bai tap chuong 6 kim loai kiem kim loai kiem tho nhom

Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

Hóa học - Dầu khí

... 1s 2s 2p63s23p64s2 Ion t o t X s có c u hình e sau : Trang 17 Kim Lo i Ki m – Ki m Th - Nhơm TaiLieuLuyenThi.Net A.1s22s22p63s23p64s2 B 1s22s22p63s23p6 C 1s22s22p63s23p64s24p6 D 1s22s22p63s2 Câu ... c m gam mu i clorua Tính m? A 41,6g B 27,5g C 26, 6g D 16, 3g Câu 6: Hòa tan hồn tồn 23,8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr I m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr II b ng dd HCl dư ... ngun t X là: B 1s22s22p63s23p1 C 1s22s22p63s23p63d104s2 D 1s22s22p63s23p3 A 1s22s22p1 II CÁC D NG BÀI T P D NG 1: KIM LO I KI M – KI M TH - NHƠM TÁC D NG V I NƯ C - Khi cho kim lo i ki m, ki m th...
 • 32
 • 1,912
 • 94
Bài tập chương 6 - môn kiểm toán

Bài tập chương 6 - môn kiểm toán

Cao đẳng - Đại học

... cụ thể sau: a) Số dư 1050 đô la toán ngày 23.12.20 06 >> theo xác nhận khách hàng nghiệp vụ bán hàng với họ thật tồn toán trước ngày 30/12/20 06, không tồn khoản phải thu >> phân tích sai lệch thấy ... la toán vào ngày 05.01.2007 >> ngày 30/12/20 06 khoản phải thu có thật xóa sổ vào ngày 05.01.2007 Vì KTV xác nhận khoản phải thu vào ngày 30/12/20 06 nên kiểm toán không cần làm thêm sau bình luận ... khoản phải thu toán vào ngày 5.12.20 06 khoản phải thu không hiệu lực 15 Bài tập chương Nhóm 4-Lớp Kiểm toán Tài Các công việc KTV cần làm tương tự phần a 16 Bài tập chương ...
 • 16
 • 3,794
 • 62
Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 20% oxi ; 80% ozon B 50% oxi ; 50% ozon C 40% oxi ; 60 % ozon D 66 ,67 % oxi ; 33,33% ozon Câu 36 : Phân tích chất X người ta nhận thấy có 40% S 60 % O khối lượng X : A SO2 B SO3 C SO4 D S2O3 Câu 37 ... giải phóng sau phản ứng 6, 72 lít Thành phần phần trăm kẽm có hỗn hợp : A 96, 69% B 34,94% C 69 ,89% D 50% Câu 30 : Thể tích dung dịch KOH 0,1M cần thêm vào 200ml dd KOH 0,6M để dung dịch có nồng ... đặc, thu 6, 72 lít khí (đktc) a Viết tất phản ứng hóa học xảy b Xác định gọi tên kim loại chưa biết c Tính % (m) kim loại hỗn hợp Bài 18: Để hòa tan hết 11,2 gam hợp kim Cu – Ag cần đủ 19 ,6 gam dung...
 • 13
 • 2,454
 • 28
Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

Cao đẳng - Đại học

... 2hi , j  hi 1, j   x      (6. 67) Tương tự  hi , j  hi , j 1  2hi , j  hi , j 1      z i2, j z   Thay (6. 58) (6. 59) vào (6. 55): (6. 68)  hi 1, j  2hi , j  hi 1, j ... hệ số dẫn nước T = 0,0094 m2/s Giải: Từ (6. 48) có : 0,3 2.0.001 u1   9.499.10 8 4.0,0094.7. 360 0 u2  25 2.0.001  6. 5 96. 10 4 4.0,0094.7. 360 0 p dụng (6. 49) cần lấy số hạn u1 u2 nhỏ (< 0,01), ... Từ (6. 12) , vận tốc thấm qua lớp đất : (2  3)  6, 1 V  7,2.10  (m / s) -7 = 2 ,64 .10 m/s Mực nước ngầm 2m 3m Lớp 6, 1m k Lớp Lớp Hình 6. 14 Vậy lưu lượng thấm qua đơn vò diện tích bề mặt 2 ,64 ...
 • 12
 • 1,039
 • 1
bai tap chuong 6,7

bai tap chuong 6,7

Hóa học

... là: A -2 , , +4 , -6 , +4 , +6 B 1/2 , , -4 , +6 , +4 , -6 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ LỚP 10 C -2 , , +4 , +6 , +4 , +6 D +2 , , +4 , +6 , -4 , +6 Câu 29: Cặp chất thù ... hỗn hợp đầu ? A 70 ,6 %; 29,4 % B 29,4 % ; 70 ,6 % C 50 %; 50 % D 60 %; 40 % Câu 36: Đốt 13 g bột kim loại hoá trò II oxi dư đến khối lượng không đổi thu chất rắn X có khối lượng 16, 2 g( giả sử hiệu ... hình electron ion S2- : A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p2 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ LỚP 10 C 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p63s23d64s2 Câu 40: Trong phản ứng : SO2...
 • 10
 • 289
 • 0
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

Cao đẳng - Đại học

... đường u, số l(u) độ dài u tính km Hãy tuyến đường từ khu i sang khu j cho tổng chiều dài nhỏ Bài 6: Đường lưới Cho ma trận A[M, N], phần tử chứa số tự nhiên Từ ô (i, j) ta sang ô kề (có chung cạnh) ... tổng độ dài đường ngắn từ 1->N nhỏ K ROADS.IN ROADS.IN 1223 1452 2433 1210 3424 2311 1341 3410 462 1 ROADS.OUT 3520 -1 5432 ROADS.OUT 11 ...
 • 6
 • 404
 • 2
Micro bài tập chương 6 doc

Micro bài tập chương 6 doc

Cao đẳng - Đại học

... http://lekhuongninh.googlepages.com 6. 9 5.10 a b 6. 11 6. 12 6. 13 Mäüt ngnh cảnh tranh åí âang åí trảng thại cán bàòng di hản Sau âọ, thú doanh thu ... trçnh; b 100 âvt/âvsp; c q * = 15 âvsp 6. 9 Chi phê sn xút ca mäüt doanh nghiãûp cảnh tranh hon ho l : Q 10 TC 700 800 860 900 920 940 970 1.020 1.100 1. 260 1. 560 a b Hy xạc âënh cạc chi phê AFC, ... tỉìng cäng ty nháút thåìi Âạp ạn : a PE = âvt, QE = 100.000 âvsp ; b q = 160 .000 − 10.000 P − 99.900 = 60 .100 − 10.000 P 6. 8 Mäüt ngnh cảnh tranh hon ho cọ ráút nhiãưu doanh nghiãûp sn xút sn pháøm...
 • 5
 • 274
 • 0
Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 6 pot

Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 6 pot

Vật lý

... 1s22s22p63s1 B 1s22s22p63s23p63d10 C 1s22s22p5 D 1s22s22p63s23p6 Câu 21 Cấu hình electron nguyên tử sau trạng thái bản? A 1s22s22p53s1 B 1s22s22p63s13p5 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p73s23p64s2 Câu ... tăng dần Câu 26 Phát biểu đúng? A Nguyên tử nguyên tố nhóm A có số electron lớp số nhóm B Nguyên tử nguyên tố nóm B có số electron lớp C Các nguyên tố s, d, f kim loại nguyên tố p phi kim D Tính ... cấu hình electron 1s 2s22p63s23p63d54s2 là: A Chu kì 4, nhóm VIIB, ô 23 B Chu kì 4, nhóm VIIB, ô 25 C Chu kì 4, nhóm VIIA, ô 25 D Chu kì 4, nhóm VB, ô 25 Câu 28 Fe(Z= 26) , Co(Z=27) Ni(Z=28) thuộc...
 • 8
 • 853
 • 7
Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 6 doc

Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 6 doc

Hóa học - Dầu khí

... 7.109mol-1.l.s-1 a/ Lúc đầu, nguyên tử Iot có nồng độ 0,086M, tính nồng độ sau phút b/ Tính chu kỳ bán hủy phản ứng lúc đầu: • Nồng độ iot 0,6M • Nồng độ iot 0,42M 10 Fooc maldehyt (HCHO) hyđro peocid ... độ phản ứng 63 3,20K 15 Thủy phân CH3Cl H2O phản ứng có bậc động học Ở 250C, phản ứng có số tốc độ k298 =3,32 × 10-10s-1, 400C có k313=3,13 × 10-9s-1 Tính lượng hoạt hóa phản ứng 16 Trong phản...
 • 3
 • 534
 • 3
bai tap chuong 6-Luong tu anh sang

bai tap chuong 6-Luong tu anh sang

Vật lý

... m là: -19 A 6, 21.10 J B 3,88MeV C 6, 21.10-25J D 33,8eV Câu 12 Cơng electrơn khỏi kim loại 2eV giới hạn quang điện kim loại : A 6, 21 µm B 62 ,1 µm C 0 ,62 1 µm D 62 1 µm µ m Biết h = 6, 625.10-34Js ... 6, 625.10-34Js ; c = 3.108m/s Cơng Câu 13 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,3 êlectron khỏi kim loại A 6, 625.10-19J B 6, 625.10-25J C 6, 625.10-49J D 5, 962 5.10-32J -7 Câu 14 Chùm sáng có bước sóng ... chân khơng số Plăng 1 ,6. 10-19C ; 3.108 m/s 6, 625.10-34J.s Bỏ qua động ban đầu êlectrơn Bước sóng nhỏ tia Rơnghen ống phát A 0, 462 5.10-9 m B 0, 562 5.10-10 m C 0 ,66 25.10-9 m D 0 ,66 25.10-10 m Câu 29...
 • 10
 • 652
 • 3
Bài tập chương 6

Bài tập chương 6

Vật lý

... Công tho t electron kim loại A = 4eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,28µm B 0,31µm C 0,35µm D 0,25µm Câu 19 Kim loại có giới hạn quang điện λo = 0,3µm Công tho t electron khỏi kim loại A 0 ,66 25.10-19J ... loại A 0 ,66 25.10-19J B 6, 625.10-19J C 1,325.10-19J D 13,25.10-19J Câu 20 Công tho t electron kim loại làm catôt tế bào quang điện 4,5eV Chiếu vào catôt xạ có bước sóng λ = 0, 16 µ m, λ = 0,20 µ m, ... đạo bên quĩ đạo: A K B L C M D N Câu 23 Công tho t kim loại Cs 1,88eV Giới hạn quang điện Cs A ≈ 1,057.10−25m B ≈ 2,114.10−25m C 3,008.10−19m D ≈ 6, 6.10− 7m Câu 24 Chọn phát biểu sai mẫu hành...
 • 2
 • 238
 • 0
Bài tập cá nhân môn quản trị tài chính tóm tắt và giải bài tập chương 6 ngân sách đầu tư

Bài tập cá nhân môn quản trị tài chính tóm tắt và giải bài tập chương 6 ngân sách đầu tư

Chuyên ngành kinh tế

... -1 ,6 -1 ,6 -1 ,6 … … -1 ,6 -1 ,6 -1 ,6 7,4 7,4 7,4 … 7,4 7,4 7,4 -2,5 16 -2,5 16 -2,5 16 … -2,5 16 -2,5 16 -2,5 16 4,884 4,884 4,884 … 4,884 4,884 4,884 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 … … 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 ... 21, 16 - 21,75 - 42,41 - 43, 16 - 62 .5 - 62 .5 - 62 .5 - 62 .5 42 - 43,5 - 62 .5 46 - 43,8 - 69 ,66 - 63 ,25 - 75,91 - 67 ,66 - 64 - 64 ,7 - 300 - 375 - 23 ,68 - 25,8 - 23 - 21, 76 - 93,34 - 84,75 - 90 ,66 ... 7500 67 50 67 50 0.8 264 462 81 5,578.51 67 50 0.751314801 5,071.37 Năm 67 50 18000 765 0 Năm 67 50 18000 765 0 765 0 0.8 264 462 81 6, 322.31 765 0 0.751314801 5,747. 56 Năm 6, 000 Năm 6, 000 6, 000 0.8 264 462 81...
 • 31
 • 1,778
 • 1
BÀI TẬP CHƯƠNG XI. SẮT VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM PHỤ KHÁC doc

BÀI TẬP CHƯƠNG XI. SẮT VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM PHỤ KHÁC doc

Hóa học - Dầu khí

... C6H5OH (4), CH3C6H4OH (5), C6H5CH2OH (6) là: A (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3) B (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3) C (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6) D (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6) 36 ... vừa tăng 86 Cho 3,38g hỗn hợp Y gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na thấy tho t 67 2 ml khí( đktc) dd Cô cạn dd thu hỗn hợp rắn Y1 Khối lượng Y1 là: A 3 ,61 g B 4,7g C 4,76g D 4,04g ... > H2CO3 > C6H5OH B) H2CO3 > C6H5OH > CH3COOH > H2SO4 C) C6H5OH > H2CO3 > CH3COOH > H2SO4 D) H2SO4 > C6H5OH > CH3COOH > H2CO3 92 Hai dd có nồng độ mol/lít A chứa CH3COONa; B chứa C6H5ONa A) pHB...
 • 12
 • 427
 • 0
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HÓA LỚP 12C1 QUA ÔN TẬP KIẾN THỨC LÝ THUYẾT KẾT HỢP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Ở CHƯƠNG 6 “ KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHÔM”

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HÓA LỚP 12C1 QUA ÔN TẬP KIẾN THỨC LÝ THUYẾT KẾT HỢP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Ở CHƯƠNG 6KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHÔM”

Giáo dục học

... 36B 52B 5C 21A 37D 53D 6B 22A 38A 54A 7A 23D 39D 55B 8B 24A 40D 56B 9A 25A 41C 57D 10C 26D 42B 58C 11C 27B 43C 59C 12C 28C 44D 60 C 13D 29D 45C 61 B 14D 30B 46B 62 D 15B 31C 47A 63 C 16C 32B 48D 64 A ... Phú Điểm Điểm TTĐ STĐ 6. 3 5.3 5.5 9.7 5.3 8.3 7.7 5.3 6. 7 6. 3 6. 3 5.5 6. 8 7.7 6. 5 7.7 4.3 4.3 5.8 3.8 4.3 7.7 4.8 4.3 5 5.5 6. 3 7.3 4.3 4.8 3.5 7.7 6. 8 8.7 7.7 6. 7 4.7 4.5 6. 7 Trang 12 Nghiên cứu ... TẬP TƯƠNG ỨNG IV KIM LOẠI KIỀM Cấu hình electron ion Na+ (Z =11) A 1s22s22p63s1 B 1s22s2 2p6 3s2 3p6 C 1s22s2 2p6 D 1s22s22p63s13p1 Cation M+ có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p6 Cation M+ A Cu+...
 • 39
 • 350
 • 0
hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm ở chương 6 kim loại kiềm, kim loại

hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm ở chương 6 kim loại kiềm, kim loại

Báo cáo khoa học

... Thị Thúy Vy 3 5.5 6. 8 6. 5 4.3 5.8 3.8 4.8 3 5.5 7.3 4.3 4.8 3.5 6. 8 4 4.5 4.8 5.8 5.7 4.8 6. 7 6. 3 4.7 6. 7 6. 3 6. 3 7.7 7.7 4.3 4.3 7.7 4.3 5 6. 3 5 7.7 8.7 7.7 6. 7 4.7 6. 7 7.3 6. 7 3.5 7.3 5.5 5.8 ... TẬP TƯƠNG ỨNG IV KIM LOẠI KIỀM Cấu hình electron ion Na+ (Z =11) A 1s22s22p63s1 B 1s22s2 2p6 3s2 3p6 C 1s22s2 2p6 D 1s22s22p63s13p1 Cation M+ có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p6 Cation M+ A Cu+ ... este CH3COOC6H5 với lượng dư dung dịch KOH, thu sản phẩm hữu A CH3COOH C6H5OK B CH3COOK C6H5OK C CH3OH C6H5OK D CH3COOH C6H5OH Câu 32: Cho dãy kim loại: Cu, Fe, Mg, K, Zn, Ag Số kim loại dãy...
 • 33
 • 359
 • 0
Áp dụng dạy học nêu vấn đề vào việc biên soạn và tổ chức dạy học cho học sinh thông qua các bài tập trắc nghiện khách quan chương kim loại kiềm  kim loại kiềm thổ  nhôm ( hoá học 12)

Áp dụng dạy học nêu vấn đề vào việc biên soạn và tổ chức dạy học cho học sinh thông qua các bài tập trắc nghiện khách quan chương kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm ( hoá học 12)

Khoa học xã hội

... kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Tính chất ứng dụng số hợp chất quan trọng kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Tác hại nớc cứng Học sinh hiểu: - Tính chất vật lí kim loại kiềm, kim ... cấu tạo, tính chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Tính chất ứng dụng số hợp chất quan trọng kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Phơng pháp điều chế kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, ... nhiệt độ sôi kim loại kiềm lại thấp nhiều so với kim loại khác? A Nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn B Cấu tạo mạng tinh thể kim loại kiềm đặc khít C Liên kết kim loại mạng tinh thể kim loại...
 • 115
 • 702
 • 0
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học trắc nghiệm khách quan chương ''kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm theo hướng dạy học tích cực

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học trắc nghiệm khách quan chương ''kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm theo hướng dạy học tích cực

Khoa học tự nhiên

... phần kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm ban 23 2.3 Những điểm chơng trình hoá học phần kim loại kiềm kim loại thổ nhôm 24 2.4 Mục tiêu dạy học chơng kim loại kiềm kim loại kiềm thổ 26 nhôm ... chơng kim loại kiềm kiềm thổ nhôm ban 26 nâng cao 2.4.2 Mục tiêu dạy học chơng kim loại kiềm kim loại kiềm thổ 26 nhôm ban 2.5 Xây dựng sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan ch- 26 ơng kim ... Bài 34 Bài 35 Bài 36 Kim loại kiềm Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ Luyện tập: tính chất kim loại kiềm, kim loại thổ Nhôm...
 • 134
 • 813
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM pps

Hóa học - Dầu khí

... electron nguyên tử nguyên tố sau : Z: 1s22s22p63s2 T: X : 1s22s2 Y : 1s22s22p2 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 4s G : 1s22s22p63s23p63d24s2 H: 1s22s22p63s23p63d64s2 Các nguyên tố xếp vào nhóm IIA bao gồm : ... tích mol kim loại kiềm là: Kim loại Li Na K Cs V(cm ) 13,2 23,71 45,35 55,55 Khối lượng riêng (g/cm ) kim loại bao nhiêu? A 0,97; 0,53; 1,53 0, 86 B 0,97; 1,53; 0,53 0, 86 C 0,53; 0,97; 0, 86 1,53 ... MgCO3) hỗn hợp A 35,2% 64 ,8% B 70,4% 29 ,6% C 85,49% 14,51% D 17 ,6% 82,4% Câu 40 Cho gam kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo 5,55g muối clorua Kim loại kim loại sau ? A Be...
 • 19
 • 3,571
 • 39

Xem thêm