bài tập về giới từ có đáp án lớp 7

Bài tập về giới từ có đáp án

Bài tập về giới từ đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... for 56- out 57- about 58- for 59-at 60- of 61-before 62- of 63- for -of 64- to 65- off 66- on 67- with/by 68- off 69-of 70 - to 71 - from 72 - in 73 -out 74 - to 75 - to 76 - to 77 -in 78 - with 79 - of 80- ... very kind David 75 Your plan is similar _his 76 She is accustomed _getting up early 77 This area is rich oil 78 Are you acquainted this man? 79 It was very nice ... _ strangers 71 Why were you absent class this morning? 72 In English lessons we always speak _ English 73 When I bought the house, my sister helped me _ with a loan 74 Your father...
 • 3
 • 47,263
 • 4,173
Bài tập về giới từ có đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Bài tập về giới từ đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Toán học

... 47 for 48 for 49 of 50 by 51 for 52 on 53 into 54 of 55 to 56 to 57 to 58 for 59 about 60 of 61 on 62 in 63 for 64 ahead 65 of 66 for 67 on 68 on 69 from 70 down 71 with 72 with 73 up 74 as 75 ... 73 up 74 as 75 over 76 off 77 after 78 on 79 out 80 into 81 for 82 into 83 about 84 as 85 to 86 at 87 with 88 of 89 with 90 about 91 from 92 for 93 in 94 to 95 to 96 with 97 in 98 at 99 about ... for a barrel 74 ) I usually regard him (with/in/as/at) my close friend 75 ) Don’t make a fuss (over/on/at/of) such trifles 76 ) The bomb has gone (out/off/over/with) in a crowded street 77 ) Who will...
 • 6
 • 15,807
 • 2,652
Bài tập về giới từ có đáp án

Bài tập về giới từ đáp án

Anh ngữ phổ thông

... - 66 for 67 on 68 on 69 from 70 down 71 with 72 with 73 up 74 as 75 over 76 off 77 after 78 on 79 out 80 into 81 for 82 into 83 about 84 as 85 to 86 at 87 with 88 of 89 with 90 ... - 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 She took ten shillings _her bag For the last ... • • Giới từ Giới từ với thời gian:  AT: dùng để thời điểm ( at o’clock/ at midnight/ at noon/ at night/ at lunch time/ at Christmas/ at the weekend … )  ON: dùng ngày, ngày tháng, ngày tháng...
 • 71
 • 5,089
 • 9
Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Ngữ pháp tiếng Anh

... has gone wrong with my plan, I would have held responsibility …………………………………………………………………………………… 7. If it hadn’t been for Henry,I might not have met you …………………………………………………………………………………… If only ... snowfall was so heavy that all the trains had to be cancelled  So _ 17 If the government raised interest rates They would lose the election Were ... has been spent to so little purpose must be a record  Never before _ 27 The judge was taken ill just after the trial proceedings began  Barely ...
 • 11
 • 18,604
 • 329
Bài tập về đảo ngữ, có đáp án

Bài tập về đảo ngữ, đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... has gone wrong with my plan, I would have held responsibility …………………………………………………………………………………… 7. If it hadn’t been for Henry,I might not have met you …………………………………………………………………………………… If only ... snowfall was so heavy that all the trains had to be cancelled  So _ 17 If the government raised interest rates They would lose the election Were ... has been spent to so little purpose must be a record  Never before _ 27 The judge was taken ill just after the trial proceedings began  Barely ...
 • 8
 • 30,242
 • 2,877
Bài tập về chiết khấu có đáp án

Bài tập về chiết khấu đáp án

Ngân hàng - Tín dụng

... BG: Ta có: V1 + V2 + V3 = 1 87  [ 56- (56 x 10% x 31)/ 360 – 1] + [ C2 - (C2 x 10% x 46)/ 360 – 1] + [ 89 - (89 x 10% x 51)/ 360 – 1] = 1 87  C2 = 47, 348 trđ Vậy mệnh giá HP thứ 47, 348 trđ Bài 4: ... (100 x 9% x 35) / 360 = 0, 875 H1 = (100 x 0,6% x 35) / 360 = 0,058  H= 0,088 V = 99, 073 Bài 2: Ngày 16/08/2011, KH đề nghị NH gia hạn nợ HP mệnh giá 550trđ, thời hạn toán ngày 31/08/2011 NH chấp ... 60)/360 +(6 x 8,5% x 77 )/360 + (6 x 8,5% x 45)/360 +(6 x 8,5% x 45)/360 = 0,612  n = 70 ngày => Ngày đến hạn HP 24/10/2011 V = C – E = 48 – 0,612 = 47, 388 trđ Vậy số tiền trả cho Dn 47, 388 trđ ...
 • 5
 • 22,092
 • 306
Bài tập về thấu chi có đáp án

Bài tập về thấu chi đáp án

Ngân hàng - Tín dụng

... 328500 = 71 8000  Nhu cầu vay VLĐ = 2661 87, 5 – 71 800 – 11 070 0 = 836 87, 5 trđ < HMTD = 102250  HM thấu chi 836 87, 5 trđ BÀI 2: Công ty may mặc XK A phương án tài sau: Tài sản Giá trị Nguồn vốn ... 11 070 0 trđ  HMTĐ = 2661 87, 5 – 20% x 2661 87, 5 – 11 070 0 = 102250 trđ Nhu cầu vay VLĐ = TSNH – VLĐR – Nợ NH phi NH VLĐ ròng = Nợ DH + VCSH – TSCĐ đầu dài hạn = 210500 + 189800 – 328500 = 71 8000 ... KPT hợp lý = 1 470 000 / 16 = 91 875 trđ XĐ hạn mức thấu chi HM tối đa = TSNH – Tỷ lệ tham gia x TSLĐ – Nợ NH phi NH TSNH = 22000 + 91 875 + 1 378 12.5 + 145000 = 2661 87, 5 trđ Tỷ lệ tham gia:...
 • 4
 • 3,883
 • 29
Bài tập về sóng dừng có đáp án chi tiết

Bài tập về sóng dừng đáp án chi tiết

Vật lý

... nhất; nên bó sóng điểm ; bó sóng thư 3, thứ 2x2 = điểm ; tổng cộng co điểm Như điểm M điểm dao động biên độ, pha với điểm M Chọn đáp án D Bài :Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn ... 100 ≤ (2k + 1) ≤ 125 -> 29,5 ≤ k ≤ 37 > 30 ≤ k ≤ 37 : 4l giá trị k lần Đáp án A Câu 11: sóng dưng sơi dây OB=120cm ,2 đầu cố định.ta thấy dây bó biên độ dao động bụng 1cm.tính biên ... điểm A li độ a T/4 T/4 = 0,2 (s) > T = 0,8 (s) Do tốc độ truyền sóng dây v = /T = 40./0,8 = 50 cm/s = 0,5 m/s Đáp án A Câu 8.:tạo sóng dưng sợi dây đầu B cố định,nguồn sóng dao động có...
 • 8
 • 17,170
 • 178
100 bài tập về PT, HPT có đáp án

100 bài tập về PT, HPT đáp án

Toán học

... b) − 18x + 17 x − = − 5x c) 18x − 37 x + = 14 x + 4x + = 7x + 7x d) 28 x7 32 x 128 16 x +1 76 ) + +3 =3 77 ) Cho < a < c < d < b ; a + b = c + d GPT: x + a + x + b2 = x + c2 + x + d2 78 ) x − x + ... NTP - Hoa L A ( ) 63) x + = 81x − 27 x +1 − x −1 = x2 −1 65) x − 3x + = x +  y − 9x + 27 x − 27 =   66) z − y + 27 y − 27 =  x − 9z + 27 z − 27 =  15 67) 30 x − 4x = 2004 30060 x + + 2 ... + x + 70 ) 71 ) x − 3x − 3x + 3=0  y − 6x + 12 x − =   72 ) z − y + 12 y − =  x − 6z + 12z − =  3x − x + 2002 − 3x − 6x + 2003 − 5x − 2004 = 2003 74 ) x + = 3 3x − 73 ) 75 ) x − x + = Bài t...
 • 12
 • 914
 • 6
BAI TAP CAM UNG TU CO DAP AN

BAI TAP CAM UNG TU CO DAP AN

Vật lý

... c.theo chiều kim đồng hồ Bài 13:Một cuộn dây dẫn phẳng 100 vòng,bán kính R=0,1m,đặt từ trường cho mặt phẳng cuộn dây vuông góc với đường sức từ. Ban đầu cảm ứng từ giá trị 0,2T.Tìm suất ... theo chiều từ N’ → N A Bài 4:Cho mạch điện hình vẽ,nguồn ξ =1,5V,điện trở r=0,1 Ω Thanh MN r r Dài 1m điện trở R=2,9 Ω Từ trường B thẳng góc với MN gướng xuống N B dưới.Cảm ứng từ 0,1T.Ampe ... động từ trường cảm ứng từ B=0,04T với vận tốc v=0,5m/s theo phương hợp với đường sức từ góc θ = 300 Tính suất điện động suất đoạn dây ĐS:ec=0,005V r Bài 2:Một dẫn điện dài 1m,chuyển động từ...
 • 2
 • 6,376
 • 66
bai tap ve gioi tu -hay &co dap an

bai tap ve gioi tu -hay &co dap an

Tiếng anh

... 63.with 64.about 65.of 66.on 67. with 68.on 69.for 70 .of 71 .of 72 .over 73 .at 74 .with 75 .to 76 .in 77 .from 78 .to 79 .of 80.on 81 to 82 to 83 to 84.for 85.for 86.by 87. for 88.for 89.to 90.for 91.with ... arithmetic 74 .Are you acquainted this man? 75 .Your father was kind David 76 .Smog is commonly found most major cities 77 .Minerals are taken the earth 78 .The museum is now open all visitors 79 .He’s ... allowance her 70 .Take advantage the chance to some sightseeing while you are here 71 .Are you aware the regulations concerning the use of guns? 72 .There’s no need to make such a fuss it 73 .The...
 • 3
 • 3,056
 • 269
Các dạng bài tập về giới từ tiếng ANh có đáp án

Các dạng bài tập về giới từ tiếng ANh đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... 47 for 48 for 49 of 50 by 51 for 52 on 53 into 54 of 55 to 56 to 57 to 58 for 59 about 60 of 61 on 62 in 63 for 64 ahead 65 of 66 for 67 on 68 on 69 from 70 down 71 with 72 with 73 up 74 as 75 ... 73 up 74 as 75 over 76 off 77 after 78 on 79 out 80 into 81 for 82 into 83 about 84 as 85 to 86 at 87 with 88 of 89 with 90 about 91 from 92 for 93 in 94 to 95 to 96 with 97 in 98 at 99 about ... for a barrel 74 ) I usually regard him (with/in/as/at) my close friend 75 ) Don’t make a fuss (over/on/at/of) such trifles 76 ) The bomb has gone (out/off/over/with) in a crowded street 77 ) Who will...
 • 6
 • 2,563
 • 51
Cách sử dụng và bài tập về giới từ trong tiếng anh có đáp án

Cách sử dụng và bài tập về giới từ trong tiếng anh đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... THỨC CỦA GIỚI TỪ 1 )Giới từ đơn ( simple prepositions ) Là giới từ chữ : in, at, on, for, from, to, under, over, with … 2 )Giới từ đôi ( doubleprepositions ) Là giới từ tạo cách hợp giới từ đơn ... January ĐÁP ÁN in the afternoon in February at Christmas in 1991 on Tuesday morning on Tet at the moment at sunrise in April 70 to 71 from 72 in 73 out 74 to 75 to 76 to 77 in 78 with 79 of 80 ... phí Ở ta nhắc đến từ tương đương danh từ “ sau giới từ, chúng chữ ? TÂN NGỮ CHO GIỚI TỪ : Những chữ sau giới từ ta gọi chúng tân ngữ (túc từ ) cho giớ từ đó, chúng loại sau: 1)Danh từ : ( noun...
 • 11
 • 1,627
 • 13
bai tap ve gioi tu + dap an

bai tap ve gioi tu + dap an

Tiếng anh

... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/ 276 /1 972 82//Baitapvegioitu %20dapan.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 9,000
 • 299
Bài Tập Giới Từ có đáp án

Bài Tập Giới Từ đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... four hours (7) ………… the pool (8)…… all the other guests (9)……… lunch we would eat something light like sandwiches and fruit (10)……… the afternoon we would return to the pool area Biên tập viên: ... of/ about of 16 for of 17 in of 18 at about/ to 19 on about/ of 20.by with 21 by 10 in 22 about 11 on 23 with 12 to 24 of 25 by II in at to in in with on for in 10 in Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm...
 • 3
 • 1,686
 • 43
120 bài tập giới từ có đáp án

120 bài tập giới từ đáp án

Anh ngữ phổ thông

... 47 for 48 for 49 of 50 by 51 for 52 on 53 into 54 of 55 to 56 to 57 to 58 for 59 about 60 of 61 on 62 in 63 for 64 ahead 65 of 66 for 67 on 68 on 69 from 70 down 71 with 72 with 73 up 74 as 75 ... 73 up 74 as 75 over 76 off 77 after 78 on 79 out 80 into 81 for 82 into 83 about 84 as 85 to 86 at 87 with 88 of 89 with 90 about 91 from 92 for 93 in 94 to 95 to 96 with 97 in 98 at 99 about ... for a barrel 74 ) I usually regard him (with/in/as/at) my close friend 75 ) Don’t make a fuss (over/on/at/of) such trifles 76 ) The bomb has gone (out/off/over/with) in a crowded street 77 ) Who will...
 • 11
 • 1,874
 • 134
Sửa chữa rõ ràng hơn về bài tập Tiếng Anh 10 có đáp án

Sửa chữa rõ ràng hơn về bài tập Tiếng Anh 10 đáp án

Ngữ văn

... A 26 C 27 B 31 C 32 A 33 B 34 D 35 A 36 A 37 C 41.B 42 C 43 D 44 D 45 D 46 D 47 B 51 D 52 C 53 A 54 D 55 C 56 B 57 C 61 B 62 A 63 C 64 A 65 D 66 A 67 D 71 C 72 C 73 B 74 D 75 B 76 C 77 B B C ... A 35 B 36 D 37 C 41 D 42 B 43 C 44 C 45 D 46 C 47 C 51 C 52 D 53 D 54 C 55 C 56 D 57 A 61 C 62 A 63 D 64 B 65 A 66 B 67 A 71 C 72 C 73 C 74 C 75 D 76 A 77 A 3.D C B B A B A 10 B 17 C 18 A 19 D ... D 45 B 46 B 41 B 42 A 43 A 44 D 45 C 46 B 47 C 51 D 52 B 53 C 54 A 55 C 56 B 57 D 61 D 62 C 63 A 64 B 65 C 66 B 67 D 71 .D 72 C 73 C 74 B 75 B 76 B 77 C B D B Unit 10 Part Part 51 B Part 52 A...
 • 18
 • 4,500
 • 130
bài tập mạo từ có đáp án lớp 10.mc

bài tập mạo từ đáp án lớp 10.mc

Tiếng anh

... / the/ the D the/a/ the C the / the D φ / an C φ / the D the / φ C the / the/ the D the/a/ the 57 I have bought …… FM radio for my aunt, who lives in …… countryside A the/a B a/the 58 There are ... the D X 16 I like to watch tennis on the television It is very good game A a B an C the D X 17 president of the United States will be visiting Australia next week A a B an C the D X 18...
 • 4
 • 3,967
 • 112
chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... 16g TN2 so với TN1 , thêm 50% Al2O3 tức thêm 8g Trong khối lượng chất rắn tăng 21 – 15 = 6g Bài giải     Vậy phải – = 2g Al2O3 tan TN2 Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 sẵn TN1 tan hết ... KOH dư ta so sánh khối lượng chất rắn không tan cặp TN sau :  So sánh TN1 TN2 : Gỉa sử TN2 Al2O3 tan hết So với TN2 lượng KOH TN1 không đổi lượng Al2O3 nhỏ -> TN1: Al2O3 tan hết  Bài giải   ... thêm vào A lượng Al2O3 75 % lượng Al2O3 A ban đầu , lại hòa tan vào nước dư Sau TN lại 25g chất rắn Tính khối lượng oxit hh A  Bài giải Khi cho hh A vào nước dư khuấy kỹ phản ứng sau : K2O...
 • 7
 • 1,801
 • 19
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

Tiếng anh

... suggest………………………………………… 32.I would prefer you to deliver the package on Monday -I’d rather…………………………………………………… ĐÁP ÁN A.1…I went to a concert was over a year ago 2…haven’t really enjoyed myself since your birthday ... done -It was too………………………………………… 26.He couldn’t afford to buy a car -The car…………………………………………………… 27. That restaurant is so dirty that noone wants to eat there -It is such………………………………………………… 28.The ... rode a bike? 6………been swimming since I was in France./ ……… gone swimming since I was in France 7 .weeks since you tided up this room 8… Been in touch with her for three weeks 9….visited France...
 • 3
 • 116,426
 • 6,722

Xem thêm