bai tap trac nghiem gioi tu co dap an

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

Hóa học

... glixerin (glixerol), an ehit axetic, rượu (ancol) etylic.B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), an ehit axetic.C. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.D. lòng ... ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X và Y thể làA. NaOH và Na2 CO 3. B. Na2 CO 3 và NaClO.C. NaOH và NaClO. D. NaClO3 và Na2 CO 3.[<br>]Cho khí CO (dư) đi vào ống ... =CHCOOCH3. B. CH2=C(CH3)COOCH3.C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.[<br>]Trong công nghiệp, axeton được điều chế từA. propan-1-ol. B. cumen. C. propan-2-ol. D. xiclopropan.[<br>]Cho...
 • 5
 • 12,367
 • 349
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

Hóa học

... FeCl3C. Na2 CO 3 và BaCl2D. K2 CO 3 và NaCl50. Quá trình thổi khí CO 2 vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là :A. NaHCO3, Na2 CO 3B. Na2 CO 3, NaHCO3C. Na2 CO 3D. Không ... 287)Thành phần của hỗn hợp Y là :A. 0,125 mol CO và 0,125 mol CO 2.B. 0,2 mol CO và 0,05 mol CO 2.C. 0,1 mol CO và 0,15 mol CO 2.D. 0,15 mol CO và 0,1 mol CO 2. 26. Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp ... nhưng CO 2 không làm mất màu dung dịch thuốc tím vì:A. CO 2 tính oxi hoá.B. SO2 tạo ra axit H2SO3 mạnh hơn axit H2 CO 3.C. CO 2 tính oxi hoá, SO2 tính khử.D. CO 2 không...
 • 10
 • 12,956
 • 455
555 bài tập trắc nghiệm hóa học có đáp án chi tiết

555 bài tập trắc nghiệm hóa học đáp án chi tiết

Khoa học tự nhiên

... kiểm tra trắc nghiệm khách quan đang đợc quantâm sử dụng. Trắc nghiệm khách quan đợc quan tâm bởi một số lí do sau:- Việc chấm và cho điểm tơng đối dễ dàng và khách quan hơn so với bài luận đề.- ... hỗn hợp ban đầu là:A. 0,015 mol. B. 0,02 mol.C. 0,025 mol. D. 0,03 mol.174. Cho 115,0g hỗn hợp gồm ACO3, B2 CO 3, R2 CO 3 tác dụng hết với dung dịch HClthấy thoát ra 22,4 lít CO 2 (đktc). ... Na2 CO 3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + CO 2Phơng trình ion đầy đủ của phản ứng là:2Na+ + CO 32- + 2H+ + SO42- → 2Na+ + SO42- + H2O + CO 2Phơng trình ion thu gọn là: CO 32-...
 • 180
 • 3,097
 • 2
Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 - có đáp án.

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 - đáp án.

Hóa học

... iỗ ợ ườ ỉ ượ ả ẩ ế ọ c a 2 ankan đó là:ủA. etan và propan. B. propan và iso-butan.C. iso-butan và n-pentan. D. neo-pentan và etan.Câu 18: Khi brom hóa m t ankan ch thu đ c m t d n xu t monobrom ... mườ ỉ ượ ả ẩ th monoclo. Danh pháp IUPAC c a ankan đó là:ế ủA. 2,2-đimetylbutan. B. 2-metylpentan. C. n-hexan. D. 2,3-đimetylbutan.Câu 17: Khi clo hóa h n h p 2 ankan, ng i ta ch thu đ c 3 s ... thu c dãy đ ng đ ng nào ? ộ ồ ẳA. ankan. B. không đ d ki n đ xác đ nh. ủ ữ ệ ể ị C. ankan ho c xicloankan.ặ D. xicloankan. Câu 8: a. 2,2,3,3-tetrametylbutan bao nhiêu nguyên t C và H trong...
 • 67
 • 1,318
 • 28
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI TỪ 1.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI TỪ 1.

Kỹ năng nói tiếng Anh

... I can come any day Monday. a.) but b.) except c.) saving d.) all are correct 36.) To be debt is to be danger. a.) in - out of b.) out of - in c.) in - in d.) out of - in and in - in are correct ... 38.) Come and sit me, there is plenty of room. a.) beside b.) next to c.) by d.) all are correct 39.) She burst tears. a.) out of b.) into c.) for d.) in 40.) I took him the hand. a.) ... c.) for d.) in 20.) Can we be sure his honesty? a.) of b.) with c.) to d.) for 21.) Go and sit Richard. a.) beside b.) next to c.) by d.) all are correct 22.) He turned his back her....
 • 6
 • 1,030
 • 24
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI TỪ-2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI TỪ-2

Kỹ năng nói tiếng Anh

... man. a.) for b.) at c.) towards d.) to 71.) Can you recommend me a good book life in the sixteenth century? a.) of b.) about c.) in d.) from 81.) How would know an ... By c.) With d.) In 61.) I could answer all the questions one. a.) in addition to b.) except c.) but d.) except and but are correct 62.) He is living his means. a.) within b.) on c.) in ... at b.) in c.) into d.) with 64.) He can't be sixty years of age. a.) below b.) under c.) beneath d.) below and under are correct 65.) Did you come here foot? a.) in b.) on c.) by d.)...
 • 13
 • 1,157
 • 21
Bài tập trắc nghiệm giới từ pptx

Bài tập trắc nghiệm giới từ pptx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... Hanoi. It’s only six miles away.A. along B. by C. near D. next.80. Endangered species are plant and animal species which are _________ danger of extinction.A. on B. in C. at D. by81. Plant ... reaD.A. a B. an C. the D. X12. Can anyone give me _________ hand, please because I have just fallen over?A. a B. an C. the D. X13. She always said that when she grew up she wanted to be _________.A. ... an C. the D. X6. My daughter is learning to play _________ violin at her school.A. a B. an C. the D. X7. Please give me _________ pen that is on the counter.A. a B. an C. the D. X8. Albany...
 • 24
 • 886
 • 9
Bài tập trắc nghiệp sinh học có đáp án

Bài tập trắc nghiệp sinh học đáp án

Thạc sĩ - Cao học

... quang hợp cân bằng với thoát hơi nước 92/ Điểm bù CO 2 là trị số nồng độ CO 2 trong không khí mà tại đó:a Cường độ quang hợp không tăng thêm nếu tăng thêm nồng độ CO 2b Quang ... abxixic (AAB) tích lũy nhiều ở:a quan đang hoá già b quan sinh dưỡng c quan sinh sảnd quan còn non 24/ Gibêrelin chủ yếu sinh ra ởa tế bào đang phân chia ở hạt, quả b đỉnh của thân ... Điểm bảo hòa CO 2 là trị số nồng độ CO 2 trong không khí:a để cuờng độ quang hợp đạt cực đạib mà tại đó quá trình quang hợp không thể diễn rac mà tại đó cường độ quang hợp...
 • 26
 • 697
 • 0

Xem thêm