bài tập thực hành lập trình

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... chương trình thông báo “Bạn chơi dở quá” và kết thúc. Nếu đoán đúng cả từ chương trình hiện ra thông báo chúc mừng. Lập trình Cơ sở dữ liệu Khi người dùng click chọn một node, chương trình ... Bài 3: Viết chương trình tạo 1 Form chứa 1 CheckedListBox như hình sau: Khi người dùng nhấn button “Xem ten da chon”, chương trình sẽ hiển thị các tên đã chọn trong listbox bên phải. Bài ... chương trình có sử dụng đối tượng Timer. Ví dụ sau một khoảng thời gian t giây sẽ ẩn/hiện thanh status bar. Bài 5: Viết chương trình trò chơi đoán từ như sau: Bắt đầu chạy chương trình, ...
 • 4
 • 5,014
 • 29
Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng  java cơ bản

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng java cơ bản

Kỹ thuật lập trình

... kết quả của chương trình trên? Bài tập 10class WhileStruct { {int n=10;while(true){ if(n>0){JAVA CƠ BẢNMã sinh viên: Họ và tên:Lớp học phần:Ngày nộp bài: Bài tập 1Những từ khóa ... Bài tập 13 class Foreach2 { {double B = new double[5]; B[0]=34.6;B[1]=4.29;B[2]=54.1;B[3]=12.46;B[4]=42.14; (B[i]);} } }Hãy cho biết kết quả của chương trình trên? Bài tập ... " + X);}}2.1 Cho biết kết quả của chương trình trên? Liệt kê các biến trong chương trình? Cho biết các biến có khai báo final có ý nghĩa gì? Bài tập 5class Demo{public static void main(String[]...
 • 6
 • 9,640
 • 117
Tài liệu ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH doc

Tài liệu ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH doc

Kỹ thuật lập trình

... CKhachsanDlg::OnFileExit() { exit(1); ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOW ****************************************************** Bài 1: IDC_EDIT_AIDC_EDIT_BIDC_STATIC_KETQUAIDC_BUTTON_TINH ... Bài 5: Tương tự như bài 4 chúng ta cũng khai báo thêm lớp COMPLEX Viết trong Dialog chính.cpp void CBai3Dlg::OnButtonNhap() ... %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Bài 4: IDC_EDIT_atIDC_EDIT_btIDC_EDIT_kqtIDC_EDIT_aaIDC_EDIT_baIDC_EDIT_kqaIDC_RADIO_CONG chọn GroupIDC_BUTTON_TINH chọn BN_CLICKEDGroup Box chọn Tab stop Bài này chúng...
 • 16
 • 619
 • 2
Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Kỹ thuật lập trình

... Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM 1/7 Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành oOo Chương 0: 1. Làm quen với 1 chương trình C viết trên thư viện API a. Phần 1: - Sử dụng ... vien API. “ 2. Tài nguyên của chương trình: lấy chương trình kết quả của bài tập 1, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Thay đổi biểu tượng của chương trình - Thay đổi con trỏ chuột - Thay đổi ... Paste, Select all - Mỗi menu item đều có phím tắt tương ứng 3. Lập trình sự kiện: lấy chương trình kết quả của bài tập 2, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Khi user chọn menu item, hiển thị...
 • 7
 • 728
 • 3
Bài tập thực hành lập trình C nâng cao - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. Hồ Chí Minh pdf

Bài tập thực hành lập trình C nâng cao - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. Hồ Chí Minh pdf

Kỹ thuật lập trình

... nghệ Thông tin BÀI TẬP THỰC HÀNH Môn: Lập trình C nâng cao Thời lượng: 60 tiết Môi trường cài đặt: VC++ 6.0 hoặc VC++2005 (Win32 Console Application) Lịch trình thực hành Tuần (5 tiết/tuần) ... chương trình giả lập lệnh DEL để xoá tập tin. Yêu cầu nhập đường dẫn và tên tập tin, kiểm tra sự tồn tại của tập tin, nếu có thì xoá tập tin được chỉ định. 130. Viết chương trình giả lập lệnh ... Tuần (5 tiết/tuần) Nội dung thực hành Ghi chú 01 Lập trình bằng đệ qui Sinh viên vắng mặt quá 2 buổi sẽ không được dự kiểm tra (điểm thực hành là 0) 02 Lập trình bằng đệ qui 03 Mảng...
 • 14
 • 2,564
 • 20
Bai tap thuc hanh lap trinh truyen thong

Bai tap thuc hanh lap trinh truyen thong

Kỹ thuật lập trình

... trình Java, là m6t t7p hΟp nh9ng công cΥ ph−n mΓm 5:Οc phát tri8n bΠi Sun Microsystems. B6 công cΥ này 5:Οc phát hành miβn phí g∆m có trình biên dΞch, trình thông dΞch, trình giúp sΖa lΝi trình ... trình s∴ d>a vào ki8u các tham s0 và ki8u trΜ vΓ 58 g+i ph:Εng th?c c[a 50i t:Οng cho phù hΟp. 2.5. BÀI T5P TH8C HÀNH Bài t,p 2.1: Cài 5αt JDK và Eclipse 58 l7p trình ngôn ng9 Java: Bài ... biên dΞch thành dΚng bytecode. Sau 5ó 5:Οc th>c thi trên tΛng loΚi máy nhΘ trình thông dΞch. M c tiêu c∀a các nhà thi#t k# Java là cho phép ng&∋i l∗p trình vi#t ch&(ng trình m,t...
 • 68
 • 620
 • 0
BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH

BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH

Lập trình

... nhóm multicast để không nhận dữ liệu từ địa chỉ này nữaTrang 11 Bài tập thực hành lập trình mạngTrang 14 Bài tập thực hành lập trình mạng- Nếu tiếp tục gửi tên của người hiện tại + who? (Tức ... KHOAKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNGBÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNGĐà Nẵng 2012 Bài tập thực hành lập trình mạng- Tạo đối tượng MultiserverThread và start nó Lớp ... StudentChức năng chương trình: - Kết nối cơ sở dữ liệuTrang 2 Bài tập thực hành lập trình mạngKết quả:3.2. Bài 2Đề bài: Xây dựng chương trình broadcast (quảng bá)Chức năng chương trình: - Server...
 • 14
 • 988
 • 0
Bài tập thực hành môn lập trình window PI

Bài tập thực hành môn lập trình window PI

Kỹ thuật lập trình

... Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 1 Thời gian thực hiện: 01 tuần oOo Phần 1: Lập trình bằng thư viện WIN32 API 1. Làm quen với 1 chương trình C/C++ ... Win32 API.“ 2. Tài nguyên của chương trình: Lấy chương trình kết quả của bài tập 1, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Thay đổi biểu tượng (icon) của chương trình - Thay đổi con trỏ chuột: dùng ... Mỗi menu item đều có phím tắt tương ứng (vd. Open  Ctrl+O) 3. Lập trình sự kiện: Lấy chương trình kết quả của bài tập 2, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Thêm xử lý trong hàm xử lý message,...
 • 2
 • 3,219
 • 16
Bài tập thực hành môn lập trình window PII

Bài tập thực hành môn lập trình window PII

Kỹ thuật lập trình

... Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM 1/2 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 2 Thời gian thực hiện: 02 tuần oOo Bài 1: Xây dựng dialog box Xây dựng một ... trên khung “Preview”, tương ứng với các thông tin đã chọn. Chọn một trong hai bài 2 hay 3 sau: Bài 2: Xây dựng một ứng dụng dạng MDI cho phép vẽ hình với các chức năng đơn giản (tương ... Cập nhật menu theo ngữ cảnh của từng child window (dựa vào WM_MDIACTIVATE) - Save: Lưu hình vẽ thành file. Cấu trúc file tuỳ ý tổ chức, nhưng cần lưu trữ cả các “ngữ cảnh” để khi open file thì...
 • 2
 • 1,343
 • 6
Lập trình Windows 04- Bài tập thực hành

Lập trình Windows 04- Bài tập thực hành

Kỹ thuật lập trình

... Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM 1/7 Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành oOo Chương 0: 1. Làm quen với 1 chương trình C viết trên thư viện API a. Phần 1: - Sử dụng ... vien API. “ 2. Tài nguyên của chương trình: lấy chương trình kết quả của bài tập 1, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Thay đổi biểu tượng của chương trình - Thay đổi con trỏ chuột - Thay đổi ... Paste, Select all - Mỗi menu item đều có phím tắt tương ứng 3. Lập trình sự kiện: lấy chương trình kết quả của bài tập 2, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Khi user chọn menu item, hiển thị...
 • 7
 • 760
 • 4
Một số Bài tập thực hành môn kỹ thuật lập trình

Một số Bài tập thực hành môn kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình

... chương trình chính.8. Viết chương trình tính tích phân của f(x) trên đoạn [a, b] bằng công thức hình thang. Theo đó, tích phân của f(x) trên [a, b] bằng: h * s. Trong đó:Một số Bài tập thực hành ... các phần tử thực và tìm phần tử Max của ma trận này.3. Viết hàm hoán vị hai biến thực a, b bằng cách sử dụng con trỏ (đối vào là hai con trỏ). Viết chương trình chính nhập hai số thực a, b. ... tử?Chương IV: kỹ thuật lập trình dùng mảng.1. Viết chương trình nhập vào một mảng n số nguyên, sắp xếp mảng theo chiều tăng dần, in kết quả lên màn hình.2. Viết chương trình nhập vào một mảng...
 • 10
 • 1,844
 • 7
Bài tập thực hành môn thiết kế lập trình C

Bài tập thực hành môn thiết kế lập trình C

Kỹ thuật lập trình

... Viết chơng trình chính sử dụng hm trên để tính số Catalan thứ n bất kỳ với n nhập từ bn phím (n Z +). Chơng IV: kỹ thuật lập trình dùng mảng. Bi tập thực hnh Môn Kỹ thuật lập trình Biên ... a, b. Trong chơng trình chính, nhập vo hai số nguyên a, b. Tìm v in USCLN của hai số đó lên mn hình. Biên soạn: Nguyễn Mạnh Cờng Trang: 3 Bi tập thực hnh Môn Kỹ thuật lập trình Biên soạn: ... "<<USCLN(a,b); getch(); } Bi tập thực hnh Môn Kỹ thuật lập trình Biên soạn: Nguyễn Mạnh Cờng Trang: 5 1. Cho hai vector x(x1, x2xn) v y(y1, y2yn). Viết chơng trình in ra Tích vô hớng...
 • 7
 • 681
 • 4
Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành

Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành

Kỹ thuật lập trình

... triển từ bài tập 6 - Tạo ứng dụng MFC ở chế độ “Dialog based” - Màn hình giao diện gồm 2 phần: o Bên trái là 1 danh sách các Mã NV (đọc từ file record) o Bên phải có giao diện giống bài tập 6 ... Chương 2: 8. Áp dụng kỹ thuật lập trình sự kiện và kỹ thuật Hook (chặn các thông điệp) để xây dựng chương trình “bộ gõ tiếng Việt.” Yêu cầu: - Chương trình chạy background, hiển thị icon ... năng liên quan đến Clipboard (Cut/Copy/Paste) được tổ chức thành 1 DLL riêng 11. Xây dựng chương trình “Object Drawing”. Chương trình cho phép user dùng mouse để vẽ các đối tượng hình, copy,...
 • 7
 • 442
 • 1
Tài liệu BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH WEB A. doc

Tài liệu BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH WEB A. doc

Quản trị Web

... </head> BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH WEB A. Thông tin chung Mỗi HSSV có 1 tài khoảng chung trên mạng, để thực hiện các chương trình trên hệ thống bài tập này bạn phải ... thiết kế trang chủ có tênindex.htm có 03 nội dung gồm bài tập javascript, asp, và bài tập kết thúcmôn học theo các yêu cầu bên dưới. Để thực thi trang chủ của mình (index.htm),Ví dụ bạn học ... database – chứa tập tin CSDL MS ACCESS Thư mục: asp – chứa toàn bộ các tập tin asp B. BÀI TẬP JAVASCRIPT Phần 1: Bài tập ví dụ mẫu Câu 1.1: Đây là ví dụ sử dụng các tag trong html...
 • 8
 • 918
 • 4

Xem thêm