bài tập chương 6 vật lý 12

Bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Bài tập trắc nghiệm vật 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... loại.A. 0, 964 B. 0,928s C. 0 ,63 1s D. 0,580sCâu 65 . Một con lắc vật được cấu tạo từ vành xuyến có khối lượng m, bán kính R, trục quay là mộtđiểm ở mép vành. Chu kì của con lắc vật là:A. ... 2π3R2gD.T = 2πR2gCâu 66 . Một con lắc vật được cấu tạo từ thanh đồng chất có khối lượng m, chiều dài l, trục quay là mộtđiểm ở đầu thanh. Chu kì của con lắc vật là:A. T = 2π2lgB. ... khi lò xo dài 26, 5 cm rồibuông nhẹ, lấy g = 10m/s2. Động năng của vật lúc lò xo dài 25 cm là:A. 24, 5.10−3(J) B. 22.10−3(J) C. 16, 5.10−3(J) D. 12. 10−3(J)Câu 39. Một vật dao động điều...
 • 91
 • 2,651
 • 11
Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... Đơn vị góc (Độ) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 360 Đơn vị góc (Rad) 1π 12 1π 6 1π4 1π3 5π 12 1π2 7π 12 2π3 9π 12 5π 6 11π 12 π 2π 3.Lưu ý ... hiệu quả một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT 12. Các em HS thử dùng CÔNG CỤ MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & Fx- 570ES Plus !!! Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT 12. Nguyên tắc ... 0915718188 - 09 068 48238 16 GV:Đoàn Văn Lượng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 16 Câu 2: Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 63 6mH mắc nối...
 • 16
 • 34,926
 • 237
Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT 12 MỤC LỤC 1. CƠ HỌC VẬT RẮN 3 Chuyển động quay. Các đại lượng đặc trưng 3 Đại lượng góc và đại lượng dài 5 Quay đều 6 Quay biến đổi đều 6 Mô men ... trở 114 Các máy điện 114 Truyền tải điện năng 122 6. TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG 123 Lý thuyết: 123 Khoảng vân. Vị trí vân sáng, vân tối: 1 26 Phƣơng trình truyền sóng  ộ lệch pha Câu ... lực. Câu 65 : Vật rắn quay dưới tác ụng của một lực. Nếộ lớn lực tng 6 lầ  giảm 3 lần thì momen lực: A. Giảm 3 lần B. Tng 2 lần. C. Tng 6 lần. D. Giảm 2 lần. Câu 66 : ạp...
 • 178
 • 2,602
 • 52
các dạng bài tập trắc nghiệm vật lý 12

các dạng bài tập trắc nghiệm vật 12

Vật lý

... đổ.Chọn đáp án đúng:A. 1 = 66 042, 2 > 48059; B. 1 = 68 020, 2 > 530 12 C. 1 = 220, 2 > 36 0 86; D. 1 = 23057, 2 > 300 96 1.41. Một vật hình trụ đồng chất chiều ... = 3 .126 H; C. C = 3.10 -6 F; D. R = 100 ôm4.41. Trong mạch điện có sơ đồ nh hình 4. 26, khi nguồn điện có tần số góc ta thấy ampe kế nhiệt chỉ 0,200A;các vôn kế chỉ UAB = 160 V, UAB = 56V ... songđi qua G).II- Phơng pháp giải bài tập. A- Phơng pháp chung:Phơng pháp giải các bài tập về chuyển động quay của vật rắn tơng tự nh phơng pháp giải các baì tập chuyển độngcủa chất điểm, bao...
 • 70
 • 1,814
 • 16
BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10

Vật lý

... 16: Chọn câu đúng. Mômen quán tính của một vật không phụ thuộc vào yếu tố nào?A. sự phân bố khối lượng của vật. B. khối lượng của vật. C. tốc độ quay của vật. D. hình dạng và kích thước của vật. Câu ... vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật. C. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó.D. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật. Câu ... vào một vật. B. cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.C. cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.D. cùng giá, cùng độ lớn và cùng chiều.Câu 25: Một vật rắn có trục quay cố định. Vật sẽ...
 • 2
 • 3,521
 • 45
BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

Vật lý

... của vật cógiá trị là: A. -6 Kgm/s B. -3 Kgm/s C. 6 Kgm/s D. 3 Kgm/s 12. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng : A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật ... 19. Động năng của vật tăng khi : A. Vận tốc của vật v > 0 B. Gia tốc của vật a > 0 C. Gia tốc của vật tăng D. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương 20. Một ôtô khối ... thể bằng 0 29. Gọi m là khối lượng của vật, v là vận tốc của vật. Động lượng của vật có độ lớn :A . 2v.m21B. mv2 C . v.m21D . m.v 30. Một vật nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống...
 • 3
 • 3,342
 • 77
BT chuong 6 vat ly 12CB

BT chuong 6 vat ly 12CB

Vật lý

... Chuẩn.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ÔN TẬP CHƯƠNG 6 + Bài tập về tính cường độ chùm tia la-ze Bài tập về tính cường độ chùm tia la-zeP = 2mW; λ = 0 ,63 3µm = 0 ,63 3.10 -6 m; d = 0,8mm.h = 6, 625.10-34Js c = 3.108m/s.a) ... thức Anh-xtanh để giải bài tập phần này. Bài 1 biết : λ0Ag = 0, 26. 10 -6 m; λ0Cl = 0,30.10 -6 m; Công thoát A = ?Giải: JchAAgAl19 6 24810 *64 ,710* 26, 010 *62 5 ,6* 10*3−−−−===λTrường ... 1 ,6. 10-19 C ; me = 9,1.10-31 kg ; h = 6, 625.10-34 Js ; A- V = 2,2.10 6 m/s ; f = 6, 6.1015 vòng/giây B- V = 2,2.104 m/s ; f = 6, 6.1018 vòng/giâyC- V = 2,2.10 6 km/s ; f = 6, 6.1015vòng/phút...
 • 16
 • 407
 • 0
Bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 12- ban cơ bản

Bộ bài tập trắc nghiệm vật 12- ban cơ bản

Vật lý

... z4p'DPPG;<V)QPGH•$Z)D'>'•$ 6 M$zW0Z 6 z0 ,6 p`0D 6 z310F 6 -p('•$ 6 $zW0Z 6 z0,3p`0D 6 z310F 6 -pD'•$ 6 W$zW0Z 6 z0 ,6 4p`0D 6 z510F 6 -pY'mŠPG*P'=‘RŠ*"]PP%PV^D;MWXD;g$Cho ... ‚)&BƒHH)I'A. ‚ 6 1C0ƒ 6 $N1`a' B. ‚ 6 1C0ƒ 6 1`a'C. ‚ 6 $N1C0ƒ 6 1`a' D. ‚ 6 #1MC0ƒ 6 1`a'Dạng 3: Bài tập con lắc đơn059:D,24 ... IPGPPG@>'• 6 $W0•$ 6 #W)Z 6 $1` ('• 6 $W0•$ 6 #W)Z 6 $#`D'• 6 M1W0•$ 6 1W)Z 6 $#` Y'DP*XU*P'=‘RŠ*"]PP%PV^D;MXD;MMột...
 • 75
 • 1,722
 • 24
Bai tap tong hop Vat Ly 12

Bai tap tong hop Vat Ly 12

Vật lý

... biên độ dao động của vật. NGUYỄN QUỐC LỢI – TP CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP. Năm học 2009- 2010 Bài tập tổng hợp Vật 12 1/ Vật dao động điều hòa theo phương trình X= . Quãng đường vật đi được trong ... hai thấu kính là a. Vật AB đặt trước thấu kính, cách là 30cm. Xác định a để ảnh của AB qua hệ là ảnh ảo cao bằng hai lần vật và ngược chiều với vật. A .62 cm B.80cm C .64 cm D .60 cm.20/ Một ống phát ... quan sát, độ bội giác của kính thiên văn là 19, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 120 cm. Tính tiêu cự của vật kính.A.6cm B.114cm C.10cm D.110cm23/ Biết góc trông ảnh mặt trăng từ trái...
 • 4
 • 463
 • 0
Kiến thức và bài tập luyện thi Vật lý 12 năm học 2010 - 2011

Kiến thức và bài tập luyện thi Vật 12 năm học 2010 - 2011

Tư liệu khác

... 4Hệ thống kiết thức và bài tập luyện thi Vật 12 – Năm học 2010 - 2010C. Chỉ các vật mà ta sờ thấy nóng ấm mới phát ra tia hồng ngọai, các vật sờ thấy lạnh như các vật có nhiệt độ < 00C ... B. Các vật có nhiệt độ < 5000C chỉ phát ra tia hồng ngọai, các vật có nhiệt độ > 5000C chỉ phát ra ánh sáng nhìn thấy. Trang 15Hệ thống kiết thức và bài tập luyện thi Vật 12 – Năm ... Iâng được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng : 0,4µm ≤ λ ≤ 0, 76 m .Trang 6 Hệ thống kiết thức và bài tập luyện thi Vật 12 – Năm học 2010 - 2010đđrni sin.sin=; đđdrni 'sin'sin=;...
 • 17
 • 707
 • 3
Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm vật 12 có đáp án

Kiểm toán

... vuông góc với thanh và cách khối tâm l/4. 1HD: I =1 12 Ml 2 0 , 375 kgm2.22 lb. I = 12 Ml  M 0 , 375  16 0, 2 8125 0 , 65 625 kgm2. 39. Tính momen lực cần thiết để tăng tốc cho ... lúc vật có gia tốc cực đại.c. Tìm giá trị cực đại của vận tốc và giá trị cực đại của lực hồi phục tác dụng vào quảnặng. HD: =4 rad/s. k=m  22=0,4. 160 =64 N/m. Fmax= kA =64 .0,04 = 2,56N; ... dây. 105. Vật dao động điều hòa với chu kì 0,25 (s) và biên độ 2cm. Tại thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật bằngA. 8 cm/s. B. 16 cm/s. C. 32 cm/s. D. 24 cm/s.1 06. Trong dao...
 • 103
 • 9,957
 • 15
CÁC CÔNG THỨC LÀM NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12

CÁC CÔNG THỨC LÀM NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT 12

Vật lý

... + Vật thật cho ảnh thật lớn hoặc nhỏ hơn vật + Vật thật cho ảnh ảo luôn lớn hơn vật + Vật ảo luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật * Với thấu kính phân kỳ: + Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật + Vật ... luôn lớn hơn vật + Vật ảo cho ảnh ảo lớn hoặc nhỏ hơn vật +- Vật ẢnhO2FFIIIIIIIV1234F’2F’+-+- Vật ẢnhO2FFIIIIIIIV1234F’2F’+-20 Tóm tắt VL12 GV: Trần ... Khoảng cách vật ảnh: L = d +d’Quy ước dấu:; ' 'd OA d OA  Vật thật d > 0; vật ảo d < 0Ảnh thật d’ > 0; ảnh ảo d’ < 0 Vật và ảnh cùng chiều k > 0, vật và ảnh ngược...
 • 31
 • 2,996
 • 0
Tài liệu GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 DÙNG MÁY TÍNH CASIO doc

Tài liệu GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT 12 DÙNG MÁY TÍNH CASIO doc

Cao đẳng - Đại học

... 05Const[05]=5,291772083.10-11(m)HằngsốPlăng(h) 06 Const[ 06] = 6, 6 260 68 76. 10-34(Js)Khốilượng1u(u) 17Const[17]=1 ,66 053873.10-27(kg)Điệntíchêlectron(e) 23Const[23]=1 ,60 21 764 62.10-19(C)SốAvôgađrô(NA) ... Đơnvịgóc(Độ) 15 30 45 60  75 90 105 120  135 150 165  180 360 Đơnvịgóc(Rad)1π 12 1π 6 1π41π35π 12 1π27π 12 2π33π45π 6 11π 12 23.Lưu ... CAL Fx-570ES Plus ĐỂ GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT 12! PHẦN MỘT. ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG BÀI TOÁN VẬT -Dùngsốphứctrong bài toánviếtphươngtrìnhdaođộngđiềuhòa...
 • 36
 • 3,588
 • 79
thiết kế giáo án điện tử chương 5 và chương 6 vật lý 12 cơ bản sử dụng phần mềm lecturemaker

thiết kế giáo án điện tử chương 5 và chương 6 vật 12 cơ bản sử dụng phần mềm lecturemaker

Hóa dầu

... tử chương 5 và chương 6 vật 12 cơ bản sử dụng phần mềm Lecturemaker GVHD: Vương Tấn Sĩ Trang 1 SVTH: Nguyễn Thị Chinh MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 6 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 6 1. Đặt vấn đề. 6 ... quan. - Lưu trữ, truyền dẫn và xử thông tin. - Hỗ trợ thông tin trong học tập Luận văn tốt nghiệp Thiết kế giáo án điện tử chương 5 và chương 6 vật 12 cơ bản sử dụng phần mềm Lecturemaker ... NIỆM PHẦN MỀM DẠY HỌC VẬT 13 III. THỰC TRẠNG XUNG QUANH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 14 Luận văn tốt nghiệp Thiết kế giáo án điện tử chương 5 và chương 6 vật 12 cơ bản sử dụng phần...
 • 114
 • 825
 • 0
tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 vật lý 10

tóm tắt thuyết và bài tập chương 1 vật 10

Vật lý

... 3 vật chuyển độngDựa vào đồ thị hãy lập phương trình chuyển động của mỗi vật x(m) (3) (1) (2) O 10 20 30 t(s)Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 09 865 90 468 6 8040 120 LÝ THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT ... Tel: 09 865 90 468 10LÝ THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT 10 b. Trong 1 giây trước khi chạm đất vật rơi được 20m. Tính thời gian rơi của vật, từ đó suy ra độ caonơi thả vật c. Tính vận tốc của vật khi ... Tel: 09 865 90 468 4LÝ THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT 10CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMA. TÓM TẮT THUYẾT1. Nhiệm vụ của cơ học Một trong những loại hiện tượng phổ biến là chuyển động của các vật, nghĩa...
 • 14
 • 12,655
 • 12

Xem thêm