bài tập liên từ có đáp án

Bài tập BD HSG có đáp án

Bài tập BD HSG đáp án

Toán học

... z, do đó (1) đúng. Từ đó tìm được giá trị nhỏ nhất của x y zy z x+ +.34. Ta x + y = 4 ⇒ x2 + 2xy + y2 = 16. Ta lại (x – y)2 ≥ 0 ⇒ x2 – 2xy + y2 ≥ 0. Từ đó suy ra 2(x2 ... (5)Ta S0 = (5 + 26)0 + (5 - 26)0 = 1 + 1 = 2 ; S1 = (5 + 26) + (5 - 26) = 10. Từ công thức (5) ta S2 , S3 , … , Sn là số tự nhiên, và S0 , S4 , S8 , … , S100 ... b)(a2 + ab + b2). Từ a = b ta được x = 6. Từ ab = 0 ta được x = 7 ; x = 5.h) Đặt 3 3x 1 a ; x 1 b+ = − =. Ta : a2 + b2 + ab = 1 (1) ; a3 – b3 = 2 (2). Từ (1) và (2) : a – b...
 • 46
 • 2,281
 • 7
Bài tập pascal nè-có đáp án

Bài tập pascal nè-có đáp án

Tin học

... nhập vào từ bàn phím hợp lệ hay không?VD: 31/4/2000 là không hợp lệ. Ngày 30/4/1985 là hợp lệ.Baì 72177Công ty trách nhiệm hữu hạn “Vui vẻ” n cán bộ đánh số từ 1 đến n. Cán bộ i đánh giá ... thoại đến từng người để hỏi khoảng thời gian mà người đó thể tiếp mình. Giả sử N người được hỏi (đánh số từ 1 đến N), người thứ i cho biết thời gian có thể tiếp trong ngày là từ Ai đến ... trí nào trong st2 thì thay thế bằng st1. Bài 3: viết phương trình:- Nhập danh sách cán bộ các bản ghi bao gồm:Mã cán bộ ,họ tên.giới tính.quê quán, đơn vị công tác ,chức vụ, lương bản,...
 • 7
 • 3,372
 • 71
Bai tap chuong I-Co dap an, day du va da dang!

Bai tap chuong I-Co dap an, day du va da dang!

Vật lý

... trường tại điểm đó độ lớn và hướng làA. 8000 V/m, hướng từ trái sang phải. B. 8000 V/m, hướng từ phải sang trái.C. 2000 V/m, hướng từ phải sang trái. D. 2000 V/m hướng từ trái sang phải.3.35. ... tự doA. chuyển động theo quán tính rồi từ từ dừng lại.B. dừng lại ngay lập tức.C. vẫn tiếp tục chuyển động nhưng hỗn loạn.D. không thể xác định được là electron chuyển động nữa hay không.7. ... Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.C. Cũng khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng.D. Các đường sức của...
 • 29
 • 1,800
 • 5
870 bai tap cuc hay co dap an

870 bai tap cuc hay co dap an

Tiếng anh

...
 • 105
 • 1,596
 • 32
Gián án 270 BAI TAP BD HSG (CO DAP AN)

Gián án 270 BAI TAP BD HSG (CO DAP AN)

Toán học

... chữ nhật đường chéo bằng 82, hãy tìm hình chữ nhật diện tích lớn nhất.261. Cho tam giác vuông ABC các cạnh góc vuông là a, b và cạnh huyền là c. Chứng minh rằng ta luôn : a bc2+≥.262. ... số nguyên tố nên m M 7. Đặt m = 7k (k ∈ Z), ta m2 = 49k2 (2). Từ (1) và (2) suy ra 7n2 = 49k2 nên n2 = 7k2 (3). Từ (3) ta lại n2 M 7 và vì 7 là số nguyên tố nên n M ... = + < ữ ÷  ÷+ + +    . Từ đó ta giải được bài toán.217. Chứng minh bằng phản chứng. Giả sử trong 25 số tự nhiên đã cho, không hai số nào bằng nhau. Không mất tính tổng...
 • 48
 • 830
 • 0
ESTE bai tap chon loc co dap an

ESTE bai tap chon loc co dap an

Hóa học

... được 86,4 gam Ag. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng ? A. X 2 chức este B. X 3 chức este C. X 4 chức este D. đáp án khác.Câu 18: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit axetic với ... BÀI TẬP ESTECâu 1: Thuỷ phân một este X công thức phân tử là C4H8O2 ta được axít Y và rượu Z. oxi hoá Z bởi O2 xúc tác lại thu được Y. công thức ... chức X công thức phân tử là C5H10O2 tác dụng với NaOH đun nóng được chất A và chất B . khi cho A tác dụng với H2SO4 người ta thu được chất hữu khả năng tham gia phản ứng tráng...
 • 2
 • 1,272
 • 21
bai tap nhom kho co dap an

bai tap nhom kho co dap an

Toán học

... hiệusuất phản ứng là 80%. Giả sử không khí H2 sinh ra.A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 1,344 lít D. 5,376 lítCâu 35. Cho m gam một khối Al hình cầu bán kính R vào 1,05 lít dung dịch H2SO4 ... thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịchX. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng ... A; 0,4687m (gam)chất rắn không tan và 7,2128 lít H2 - đktc. Cho dung dịch HCl số mol nằm trong khoảng từ 0,18 mol đến0,64 mol vào dung dịch A ngoài kết tủa còn thu được dung dịch B....
 • 8
 • 1,431
 • 7
Bài tập nhận định có đáp án môn luật lao động

Bài tập nhận định đáp án môn luật lao động

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... thành, quyết định đã hiệu lực của quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động, bản án hoặc quyết định đã hiệu lực của Tòa án nhân dân.C. Tất cả các nghĩa vụ trên. Đáp án: C (khoản 2 Điều ... c'R&&%_&;<"eK;Z,@)"-20$X theo khoản 2 điều 47 BLLĐ thì thỏa ước hiệu lực từ ngày 2 bên thỏa thuận trong thỏa ước, nếu không thỏa thuận thì s€ hiệu lực từ ngày kí.5X`F@"$"-B&%;F@"",@)"-20$X ... phải đầy đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 29 BLLĐ10. Hợp đồng lao động hiệu lực kể từ ngày các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận thì từ ngày giao kết13. Người lao động có...
 • 16
 • 15,477
 • 90
Bài tập định khoản có đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Bài tập định khoản đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Kế toán - Kiểm toán

... + 200.000 TK 911: 1.945.300.000Kết chuyển giá vốn hàng bán vào cuối kỳ:Nợ TK 911: 1.886.240.000 TK 632:1.886.240.000 Bài 3: Trong tháng 12, công ty M tập hợp chi phí bán hàng và ... 2.300.000 TK 811: 2.300.000 3. Tính và lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ. Bài giải1.Nợ TK 157: 500.000.000 TK 156: 500.000.000 2.Nợ TK 632: 500.000.000 TK 156: ... các bút toán sau:a. Phân bổ công cụ đang sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp hàng kỳ là TK 641: 25.800.000 TK 642: 19.020.000 Bài 4: Tại một doanh nghiệp trong tháng tinh hình...
 • 33
 • 3,673
 • 68
bai tap aminaminoaxit hay co dap an pptx

bai tap aminaminoaxit hay co dap an pptx

Tài liệu khác

... chứng tỏ axit aminoaxeticA. tính chất lưỡng tính. B. chỉ tính axit.C. chỉ tính bazơ. D. vừa tính oxi hoá, vừa tính khử. Câu 70: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịchA. ... C4H11N mấy đồng phân mạch không phân nhánh ?A. 4 B. 5 C. 6 D.7 Câu 168: Amin thơm ứng với công thức phân tử C7H9N mấy đồng phân ?A. 3 B. 4 C. 5 D. 6Câu 169: Cho các chất cấu ... CH4 và C2H6 Bài tập vận dụng :Câu 1: Anilin và phenol đều pứ với:A. dd HCl B. dd NaOH C. dd Br2D. dd NaClCâu 2: Cho sơ đồ : NH3 Y ZBiết Z khả năng tham gia pứ tráng gương. Y và...
 • 33
 • 622
 • 3
BAI TAP CHUONG V CO DAP AN

BAI TAP CHUONG V CO DAP AN

Vật lý

... CHƯƠNG V:CẢM ỨNG ĐIỆN TỪCHỦ ĐỀ 1:TỪ THÔNG.SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG Bài 1:một khung dây hình vuông cạnh a=10cm đặt trong một từ trường đều cảm ứng từ B=0,5T.Hãy tính từ thông gửi qua khung ... ứng từ B hợp với mặt phẳng khung dây một góc 600b. Mặt phẳng khung dây hợp với cảm ứng từ B một góc 300c. Các đường sức từ hướng song song với mặt phẳng khungd. Các đường sức từ hướng ... d. φ=5.10-3Wb Bài 2:Một hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B=8.10-4T .Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6Wb.Tính góc hợp bởi véc tơ cảm ứng từ với mặt phẳng của...
 • 4
 • 5,979
 • 32

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25