bài tập về mạo từ có đáp án

BÀI TẬP VỀ MẠO TỪ A - AN - THE

BÀI TẬP VỀ MẠO TỪ A - AN - THE

Tiếng anh

... dentist than . . . doctor, because . . . dentists don't get called out at . . . night. MẠO TỪ Exercise 1:Underline the most suitable phrase in each sentence:1. Is this a person / the ... something to eat.Is that ______ present Bill gave you for ______ Christmas.Exercise 3: Choïn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu sau:1. My mother goes to church in ______ morning.A. x B. every...
 • 5
 • 27,214
 • 1,735
chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... Al2O3+2KOH2KAlO2+H2O . Để xác định Al2O3 dư hay KOH dư ta thể so sánh khối lượng các chất rắn không tan ở từng cặp TN như sau :So sánh TN1 và TN2 : Gỉa sử trong TN2 Al2O3 tan hết .So ... Trong TN2 tất cả 16+2=18g Al2O3 tan trong dd KOH . Theo PT ta coù :  soá mol K2O = ẵ soỏ mol KOH tan = 18:102 (mol)Khoỏi lửụùng K2O = (18:102 ). 94 = 16,59g . Bài tóan về lượng ... Bài giảiVậy phải 8 – 6 = 2g Al2O3 đã tan trong TN2 . Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 có sẵn trong TN1 tan hết , còn tan thêm được 2g...
 • 7
 • 1,785
 • 19
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

Tiếng anh

... BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN) A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.1.We ... wish…………………………………………14.I’m sorry I didn’t phone him yesterday.-I wish…………………………………… C.Mệnh đề so sánh.15.She knows a lot more about it than I do.-I don’t know……………………………… 16.Jane is a better...
 • 3
 • 115,541
 • 6,655
bai tap ve mao tu

bai tap ve mao tu

Tiếng anh

...
 • 3
 • 3,522
 • 248
Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, có đáp án

Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, đáp án

Kinh tế - Thương mại

... quả kinh tế Về quan điểm: Hiệu quả tài chính à vi môHiệu quả kinh tế à vĩ mô Về tính toán:- Khác biệt về chi phí- Khác biệt về thuế, tiền lương, các khoản bù giá, trợ giáKhác biệt về chi phíLọi ... “chảy” từ nơi giá thấp sang nơi giá cao hơn. Vì không sự trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia nênsẽ không lợi ích thương mại. Như vậy, “lợi thế tuyệt đối nếu thiếu lợi thế so sánh thì ... khôngthể lợi ích thương mại”.Đây là trường hợp năng suất lao động tương đối của các quốc gia về các mặt hàng là như nhau. Câu 4: Lợi thế so sánh do đâu mà có? Lợi thế so sánh thể thay...
 • 42
 • 6,009
 • 4
Bài tập định luật ôm có đáp án

Bài tập định luật ôm đáp án

Vật lý

... ,d. 2Ω) Bài8 : Cho mạch điện :ξ=12V,điện trở trong r=1Ω,R1=4Ω,R2=2.6ΩĐ (6V-6W)a. Đọc các số chỉ ampe kế và vôn kếb. Tính hiệu điện thế qua R1 và nhận xét về độ sáng của đèn.c. ... AVR2DR1BACºξ Bài 6:Cho mạch điện như hình vẽ,các nguồn giống nhau mỗi nguồn suất điện động ξ=6 V,điện trở trong r=3 Ω, điện trở R1=6 ... và nhận xét về độ sáng của đèn.c. Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện của mạch chính phải là là bao nhiêu? (ĐS:a. 2A,10V, b. 4,8v, đèn sáng yếu , c. 2,5A ) R1R2R3R4R5R6R7...
 • 2
 • 13,407
 • 244
Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Hóa học

... nóng chảy cao. B-Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, ánh kim. C-Tính dẫn điện và nhiệt, khối lượng riêng lớn, ánh kim. D-Tính dẻo, ánh kim, rất cứng. 35. Dãy kim loại nào sau đây đã ... Al.C. Electron di chuyển từ Al sang Zn. D. Electron di chuyển từ Zn sang Al.Trường THPT Lê Trung Đình Trang 8 Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loạiBÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI 1. ... nguyên tử kim loại thường từ 4 đến 7e B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường từ 1 đến 3e C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại bán kính lớn hơn nguyên tử phi...
 • 9
 • 2,582
 • 62
bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

Hóa học

... B. CuO, Mg, P, BaCO3.C. FeSO4, Fe3O4, H2S, FeS2. D. HI, NH3, NaOH, FeS.Câu 17: thể dùng chất nào trong số các chất sau đây để làm khô khí NH3A. H2SO4 đặc B. P2O5C. ... phản ứng N2(k) +3H2(k) ⇄ 2NH3(k) ∆H = -92 kJ (ở 4500C, 300 atm)để cân bằng chuyển dịch về phía phân huỷ NH3 ta áp dụng yếu tố nào sau đây:A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất B. tăng nhiệt ... NaH2PO4: 6,0 gam.Câu 21: Amoniac phản ứng được với nhóm các chất nào sau đây (điều kiện coi như đủ)A. CuO, Cl2, O2, dung dịch AlCl3, NaOH. B. HNO3, KOH, CuO, O2, dung dịch CuCl2.C....
 • 2
 • 1,146
 • 2
200 bài tập vật lý khó có đáp án

200 bài tập vật lý khó đáp án

Vật lý

... .//YZ[,D[\]'^_ Bài 58:P3#GaCM(3!!Ga}!=aABg(3ataKaAB!TvNb(ci!Œa3d!f#M)!Wm!f`e!KMq Bài ... .//YZ[,D[\]'^_Bi5<5'!aAB@i)baR)b)!WaS!aFh!j!Sa3`!SEWQM!qo@#ABd!i#ABH!dt)b5DBi5<.-,đr!Sa3!mMmaABaQM#}%hFi)at)b!jqođ#M(3!E!aS!va3d#;aRM4Ap|l!:9{Bi5<6-fat!đM!aABygac!d!l!jaSđW(3aApu`UWaApu`|l!::{'E!d!l!j#Mã5(=!Ee(3#faAB)j'!Er`Fi)b)!W!!f)(3!!#hq'!E`!SaAB#M!i#ABaS(!aS!Sa3Aha3aRApd!'`!S)Ln;AC!=?d!EBi5<1!N!R(K;sE'(aRaAB)G)b&`@#AB)b@#ABH!daRosav!`y&)vsEMaR(Ms#;d!f`v!A!DFidaRM)b)!WqBi5<7'&d ao)vsE(3`</)baR#f5< 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI(200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution) ... 60:P3!!a}!=aABaQg(3E!)MgvN!~aOMaAB!TE!!cl(`(M!!!Bh!AC!~aO!`!jUmsfh)My!Ap!B{'E!)M!j`(!A`(3p!L!A!l!|{){'E!)M`(=#hM)N!dE!)M=!Lh!K3d!!,!Jƒ!K3d!!gM)M!A!l!|){r!m!!!!aAB!`rnn!E!)MM'!KMd!!=#hh!K3 Bài 61:P3!m)f!laABaQ!~aOhat!Ahsi"a``aAB!Maksi2t)f!lr!S!!AhMaih!Ah(M`o!†!3M!Ri(q2t)f!l`!S(=msfh(Q)M!!jq...
 • 20
 • 1,884
 • 7
Bài tập về mạo từ

Bài tập về mạo từ

Anh ngữ phổ thông

... BÀI TẬP VỀ MẠO TỪI. Choose the best answer to complete the sentences(Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau):1. I want apple...
 • 2
 • 2,771
 • 239
200 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ (CÓ ĐÁP ÁN)

200 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ (CÓ ĐÁP ÁN)

Toán học

... yêu cầu bài toán. Bài 70. Bài 70 .Bài 70. Bài 70. Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2001 www.VNMATH.com Giải phương trình : ( ) 33 2 3 23 x 1log .log x log log xx 23− = + ∗ Bài giải ... trình một nghiệm là x 0=. Bài 51. Bài 51 .Bài 51. Bài 51. Cao đẳng Cộng Đồng Hà Tây năm 2005 Giải bất phương trình : ( ) 2x 4 x 2x 23 45.6 9.2 0+ ++ − ≤ ∗ Bài giải tham khảo ● Tập ... x32m 3 0 do 3 0 m2⇔ − < > ⇔ ≤. ● Vậy 3m2≤ thỏa yêu cầu bài toán. Bài 90. Bài 90 .Bài 90. Bài 90. Đại học Dân Lập Ngoại Ngữ – Tin Học năm 1997 Biết rằng x 1= là 1...
 • 70
 • 2,251
 • 14

Xem thêm