bảng 2 1 danh mục sản phẩm tiêu thụ chính của công ty

Báo cáo: “ Hoaǹ thiêṇ và nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xích líp Đông Anh” pdf

Báo cáo: “ Hoaǹ thiêṇ và nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xích líp Đông Anh” pdf

Quản trị kinh doanh

... tiêu Tổng số lao động 20 06 Người 20 07 % Người 20 08 % Người 20 09 % Người % 1. 133 10 0 1 .24 1 100 1. 326 10 0 1. 350 10 0 Đại học 98 8,67 10 1 8 ,11 11 1 8,37 1 12 8 ,23 Cao đẳng 44 3,88 52 4 ,22 ... 63.575 18 .350 25 .9 32 44.876 -10 ,25 - 71, 14 41, 32 73,05 5.055 3849 1. 425 1. 457 - 31, 91 -23 ,85 - 62, 98 2, 25 5.586 6.395 5.7 71 6 .25 4 -5, 91 14,48 -9,75 8,37 13 8.537 81. 700 83 .28 4 12 0 .13 7 -28 ,57 - 41, 03 1, 94 ... website công ty 5/ 12 / 2 010 4/ 12 / 2 010 Giá cả Sở Công thương, khảo giá trực tiếp 10 / 12 / 2 010 8/ 12 / 2 010 Thư viện,báo tạp chí thương mại 16 / 12 / 2 010 Khảo sát, gặp gỡ trực tiếp 22 / 12 / 2 010 ...
 • 58
 • 213
 • 0
Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình

Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình

Nông - Lâm - Ngư

... M 23 ,5 13 Ôtô- BMW ð c 23 ,29 14 Chăm sóc cá nhân M 22 ,68 15 D ch v tài M 21 ,94 16 Hàng hi u Pháp 21 ,60 17 Máy tính (d ch v ) M 21 ,30 18 Thu c M 21 ,30 19 D ch v tài M 20 ,17 20 Ôtô Nh t B n 19 ,07 ... Danh m c sơ ñ , bi u ñ s d ng ñ tài vii Danh m c hình nh s d ng ñ tài vii Danh m c ch vi t t t viii M ð U 1. 1 Tính c p thi t c a ñ tài 1 .2 M c tiêu nghiên c u 1 .2. 1 M c tiêu chung 1 .2. 2 M c tiêu ... 4 .1. 1 Th c tr ng s n xu t, tiêu th c a làng ngh 57 4 .1. 1 .1 Quy mô h gia ñình, doanh nghi p s n xu t ñ g 57 4 .1. 1 .2 Các y u t ñ u vào s d ng s n xu t 61 4 .1. 1.3 Các công ño n s n xu t 65 4 .1. 1.4...
 • 143
 • 490
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội

Kinh tế

... tấn) 20 00 12 4 ,10 12 , 0 31 149,30 20 01 140,30 12 , 3 81 176,70 20 02 15 8,60 12 , 963 20 5,60 20 03 16 5,60 13 ,26 7 21 9,70 20 04 18 3,80 13 ,379 24 5,90 20 05 20 4 ,10 14 ,3 41 29 2,70 Năm Nguồn FAO STAT, July 20 07 ... 27 , 02 22, 13 6 59, 810 26 ,59 16 , 810 44,690 Trung quốc 9,589 18 ,15 0 17 ,404 9,593 17 , 513 16 ,800 Thái lan 14 ,70 15 ,7 82 23 ,20 0 14 1,00 15 ,745 22 ,20 0 Indonesia 565 ,16 12 , 8 01 72, 348 611 ,06 13 ,045 79, 714 ... D 229 DT84 x ĐT2000 D36 DT84 x ĐT2000 E 018 úC E 016 úC 25 0 Viện lơng thực - thực phẩm D 3 21 ĐT2000 x ĐT 12 ĐT4.33 ĐT2000 x ĐT 12 ĐT4. 31 ĐT2000 x ĐT 12 ĐT4 .10 ĐT2000 x ĐT 12 10 ĐT4 . 21 ĐT2000 x ĐT 12 11 ...
 • 100
 • 528
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... tấn) 20 00 12 4 ,10 12 , 0 31 149,30 20 01 140,30 12 , 3 81 176,70 20 02 15 8,60 12 , 963 20 5,60 20 03 16 5,60 13 ,26 7 21 9,70 20 04 18 3,80 13 ,379 24 5,90 20 05 20 4 ,10 14 ,3 41 29 2,70 Năm Nguồn FAO STAT, July 20 07 ... 27 , 02 22, 13 6 59, 810 26 ,59 16 , 810 44,690 Trung quốc 9,589 18 ,15 0 17 ,404 9,593 17 , 513 16 ,800 Thái lan 14 ,70 15 ,7 82 23 ,20 0 14 1,00 15 ,745 22 ,20 0 Indonesia 565 ,16 12 , 8 01 72, 348 611 ,06 13 ,045 79, 714 ... D 229 DT84 x ĐT2000 D36 DT84 x ĐT2000 E 018 úC E 016 úC 25 0 Viện lơng thực - thực phẩm D 3 21 ĐT2000 x ĐT 12 ĐT4.33 ĐT2000 x ĐT 12 ĐT4. 31 ĐT2000 x ĐT 12 ĐT4 .10 ĐT2000 x ĐT 12 10 ĐT4 . 21 ĐT2000 x ĐT 12 11 ...
 • 100
 • 574
 • 0
Nghiêm cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang

Nghiêm cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... 21 ,6 25 ,4 29 ,6 22 ,6 18 ,2 21 ,2 26 ,1 18 ,1 12 , 4 17 ,7 22 ,1 14,8 7,3 24 ,0 27 ,9 21 ,4 7,3 23 ,4 79 23 ,9 11 82 43 ,2 15 84 56,4 14 85 21 9,4 25 7,5 25 6,6 18 17 16 84 83 84 26 8,8 11 6 ,2 1 12 , 8 18 12 12 85 82 ... 10 11 12 Cả năm 17 ,4 21 ,2 14 ,9 9 ,1 18,4 21 ,5 16 ,5 10 ,5 21 ,1 24 ,1 19 ,2 13 ,3 25 ,0 28 ,6 22 ,8 17 ,1 27 ,0 31, 1 24 ,5 20 ,7 28 ,9 32, 8 26 ,0 23 ,5 29 ,2 33,0 26 ,5 24 ,2 28,5 32, 5 26 ,0 23 ,9 27 ,5 31, 8 24 ,7 21 ,6 ... 4. 525 Dân số nông nghiệp/ Tổng số (%) 94,33 94, 42 94, 61 - Tổng số lao động 12 3 .27 4 12 4 .18 6 12 5 .386 Lao động nông nghiệp 11 6.8 32 11 7. 623 11 8.438 6.4 42 6. 914 7.496 60,359 61 ,27 1 62, 400 1, 39 1 , 21 1, 15...
 • 111
 • 439
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, tình hình phát sinh gây hại của bọ bò voi hại cói và biện pháp phòng trừ tại xã nga thái, nga sơn thanh hóa năm 2008

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, tình hình phát sinh gây hại của bọ bò voi hại cói và biện pháp phòng trừ tại xã nga thái, nga sơn thanh hóa năm 2008

Nông - Lâm - Ngư

... bị hại Tỷ lệ diện tích bị (ha) (ha) hại (%) 20 04 1. 7 52 7 01 35 ,23 20 05 1. 7 02 1. 030 58,75 20 06 1. 829 1. 328 74,96 20 07 1. 829 1. 195 73, 32 2008 1. 554 1. 150 75,30 Các năm (Số liệu báo cáo từ UBND HTX ... 14 1. 3 .1. 1 Các nghiên cứu cói 14 1. 3 .1 .2 Các nghiên cứu vòi voi 14 1. 3 .2 Tình hình nghiên cứu nước 16 1. 3 .2. 1 Các nghiên cứu cói 16 1. 3 .2. 2 Nghiên ... 2. 2 .2 Thời gian nghiên cứu 26 26 26 26 2. 3 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu 26 2. 3 .1 Vật liệu nghiên cứu 26 2. 3 .2 Dụng cụ nghiên cứu 27 2. 4 Nội...
 • 107
 • 657
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá chạch sông( mastacembelus armatus lacépéde, 1800)

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá chạch sông( mastacembelus armatus lacépéde, 1800)

Nông - Lâm - Ngư

... d c T l (%) Giai ño n S m u 10 Gð II 70 10 Gð III 90 10 Gð IV 10 10 0 10 Gð IV 10 10 0 10 Gð IV 10 10 0 10 Gð VI, II 80 10 Gð VI, II 10 10 0 10 Gð VI, II 10 10 0 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – ... Ghi S m u 10 Gð II 60 10 Gð III 80 m u Gð II 10 Gð IV 80 m u Gð III 10 Gð IV 10 10 0 10 Gð IV 90 m u Gð VI,II 10 Gð VI, II 70 m u Gð IV 10 Gð VI, II 10 10 0 10 Gð VI, II 10 10 0 Qua b ng 4 .1 th y, ... 21 2. 3 .2 Vi t Nam 21 Ph n 3: Th i gian, ñ a ñi m phương pháp nghiên c u 23 3 .1 Th i gian nghiên c u ñ a ñi m nghiên c u 23 3 .1. 1 Th i gian 23 3 .1 .2 ð a...
 • 77
 • 658
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái phân bố của cá đối lá (mugil kelaartii gunther, 1861) ở vùng ven biển tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái phân bố của cá đối lá (mugil kelaartii gunther, 1861) ở vùng ven biển tỉnh quảng nam

Nông - Lâm - Ngư

... 18 61) 2. 1 .2 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u Th c hi n t tháng II /20 11 - XI /20 11 - Đ a ñi m: M u nghiên c u ñư c thu t i vùng ven bi n t nh Qu ng Nam S ñi m thu m u ( ): G m 12 ñi m thu m u t S1-S 12 ... 15 V Phương trình tăng trư ng c a cá theo Von Bertalanfly có d ng: - V chi u dài: Lt = 24 0 1 − e−0,35 32( t + 0 ,24 02)    - V kh i lư ng: Wt = 27 5 1 − e −0,09 01( t + 0,34 02)    2, 9 811 3 .2. 2 ... lư ng cá Đ i trung Bertalanffy sau : −0,35 32( t +1 ,24 02)  Lt = 24 0 1 − e   −0,09 01( t + 0,34 02) 2, 9 811  - V kh i lư ng: Wt = 27 5 1 − e   471kg Ngh ñáy, l x p, lư i rê lư i dãy nh ng ngư...
 • 13
 • 410
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học của ếch nam mỹ (rana catesbeiana) trong điều kiện nuôi tại hòa khương, hòa vang, đà nẵng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học của ếch nam mỹ (rana catesbeiana) trong điều kiện nuôi tại hòa khương, hòa vang, đà nẵng

Khoa học tự nhiên

... 90 18 80 16 70 14 60 12 50 10 40 30 20 10 6/ 20 11 5/ 20 11 4/ 20 11 1 3/ 20 11 02 /2 01 01 /2 01 12 /2 01 0 11 /2 01 NHu c u th c ăn (g/cá th /ngày) 10 0 11 /20 10 12 / 2 010 01 /20 11 02/ 2 011 3 /20 11 ... dài thân 20 11 6/ 20 11 5/ 20 11 4/ 20 11 11 10 11 02 /2 01 /2 01 12 /2 3/ Lô TN Lô TN 6/ 20 11 5/ 20 11 4/ 20 11 3/ 20 11 02 /2 01 01 /2 01 12 /2 01 11 / /2 01 chi u dài thân Rl (%) 20 10 Bi u ... tháng 01 /20 11 , nhi t ñ trung bình tháng xu ng th p 20 .2oC, nhu c u th c ăn gi m t 1. 5 – 2g/cá th /ngày so v i tháng 12 / 2 010 2. 5 1. 5 0.5 11 /20 10 12 / 2 010 01 /20 11 02/ 2 011 3 /20 11 4 /20 11 5 /20 11 6 /20 11 ...
 • 13
 • 538
 • 0
nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, x-quang, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch của bệnh paget ở da

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, x-quang, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch của bệnh paget ở da

Y khoa - Dược

... ultrastructural description Virchows Arch, Aug 20 02; 4 41 (2) :11 7 -23 12 Toker C: Clear cells of the nipple epidermis Cancer, Mar 19 70 ;25 (3): 6 01- 10 13 Roy J, Mirnezami A, Gatt M, Sasapu K, Scott ... Cancer Res Treat .20 08 ;1 12 : 513 5 21 30 Wolber RA, Dupuis BA, Wick MR; Expression of c-erbB -2 oncoprotein in mammary and extramammary Pagets disease Am J Clin Pathol .19 91; 96: 24 324 7 31 Kothari AS, ... Jun 15 20 11 ;11 :13 43 Depianto D, Kerns ML, Dlugosz AA, Coulombe PA Keratin 17 promotes epithelial proliferation and tumor growth by polarizing the immune response in skin Nat Genet .20 10 ; 42: 910 914 ...
 • 38
 • 425
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, thành phần hóa học tình dầu của một số loài trong chi riềng (alpinia roxb ) và sa nhân (tt)

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, thành phần hóa học tình dầu của một số loài trong chi riềng (alpinia roxb ) và sa nhân (tt)

Nông - Lâm - Ngư

... 0,30 49 31 0 ,26 42 0,40 38 0,35 0, 32 0, 12 43 51 31 0 ,10 36 α-pinen (24 ,1% ) β-pinen (14 ,1% ) α-pinen (29 ,3), β-pinen (17 ,9) β-pinen (6,6%) α-pinen (22 ,0%) β-pinen (48 ,1% ) α-pinen (16 ,%) 0 ,18 42 β-pinen ... có công trình J G Koenig (17 83), W Roxburgh (18 15), C L Blume (1 823 ), Lindley (18 35), G Bentham & J D Hooker (18 83), J G Baker (18 92) , R E Holttum (19 50), T L Wu & S J Chen (19 81, 20 00) 1. 1 .2 ... 3 .2) Bảng 3 .2 So sánh số loài chi nghiên cứu với Việt Nam TT Chi Alpinia Số loài Việt Tỷ lệ % nghiên cứu (1) Nam (2) (1) (2) 26 31 83,87 16 (2) Amomum 14 21 66,67 theo Nguyễn Quốc Bình (20 11 )...
 • 28
 • 635
 • 0
Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại công ty CP Tân Trần Phương

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại công ty CP Tân Trần Phương

Tài chính - Ngân hàng

... kinh doanh nói chung 3 .2. 2 Công ty nên đưa phương pháp Dupont phân tích tài Phân tích dupont giúp cho công ty hiểu tình hình tài chính, yếu tố tác động đến số chung công ty Việc hiểu nguyên nhân, ... hình tài Ngoài Công ty cần thực chương trình phân tích nhanh tiêu tài máy tính để cung cấp thông tin thường trực cho ban quản lý Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Công ty 3.3 .2 Đối với Nhà ... thu chi, công ty tiến hành cân đối thu chi tiền để chủ động tìm nguồn tài trợ khả đầu tư ngắn hạn Trang Công ty chưa phân tích nội dung này, giải pháp đưa giúp công ty chủ động việc chi tiêu nhằm...
 • 11
 • 416
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trừ bênh tụ huyết trùng trâu , bò tại viêng chăn lào

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trừ bênh tụ huyết trùng trâu , bò tại viêng chăn lào

Nông - Lâm - Ngư

... kiểm tra 2, 36 70 0,84 2, 21 56 0,79 2, 13 56 0,85 2, 04 46 0,68 1, 93 44 0,93 1, 98 Tổng 1 72 0,746 2, 14 7 17 0 0,8 72 2,076 65 0, 72 1, 91 63 0, 62 2,35 47 0,77 1, 38 43 0, 72 2 ,11 35 0,86 1, 34 32 0,60 1, 83 Tổng ... 24 V destructor (n = 30) Số chết (%) Thời gian kiểm tra (ng y) 5,00 1, 00 16 ,67 10 3,67 0,58 12 , 22 48 16 ,33 2, 08 54,44 20 10 ,67 1, 53 35,56 60 27 ,67 1, 53 92, 22 30 17 ,00 1, 00 56,67 72 30 10 0 ... clareae 2. 2 .1 Hệ thống phân loại Varroa destructor v Tropilaelaps clareae 2. 2 .2 Hình thái, cấu tạo thể Varroa destrructor v Tropilaelaps clareae 2. 2 .2. 1 Hình thái, cấu tạo Varroa destrructor 2. 2 .2. 2...
 • 97
 • 716
 • 0
Thục trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăng nuôi hươu ở hộ nông dân tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Thục trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăng nuôi hươu ở hộ nông dân tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... 18 5,9 Tháng 27 ,5 14 5,8 11 83,0 84,0 1 82, 9 Tháng 10 25 ,0 89,4 80,0 10 0,0 17 4,4 Tháng 11 21 ,4 46,4 78,0 91, 0 14 0,6 Tháng 12 18 ,3 29 ,7 76,0` 88,0 11 4,3 Cả năm 23 ,7 1. 603,5 14 5 82, 4 946,0 15 31, 3 Tháng ... 17 86,0 57,0 47,0 Tháng 24 ,1 91, 8 14 87,0 61, 0 81, 0 Tháng 26 ,9 21 3 ,2 16 84,0 83,0 16 6 ,2 Tháng 28 ,9 29 5,6 16 84,0 87,0 16 4,9 Tháng 29 ,0 300,8 17 84,0 85,0 1 72, 6 Tháng 28 ,6 25 9 ,1 15 85,0 75,0 18 5,9 ... 30 .10 1 10 0 Đất nông nghiệp 9.5 02 31, 57 9.500 31, 56 9. 815 ,9 32, 61 1 01, 6 Đất Lâm nghiệp 14 . 817 49 ,23 14 . 817 49 ,23 14 .644 ,1 48,65 99,4 Đất chuyên dùng 2. 315 7,69 2. 315 7,69 2. 655,5 8, 82 10 7,0 806 2, 67...
 • 144
 • 384
 • 0
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI QUẢNG HƯNG pdf

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI QUẢNG HƯNG pdf

Quản trị kinh doanh

... liệu 2. 2 ta thấy: Về doanh thu Công ty năm 20 11 tăng cao so với năm 20 09 năm 20 10 , năm 20 10 tăng 15 5.468.830.3 51 đồng so với năm 20 09 tương ứng với 83%, so với năm 20 09 doanh thu năm 20 11 tăng ... doanh thu vận tải mỏ công ty tăng cao so với năm 20 09, 20 10 Giá vốn hàng bán công ty năm 20 11 là 987 .25 4.055. 413 đồng tăng 825 .545.0 92. 0 01 đồng so với năm 20 09 tương đương tăng 511 % tăng 683.606.776.749 ... qua năm, từ năm 20 09 đến năm 20 11 ; + Thời gian thực đề tài từ tháng 10 /20 12 đến tháng 11 /20 13 - Phạm vi không gian: Tại văn phòng công ty công trường, phân xưởng sản xuất Công ty - Phạm vi nội...
 • 98
 • 543
 • 0
nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại bệnh viện 115

nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại bệnh viện 115

Y học thưởng thức

... sau: 20 10 12 11 10 20 09 12 11 20 08 12 2006 20 07 12 12 10 Can thiệp 20 11 CT1 CT 2- 1 CT 2- 2 CT 2- 3 Ghi chú: Đánh giá trước can thiệp CT1: Tiến hành can thiệp CT2 -1 Can thiệp nâng cao chất lượng danh ... BV Hữu Nghị 79 15 ,7 25 75 71 14 ,1 15 3 52 70 ,1 3,4 10 ,1 BV Nhi TƯ 42 9,6 38,9 75,0 49 11 ,2 7,6 14 ,6 348 79,3 5 ,1 9,9 BV Lao phổi TƯ 17 9,9 18 ,7 75 20 8 ,2 3,7 14 ,7 20 8 84,9 2, 6 10 ,3 Có số điểm ... trú khoảng thời gian tháng trước can thiệp (từ tháng 11 /20 09 đến tháng 6 /20 10 ) tháng sau can thiệp (từ tháng 11 /20 10 đến tháng 6 /20 11 ) 2. 2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Đây nghiên cứu can thiệp đa thành...
 • 135
 • 611
 • 1
nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần hàng hải quảng hưng

nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần hàng hải quảng hưng

Kinh tế - Quản lý

... liệu 2. 2 ta thấy: Về doanh thu Công ty năm 20 11 tăng cao so với năm 20 09 năm 20 10 , năm 20 10 tăng 15 5.468.830.3 51 đồng so với năm 20 09 tương ứng với 83%, so với năm 20 09 doanh thu năm 20 11 tăng ... doanh thu vận tải mỏ công ty tăng cao so với năm 20 09, 20 10 Giá vốn hàng bán công ty năm 20 11 là 987 .25 4.055. 413 đồng tăng 825 .545.0 92. 0 01 đồng so với năm 20 09 tương đương tăng 511 % tăng 683.606.776.749 ... qua năm, từ năm 20 09 đến năm 20 11 ; + Thời gian thực đề tài từ tháng 10 /20 12 đến tháng 11 /20 13 - Phạm vi không gian: Tại văn phòng công ty công trường, phân xưởng sản xuất Công ty - Phạm vi nội...
 • 98
 • 382
 • 0
Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty TNHH thành công

Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty TNHH thành công

Kế toán

... 355.479 416 . 925 61. 446 17 ,29 Thuế TNDN phải nộp 11 3.753 ,28 11 6.739 17 .404,88 17 ,29 Lợi nhuận sau thuế 24 1. 995, 72 300 .18 6 58 .19 0 ,28 17 ,29 Các khoản giảm trừ Lợi nhuận trớc thuế Qua số liệu bảng 01, ... thành tiêu thụ Nghìn đồng 4. 625 .066 6.587 .18 5 +1. 9 62. 11 9 42, 4 Vốn sản xuất kinh doanh bình quân Nghìn đồng 2. 13 5.534 3.3 81. 1 52 1 .24 5. 618 58,3 Lợi nhuận hoạt động SXKD sau thuế Nghìn đồng 24 1. 996 ... 20 03 20 04 So sánh 20 04 /20 03 (+ -) Tổng doanh thu % 4.970.545 6.958 .11 0 1. 987.565 39,99 0 0 Doanh thu 4.970.545 6.958 .11 0 1. 987.565 39,99 Giá vốn hàng bán 3. 910 .000 5 .22 0. 620 1. 310 . 620 35, 52 Lợi...
 • 39
 • 261
 • 0
Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 52 (1h benzodmidazol 2 YL) ethyl11,3,4 oxydiazol 2 thiol

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 52 (1h benzodmidazol 2 YL) ethyl11,3,4 oxydiazol 2 thiol

Y khoa - Dược

... chức ʋNH ʋCHAr V 3334 VIa 3 320 311 4 VIb 3447 3044 VIc 329 0 310 7 ʋCHankan ʋC=Oamid ʋasNO2 ʋsNO2 15 50 13 32 15 14 13 39 1 522 13 40 1 520 13 42 2930 29 23 28 59 16 59 28 52 29 31 28 54 Nhận xét: phổ IR xuất ... 3 .2: Kết giá trị Rf T0nc chất tổng hợp Rf T0nc (0C) 0,64 22 9 -23 0 0,75 14 3 -14 6 CH2Cl2: MeOH= 20 : 0,55 12 1 - 12 4 IV BuOH: AcOH: H2O= 9: 2: 2, 5 0,48 11 8- 12 1 V BuOH: MeOH: H2O= 10 :1 :3 0,76 27 1 -27 4 ... - - - 16 ,77 2, 46 20 ,36 1, 51 12 , 48 0 ,28 10 , 81 0, 91 8, 01 0 ,19 12 , 01 0,68 18 ,76 0,70 10 ,53 0, 31 18,03 1, 74 Đơn vị vòng vô khuẩn: mm Kết luận: mẫu thử tác dụng với vi khuẩn, vi nấm 36 3.4 .2 Thử...
 • 77
 • 426
 • 0
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Á

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Á

Quản trị kinh doanh

... 927 893 3749 10 73 15 70 6 32 474 10 0 6099 % 8,69 29 ,84 15 ,20 14 ,64 61, 47 17 ,59 25 ,75 10 , 21 7, 92 Số lượng 74 21 4 68 14 6 6 31 87 21 4 17 6 15 4 % 16 ,23 13 , 32 8,00 19 ,54 20 ,23 8, 82 15 ,78 38,60 48, 12 ... cái 20 04 Số lượng 456 16 06 859 747 311 8 986 13 56 456 320 Tổng 518 0 Nguồn: Phòng kế toán công ty Mức biến động 20 05 % 8,80 31, 00 16 ,58 14 , 42 60, 02 19 ,03 26 ,17 8,80 6 ,20 Số lượng 530 1 820 ... triển Thực trạng phương thức tiêu thụ sản phẩm của Công ty 2. 1 Thực trạng tiêu thụ và hình thức toán của Công ty 2. 1. 1 Đặc điểm và phương thức tiêu thụ Là đơn vị phân phối sản...
 • 69
 • 540
 • 1

Xem thêm