báo cáo kiểm tra công tác cải cách hành chính

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf

Quản trị kinh doanh

... các yếu tố tác động đến dịch vụ hành chính công 11 1.2.4 – Khái quát chương trình cải cách hành chính nhà nước đến năm 2010 12 1.2.5– Áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước ... 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước 8 1.2.1 – Bản chất và đặc trưng của dịch vụ hành chính công 8 1.2.2- Các loại hình dịch vụ hành chính công 10 1.2.3-Các yếu tố cấu thành và các ... bộ, công chức 27 2.3.4 - Về cải cách quản lý tài chính công 27 2.3.5 - Về công tác thông tin tuyên truyền 28 2.4 – Giới thiệu chương trình áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính...
 • 100
 • 1,968
 • 13
Luận văn thạc sĩ về giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang

Luận văn thạc sĩ về giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang

Thạc sĩ - Cao học

... các yếu tố tác động đến dịch vụ hành chính công 11 1.2.4 – Khái quát chương trình cải cách hành chính nhà nước đến năm 2010 12 1.2.5– Áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước ... 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước 8 1.2.1 – Bản chất và đặc trưng của dịch vụ hành chính công 8 1.2.2- Các loại hình dịch vụ hành chính công 10 1.2.3-Các yếu tố cấu thành và các ... của chính quyền cơsở; tách dịch vụ công ra khỏi hành chính công; tiếp tục phân cấp ủy quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; mở rộng áp dụng công nghệ hành chính...
 • 100
 • 1,624
 • 5
24 Giải pháp đồng bộ nâng cao hiêu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang 

24 Giải pháp đồng bộ nâng cao hiêu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang 

Quản trị kinh doanh

... hiệu quảáp dụng ISO 9000 vào công tác quản lý hành chính tại các cơquan quản lý hành chính nhà nước, phục v công tác cải cách hành chính của Tỉnh. Do vấn đ cải cách hành chính rất đa dạng và rộng ... các yếu tố tác động đến dịch vụ hành chính công 11 1.2.4 – Khái quát chương trình cải cách hành chính nhà nước đến năm 2010 12 1.2.5– Áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước ... 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước 8 1.2.1 – Bản chất và đặc trưng của dịch vụ hành chính công 8 1.2.2- Các loại hình dịch vụ hành chính công 10 1.2.3-Các yếu tố cấu thành và các...
 • 100
 • 830
 • 5
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

Báo cáo khoa học

... - Công chức trong hệ thống hành pháp gồm: + Công chức làm công tác quản lý hành chính công ở các cơ quan công quyền (gọi là công chức hành chính công) , + Công chức làm công tác chỉ dẫn thi hành, ... 5 nộidung chủ yếu trong khuôn khổ rà soát cải cách hành chính nhằm hỗ trợ choviệc xây dựng một chiến lược cải cách hành chính của Chính phủ. Báo cáo đánh giá này tập trung vào các vấn đề: Quản ... lý cán bộ công chức, khắc phục thiếu sót, sơhở trong quản lý cán bộ công chức. Kiện toàn công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cán bộ công chức. - Thực hiện tốt công tác khen...
 • 78
 • 1,149
 • 0
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

Báo cáo khoa học

... cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công của Việt Nam.Mục tiêu của việc đánh giá này nhằm phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và cải cách tài chính công; kết ... hiệnnay trong lĩnh vực cải cách tài chính công; các khuyến nghị về chủ trương và giảipháp tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính công. Bản báo cáo này gồm 6 phần ... chính công trong nền kinh tếthị trường và những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay- Phần thứ hai: Cải cách ngân sách nhà nước Việt nam và mối quan hệ với cải cách hành chính...
 • 59
 • 824
 • 2
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng hđnd&ubnd thị xã phước long trong công tác cải cách hành chính

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng hđnd&ubnd thị xã phước long trong công tác cải cách hành chính

Kinh tế - Quản lý

... bốn nội dung: cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công. 2. Trong những năm qua cải cách hành chính ở Việt ... Phước Long và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính như sau:- Tăng cường sự lạnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính. - Cải cách thể chế hành chính nhà nước.- Đổi mới, nâng ... thuộc tỉnh. Báo cáo số 06/BC – UBND về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Báo cáo số 21/BC-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2009. Báo cáo kết...
 • 37
 • 1,305
 • 2
Báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước"

Kinh tế - Thương mại

... yếu về cải cách hành chính phục vụ việc xây dựng chiếnlược cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010.Bản báo cáo này thể hiện trong 3 phần chủ yếu sau:Phần I: Đánh giá cải cách hành chính thời ... nước về cải cách hành chính 91.1. Đường lối của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước được hình thànhvà xây dựng trong tiến trình đổi mới, có kế thừa và phát triển.91.2. Cải cách hành chính ... thực hiện cải cách hành chính 306.1. Những kết quả đ đạt được 30 9Phần mộtĐánh giá cải cách hành chính thời gian qua1. chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về cải cách hành chính Kết...
 • 48
 • 954
 • 0
Tài liệu Báo cáo tổng hợp

Tài liệu Báo cáo tổng hợp " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước " pptx

Báo cáo khoa học

... cải cách hành chính Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ, Thành viên Tổ Thư Ký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của ChÝnh phđ, Nhãm tr­ëng nhãm 6.TM. Tỉ Th­ ký Ban Chỉ đạo CảI CáCH HàNH CHíNH của Chính ... trương, quan điểm của Đảng về cải cách hành chính và xác định cải cách hành chính nhà nước phải được tiến hành đồng bộ với đổi mới cả hệ thống chính trị.1.2. Cải cách hành chính nhà nước luôn được ... phân công hợp lý, rành mạch giữa 3 quyền lậppháp, hành pháp và tư pháp. Sự nghiệp đổi mới yêu cầu phải tiến hành đồngbộ cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và cải cách hành chính. Ba cuộc cải cách...
 • 48
 • 632
 • 0
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

Báo cáo khoa học

... Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Thư ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 3:Đánh giá cải cách hành chính nhà nước tronglĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà ... pháp cải cách về tổ chức chính quyền địa phương4.1 Cần cải cách một bước căn bản tổ chức bộ máy chính quyền địaphương cho phù hợp với thực tế theo hướng:- Với tính cách là các cấp hành chính ... tư cách pháp nhân thành tổ chức có tư cách pháp nhân. Vụ muốn chuyển thành Cục, hoặc các Phòng muốn chuyểnthành Trung tâm và Trung tâm lại muốn chuyển thành Cục; Cục lại muốnnâng cấp lên thành...
 • 48
 • 2,284
 • 3
báo cáo nghiên cứu khoa học ' cải cách hành chính và vấn đề cải tiến các dịch vụ hành chính trong trường đại học'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' cải cách hành chính và vấn đề cải tiến các dịch vụ hành chính trong trường đại học'

Báo cáo khoa học

... doanh, tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ... cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công và vấn đề hiện đại hóa nền hành chính. 1.2. Cải tiến dịch vụ hành chính trong các cơ quan quản lý nhà nước Cải tiến dịch vụ hành chính nhà ... administrative service items; building up service implemention processes and organizing communication service accesses. 1. Cải cách hành chínhcải tiến dịch vụ hành chính 1.1. Cải cách hành...
 • 7
 • 598
 • 5
Báo cáo “Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp” docx

Báo cáo “Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp” docx

Báo cáo khoa học

... chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp -Trang 7 -Trường lúc đó chỉ có một lớp 9, hai lớp 8, hai lớp 7, hai lớp 6, cơ sở vật chấttrường nghèo nàn, chỉ là nhà tranh ... tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính - Cuối kỳ kế toán, sổ kế toán được in ra giấy, đóng thành quyểnGVHD: Nguyễn Thị Kim Thoa SVTH: Vương Ngọc ThủyPhần mềm kế toánSổ kế toán:Sổ cái Báo cáo ... lý các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chính vì vậy, công việc của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệpcó thu là phải tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồnkinh...
 • 52
 • 454
 • 0
báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chi ủy

báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chi ủy

Tư liệu khác

... Huyện ủy thọ xuân đảng cộng sản việt namchi bộ trờng thcslê thánh tông báo cáo Kiểm điểm công tác lÃnh đạo cđa chi đynhiƯm kú 2005 – 2009 Chi đy chi bộ nhiệm kỳ 2005 2009 gồm ... nhân Chính trị 1 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận Chính trịTrình độ quản lý: có 2 đồng chí đà học Quản lý giáo dục Qua một nhiệm kì hoạt động, Chi ủy chi bộ trường THCS LTT xin báo cáo ... tán thành nên tất cả đảng viên đều đồng lòng chung sứcđể thực hiện. Kt qu trong nhiệm kì ngh quyt ca i hi chi bộ nhiệm ky 2005 –2009 đã được tổ chức thc hin y .2. Quy ch lm vic, công tác lÃnh...
 • 4
 • 9,024
 • 39
Báo cáo

Báo cáo " HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TỰ CHỦ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO" doc

Báo cáo khoa học

... Chính phủ) về công tác quản lý KH&CN; (2) Các viện, TT nghiên cứu KHCN được thành lập theo các hình thức: (i) Chính phủ ra quyết định thành lập: 5 viện; (ii) Bộ, ngành ra quyết định thành ... có Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 80/2007/NĐ-CP của một số TT nghiên cứu KHCN trong các trường ĐH trực thuộc Bộ (Báo cáo số 321/BC-BGDĐT). Theo báo cáo ... rút ra những nhận định / kết luận quan trọng về thực trạng công tác QLTC chỉ ra những thành công và những tồn tại cơ bản trong công tác QLTC của các viện, TTKHCN làm cơ sở thực tiễn và khoa...
 • 10
 • 839
 • 3

Xem thêm