báo cáo thực tập vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kế toán

... 1121Căn cứ vào giấy báo nợ, giấy báo có, các chứng từ liên quan kế toán nhập liệu vào máy tính phần mềm kế toán tự động hoá vào sổ Bảng kê số 2, nhật ký chứng từ số 2.3535Căn cứ vào phiếu ... cho kế toán để ghi vào sổ kế toán. * Mục đích sử dụng:Xác định số tiền thực tế nhập quỹ, làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan chặt chẽ chính ... giá Thành tiền A B C 1 2 3 = 1x2Khách hàng thanh toán tiền mua khí CO2kg 10 140.000 140.000Cộng tiền hàng 14.000.000Thuế suất GTGT 10%: tiền thuế GTGT 1.400.000Tổng cộng tiền thanh toán 15.400.000Số...
 • 53
 • 2,311
 • 4

Vốn bằng tiền các khoản thanh toán.DOC

Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán.DOC

Kế toán

... CĐCN Việt - Hung Báo cáo tốt nghiệp* Nội dung các khoản thanh toán Các khoản thanh toán trong Công Ty bao gồm các khoản phải thu v các khoản phải trả.+ Khoản phải thu: Các khoản phải thu trong ... + Các khoản thiền lương các khoản khác còn phải trả công nhân viênSD: Số tiền trả thừa cho công nhân viênSD: Số tiền các khoản khác phải trả công nhân viênNợ TK 338 Có+ Các khoản ... thực tế cha phát sinh trong kỳ này.sVTH: Đoàn ánh Hồng Giang - Lớp: 31 CĐN - KT2Nợ TK 334 Có+ Các khoản tiền lương các khoản khác đà trả công nhân viên+ Các khoản khấu trừ vào lương và...
 • 106
 • 2,353
 • 36

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán

... q):………………….số tiền quy đổi…………………………………….GVHD:Lê Đồn Minh Đức Trang 16 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgôThị Nhàn+ Đối với vốn bằng tiền các khoản phải thu.oTỷ giá thực tế vào thời ... Đức Trang 47 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgôThị NhànI. KẾ TỐN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG. Tiền gửi ngân hàng là bộ phận của vốn bằng tiền mà doanh nghiệp mở tài khoản tại một ngân ... Trang 25 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgôThị Nhànđoạn.*. Kế tốn tài sản cố định.Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, báo cáo tình hình trích khấu hao các khoản khấu...
 • 70
 • 3,495
 • 16

Vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2.pdf

Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2.pdf

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp. - Thanh toán với các tổ chức kinh tế các đoàn thể xã hội. - Thanh toán với Nhà nước về các khoản nghĩa vụ phải nộp các khoản được cấp trên cấp phát, trợ cấp. - Thanh toán với ... sinh các khoản thu, chi bằng tiền mặt tất cả các khoản đó phải có lệnh thu, chi do giám đốc kế toán trưởng của công ty ký. Khi đó thủ quỹ xuất tiền, căn cứ vào các chứng từ thu, chi kế toán ... các chỉ tiêu về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức. Đó là kết quả đoàn kết 3CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀNCÁC KHOẢN THANH TOÁN I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG...
 • 82
 • 730
 • 2

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán

... các đội, tổ để kiểm tra phân loại vào sổ kế toán. Căn cứ vào các chứng từ gốc, phiếu xuất vật t các bảng kê tổng hợp, bảng phân bổ vào sổ nhật ký chung các sổ theo dõi chi tiết theo các ... đầu kỳ cuối kỳ. Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản liên quan khác nh:Tài khoản 155 thành phẩm Tài khoản 632 giá vốn hàng bán.3/ Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính ... làm phiếu chi tiền thủ quỹ cấp tiền lơng cho đội.Chứng từ chi lơng sẽ đợc chuyển cho kế toán tổng hợp chi phí số kế toán. Nợ TK 334 - Số tiền thực tế đà chiCó TK 1111 - số tiền thực tế đÃ...
 • 90
 • 1,604
 • 1

kế toan Vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu thiết bị viễn thông 43

kế toan Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu và thiết bị viễn thông 43

Kế toán

... CĐCN Việt - Hung Báo cáo tốt nghiệp CáC NGHIệP Vụ CHUYÊN MÔN TạI CÔNG TY VậT LIệU THIếT Bị VIễN THÔNG 432.1/ Kế TOáN VốN BằNG TIềN CáC KHOảN THANH TOáN TạI CôNG TY VậT LIệU THIếT Bị VIễN ... VIễN THôNG 43.2.1.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền v các khoản thanh toán tại Công Ty Vật Liệu v Thiết Bị Viễn Thông 43.* Nội dung Vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lu động ... giấy báo nợ, giấy báo có của ngân h ng. Khi nhận đợc các chứng từ này kế toán căn cứ vào đó để hạch toán kiểm tra đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo.* Nội dung các khoản thanh toán Các...
 • 104
 • 2,370
 • 17

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán

... mại dịch vụ2. Các chứng từ, sổ sách về tiền lương được áp dụng tại Công ty- Bảng chấm công;- Bảng thanh toán tiền lương;- Bảng phân bổ tiền lương BHXH.* Bảng thanh toán tiền lương của ... SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TÙNGI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TÙNGĐể công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương của công ty thực ... hạch toán tiền lương tại công ty TNHH Sơn Tùng:* Ưu điểm:Trong công tác tổ chức kế toán, công ty đã không ngừng hoàn thiện bộ máy kế toán của mình. Công tác hạch toán tiền lương các khoản...
 • 15
 • 2,776
 • 2

Những lý luận chung về "Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán"

Những lý luận chung về

Kế toán

... nguồn vốn: GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê21Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH ... KHOẢN THANH TOÁN”.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN:1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền: 1.1.1.1. Khái niệm: Vốn bằng tiền là ... toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán 1.1.2.2.2. Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ:- Doanh thu, thu nhập bằng ngoại tệ nhập quỹ.Nợ TK111(2) Tỷ giá thực tế Có TK511,711 Tỷ giá thực...
 • 79
 • 5,228
 • 24

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX SX NHÔM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX VÀ SX NHÔM

Kế toán

... kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty CP XD SX Nhôm. 2. Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng: kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán ... CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1.2.3.4 Kế toán khoản phải trả nội bộ a. Nội dung nguyên tắc hạch toán - Các khoản phải trả nội bộ là các khoản phải trả ... CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1.1 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền 1.1.1 Những vấn đề chung 1.1.1.1 Khái niệm ý nghĩa 1.1.1.2 Nguyên tắc hạch toán 1.1.1.3...
 • 133
 • 1,988
 • 23

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán

... ty.Kế toán trưởngKế toán tổng hợpKế toán thanh toán công nợKế toán ngân hàng và thủ quỹKế toán ấn chỉ9Chuyên đề tốt nghiệp Sổ nhật biênNgày Chi tiền mặt Số tiền Số hiệu TK28-1 ... dung thanh toán: trả tiền lần đầu và lơng T1+2/05 cho ông TúSố tiền bằng số: 5489200 Bằng chữ: Năm triệu, bốn trăm tám chín ngàn hai trăm đồngĐơn vị trả tiền Ngân hàng A Ngân hàng BKế toán (ký, ... phiếu chi nào hết. Trong công ty hàng ngày phát sinh các khoản thu chi bằng tiền mặt tất cả các khoản đó phải có lệnh thu- chi cho Giám đốc kế toán trởng của Công ty kí: Trong tháng 1 năm 2005...
 • 61
 • 1,292
 • 0

Vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán

... CĐCN Việt - Hung Báo cáo tốt nghiệp* Nội dung các khoản thanh toán Các khoản thanh toán trong Công Ty bao gồm các khoản phải thu v các khoản phải trả.+ Khoản phải thu: Các khoản phải thu trong ... lý thực sự có hiệu quả cao. Thông tin kinh tế có tính hai mặt của mỗi hiện tợng, mỗi quá trình, v kế toán vốn bằng tiền v các khoản thanh toán cũng vậy. Do đó, việc hạch toán vốn bằng tiền ... độngTác dụng: Tài khoản này dùng đẻ phản ánh các khoản phải trả công nhân viên và tình hình thanh toán các khoản phải trả công nhân viên về tiền lơng, tiền thởng, BHXH các khoản thu nhập khác...
 • 107
 • 620
 • 0

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

Kế toán

... lập báo cáo tài chính.3.3/ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 43.3.3.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền các khoản thanh toán ... vậy các Công Ty phải nhận thức được vị trí của vốn bằng tiền, vì nó là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho Công Ty hình thành phát triển. Vốn bằng tiền các khoản thanh toán là một trong các ... Ty, thanh toán với người lao động, với các đơn vị, tổ chức cấp trên, cấp dưới trong nội bộ.3.2.2/ Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại các Công Ty.a/ Chứng từ kế toán...
 • 55
 • 1,687
 • 4

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Kế toán

... quỹ chuyển sang, kế toán thanh toán sẽ định khoản phản ánh vào sổ chi tiết.2) Kế toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán của công ty lâm sản Bắc Á.a) Chứng từ kế toán sử dụng:- Phiếu ... khoản phải thu:+,Phải thu của khách hàng.+ ,Các khoản tạm ứng chưa thanh toán. +,TGTGT được khấu trừ chưa thực hiện.+ ,Các khoản phải thu. Nội dung các khoản phải trả:+, Phải trả cho người bán.+, ... chứng từ gốc kế toán viên lập phiếu thu phiếu chi. Từ phiếu thu, phiếu chi vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, sổ chi tiết hoặc sổ thanh toán. Căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán tiến hành vào bảng kê số...
 • 22
 • 1,879
 • 1

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kế toán

... HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.C1. Đánh giá chung về công tác vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty cổ ... Nam.Kế toán là một khâu quan trọng kinh doanh trong kế toán tiền mặt- vì vậy, công tác kế toán tiền mặt phải nắm được nguyên tắc luôn chuyểncủa tiền tệ, hiểu rõ được các khoản thu chi các khoản ... khoản thanh toán giữaCông ty khách hàng.Phương hướng hoàn thiện kế toán nói chung kế toán vốn bằng tiền nói riêng cần đáp ứng yêu cầu sau:- Cần phải luôn luôn tôn trọng chế độ kế toán...
 • 6
 • 1,763
 • 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Kế toán

... phòng các khoản phải thu khó đòi còn lại cuối kỳ.* Trình t hạch toán :Cơ sở lý luận của vốn bằng tiền các khoản thanh toán I. Kế toán vốn bằng tiền 1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng ... những khoản thu chi tình hình còn lại củatừng loại vốn bằng tiền, kiểm tra quản lý nghiêm ngặt việc quản lý các loại vốn bằng tiền nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ, phát hiện ngăn ngừa các ... ngơi cho vayII. Các khoản thanh toán Các khoản phải thu trong doanh nghiệp bao gồm số phải thu của kháchhàng, phải thu nội bộ các khoản phải thu khác.1. Kế toán các khoản phải thu của...
 • 27
 • 497
 • 0

Xem thêm