bai giang dien tu số 0 trong phép trừ

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Toán học

... OToán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 § DToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = 555 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong ... trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0b) Viết phép tính thích hợp ( bảng con)22-= 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 044 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ... O Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Tính: 5 - 2 =5 - 4 = 0 + 3 =4 + 0...
 • 15
 • 625
 • 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Điện - Điện tử

... b1 b 0 c3 c2 c1 c 0  thpphân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 41 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 ... a 0 b3b2b1b 0 c3 c2c1c 0  thpphân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 1 1 0 ... c1c 0 G3 G2 G1 G 0 g3g2g1g 0  thpphân 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 30...
 • 11
 • 830
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Điện - Điện tử

... phngf(x1,x2)x1x2 0 1 0 1fx1x2x3 0 1 00 01 11 10 fx1x2x3x4 00 01 11 10 00 01 11 10 fx2x3x4x5 00 01 11 10 00 01 11 10 10 11 01 00 x1 =0 x1=1Bài ging N T S 1 Trang 14- x1 = 0, ... x4y: f(x1,x2,x3,x4) =x1 + x4 00 01 11 10 00 X X 1 X 01 X 0 1 X11 0 X X 1 10 1 1 X 1 00 01 11 10 00 X X 1 X 01 X 0 1 X11 0 X X 1 10 1 1 X 1x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)Vòng ... tng ng vi cách cho hàm nh sau:f(x1,x2,x3) =Π (0, 1, 2) + d(5, 6) 00 01 11 10 0 0 0 1 11 0 1 1 1 00 01 11 10 0 0 0 X 11 0 1 1 Xx1,x2x3f(x1,x2,x3) Vòng gom 2: x1+...
 • 15
 • 755
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Điện - Điện tử

... trng thái ca RSFF  dng khai trin nh sau:Sn Rn Qn Qn+1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 11 0 1 11 1 0 X1 1 1 X Trong bng này, tín hiu ngõ ra  trng thái tip theo (Qn+1) ... Sn Rn 0 0 0 X 0 1 1 0 1 0 0 11 1 X 0 ng t bng trng thái khai trin ta có th tìm c phng trình logic ca RSFF bng cách lp Karnaugh nh sau: 00 01 11 10 0 0 0 X 11 1 0 X 1 ... có:DDDS(ON)/Q3DS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(ON)/Q3DS(OFF)/Q2yV)])//(R[(RR))//(R(RV+=DD77VK//1K)( 102 00KK//1K 10 +=⇒ Vy 201 1VDD 0, 005 V ⇒ y = 0 - Khi x1=1, x2 =0: Q1 và Q2 dn, Q3 tt, gii thích tng t ta có:Vy 201 1VDD 0, 005 V ⇒ y = 0 - Khi x1=x2=1...
 • 46
 • 871
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Điện - Điện tử

... x7 C B A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 01 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 011 1 1Gii ... 80 D C B A y 0 y1y2y3y4y5y6y7y8y9 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 ... hin th 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 1...
 • 30
 • 674
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Điện - Điện tử

... Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 1 1 0 1 0 05 0 1 0 0 0 1 0 16 0 1 0 1 0 1 1 0 7 0 1 1 0 0 1 1 18 0 1 1 1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 1 10 1 0 0 1 0 0 0 0Trng ... Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 1 1 0 1 0 05 0 1 0 0 0 1 0 16 1 0 0 0 1 0 0 17 1 0 0 1 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 19 1 0 1 1 1 1 0 0 10 1 1 0 1 0 0 0 05.3. ... thng:A15A14A13A12A11A 10 A9A8A7A6A5A4A3A2A1A 0 a ch Hex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F F F HROM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 H 0 0 1...
 • 21
 • 637
 • 3

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Toán học

... năm 201 0ToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = 51 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 04 ... 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 03 – 3 = OToán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 § D44 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép ... 2 tháng 11 năm 201 04 – 0 = 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 055 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày...
 • 15
 • 945
 • 0

0 trong phep tru

Sô 0 trong phep tru

Toán học

... 3 = 0 0 04 455 4 – 0 = 45 – 0 = 5 0 Hãy chọn kết quả đúng. 0 là kết quả của phép tính trừ :a 5 – 4b 4 – 4 c 4 – 0  5 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 5b 5 – 4 c 5 – 0 1 ... 1 – 0 =2 – 0 =3 – 0 =4 – 0 =5 – 0 =1 – 1 =2 – 2 =3 – 3 =4 – 4 =5 – 5 =5 – 1 = 5 – 2 =5 – 3 =5 – 4 = 5 – 5 =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 ... =1/ Tính :p112345432 0 0 0 0 0 02/ Tính :V4 + 1 = 4 + 0 =4 – 0 =2 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =54422 0 ...
 • 5
 • 535
 • 0

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

Toán học

... ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 4 – 2 = 2 Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 1 1 = – 0 2 – 2 = 0 3 – 3 = 0 4 – 4 = 0 5 – 5 = 0 1 ... năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau1 – 1 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 3, Luyện tập Bài 3: Viết phép tính ... Bài 3: Viết phép tính thích hợp 2 - 2 = 0 b, Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0ToánTiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ”4 4 0 4 – 0 = 45 5 0 5 – 0 = 5Kết...
 • 28
 • 456
 • 1

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toán học

... tháng 11 năm 201 01 – 0 =2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 =Toán Số 0 trong phép trừ 123451234 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 03 -3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bµi 2: ... ToánBài : Số 0 trong phép trừ Lớp 1B 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 201 0ToánKi ... 44 0 4- 0 4=Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ 2 - 2 = 03 - 3 = 0 a, b,Bài 3 : Viết phép tính thích hợp.Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0Toán Tiết 42 : Số 0 trong...
 • 13
 • 555
 • 3

tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ

Toán học

... tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ 2 – 2 =5 – 5 =3 – 3 =4 – 4 =Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 0 0 0 0 0 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài 3: Viết phép ... tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1: TínhMột số trừ đi 0 thì bằng chính số đó. 4 – 0 = 45 – 0 = 5Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Một số trừ đi 0 thì ... tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1: Tính12345 0 0 0 0 0 4321 0 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0Toán Số 0 trong phép trừ Bài...
 • 23
 • 331
 • 0

Số 0 trong phép trừ.

Số 0 trong phép trừ.

Toán học

... năm 200 91 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9TOÁN3 – 3 = OTOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9§ D44 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ... ba ngày 10 tháng 11 năm 200 955 0 5 - 0 5=TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 94 + 1 =4 + 0 =4 – 0 =5442 + 0 =2 – 2 =2 – 0 =2 0 2Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ... ngày 10 tháng 11 năm 200 92 Tính :4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 91 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng...
 • 14
 • 456
 • 0

Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ

Mầm non - Tiểu học

... 2.Kiểm tra bài cũ : +Gọi học sinh lên bảng : 5 + 0 = 3+ 2 + 0 = 4 – 0 … 4 + 0 0 + 5 = 5 – 2 – 0 = 3 + 00 + 0 5 – 0 = 0 + 5 – 0 = 5 – 5 … 5 - 0 5 – 5 = + Giáo viên nhận xét bài cũ - Ktcb ... - 2 – 2 = 0 Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả ... I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh củng cố về : - Phép trừ 2 số bằng nhau, phép trừ 1 số đi 0 - Bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh bài tập...
 • 10
 • 390
 • 1

Xem thêm