bài tập thực hành lập trình mạng

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... chương trình thông báo “Bạn chơi dở quá” và kết thúc. Nếu đoán đúng cả từ chương trình hiện ra thông báo chúc mừng. Lập trình Cơ sở dữ liệu Khi người dùng click chọn một node, chương trình ... Bài 3: Viết chương trình tạo 1 Form chứa 1 CheckedListBox như hình sau: Khi người dùng nhấn button “Xem ten da chon”, chương trình sẽ hiển thị các tên đã chọn trong listbox bên phải. Bài ... chương trình có sử dụng đối tượng Timer. Ví dụ sau một khoảng thời gian t giây sẽ ẩn/hiện thanh status bar. Bài 5: Viết chương trình trò chơi đoán từ như sau: Bắt đầu chạy chương trình, ...
 • 4
 • 5,043
 • 29
Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng  java cơ bản

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng java cơ bản

Kỹ thuật lập trình

... kết quả của chương trình trên? Bài tập 10class WhileStruct { {int n=10;while(true){ if(n>0){ JAVA CƠ BẢNMã sinh viên: Họ và tên:Lớp học phần:Ngày nộp bài: Bài tập 1Những từ khóa ... Bài tập 13 class Foreach2 { {double B = new double[5]; B[0]=34.6;B[1]=4.29;B[2]=54.1;B[3]=12.46;B[4]=42.14; (B[i]);} } }Hãy cho biết kết quả của chương trình trên? Bài tập ... " + X);}}2.1 Cho biết kết quả của chương trình trên? Liệt kê các biến trong chương trình? Cho biết các biến có khai báo final có ý nghĩa gì? Bài tập 5class Demo{public static void main(String[]...
 • 6
 • 9,657
 • 117
Tài liệu ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH doc

Tài liệu ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH doc

Kỹ thuật lập trình

... CKhachsanDlg::OnFileExit() { exit(1); ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOW ****************************************************** Bài 1: IDC_EDIT_AIDC_EDIT_BIDC_STATIC_KETQUAIDC_BUTTON_TINH ... Bài 5: Tương tự như bài 4 chúng ta cũng khai báo thêm lớp COMPLEX Viết trong Dialog chính.cpp void CBai3Dlg::OnButtonNhap() ... %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Bài 4: IDC_EDIT_atIDC_EDIT_btIDC_EDIT_kqtIDC_EDIT_aaIDC_EDIT_baIDC_EDIT_kqaIDC_RADIO_CONG chọn GroupIDC_BUTTON_TINH chọn BN_CLICKEDGroup Box chọn Tab stop Bài này chúng...
 • 16
 • 627
 • 2
Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Kỹ thuật lập trình

... Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM 1/7 Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành oOo Chương 0: 1. Làm quen với 1 chương trình C viết trên thư viện API a. Phần 1: - Sử dụng ... vien API. “ 2. Tài nguyên của chương trình: lấy chương trình kết quả của bài tập 1, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Thay đổi biểu tượng của chương trình - Thay đổi con trỏ chuột - Thay đổi ... Paste, Select all - Mỗi menu item đều có phím tắt tương ứng 3. Lập trình sự kiện: lấy chương trình kết quả của bài tập 2, thực hiện tiếp: a. Phần 1: - Khi user chọn menu item, hiển thị...
 • 7
 • 734
 • 3
Bài tập thực hành lập trình C nâng cao - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. Hồ Chí Minh pdf

Bài tập thực hành lập trình C nâng cao - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. Hồ Chí Minh pdf

Kỹ thuật lập trình

... nghệ Thông tin BÀI TẬP THỰC HÀNH Môn: Lập trình C nâng cao Thời lượng: 60 tiết Môi trường cài đặt: VC++ 6.0 hoặc VC++2005 (Win32 Console Application) Lịch trình thực hành Tuần (5 tiết/tuần) ... chương trình giả lập lệnh DEL để xoá tập tin. Yêu cầu nhập đường dẫn và tên tập tin, kiểm tra sự tồn tại của tập tin, nếu có thì xoá tập tin được chỉ định. 130. Viết chương trình giả lập lệnh ... Tuần (5 tiết/tuần) Nội dung thực hành Ghi chú 01 Lập trình bằng đệ qui Sinh viên vắng mặt quá 2 buổi sẽ không được dự kiểm tra (điểm thực hành là 0) 02 Lập trình bằng đệ qui 03 Mảng...
 • 14
 • 2,572
 • 20
Bai tap thuc hanh lap trinh truyen thong

Bai tap thuc hanh lap trinh truyen thong

Kỹ thuật lập trình

... trình Java, là m6t t7p hΟp nh9ng công cΥ ph−n mΓm 5:Οc phát tri8n bΠi Sun Microsystems. B6 công cΥ này 5:Οc phát hành miβn phí g∆m có trình biên dΞch, trình thông dΞch, trình giúp sΖa lΝi trình ... g+i, ch:Εng trình s∴ d>a vào ki8u các tham s0 và ki8u trΜ vΓ 58 g+i ph:Εng th?c c[a 50i t:Οng cho phù hΟp. 2.5. BÀI T5P TH8C HÀNH Bài t,p 2.1: Cài 5αt JDK và Eclipse 58 l7p trình ngôn ng9 ... biên dΞch thành dΚng bytecode. Sau 5ó 5:Οc th>c thi trên tΛng loΚi máy nhΘ trình thông dΞch. M c tiêu c∀a các nhà thi#t k# Java là cho phép ng&∋i l∗p trình vi#t ch&(ng trình m,t...
 • 68
 • 627
 • 0
BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH

BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH

Lập trình

... BÁCH KHOAKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNGBÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNGĐà Nẵng 2012 Bài tập thực hành lập trình mạng - Tạo đối tượng MultiserverThread và ... multicast để không nhận dữ liệu từ địa chỉ này nữaTrang 11 Bài tập thực hành lập trình mạng Trang 14 Bài tập thực hành lập trình mạng - Nếu tiếp tục gửi tên của người hiện tại + who? (Tức là ... StudentChức năng chương trình: - Kết nối cơ sở dữ liệuTrang 2 Bài tập thực hành lập trình mạng Kết quả:3.2. Bài 2Đề bài: Xây dựng chương trình broadcast (quảng bá)Chức năng chương trình: - Server...
 • 14
 • 993
 • 0
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C FOR WINDOWS pot

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C FOR WINDOWS pot

Kỹ thuật lập trình

...  Y = HIWORD(lParam); Bài tập thực hành lập trình C for Windows Ths Trần Ngọc Bảo 2/4 1.3. Bài 03 - Tài nguyên của ứng dụng - Yêu cầu: Tạo ứng dụng tương tự bài tập 01 o Thay đổi biểu ... bao",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION); break;… } Bài tập thực hành lập trình C for Windows Ths Trần Ngọc Bảo 4/4 o Khi thoát chương trình hiển thị dialog hỏi “Bạn có muốn thoát khỏi chương trình không” ?  Thay ... Bài tập thực hành lập trình C for Windows Ths Trần Ngọc Bảo 3/4 o Mỗi menu item đều có phím tắt tương ứng...
 • 4
 • 350
 • 1
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢN_SỐ 1 pptx

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢN_SỐ 1 pptx

Kỹ thuật lập trình

... BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢNI. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN1. Viết chương trình in ra màn hình câu:Xin chao tat ca cac ban!Toi ten la Le Ngoc Mai 2. Viết chương trình nhập số ... cácdữ liệu kiểu nguyên, thực và chuỗi.3. Viết chương trình nhập vào tên của 5 người, sau đó xuất ra màn hình tên 5 ngườiđó, mỗi tên nằm trên 1 dòng khác nhau.4. Viết chương trình tính phụ cấp cho ... Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0, với a,b, c nhập vào từ bàn phím.Hướng dẫn: Nhập vào 3 biến a, b, c.Tính Delta = b*b - 4*a*cNếu Delta < 0 thìPhương trình vô...
 • 3
 • 2,771
 • 18
BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢN_SỐ 2 doc

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢN_SỐ 2 doc

Kỹ thuật lập trình

... BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C CƠ BẢNIII. HÀM1. Viết hàm giai_thua(n) để tính n! Sau đó gọi hàm này trong ... tổng S = 1+2+….+n. Sau đó gọi hàm nàytrong chương trình chính. In kết quả ra màn hình.3. Viết hàm nguyen_to(n) kiểm tra số n nhập trong chương trình chính có phải là 1 số nguyên tố không? Trong ... kiện tính tổng- In kết quả ra màn hình7. Tương tự bài số 6, nhưng viết riêng một hàm để tính tổng. Sau đó gọi hai hàm này trong chương trình chính.Gợi ý:- Viết hàm chan_le(k) : kiểm tra...
 • 2
 • 563
 • 2
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB

Cao đẳng - Đại học

... Control: Bài 5. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 Bài 5. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài 5. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB ... chương trình: Bài 7. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 Bài 7. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài 10. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP ... WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài tập 2.2. Chạy chương trình Kết quả Bài tập 2.3. Bài tập thêm Mục đích: Thực tập lại các thao tác đã thực hành trong Bài tập 2.1. 1. Sử dụng AdRotator...
 • 122
 • 666
 • 0
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 - BÀI 11 pdf

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 - BÀI 11 pdf

Cao đẳng - Đại học

... " ;Trình duyệt không hỗ trợ cookie"; } } Bài 11. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài 11. Lập trình Web với Cookies Mục đích Trong bài thực hành ... Nhấn Ctrl-F5 để chạy và kiểm tra chương trình Bài 11. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài 11. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh ... giao diện theo mẫu. Lập trình web với Cookies. Thiết lập và sử dụng Web User Control. Thời gian để hoàn tất bài thực hành: 120 phút Bài 11. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần...
 • 10
 • 402
 • 1
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 - BÀI 10 ppt

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 - BÀI 10 ppt

Cao đẳng - Đại học

... false; } Bài 10. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài tập 10.5. Bài tập thêm Mục đích: Thực tập lại các thao tác đã thực hành trong Bài tập 10.1. 1. Tạo ... layout như mong muốn Bài 10. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài 10. Lập trình Web với Application và Session Mục đích Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm ... Session["LOGIN_OK"] = false; } Bài 10. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài 10. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh g. Viết...
 • 11
 • 729
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25