báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf

Quản trị kinh doanh

... các yếu tố tác động đến dịch vụ hành chính công 11 1.2.4 – Khái quát chương trình cải cách hành chính nhà nước đến năm 2010 12 1.2.5– Áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước ... bộ, công chức 27 2.3.4 - Về cải cách quản lý tài chính công 27 2.3.5 - Về công tác thông tin tuyên truyền 28 2.4 – Giới thiệu chương trình áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính ... 9000 trở thành một công cụ hiệu quả hỗ trợ cho công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam.4PGS.TS Lê Chi Mai, Dịch v Hành chính công, NXB Chính trịquốc gia, Hà Nội, 2006 12ứng dịch v công. Nếu...
 • 100
 • 1,968
 • 13
87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012

87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012

Tài liệu khác

... lúng túng; Cải 1 tỉnh; về công tác quản lý rừng và đất rừng ở 14 địa phương, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và ý kiến cử tri. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên ... QUỐCTỈNH QUẢNG NINHSố: 87 /BC-MTTQCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2012BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính ... Việt Nam và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012, Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012, những ý kiến, kiến nghị...
 • 8
 • 10,333
 • 40
Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty cổ phần công trình 6

Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty cổ phần công trình 6

Kinh tế - Thương mại

... hợp thành và được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính 27 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉTCHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2011 CỦA CÔNG TY MẸ- CÔNG ... nhiệm lập Báo cáo tài chính và đảm bảo Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 cũng như kết quả hoạt ... CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 11 MỤC LỤC TrangBÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC2 - 3BÁO CÁO SOÁT XÉT 4BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁNBảng cân đối kế toán giữa niên độ 5 - 7 Báo cáo kết quả hoạt động...
 • 27
 • 904
 • 1
Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty cổ phần công trình 6

Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty cổ phần công trình 6

Kinh tế - Thương mại

... chúng tôi là đưa ra Báo cáo kết quả công tác soát xét về báo cáo tài chính này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính theo Chuẩn ... tháng 8 năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH(Về Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2011của Công ty Cổ phần Công trình 6)Kính ... BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉTCHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 11 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG...
 • 30
 • 760
 • 0
Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012

Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012

Tài liệu khác

... tập huấn, Báo cáo viên đã giới thiệu cho các học viên những nội dung cơ bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực công thương như: Công tác quản lý Nhà nước về Thương mại - Dịch vụ, Quản lý thị trường, ... về lĩnh vực công thương, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Công tác Khuyến công và các hoạt động xúc tiến thương mại - phát triển thị trường;3. Phối hợp Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ ... đã tìm kiếm được cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt - Trung;2. Hỗ trợ công tác tổ chức cho công ty Donafoods tham gia đoàn...
 • 6
 • 3,696
 • 5
Báo cáo kết quả công tác năm 2009

Báo cáo kết quả công tác năm 2009

Tài liệu khác

... sau:- Công tác thông tin tổng hợp: 40 điểm.- Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 10- Công tác tài chính, quản trị: 10 điểm.- Công tác văn thư, lưu trữ: 20 điểm.- Công tác công ... thông tin báo cáo theo quy định. Năm 2009, Tỉnh Đoàn đã ban hành 88 báo cáo. Chất lượng các báo cáo đảm bảo đủ thông tin, chính xác, đảm bảo chất lượng thông tin. Báo cáo chuyên đề, báo cáo thường ... các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Một số nội dung công tác đạt kết quả cao như: Theo dõi, tổng hợp tình hình và xây dựng các báo cáo hàng tháng, quý; báo cáo tuần trong Tháng Thanh...
 • 5
 • 1,640
 • 3
Luận văn thạc sĩ về giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang

Luận văn thạc sĩ về giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang

Thạc sĩ - Cao học

... các yếu tố tác động đến dịch vụ hành chính công 11 1.2.4 – Khái quát chương trình cải cách hành chính nhà nước đến năm 2010 12 1.2.5– Áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước ... 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước 8 1.2.1 – Bản chất và đặc trưng của dịch vụ hành chính công 8 1.2.2- Các loại hình dịch vụ hành chính công 10 1.2.3-Các yếu tố cấu thành và các ... của chính quyền cơsở; tách dịch vụ công ra khỏi hành chính công; tiếp tục phân cấp ủy quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; mở rộng áp dụng công nghệ hành chính...
 • 100
 • 1,624
 • 5
24 Giải pháp đồng bộ nâng cao hiêu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang 

24 Giải pháp đồng bộ nâng cao hiêu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang 

Quản trị kinh doanh

... nâng cao hiệu quả p dụng ISO 9000 vào công tác quản lý hành chính tại các cơquan quản lý hành chính nhà nước, phục v công tác cải cách hành chính của Tỉnh. Do vấn đ cải cách hành chính rất đa ... vềlãnh đạo thực hiện nhiệm v cải cách hành chính từnay đến năm 2010, dưới đây là chương trình cải cách hành chính của Tỉnh:2.3.1 -V cải cách thểchếvà thủtục hành chính: Làm rõ và thểchếhóa cơchế“Đảng ... gần đây cho thấy, ISO 9000 trở thành một công cụ hiệu quả hỗ trợ cho công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam.4PGS.TS Lê Chi Mai, Dịch v Hành chính công, NXB Chính trịquốc gia, Hà Nội, 2006...
 • 100
 • 830
 • 5
Báo cáo kết quả công tác thư viện

Báo cáo kết quả công tác thư viện

Tư liệu khác

... giåïi thiãûu saïch , baìn laìm viãûc cho CBTV .+ Vãư sạch : - Hai phng âc chỉa cọ hãû thäúng quảt mạt v laphäng âãø gim båït bủi bạm trãn sạch.+ Sạch :-Saùch tham khaớo cuợ coỡn nhióửu.+...
 • 3
 • 1,264
 • 2
Báo cáo kết quả công tác đội năm học 2008- 2009

Báo cáo kết quả công tác đội năm học 2008- 2009

Tư liệu khác

... đội có báo cáo đội : 15- Số buổi nói chuyện tuyên truyền về ma tuý , tệ nạn xã hội , ATGT: 2- Thu hút : 579 em tham gia - Số chi đội cam kết : 15 Số đội viên ký cam kết : 5794 . Công tác xây ... Anh kết quả phân loại chi đội kết quả phân loại đội viên XS Khá TB Yếu XS Khá TB Yếu4 10 1 0 25% 65% 10% 0III ./ NHỮNG TỒN TẠIChưa có phòng truyền thống, quỹ đội ít, thậm trí đội không được quản ... quản lý quỹ mà còn phụ thuộc vào trường.IV ./ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ : Có thống nhất trong việc quản lý quỹ đội để các em có điều kiện sắm sửa đồ dùng đội,Nhất quán việc thu mua kế hoạch nhỏ...
 • 3
 • 1,458
 • 0
MẪU BÁO CÁO Kết quả công tác đối ngoại địa phương năm … pdf

MẪU BÁO CÁO Kết quả công tác đối ngoại địa phương năm … pdf

Biểu mẫu

... - Lưu: CHỊU TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO (Ký tên, đóng dấu) [1] Cần gửi kèm theo ý kiến bằng văn bản của các cơ quan nhà nước...
 • 2
 • 3,811
 • 10
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng hđnd&ubnd thị xã phước long trong công tác cải cách hành chính

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng hđnd&ubnd thị xã phước long trong công tác cải cách hành chính

Kinh tế - Quản lý

... bốn nội dung: cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công. 2. Trong những năm qua cải cách hành chính ở Việt ... tỉnh. Báo cáo số 06/BC – UBND về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Báo cáo số 21/BC-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2009. Báo cáo kết quả ... hiệu quả hoạt động của văn phòng HĐND&UBND thị xã Phước Long và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính như sau:- Tăng cường sự lạnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính. -...
 • 37
 • 1,305
 • 2
MẪU BÁO CÁO Kết quả công tác đối ngoại địa phương pptx

MẪU BÁO CÁO Kết quả công tác đối ngoại địa phương pptx

Biểu mẫu

... thực hiện Nơi nhận: - Các cơ quan liên quan; - Lưu: CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO (Ký tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 1,313
 • 1

Xem thêm