bai tap ly thuyet dai cuong kim loai co dap án

LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI CÓ ĐÁP ÁN

THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ĐÁP ÁN

Hóa học

... oxit kim loại sau Al - Bản chất phản ứng: O[oxit] + CO/ H2 → CO2 /H2O → nOoxit = nCO/H = nCO2 /H 2O → mkim loại = mOxit - 16 nCO/H b Phương pháp thuỷ luyện Sử dụng kim loại mạnh để khử ion kim loại ... lượng kim loại nhiều phi kim B Trong chu kỳ bán kính ngun tử kim loại nhỏ phi kim C Trong chu kỳ, độ âm điện kim loại nhỏ phi kim D Trong nhóm A tính kim loại tăng dần từ xuống Câu 3: Kim loại ... kiện: - Kim loại phản ứng đứng trước kim loại muối - Kim loại phản ứng khơng tác dụng với nước Ghi nhớ: ∆mtăng = mkim loại kết tủa – mkim loại phản ứng ∆mgiảm = mkim loại phản ứng – mkim loại...
 • 23
 • 1,372
 • 9
TRAC NGHIEM DAI CUONG KIM LOAI CO DAP AN

TRAC NGHIEM DAI CUONG KIM LOAI CO DAP AN

Tư liệu khác

... dịch, rửa nhẹ, làm khô Nhận thấy khối lượng kim loại ngâm muối tăng 19%, kim loại giảm 9,6% Biết rằng, phản ứng trên, khối lượng kim loại bị hoà tan Lá kim loại dùng A Mg B Zn C Cd D Fe Câu 32: ... CAO VÂN – ĐN- ĐT:05113759389 Câu 23: Hòa tan m (g) hỗn hợp A gồm Fe kim loại M (có hóa trị không đổi ) dung dịch HCl Sau hai kim loại tan hết thu 8,96 lít khí đktc dung dịch B.Cô cạn dung dịch ... Câu 30: Ngâm Fe vào dung dịch chứa 0,03 mol Cu(NO3)2 thời gian, lấy kim loại thấy dung dịch chứa 0,01 mol Cu(NO3)2 Giả sử kim loại sinh bám hết vào Fe Hỏi khối lượng Fe tăng hay giảm gam? A Tăng...
 • 5
 • 4,546
 • 216
đại cương kim loại(Có đáp án)

đại cương kim loại(Có đáp án)

Hóa học

... tính bazơ của natri hydrocacbonat? A NaHCO3 + NaOH → Na 2CO3 + H2O B 2NaHCO3 →Na 2CO3 + H2O + CO2 C NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 D Na 2CO3 + H2O+ CO2 → 2NaHCO3 Câu 74 Cho biết phản ứng oxi hóa- ... Sr 29 Kim loại tính dẫn nhiệt, dẫn điện, tính dẻo, ánh kim, : A Kim loại cấu trúc mạng tinh thể B Kim loại bán kính ngun tử điện tích hạt nhân bé C Các electron tự kim loại gây D Kim loại ... Ngun tác chung để diều chế kim loại : A Oxi hố cation kim loại B Oxi hố kim loại C Khử cation kim loại D Khử kim loại 40 Phương pháp thuỷ luyện dùng để điều chế kim loại A Kim loại tính khử yếu...
 • 19
 • 5,019
 • 106
Đại cương kim loại (có đáp án)

Đại cương kim loại (có đáp án)

Hóa học

... Trong chu kì, bán kính nguyên tử kim loại lớn bán kính nguyên tử phi kim B Cu, Zn, Fe điều chế từ nguyên liệu oxit phương pháp nhiệt luyện C Các kim loại số oxit hoá +1, +2, +3 D Các kim loại chiếm ... Đáp án B  → 2+ 2+ 2+ Câu 12 Gọi số mol Mg ,Ba ,Ca x, y, z M= ta 2x + 2y + 2z = 0,4 2+ M 0,2 2‾ + CO3 0,2  →  → MCO3 x + y + z = 0,2 mol nK CO = 0,2 mol  → V = 0,2 lít = 200ml → Đáp án ... Đáp án A Câu 16 Khối lượng clo 27,1 gam chất rắn m = 27,1 – 20 = 7,1 7,1 = 0,2 mol 35,5 nCl = → n2 = 0,1 H V = 24,4 lít → Đáp án C Câu 18 Đặt công thức muối M CO3 M CO3 +  → 2HCl M Cl2 + CO2 ...
 • 34
 • 2,497
 • 54
TRẮC NGHIỆM đại CƯƠNG KIM LOẠI có đáp án

TRẮC NGHIỆM đại CƯƠNG KIM LOẠI đáp án

Hóa học

... chung để điều chế kim loại là: A.Oxi hóa kim lọai thành ion kim lo ại *B.Khử ion kim loại thành kim lọai tự C.Oxi hóa ion kim lọai thành kim lọai tự D.Khử kim loại thành ion kim loại Câu 25( ... 21(39, 40, Biết) Bản chất ăn mòn kim loại là: A Q trình khử ngun tử kim loại B Q trình oxi hố ion kim loại C Q trình khử ion kim loại *D Q trình oxi hố ngun tử kim loại Câu 22(39,40, Biết) Để ... tượng hợp kim dẫn điện dẫn nhiệt kim loại ngun chất liên kết hóa học hợp kim là: A Liên kết kim loại B Liên kết ion *C Li ên kết cộng hóa trị làm giảm mật độ electron tự D Liên kết kim loại liên...
 • 4
 • 2,171
 • 24
Bài tập ôn chương đại cương kim loại

Bài tập ôn chương đại cương kim loại

Cao đẳng - Đại học

... Sắt tây sắt tráng thiếc Nếu lớp thiếc bị xước sâu tói lớp sắt kim loại bị ăn mòn trươc là: A thiếc B sắt C hai bị ăn mòn D Không kim loại bị ăn mòn 21 Sự phá hủy kim loại hay hợp kim kim loại tác ... A khử kim loại B tác dụng kim loại với nước C ăn mòn hóa học D ăn mòn điện hóa 22 Ngâm 9g hợp kim Cu – zn dung dịch HCl dư thu 896ml khí H2(đktc) Phần trăm theo khối lượng kim loại hợp kim là: ... khối lượng kim loại hỗn hợp là: A 27,12%, 36,16%, 36,72% B 26,16%, 28,64%, 45,2% C 22,17%, 16,36%, 61,47% D 42,5%, 32,5% 15% 18 Sự ăn mòn kim loại là: A Sự khử kim loại B Sự oxi hóa kim loại C...
 • 4
 • 1,551
 • 73
Bài tập trắc nghiệm đại cương kim loại

Bài tập trắc nghiệm đại cương kim loại

Hóa học

... hoàn toàn 3,5 gam muối cacbonat kim loại hoá trị thu 1,96 gam chất rắn Muối cacbonat kim loại dùng là: A FeCO3 B BaCO3 C MgCO3 D CaCO3 Câu Hoà tan hoàn toàn 0,575 gam kim loại kìềm vào nước Để trung ... thu 5m gam muối khan Kim loại M là: A Al B Mg C Zn D Fe Câu 3: Ngâm kim loại khối lượng 50 gam dung dịch HCl Sau thu 336 ml khí H2 (đktc) khối lượng kim loại giảm 1,68% Kim loại A Zn B Fe C ... 3,65% Kim loại hoà tan là: A Li B K C Na D Rb Câu Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hoà kim loại kiềm chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn dung dịch HCl dư thu 2,24 lít CO2 (đktc) Hai kim loại...
 • 4
 • 1,782
 • 115
On Tot nghiep - ly thuyet Dai cuong kim loai

On Tot nghiep - ly thuyet Dai cuong kim loai

Hóa học

... Tác dụng với axit → Muối kim loại hoá trò thấp + H2 * Kim loại + dung dòch HCl, H2SO4 loãng  KL sau H2 không phản ứng → Muối nitrat kim loại hoá trò cao + X + H2O * Kim loại + HNO3  +4 +2 ... ứng trao đổi kiềm muối VD : Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN KIM LOẠI DẠNG BÀI TẬP Xác đònh kim loại Kim loại tác dụng H2O PHƯƠNG PHÁP GIẢI - Tìm số hiệu nguyên tử Z - Tìm khối ... mãnh liệt nhiệt độ thường → dung dòch bazơ + H2 Kim loại + H2O  → 2NaOH + H2 Thí dụ: 2Na + 2H2O  b Kim loại khác: Phản ứng nhiệt độ cao Kim loại + H2O t o Oxit + H2 → oC Fe + H2O > 570→...
 • 5
 • 360
 • 4
Các dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Đại cương kim loại

Các dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Đại cương kim loại

Hóa học

... He\CHUYEN DE\VO CO \DAI CUONG KL\TRAC NGHIEM\CHUYÊN Đ DAI CUONG KIM LOAI. doc -13- Email: ongdolang@gmail.com – ĐT: 094.8118.235 D NG : XÁC Đ NH KIM LO I Bài 6.1 Hoà tan 2,52 gam m t kim lo i b ng ... m, h p kim s b ăn mòn n hoá ch t là: D t t c đ u A Fe Cu B Fe C C Fe Fe3C D:\Mr He\CHUYEN DE\VO CO \DAI CUONG KL\TRAC NGHIEM\CHUYÊN Đ DAI CUONG KIM LOAI. doc -6- Email: ongdolang@gmail.com – ĐT: ... DE\VO CO \DAI CUONG KL\TRAC NGHIEM\CHUYÊN Đ DAI CUONG KIM LOAI. doc -7- Email: ongdolang@gmail.com – ĐT: 094.8118.235 Câu 4.8: Trong phương pháp thu luy n, đ u ch Cu t dung d ch CuSO4 th dùng kim...
 • 13
 • 772
 • 8
bài tập chương V đại cương kim loại lop 12-hot

bài tập chương V đại cương kim loại lop 12-hot

Hóa học

... tính phi kim mạnh, tính kim loại ngược lại Tóm lại: * Năng lượng ion hóa: Ikim loại < Iphi kim * Độ âm điện: kim loại < phi kim * Trong chu kì: Rkim loại > Rphi kim (Zkim loại < Zphi kim) Cách ... tính phi kim giảm  Xuống kim tăng, Ngang kim giảm Tính Zkim loại tỉ lệ thuận với bán kính (bán kính lớn tính kim loại mạnh, tính phi kim ngược lại) Độ âm điện đặc trưng cho tính phi kim, độ âm ... phi kim - Các ngun tố cấu hình e lớp ngồi 4e trừ C (Z=6); Si (Z=14) phi kim, lại kim loại - Trong chu kì từ trái sang phải tính kim loại giảm, tính phi kim tăng Trong nhóm, từ xuống tính kim...
 • 40
 • 365
 • 2
Bài tập trắc nghiệm đại cương kim loại theo các dạng

Bài tập trắc nghiệm đại cương kim loại theo các dạng

Tư liệu khác

... cặp oxi hóa-khử kim loại theo chiều tính oxi hóa cation kim loại tăng dần A Zn2+/Zn; Co2 + /Co; Pb2+/Pb B Co2 + /Co; Pb2+/Pb ; Zn2+/Zn 2+ 2+ 2+ C Co /Co; Zn /Zn; Pb /Pb D Pb2+/Pb; Co2 + /Co; Zn2+/Zn 65 ... cacbonat? A CaCO3 B FeCO3 C Na 2CO3 D CaCO3 Cho 5,22 gam muối cacbonat kim loại tác dụng hoàn toàn với dd HNO3; thu 0,336 lit khí NO(đkc) Tìm công thức muối cacbonat A CaCO3 B FeCO3 C Na 2CO3 D CaCO3 Hòa ... Hòa tan 11,34 gam muối cacbonat MCO3 dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch chứa 16,2 gam muối sunfat Công thức MCO3 A CaCO3 B FeCO3 C MgCO3 D CaCO3 Hòa tan MCO3 (M :kim loại) dung dịch HNO3 loãng hỗn...
 • 15
 • 376
 • 1
đại cương kim loại full đáp án

đại cương kim loại full đáp án

Hóa học

... thể hợp kim liên kết kim loại B Hợp kim thường dễ nóng chảy so với kim loại nguyên chất C Hợp kim thường dẫn nhiệt dẫn điện tốt kim loại nguyên chất D Độ cứng hợp kim thường lớn độ cứng kim loại ... điều chế kim loại A Oxi hoá ion kim loại thành nguyên tử kim loại B Điện phân dung dịch muối tạo kim loại C Khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại D Khử oxit kim loại thành nguyên tử kim loại ... vật lí chung kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu A cấu tạo mạng tinh thể kim loại B electron tự tinh thể kim loại C khối lượng riêng kim loại D tính chất kim loại Câu...
 • 41
 • 1,976
 • 13
Bài soạn CHUYEN DE: DAI CUONG KIM LOAI

Bài soạn CHUYEN DE: DAI CUONG KIM LOAI

Hóa học

... rắn Muối cacbonat kim loại dùng là: A FeCO3 B BaCO3 C MgCO3 D CaCO3 Bài Hồ tan hồn tồn 0,575 gam kim loại kìềm vào nước Để trung hồ dung dịch thu cần 25 gam dung dịch HCl 3,65% Kim loại hồ tan ... cao Các chất khử CO H2 khử kim loại tính khử trung bình yếu (Kim loại đứng sau Al dãy điện hố) Trong phản ứng khử oxit kim loại chất khử CO H ta ln có: nO(oxit) = nCO = nCO2 nO(oxit) = nH2 ... B-2010 Chun đề:Dạng ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI BÀI TỐN NHIỆT KIM LOẠI Trang 18 I-CƠ SỞ THUYẾT Phản ứng nhiệt kim loại phản ứng khử oxit kim loại thành kim loại tự chất khử : CO, H2,Al (phản ứng nhiệt nhơm)...
 • 22
 • 986
 • 7
Kiểm tra lí thuyết đại cương kim loại

Kiểm tra lí thuyết đại cương kim loại

Hóa học

... luyện phương pháp dùng kim loại tính khử mạnh để khử ion kim loại khác hợp chất: A muối dạng khan B dung dịch muối C oxit kim loại D hidroxit kim loại /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/kiem-tra-li -thuyet- dai- cuong- kim- loai- 0-14044284085713/rte1382466132.doc ... D hidroxit kim loại /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/kiem-tra-li -thuyet- dai- cuong- kim- loai- 0-14044284085713/rte1382466132.doc ... làm chất liệu dưới xảy tượng sắt bị ăn mòn điện hoá? A Tôn (sắt tráng kẽm) B Sắt nguyên chất C Sắt tây (sắt tráng thiếc) D Hợp kim gồm Al Fe Câu 24 Cho cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+...
 • 2
 • 361
 • 1
Bài tập lí thuyết Dạng 1: Kim loại và hợp kim pdf

Bài tậpthuyết Dạng 1: Kim loại và hợp kim pdf

Cao đẳng - Đại học

... liên kết kim loại C Nguyên tử khối D Tất Câu 25: Hợp kim dung công nghiệp chế tạo tàu vũ trụ, máy bay, ôtô là: A Co- Cr-Mn-Mg B W-Fe-Cr -Co C Al-Cu-Mn-Mg D W -Co- Mn Câu 26: Hợp kim cứng hợp kim sau: ... 26: Hợp kim cứng hợp kim sau: A W -Co B Fe-Cr-Mn C Sn-Pb D Bi-Pb-Sn Câu 27:Phát biểu sai : A Bán kính nguyên tử kim loại lớn bán kính nguyên tử phi kim chu kì B Kim loại dễ nhường electron, tức ... chất vật chung kim loại (tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim) electron tự kim loại gây D Trong điều kiện thường, kim loại thể rắn Câu 28: Trong số dạng tinh thể kim loại, dạng tinh...
 • 3
 • 554
 • 4
Các câu hỏi ôn tập lý thuyết đại cương môn tài chính quốc tế

Các câu hỏi ôn tập thuyết đại cương môn tài chính quốc tế

Tài liệu khác

... 10: Cán cân tổng thể: Cán cân tổng thể phản ánh hoạt động ngân hàng cán cân vãng lai cán cân vốn Nếu công tác thống kê đạt mức xác tuyệt đối (tức nhầm lẫn sai sót 0), cán cân tổng thể tổng cán ... phận cấu thành cán cân vãng lai, cán cân thương mại phản ánh kịp thời xu hướng vận động cán cân vãng lai Câu Cán cân vãng lai ghi chép hạng mục thu nhập, mà đặc trưng chúng phản ánh mối quan hệ ... cán cân thương mại ý nghĩa cán cân thương mại ? cán cân thương mại chênh lệch giá trị xuất giá trị nhập hàng hoá TB=X-M=-(SE+IC+TR+KL+KS+dR) cán cân thương mại thâm hụt khi:(X-M)
 • 14
 • 829
 • 2
CHUYÊN đề 1 lý THUYẾT đại CƯƠNG hóa hữu cơ

CHUYÊN đề 1 THUYẾT đại CƯƠNG hóa hữu

Hóa học

... CƯƠNG HÓA HỮU http://aotrangtb.com -2- CHUYÊN ĐỀ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU http://aotrangtb.com -3- CHUYÊN ĐỀ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU http://aotrangtb.com -4- CHUYÊN ĐỀ THUYẾT ĐẠI ... CƯƠNG HÓA HỮU http://aotrangtb.com -5- CHUYÊN ĐỀ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU http://aotrangtb.com -6- CHUYÊN ĐỀ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU http://aotrangtb.com -7- CHUYÊN ĐỀ THUYẾT ĐẠI ... CƯƠNG HÓA HỮU http://aotrangtb.com -8- CHUYÊN ĐỀ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU http://aotrangtb.com -9- CHUYÊN ĐỀ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU http://aotrangtb.com - 10 - CHUYÊN ĐỀ THUYẾT...
 • 12
 • 1,106
 • 3
Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơ luyện thi đại học ppt

Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu luyện thi đại học ppt

Hóa học - Dầu khí

... toàn a gam hỗn hợp hiđrocacbon thu đợc 33g CO2 27g H2O Giá trị a : A 11g B 12g C 13g D 14g Bài 17 Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon thu đợc 44g CO2 18g H2O Giá trị m : A 11g B.12g C 13g D ... toàn hiđrocabon X thu đợc CO2 H2O tỉ lệ số mol tơng ứng 1: Công thức phân tử X : A C2H6 B CH4 C C2H4 D C3H6 Bài 21 Đốt cháy m gam hiđrocabon A thu đợc 2,688 lít CO2 ( đktc) 4,32g H2O 1) Giá ... trị m : A 11g B.12g C 13g D 14g Bài 18 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hiđrocacbon đợc 17,6 g CO2 14,4 g H2O m giá trị : A 32g B 6,4g C 12,8g D 16g Bài 19 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...
 • 2
 • 2,084
 • 32

Xem thêm