bài tập về giới hạn có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... Bài giảiVậy phải 8 – 6 = 2g Al2O3 đã tan trong TN2 . Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 có sẵn trong TN1 tan hết , còn tan thêm được 2g ... Trong TN2 tất cả 16+2=18g Al2O3 tan trong dd KOH . Theo PT ta coù :  soá mol K2O = ẵ soỏ mol KOH tan = 18:102 (mol)Khoỏi lửụùng K2O = (18:102 ). 94 = 16,59g . Bài tóan về lượng ... Al2O3+2KOH2KAlO2+H2O . Để xác định Al2O3 dư hay KOH dư ta thể so sánh khối lượng các chất rắn không tan ở từng cặp TN như sau :So sánh TN1 và TN2 : Gỉa sử trong TN2 Al2O3 tan hết .So...
 • 7
 • 1,785
 • 19
Bài tập về giới hạn

Bài tập về giới hạn

Tư liệu khác

... (un) giới hạn và tính giới hạn đó 5.Cho dãy (un) xác định bởi u1 = ; un+1 = a)Chứng minh rằng (un) bị chặn trên bởi 1 và là dãy số tăng b)Suy ra (un) giới hạn và tính giới hạn ... phép toán giới hạn : lim(un ± vn) = limun ± limvn ; lim(un.vn) = limun ; limvnlim = *Các định lý về giới hạn: Định lý 1: Một dãy số tăng và bị chặn trên thì giới hạn ... limg(x)→→→= x a x alim f (x) limf (x)→ →=*Các định lý về giới hạn hàm số :Định lý 1:Nếu hàm số giới hạn thì giới hạn đó là duy nhấtĐịnh lý 2:Cho 3 hàm số g(x),f(x),h(x) cùng xác...
 • 8
 • 7,252
 • 178
Bài tập về Giới hạn

Bài tập về Giới hạn

Toán học

... (un) giới hạn và tính giới hạn đó 5.Cho dãy (un) xác định bởi u1 = ; un+1 = a)Chứng minh rằng (un) bị chặn trên bởi 1 và là dãy số tăng b)Suy ra (un) giới hạn và tính giới hạn ... phép toán giới hạn : lim(un ± vn) = limun ± limvn ; lim(un.vn) = limun ; limvnlim = *Các định lý về giới hạn: Định lý 1: Một dãy số tăng và bị chặn trên thì giới hạn ... limg(x)→→→= x a x alim f (x) limf (x)→ →=*Các định lý về giới hạn hàm số :Định lý 1:Nếu hàm số giới hạn thì giới hạn đó là duy nhấtĐịnh lý 2:Cho 3 hàm số g(x),f(x),h(x) cùng xác...
 • 5
 • 3,768
 • 49
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

Tiếng anh

... BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN) A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.1.We ... wish…………………………………………14.I’m sorry I didn’t phone him yesterday.-I wish…………………………………… C.Mệnh đề so sánh.15.She knows a lot more about it than I do.-I don’t know……………………………… 16.Jane is a better...
 • 3
 • 115,541
 • 6,655
Bài tập về giới hạn 01

Bài tập về giới hạn 01

Toán học

... x→±∞− + − + ξ2. GIỚI HẠN HÀM SỐ1. Dùng định nghóa, CMR: a) x 2lim(2x 3) 7→+ =b) x 3x 1lim 12(x 1)→+=−c) 2x 1x 3x 2lim 1x 1→− += −−2. Tìm caùc giới hạn sau a) 3 2x ... 1lim4x 4 2→−+ − x) EMBED Equation.DSMT4 3232x 1x 2 x 1lim(x 1)→− +−6. Tính caùc giới hạn sau: a. x 0x 1 x 4 3limx→+ + + −b. x 0x 9 x 16 7limx→+ + + − c. 3x 0x ... 5lim1xx xx→+ − +− f.32x 18x 11 x 7limx 3x 2→+ − +− + Dạng vô định ∞∞7.Tìm các giới hạn sau: a) x2x 1limx 1→+∞+− b) 22xx 1lim1 3x 5x→−∞+− − c)2xx x 1limx...
 • 4
 • 1,488
 • 24
Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, có đáp án

Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, đáp án

Kinh tế - Thương mại

... quả kinh tế Về quan điểm: Hiệu quả tài chính à vi môHiệu quả kinh tế à vĩ mô Về tính toán:- Khác biệt về chi phí- Khác biệt về thuế, tiền lương, các khoản bù giá, trợ giáKhác biệt về chi phíLọi ... khôngthể lợi ích thương mại”.Đây là trường hợp năng suất lao động tương đối của các quốc gia về các mặt hàng là như nhau. Câu 4: Lợi thế so sánh do đâu mà có? Lợi thế so sánh thể thay ... *) Lợi thế so sánh thể thay đổi được. Các quốc gia vẫn thường chuyên môn hóa sản xuất mặthàng lợi thế so sánh, trao đổi mặt hàng bất lợi thế so sánh, làm tăng sản lượng thế giới. Tuy nhiên,...
 • 42
 • 6,009
 • 4
Bài tập định luật ôm có đáp án

Bài tập định luật ôm đáp án

Vật lý

... ,d. 2Ω) Bài8 : Cho mạch điện :ξ=12V,điện trở trong r=1Ω,R1=4Ω,R2=2.6ΩĐ (6V-6W)a. Đọc các số chỉ ampe kế và vôn kếb. Tính hiệu điện thế qua R1 và nhận xét về độ sáng của đèn.c. ... AVR2DR1BACºξ Bài 6:Cho mạch điện như hình vẽ,các nguồn giống nhau mỗi nguồn suất điện động ξ=6 V,điện trở trong r=3 Ω, điện trở R1=6 ... và nhận xét về độ sáng của đèn.c. Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện của mạch chính phải là là bao nhiêu? (ĐS:a. 2A,10V, b. 4,8v, đèn sáng yếu , c. 2,5A ) R1R2R3R4R5R6R7...
 • 2
 • 13,407
 • 244
Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Hóa học

... nóng chảy cao. B-Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, ánh kim. C-Tính dẫn điện và nhiệt, khối lượng riêng lớn, ánh kim. D-Tính dẻo, ánh kim, rất cứng. 35. Dãy kim loại nào sau đây đã ... viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loạiBÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI 1. Biết thể tích 1 mol của mỗi kim loại Al, Li, K tương ứng là 10 (cm3); 13,2 (cm3); 45,35 (cm3), có thể tính được khối ... loại thường 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng.B. Nguyên tử kim loại năng lượng ion hóa nhỏ.C. Kim loại xu hướng nhận thêm electron để đạt đến cấu trúc bền.D. Nguyên tử kim loại độ âm...
 • 9
 • 2,582
 • 62
bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

Hóa học

... B. CuO, Mg, P, BaCO3.C. FeSO4, Fe3O4, H2S, FeS2. D. HI, NH3, NaOH, FeS.Câu 17: thể dùng chất nào trong số các chất sau đây để làm khô khí NH3A. H2SO4 đặc B. P2O5C. ... phản ứng N2(k) +3H2(k) ⇄ 2NH3(k) ∆H = -92 kJ (ở 4500C, 300 atm)để cân bằng chuyển dịch về phía phân huỷ NH3 ta áp dụng yếu tố nào sau đây:A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất B. tăng nhiệt ... NaH2PO4: 6,0 gam.Câu 21: Amoniac phản ứng được với nhóm các chất nào sau đây (điều kiện coi như đủ)A. CuO, Cl2, O2, dung dịch AlCl3, NaOH. B. HNO3, KOH, CuO, O2, dung dịch CuCl2.C....
 • 2
 • 1,146
 • 2
200 bài tập vật lý khó có đáp án

200 bài tập vật lý khó đáp án

Vật lý

... .//YZ[,D[\]'^_ Bài 58:P3#GaCM(3!!Ga}!=aABg(3ataKaAB!TvNb(ci!Œa3d!f#M)!Wm!f`e!KMq Bài ... .//YZ[,D[\]'^_Bi5<5'!aAB@i)baR)b)!WaS!aFh!j!Sa3`!SEWQM!qo@#ABd!i#ABH!dt)b5DBi5<.-,đr!Sa3!mMmaABaQM#}%hFi)at)b!jqođ#M(3!E!aS!va3d#;aRM4Ap|l!:9{Bi5<6-fat!đM!aABygac!d!l!jaSđW(3aApu`UWaApu`|l!::{'E!d!l!j#Mã5(=!Ee(3#faAB)j'!Er`Fi)b)!W!!f)(3!!#hq'!E`!SaAB#M!i#ABaS(!aS!Sa3Aha3aRApd!'`!S)Ln;AC!=?d!EBi5<1!N!R(K;sE'(aRaAB)G)b&`@#AB)b@#ABH!daRosav!`y&)vsEMaR(Ms#;d!f`v!A!DFidaRM)b)!WqBi5<7'&d ao)vsE(3`</)baR#f5< 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI(200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution) ... 60:P3!!a}!=aABaQg(3E!)MgvN!~aOMaAB!TE!!cl(`(M!!!Bh!AC!~aO!`!jUmsfh)My!Ap!B{'E!)M!j`(!A`(3p!L!A!l!|{){'E!)M`(=#hM)N!dE!)M=!Lh!K3d!!,!Jƒ!K3d!!gM)M!A!l!|){r!m!!!!aAB!`rnn!E!)MM'!KMd!!=#hh!K3 Bài 61:P3!m)f!laABaQ!~aOhat!Ahsi"a``aAB!Maksi2t)f!lr!S!!AhMaih!Ah(M`o!†!3M!Ri(q2t)f!l`!S(=msfh(Q)M!!jq...
 • 20
 • 1,884
 • 7
200 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ (CÓ ĐÁP ÁN)

200 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ (CÓ ĐÁP ÁN)

Toán học

... yêu cầu bài toán. Bài 70. Bài 70 .Bài 70. Bài 70. Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2001 www.VNMATH.com Giải phương trình : ( ) 33 2 3 23 x 1log .log x log log xx 23− = + ∗ Bài giải ... trình một nghiệm là x 0=. Bài 51. Bài 51 .Bài 51. Bài 51. Cao đẳng Cộng Đồng Hà Tây năm 2005 Giải bất phương trình : ( ) 2x 4 x 2x 23 45.6 9.2 0+ ++ − ≤ ∗ Bài giải tham khảo ● Tập ... x32m 3 0 do 3 0 m2⇔ − < > ⇔ ≤. ● Vậy 3m2≤ thỏa yêu cầu bài toán. Bài 90. Bài 90 .Bài 90. Bài 90. Đại học Dân Lập Ngoại Ngữ – Tin Học năm 1997 Biết rằng x 1= là 1...
 • 70
 • 2,251
 • 14
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm Polyme (Có đáp án) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm Polyme (Có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... làm cho tinh bột dạng hạt.Câu 28. Một loại hợp chất hữu X CTPT là C4H6O2 và chỉ một loại nhóm chức.Từ X và các chất vô khác,bằng ba phản ứng liên tiếp thể điều chế cao ... hợp là trong cấu tạo phải liên kết đôi,liên kết 3 hay vòng không điều.d. Điều kiện phân tử tham gia phản ứng trùng hợp là trong cấu tạo phải 2 nhóm định chức khả năng tham gia phản ... sích PVC d. 4 mắc sích PVCCâu 6.Chỉ ra điều đúng khi nói về da thật và simili ( PVC ).a. Đốt 2 mẫu da, da thật mùi khét, simili không mùi khét.b. Da thật là protit, simili là polyme tổng...
 • 4
 • 2,693
 • 106

Xem thêm