bài tập về thì trong tiếng anh violet

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Tiếng Anh

... Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung ... we were on the way to Vung Tau. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung ... Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung...
 • 6
 • 19,988
 • 2,024

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Tiếng anh

... closed.He … out.A-went B-must have gone C-has gone D-had had Bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ th× trong TiÕng anh 1-I …….Louisiana state University.A-am attending B-attend C-was attending D-attended2-He...
 • 4
 • 17,003
 • 651

Bài tập đặt câu trong tiếng anh lớp 6

Bài tập đặt câu trong tiếng anh lớp 6

Tiếng Anh

... of meat 35. His telephone number is 091234566 36. She is a teacher.3BÀI TẬP ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ GẠCH DƯỚI Bài 1: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau1. Mai lives in the city.………………………………………………………………………………………………2. ... ………………………………………………………………………………………………1B: Yes, she ………………………………………… ………… her teeth every morning.5 Bài 3: Hoàn thành những đoạn hội thoại sauA: ……………………………………………………………………… is your house?B: It’s ... ……………………………………………………………………….…… name is Lan.A: ……………………………………………………………… do you spell your name?B: T - H - A - N - H, Thanh.A: ……………………………………………………………… … school do you go to?B: I ………………………………………………………… ……. to Nguyen...
 • 5
 • 30,395
 • 1,316

Bài tập giới từ trong tiếng anh pot

Bài tập giới từ trong tiếng anh pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... Week 5: Bài tập 1: Điền a/an hoặc the:1. This morning I bought… newspaper and …….magazine. …….newspaper is ... …….nearest airport is 70 miles away.10. “Are you going away next week?” - “No, … week after next” Bài tập 2: Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống nếu cần thiết:A man decided to rob ……… bank in the...
 • 2
 • 2,665
 • 41

bài tập ôn thi hki tiếng anh lớp 7

bài tập ôn thi hki tiếng anh lớp 7

Tiếng Anh

... start at five o’clock.Bien –MH KIÊM TRA HỌC KÌ I 2012-2013 MÔN : TIẾNG ANH 7 Thời gian làm bài : 45 phút I / Chọn câu trả lời thìch hợp điền vào chỗ trồng : (3 điểm )1/ We enjoy………….badminton ... does……………………………………………………………………………………………………….…NAME:CLASS: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013MÔN TIẾNG ANH 7(Thời gian làm bài 45 phút) I)Chọn từ, cụm từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau(3m) 1………… is your ... /most / students /at /the . ………………………………………………………………………… .III. Đoc đoạn văn rồi sau đó làm bài tập bên dưới (2,5đ)Books play a very important part in our life. It’s true that every family...
 • 23
 • 7,697
 • 28

Tài liệu cac thi trong tieng anh va bai tap

Tài liệu cac thi trong tieng anh va bai tap

Tiếng anh

... thuật ở thì hiện tại (say) động từ trong mệnh đề tường thuật khơng có sự thay đổi về thì Nếu động từ tường thuật ở q khứ (said / told)  thì động từ trong mệnh đề tường thuật phải lùi một thì. ... (time) + to-infTỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 9Chọn từ ( ứng với A, B , C hoặc D ) có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại trong mỗi câu. ... union.- trớc 1 danh từ số ít đếm đợc, trớc 1 danh từ không xác định cụ thể về mặt đặc điểm, tính chất, vị trí hoặc đợc nhắc đến lần đầu trong câu.- đợc dùng trong các thành ngữ chỉ số lợng nhất định....
 • 105
 • 4,928
 • 206

Tài liệu bai tap thi trong tieng anh

Tài liệu bai tap thi trong tieng anh

Tư liệu khác

... me and (complain) that I am too slow. I (do) my best to keep up with him, but he is younger and stronger than I am. Maybe, I am just feeling sorry for myself because I am getting old.Right now,...
 • 12
 • 2,337
 • 159

BẢN CHẤT VÀ SO SÁNH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) ppt

BẢN CHẤT VÀ SO SÁNH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) ppt

Kỹ năng nói tiếng Anh

... 36. Nothing (be)______________ done since I moved here. BẢN CHẤT VÀ SỰ SO SÁNH CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG ... wear B. to wear C. wearing D. wore Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt ... he …………… in prison for five years. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt...
 • 5
 • 3,377
 • 208

Bài tập hướng dẫn lý thuyết và thực hành chia thì trong tiếng anh

Bài tập hướng dẫn lý thuyết và thực hành chia thì trong tiếng anh

Tiếng anh

... that the newspapers say?-No, I (not believe) any of it. ~BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH Bài tập 1: Cho dạng thức đúng của động từ trong ngoặc:1.Ann,we (go) to town.(you/come) with us2.She ... must hurry .My friend (be)annoyed If I (not be) on time24.If I were you,I(not wait) .I (go) now Bài tập 2: ( câu đơn)1. I (have) coffee for breakfast every morning.2. We (do) exercise one right ... (wear) a red one.7. Her bicycle (be) stolen.8. People ( speak) English and French in Canada. Bài tập số 31. At nine o'clock yesterday morning we ________________ for the bus.A. wait B....
 • 10
 • 2,241
 • 69

Bài tập cấu tạo từ Tiếng Anh luyện thi đại học

Bài tập cấu tạo từ Tiếng Anh luyện thi đại học

Ngoại ngữ

... làm bài tập về cấu tạo từ tiếng Anh. ðó là do các bạn chưa có kiến thức căn bản về cấu tạo từ tiếng Anh cũng như làm bài tập chưa nhiều, trong khi những cuốn sách về cấu tạo từ tiếng Anh trên ... bước làm bài, các quy tắc thông dụng của cấu tạo từ và hơn hết là làm thật nhiều bài tập về cấu tạo từ. Bài tập về cấu tạo từ ñược chia làm 2 dạng cơ bản: BÀI TẬP CẤU TẠO TỪ TIẾNG ANH ... lại. BÀI TẬP CẤU TẠO TỪ TIẾNG ANH 3 BÀI TẬP CẤU TẠO TỪ TIẾNG ANH 11- Nếu bạn không biết thành ngữ to be in danger (ñang bị ñe dọa, ñang trong tầm nguy hiểm) thì hãy ñể...
 • 20
 • 3,202
 • 16

Xem thêm