T2...
 • 55
 • 1,262
 • 1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 – ÔN THI ĐẠI HỌC pdf

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12ÔN THI ĐẠI HỌC pdf

Cao đẳng - Đại học

... thoả món: A v 12 = v2max + 2x21 B v 12 = v2max - 2 x C v 12 = v2max - 2x21 D v 12 = v2max +2x21 Cõu 168: Mt vt dao ng iu hũa, tc i qua v trớ cõn bng l 62, 8 cm/s, gia tc v trớ biờn l m/s2 Chu kỡ dao ... ca lũ xo vt cú li : x1 = -3cm v x2 = 2cm l: A F1 = 0,2N, F2 = 1,8N B F1 = 1,8N, F2 = 0,2N C F1 = 2, 2N, F2 = 1,8N D F1 = 1,8N, F2 = 2, 2N Cõu 22 7: Mt lc lũ xo cú m =20 0g dao ng iu ho theo phng ng ... vt ti thi im t = 31 s l: Giỏo viờn son: o Ngc Nam (Ti liu lu hnh ni b) Trang 34 BI TP TRC NGHIM VT L 12 ễN THI I HC A a = 427 ,37cm/s2 B a = - 427 ,37cm/s2 C a = 24 6,74cm/s2 D a = -24 6,74cm/s2 Cõu...
 • 105
 • 636
 • 2
Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ ôn thi đại học hot nhất

Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ ôn thi đại học hot nhất

Hóa học

... CnH2n +2 A.CH4, C2H2, C3H8, C4H10, C6H 12 B CH4, C3H8, C4H10, C5H 12 C.C4H10, C5H 12, C6H 12 D C 2H6, C3H6, C4H8, C5H 12 Câu 21 : Trong cặp chất sau,cặp chất đồng đẳng nhau? A.C2H6, CH4, C4H10 B C2H5OH, ... CH3CH2CH2CH2CH2CH3 (2) CH 3CH2CH2CH(CH3 )2 Trang 29 (3) CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 A 1, 2, (4) CH3CH2CH2CH2CH3 B 1, C 1, D 1, 2, 3, Câu 596: Trong phản ứng sau, phản ứng phản ứng thế? (1) C2H6 + Cl2 as ... : CH2=CHCH2CH3 + HCl → A CH3CHClCH2CH3 B CH2=CHCH2CH2Cl C CH2ClCH2CH2 D CH2=CHCHClCH3 C©u 23 Oxi hố etilen dd KMnO4 thu sản phẩm : A MnO2, C2H4(OH )2, KOH B K2CO3, H2O, MnO2 C C2H5OH, MnO2, KOH...
 • 81
 • 773
 • 16
185 Bài tập Trắc nghiệm Vật lí 12 - Ôn thi ĐH pptx

185 Bài tập Trắc nghiệm Vật lí 12 - Ôn thi ĐH pptx

Vật lý

... nơtrơn 10 124 S ngun t có 2g 10 Bo ( NA= 6, 02. 1 023 ) a 4,05.1 023 ngun t b 6, 02. 1 023 ngun t c 120 4.1 020 ngun t d 2, 95.1 020 ngun t 125 S ngun t có 1g Hêli (He = 4,003) là: a 15,05.1 023 b 35,96.1 023 c ... nhiêu? A.1600km B 320 0km C 6400km D 128 00km 181 Tr c quay c a Trái ð t quanh nghiêng m t ph ng qu đ o c a quanh M t Tr i m t góc bao nhiêu? A .20 027 ’ B 21 027 ’ C 22 027 ’ D 23 027 ’ 1 82 Trái ð t chuy ... qu sau: A E = -2, 42. 10 -20 J B E = -2, 42. 10-19J C E = -2, 40.10-19J D E = 2, 42. 10-19J 117 Trong quang ph hiđrơ, bư c sóng c a v ch quang ph sau: V ch th nh t c a dãy laiman 21 = 0 , 121 586 µ m V ch...
 • 22
 • 526
 • 0
Tổng Hợp Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa - Dùng Để Ôn Thi ĐH CĐ - Rất Hay

Tổng Hợp Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa - Dùng Để Ôn Thi ĐH CĐ - Rất Hay

Trung học cơ sở - phổ thông

... electron A B, chọn kết sau : A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 1s2 2s2 2p 3s2 3p2 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 C 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Câu ... 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 4 . 120 (g) x? 8 .22 ,4 (lít) 4,48 4 . 120 .4,48 = 12 (gam) 8 .22 ,4 Vậy khối lượng quặng cần thi t : 12. 100 100 m quặng = = 20 (gam) 75 80 Ví dụ 44 Đáp án B x= 2FeCl3 + 3Na2CO3 ... sau : 24 25 26 12 Mg, 12 Mg, 12 Mg (1) Hạt nhân nguyên tử có 11, 12, 13 nơtron (2) Hạt nhân nguyên tử chứa 12 proton (3) Đó đồng vị magie Các phát biểu : A (1) B (2) C (3) D (2) (3) Ví dụ 27 Câu...
 • 157
 • 445
 • 0
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

Hóa học

... ứng với Cu(OH )2 là: A HOCH2-CH2OH B HOCH2-CH2-CH2OH C CH3-CHOH-CH2OH D HOCH2-CHOH-CH2OH Câu 123 : Cho hợp chất sau: X HOCH2-CH2OH Y HOCH2-CH2-CH2OH Z CH3-CHOH-CH2OH T.HOCH2-CHOH-CH2OH Những chất ... Ag2O/ddNH3 quỳ tím C Natri kim loại, nước brom D Ag2O/ddNH3 nước brom Câu 89: Cho phản ứng: 2CH3COOH + Ca(OH )2  (CH3COO)2Ca + 2H2O (1) 2CH3COOH + Ca  (CH3COO)2Ca + H2 (2) (CH3COO)2Ca + H2SO4 ... phân tử axit no đơn chức là: A C6H8O6 B C9H12O9 C C12H16O 12 D C3H4O3 Câu 1 02: Hợp chất sau este: A C2H5Cl B CH3-O-CH3 C CH3COOC2H5 D C2H5ONO2 Câu 103: C4H8O2 có số đồng phân este là: A B C D Câu...
 • 25
 • 2,988
 • 50
hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

Hóa học - Dầu khí

... LỢI 20 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 21 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 22 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 23 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 24 / ... LỢI 25 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 26 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 27 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 28 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 29 / ... LỢI 10 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 11 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 12 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 13 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 14 /...
 • 91
 • 2,351
 • 5
Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học-cao đẳng

Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học-cao đẳng

Hóa học

... electron A B, chọn kết sau : A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ... điều chế SO2 từ quặng, đặt x khối lợng quặng tính theo lí thuyết : 4FeS + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 4 . 120 (g) x? 8 .22 ,4 (lít) 4,48 4 . 120 .4,48 = 12 (gam) 8 .22 ,4 Vậy khối lợng quặng cần thi t : 12. 100 100 ... ion kim loại : A Al3+/Al, Na+/Na, 2H+/H2, Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu B Na+/Na, Al3+/Al, 2H+/H2, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe 2+ C Fe3+/Fe 2+ , Na+/Na, 2H+/H2, Cu2+/Cu, Al3+/Al D 2H+/H2, Na+/Na, Al3+/Al, Fe 3+/Fe 2+ ,...
 • 157
 • 1,074
 • 13
500 bai tap trac nghiem Hóa hóc 12

500 bai tap trac nghiem Hóa hóc 12

Hóa học

... 22 1b 22 2a 22 3d 22 4d 22 5d 22 6b 22 7b 22 8c 22 9d 23 0a 23 1d 23 2b 23 3a 23 4c 23 5d 23 6b 23 7a 23 8b 23 9c 24 0c 24 1b 24 2b 24 3d 24 4a 24 5d 24 6a 24 7b 24 8b 24 9c 25 0d 25 1c 25 2d 25 3c 25 4a 25 5d 25 6d 25 7c 25 8c 25 9c ... 26 0b 26 1c 26 2b 26 3c 26 4b 26 5b 26 6a 26 7c 26 8b 26 9a 27 0d 27 1b 27 2d 27 3a 27 4b 27 5c 27 6c 27 7b 27 8d 27 9a 28 0c 28 1d 28 2c 28 3d 28 4d 28 5a 28 6c 28 7d 28 8c 28 9d 29 0b 29 1d 29 2b 29 3a 29 4a 29 5b 29 6d 29 7b 29 8a ... 182a 183b 184d 185d 186a 187c 188b 189a 190c 191d 192c 193c 194d 195b 196b 197b 198b 199a 20 0c 20 1a 20 2b 20 3d 20 4c 20 5b 20 6b 20 7d 20 8b 20 9b 21 0d 21 1a 21 2b 21 3a 21 4c 21 5d 21 6a 21 7b 21 8b 21 9c 22 0a...
 • 41
 • 1,348
 • 20
Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Tư liệu khác

... 6:1:3 :2 số nguyên tử cacbon chất không nhiều Công thức phân tử X, Y, Z, T A C6H12O6, C3H6O3, CH2O, C2H4O2 B C6H12O6, C3H6O3, C2H4O2, CH2O C C6H12O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O2 D C6H12O6, CH2O, C2H4O2, ... thu 13,2g CO2, 6,3g H2O 1 , 12 lít N2 (đktc) Công thức cấu tạo thu gọn A, B A CH(NH2)2COOCH3; CH(NH2)2COOH B CH2(NH2)COOH; CH2(NH2)COOCH3 C CH2(NH2)COOCH3; CH2(NH2)COOH D CH(NH2)2COOH; CH(NH2)2COOCH3 ... C5H7O4NNa2 (Y) + 2C2H5OH → Công thức cấu tạo thu gọn X, Y A C2H5OOCCH2CH(NH2)CH2COOC2H5, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa B CH3OOCCH2CH(NH2)CH2COOC3H7, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa C HOOCCH2CH(NH2)CH2COOC4H9,...
 • 43
 • 836
 • 10
Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Hóa học

... natri cacbonat, dung dịch AgNO amoniac là: A 2, 2, 1, B 2, 1, 2, C 2, 2, 2, D 1, 2, 2, Câu 1 .24 Ứng với công thức phân tử C3H6O2, học sinh gọi tên đồng phân este có gồm: (1) etyl fomiat; (2) metyl ... chất dẻo gồm A (1), (2) , (3) B (1), (4) C (2) , (3); (4) D (3), (4) Câu 1 .20 Số nguyên tử cacbon tối thi u phân tử este không no, mạch hở A B C D Câu 1 .21 Số nguyên tử cacbon tối thi u phân tử este ... Câu 1 .26 Cho mol CH3COOH thực phản ứng este hoá với mol C2H5OH Khi đạt trạng thái cân hỗn hợp có 1 ,2 mol este tạo thành Ở nhiệt độ số cân Kc phản ứng este hoá là: A B 1 ,2 C 2, 4 D 3 ,2 Câu 1 .27 Chất...
 • 2
 • 1,546
 • 8
Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Hóa học

... 6:1:3 :2 số nguyên tử cacbon chất không nhiều Công thức phân tử X, Y, Z, T A C6H12O6, C3H6O3, CH2O, C2H4O2 B C6H12O6, C3H6O3, C2H4O2, CH2O C C6H12O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O2 D C6H12O6, CH2O, C2H4O2, ... thu 13,2g CO2, 6,3g H2O 1 , 12 lít N2 (đktc) Công thức cấu tạo thu gọn A, B A CH(NH2)2COOCH3; CH(NH2)2COOH B CH2(NH2)COOH; CH2(NH2)COOCH3 C CH2(NH2)COOCH3; CH2(NH2)COOH D CH(NH2)2COOH; CH(NH2)2COOCH3 ... C5H7O4NNa2 (Y) + 2C2H5OH → Công thức cấu tạo thu gọn X, Y A C2H5OOCCH2CH(NH2)CH2COOC2H5, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa B CH3OOCCH2CH(NH2)CH2COOC3H7, NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa C HOOCCH2CH(NH2)CH2COOC4H9,...
 • 43
 • 797
 • 9
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 ppt

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 ppt

Hóa học - Dầu khí

... men, phản ứng (2) phản ứng quang hợp phản ứng (3) phản ứng lên men Câu 40: Tơ capron điều chế từ nguyên liệu sau đây: A NH2-(CH2 )2- COOH B NH2-(CH2)4-COOH C NH2-(CH2)3-COOH D NH2-(CH2)5-COOH ... đổi Câu 21 : M kim loại Phương trình sau đây: Mn  ne = M biểu diễn: A Tính chất hóa học chung kim loại B Nguyên tắc điều chế kim loại C Sự khử kim loại D Sự oxi hóa ion kim loại Câu 22 : Loại ... cao sống CaSO4.2H2O B Thạch cao nung 2CaSO4.H2O C Thạch cao khan CaSO4 D A, B, C Câu 23 : Chỉ dùng thuốc thử số chất phân biệt dung dịch: NaAlO2, Al(CH3COO)3, Na2CO3 ? A Khí CO2 B Dung dịch HCl...
 • 4
 • 597
 • 1
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 doc

Hóa học - Dầu khí

... án : (C) Bài : 823 7 Trùng hợp mol etilen điều ki n thích hợp thu gam PE? Chọn đáp án A 14 gam B 28 gam C 56 gam D Không xác định Đáp án : (B) Bài : 823 6 Đốt cháy lít hiđrocacbon X cần lít tạo ... án : (C) Bài : 822 9 Chỉ dùng thuốc thử phân biệt dung dịch glucozơ, glixerol, metanal, propan-1-ol? Chọn đáp án A B dung dịch C dung dịch rom D Na kim loại Đáp án : (A) Bài : 822 8 Hợp chất hữu ... mạch cacbon không phân nhánh, bậc (chứa C, H, N), nitơ chiếm 23 ,73% khối lượng Biết X tác dụng với HCl với tỉ lệ số mol Công thức phân tử X Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 822 7 Cho 20 gam...
 • 7
 • 589
 • 4
1000 bài tập trắc nghiệm Hoá học ôn thi đại học

1000 bài tập trắc nghiệm Hoá học ôn thi đại học

Hóa học

... 3p6 3d7 4s2 http://www.ebook.edu.vn Câu 45 Cấu hình electron ion Fe3+ (Z = 26 ) : A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 ... 2O2 Ag2O + O2 Câu 27 0 : Phản ứng chứng tỏ H2O2 có tính oxi hoá : A H2O2 + 2KI I2 + 2KOH http://www.ebook.edu.vn 43 B H2O2 + Ag2O 2Ag + 2H2O + O2 C 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 ... 43 Sắt 26 Fe nguyên tố A s B p C d D f Câu 44 Cấu hình electron nguyên tử Fe (Z = 26 ) : A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6...
 • 167
 • 875
 • 0
Bài tập trắc nghiệm hóa học 12(có đáp án) pptx

Bài tập trắc nghiệm hóa học 12(có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... COOH C CH3 - CH2 - CO - NH2 D HOOC - CH2 - CH(NH2)- COOH Câu 2: Cho chất sau: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2 ; (X3) H2NCH2COOH; (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Dung dịch ... ứng dụng kỹ thuật đời sống kim loại nào? A Mg B Al C Fe D Cu Câu Cho cấu hình electron ngun tử sau: (X) 1s22s22p63s1 (Y)1s22s22p63s23p64s2 ( R ) 1s22s1 ( T ) 1s22s22p63s23p1 Các cấu hình ngun tố ... A CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 B CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh D CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 11: Cho polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n...
 • 32
 • 5,649
 • 185
1000 bài tập trắc nghiệm (HÓA HỌC 12)

1000 bài tập trắc nghiệm (HÓA HỌC 12)

Hóa học

... Ngọc Sơn - 20 08 Chơng 11 Sắt crôm - đồng Fe cú s th t l 26 Fe3+ cú cu hỡnh electron l: A 1s22s22p63s23p64s23d3 B 1s22s22p63s23p63d5 C 1s22s22p63s23p63d6 D 2s22s22p63s23p63d64s2 Fe l kim loi cú ... 20 08 A C2H5COOCH2NH2 C CH3COOCH2CH2NH2 B C2H5COONH3CH3 D CH3COONH3CH2CH3 52 Chất sau không khả tham gia phản ứng trùng ngng : A CH3CH(NH2)COOH C HCOOCH2CH2CH2NH2 B CH3CH(OH)COOH D HOCH2 - CH2OH ... X (HCOOCH2NH2), Y (CH3COONH4), Z (CH2NH2COOH) B X (CH3COONH4), Y (HCOOCH2NH2), Z (CH2NH2COOH) C X (CH3COONH4), Y (CH2NH2COOH), Z (HCOOCH2NH2) D X (CH2NH2COOH), Y (CH3CH2NO2), Z (CH3COONH4) 45...
 • 47
 • 635
 • 3
Bài tập trắc nghiệm hóa học 12

Bài tập trắc nghiệm hóa học 12

Hóa học

... ion kim loại : A Al3+/Al, Na+/Na, 2H+/H2, Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu B Na+/Na, Al3+/Al, 2H+/H2, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe 2+ C Fe3+/Fe 2+ , Na+/Na, 2H+/H2, Cu2+/Cu, Al3+/Al D 2H+/H2, Na+/Na, Al3+/Al, Fe3+/Fe2+, ... Đáp án C C M(H2SO4 ) = Phản ứng điều chế SO2 từ quặng, đặt x khối lợng quặng tính theo lí thuyết : 4FeS + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 4 . 120 (g) x? 8 .22 ,4 (lít) 4,48 4 . 120 .4,48 = 12 (gam) 8 .22 ,4 Vậy khối ... : 24 25 26 12 Mg, 12 Mg, 12 Mg Cho phát biểu sau : (1) Hạt nhân nguyên tử lần lợt có 11, 12, 13 nơtron (2) Hạt nhân nguyên tử chứa 12 proton (3) Đó đồng vị magie Các phát biểu : A (1) B (2) C...
 • 192
 • 500
 • 1

Xem thêm