bài tập về giới từ trong tiếng anh co dap an

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Hóa học

... 6 D. 8Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hoá của 2 nguyên tử nitơ làA. +1 và +1 B. – 4 và +6 C. -3 và +5 D. -3 và +6Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O ... lít khí H2 (đktc). Coi thểtích dung dịch không đổi.Câu 23: Nồng độ mol/l của Cu(NO3)2 trong Y làA. 0,6 B. 0,5 C. 0,4 D. 0,3Câu 24: Tổng nồng độ mol/l của muối trong dung dịch B làA. ... d, e, gCâu 28(B-07): Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3 thì vai trò của NaNO3 trong phản ứng làA. chất xúc tác B. môi trường C. chất oxi hóaD. chất khử2...
 • 4
 • 26,790
 • 1,367
Bài tập về các thì trong tiếng anh pot

Bài tập về các thì trong tiếng anh pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... ten years. (know)34. My grandfather all those trees before the war. (plant)35. As I dishes (wash), the phone (ring)36. Be quiet, I to concentrate. (try)37. Jane many books about Chinese culture. ... already your car? (wash)28. He just back. (come)29. She not yet doing her homework. (finish)30. I (love) her since I (see) her for the first time.31. A strange thing (happen) while I a letter. ... (go)43. Last night he back at 2 o'clock. (come)44. It all night. (rain)45. When I (enter) the classroom, everybody (write) the test.46. I (not, hear) anything he said, because I about something...
 • 2
 • 21,027
 • 1,487
bai tap ve gioi tu + dap an

bai tap ve gioi tu + dap an

Tiếng anh

... hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources/276/197282//Baitapvegioitu%20dapan.doc)Quay trở về http://violet.vn...
 • 2
 • 8,893
 • 295
Bài tâp về giới từ

Bài tâp về giới từ

Tiếng anh

... đóThuộc về ai đóTố cáo ai về cái gì đóKhác vớiđổ lỗi cho ai về cái gì đóChúc mừng ai về cái gì đó Giới thiệu ai/ cái gì với ai Từ bỏ làm việc gì đóNhìnTrông nom, chăm sócTìm kiếmTra từ Mong ... at/ inđứng lênPhản đốiđồng ý về việc gì với aiđồng ý vớiTham ra , dựThành công về Ngăn cấm ai làm cái gì đóCung cấpXin, van nài về cái gì đóMợn cái gì từ aiPhụ thuộc vàoChết vìGia ... picnic.………105. This coat will keep you safe . the cold………106. We are ashamed . his behavior……forforforfromofPrepositions * In: + mua( the winter)+ trong vat gi(class, family) + thang(may)+...
 • 6
 • 6,124
 • 374
Bài tập về giới từ

Bài tập về giới từ

Tiếng anh

... mainly_______ tropical plants. a. with b. in c. for d. up7. _______ the game last evening, my cousin hurt his ankle. a. For b. During c. Since d. From8. Water consists_____ oxygen and hydrogen. a. ... depends________ his family for financial support. a. on b. in c. of d. at4. Ann looked______ the mirror and admired her new blouse. a. in b. at c. on d. into5. The new manager's name is familiar_____ ... tomorrow what you can do today. a. away b. off c. aside d. up18. John Harcourt was ashamed_______ his father. a. at b. with c. of d. about19. I prefer coffee______ tea. a. than b. to c. from...
 • 4
 • 3,460
 • 136
Bài tập về giới từ at, in, on

Bài tập về giới từ at, in, on

Ngữ pháp tiếng Anh

... Ahmet’s grandmother died ……… 1990 …………. the age of 81.11. Were there many people …………. the concert?12. He speaks quite good French. He studied ……… Paris for a year.D) Fill in the blanks using correct ... minutes.4. The course begins ……… 7 January and ends ………… 10 March.5. Tom’s grandmother died ……… 1977 ……… the age of 79.6. The price of electricity is going up …………. October.7. Ann works hard ... Barış or Ali is ……………. Barış.B) Fill in the blanks using correct prepositions:1. Cenk lives ………… 810 İstiklal Street.2. The course begins …………. 8 June and ends ………… October.3. Peter is …………. class...
 • 4
 • 25,064
 • 3,735
Bài tập về giới từ có đáp án

Bài tập về giới từ đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... formula________ his students.55. The English contest organized ________ our teachers is an annual event in my school. 56. The participants must find ________ all the answers in order to go in the next ... the Earth. 12. Courses like shoemaking or glass engraving provide people ________ practical skills they can do with their hands.13.She is famous _______ her beautiful face and sweet voice.14. ... a.m. Moscow time _______ 12th April, 1961.41. If you want to lose weight, you must go ________ a diet. 42. You should learn ________ heart all the new words and try to use them in the context.43....
 • 3
 • 46,821
 • 4,142
Bai tap ve gioi tu va mao tu

Bai tap ve gioi tu va mao tu

Tiếng anh

... nào đó.3GIỚI TỪ VÀ CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ(Prepositions) 1. Định nghĩa: Giới từtừ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ... forlook up to wait forthink ofmake uplook uplive on 3. Các loại giới từ trong tiếng Anh. Các giới từ trong tiếng Anh thể được phân thành mấy loại sau: 1 ... cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các...
 • 4
 • 1,897
 • 99
Bài tập về giới từ có đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Bài tập về giới từ đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Toán học

... world’s computers use programs (at/in/on/about) English.94) Attending all the lectures is important (to/with/at/in) us.95) English belongs (from/to/on/in) those who use it.96) Clean air provides ... (on/in/at/for) radio and television.109) That farmer succeeded (on/in/at/with) raising fish.110) Clean air is necessary (with/for/about/of) our health.111) The future of a country depends (in/at/on/from) ... mountain.81) I’ve lost my keys. Can you help me look (at/for/after/into) them?82) The book is divided (to/in/into/for) three parts.83) I wrote to the company asking them (to/for/about/with)...
 • 6
 • 15,638
 • 2,646
BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

Hóa học

... khan , sau đó cho tác dụng với H2SO4 đậm đặc , đun nóng thu khí HCl . Cho taùc duïng vôùi CO 2 CaO + CO 2  CaCO3 Cu + CO 2 Al2O3 + CO 2 Fe + CO 2 2NaOH + CO 2 ... Na2 CO 2 CaCO3 + 2NaCl b b b CaCl2 + NaHCO3 khoõng phaỷn ửựng . m1= 100bTheõm (a+b)mol Ca(OH)2 Ca(OH)2 + Na2 CO 3 CaCO3 + 2NaOH b b b Ca(OH)2 + NaHCO3 CaCO3 ... nào được chứa trong từng ống nghiệm ? (HS Gỉoi Tỉnh BĐ 01-02) Bài giảiDẫn hỗn hợp qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư , khí oxy không tham gia phản ứng thóat ra , thu lấy . HCl và CO 2 tham gia...
 • 20
 • 30,032
 • 231
Các bài tập hình học ôn thi vào THPT (có đáp án)

Các bài tập hình học ôn thi vào THPT (có đáp án)

Tư liệu khác

... = COA (1)DIKMEHOCBAOB AB ( AB là tiếp tuyến ); CH AB (gt) => OB // CH => BOA = CDO (2) Từ (1) và (2) => COD cân tại C => CO = CD.(3)2. theo trên ta CO = CD mà CO ... MN quay quanh H thì C di động trên đờng tròn đờng kính OA cố định.5. Ta AM. AN = 3R2 , AN = R3. => AM =AN = R3=> AMN cân tại A. (1)Xét ABN vuông tại N ta AB = 2R; AN = R3 ... DOB = 600 => BDO + BOD = 1200 (3) . Từ (2) và (3) => BDO = COE (4) Từ (2) và (4) => BOD CEO => BD BO CO CE==> BD.CE = BO .CO mà OB = OC = R không đổi => BD.CE = R2...
 • 25
 • 7,433
 • 362
Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Cao đẳng - Đại học

... ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 5-A. Làm hiệu điện thế nhanh pha hơn dòng điện ... & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 6- Câu 51) Trong đoạn mạch điện xoay ... & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 7- Câu 61) Trong mạch điện xoay chiều...
 • 30
 • 3,701
 • 68
Tổng hợp bài tập kế toán hành chính sự nghiệp (có đáp án)

Tổng hợp bài tập kế toán hành chính sự nghiệp (có đáp án)

Kế toán - Kiểm toán

... duyệt, thời hạn thanh toán 15/2.2. Phiếu chi số 26 ngày 8/2, xuất quỹ tạm ứng cho chị Hiền : 2.0003. Báo cáo thanh toán tạm ứng của ông B, cán bộ Phòng tổ chức đi công tác về thanh toán tiền ... một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:1. Xuất kho sản phẩm A bán cho công ty H, tổng giá thanh toán: 99.000, trong đó thuếGTGT 9.000, công ty H chưa thanh toán.2. Ngày 03/2 Cty Y Trả lại ... sử dụng ngay: 850.000.3. Xuất kho vật liệu, dụng cụ trang bị cho các phòng ban: 950.0004. Báo cáo thanh toán tạm ứng của Nguyễn Văn A, thanh toán tiền công tác phí:- Tiền tàu xe: 300.000- Tiền...
 • 11
 • 31,958
 • 159
Phương pháp giải các dạng bài tập (câu b) Khảo sát hàm số có đáp án

Phương pháp giải các dạng bài tập (câu b) Khảo sát hàm số đáp án

Toán học

...         Phần ba: Các bài toán về sự ơ ng giao của 2 đ ồ thị 1) Các bài tập liên quan đến phép biến đổi đồ thị + Từ đ ồ thị y = f ( x ) s u y r a đồ thị y = | f ... A luôn nằm trong đoạn MN và 1 22 2 2 3AM AN AM AN x x               (3) Theo Viet ta có:   1 21 22 1425kx xkkx xk . Từ (3) và (4) ... khoảng cách từ M đến hai trục toạ độ Ox, Oy là d=0 0x y *) Khoảng cách giữa đường thẳng và đường cong Cho đường thẳng  và đường cong ( C) . Lấy đi ểm M b ất kỳ t h u ộc đường cong ( C)...
 • 49
 • 10,434
 • 20
bài tập luật dân sự phần thừa kế (có đáp án)

bài tập luật dân sự phần thừa kế (có đáp án)

Tài liệu khác

... kiện chia di sản thừa kế of ông Minh và bà Thanh:+ Đ/v di sản do bà Thanh để lại: Thời điểm mở thừa kế là năm 1990 (bà Thanh chết):- Giả sử bà Thanh chết trước ngày 10/9/90: Theo qui định tại ... kiện chia di sản thừa kế of ông Minh và bà Thanh:+ Đ/v di sản do bà Thanh để lại: Thời điểm mở thừa kế là năm 1990 (bà Thanh chết):- Giả sử bà Thanh chết trước ngày 10/9/90: Theo qui định tại ... triệuA=D=E= 80 triệu Bài 04: Ông Đức 3 con a. Ngọc , c.Lan , c.Phương. Anh Ngọc vợ Bích và một con chung Tố Linh. Ngọc Vợ và con sống chung nhà với ông Đức. Lan Phương có gia đình...
 • 49
 • 36,071
 • 168

Xem thêm