bài tập chương 6 nhóm oxi

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tủa thu được. Bài học và bài tập chương 6 nhóm Oxi 7 Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh Chương 6: NHÓM OXI A. KIẾN THỨC CẦN NHỚI. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI 1. Vị trí nhóm oxi trong bảng ... điện Oxi (O) 2s22p 6 0 ,66 3,5Lưu huỳnh (S) 3s23p 6 1,04 2 ,6 Selen (Se) 4s24p 6 1,14 2,5Telu (Te) 5s25p 6 1,32 2,3Polonium (Po) 6s26p 6 1,90 2,0Các nguyên tố nhóm oxi nằm ở phân nhóm ... loại Na tác dụng với 6, 4 gam S là :A. 10 ,67 g B. 9,85g C. 5,31g D. 11,70g Bài học và bài tập chương 6 nhóm Oxi 12 Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh BÀI TẬP CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNHI/ SƠ...
 • 13
 • 2,453
 • 28
Đề cương ôn tập Chương 6: Nhóm Oxi Lưu huỳnh

Đề cương ôn tập Chương 6: Nhóm Oxi Lưu huỳnh

Hóa học - Dầu khí

... D. cho nhận. 6. 4 Các nguyên tố nhóm oxi có A. tính oxi hóa và có số oxi hóa -2. B. tính khử và có số oxi hóa -2. C. tính oxi hóa và tính khử. D. tính khử và có số oxi hóa +2. 6. 5 Chọn kết ... Fe và FeS ban đầu là A. 40 và 60 . B. 50 và 50. C. 35 và 65 . D. 45 và 55 Trắc nghiệm thêm phần Oxi- Lưu Huỳnh B. Bài tập trắc nghiệm oxi – LƯU HUỲNH 6. 1 Nhóm oxi bao gồm các nguyên tố A. O, ... nguyên tố nhóm oxi A. có số oxi hóa -2. B. ngoài số oxi hóa -2 còn có các số oxi hóa +2, +4, +6. C. có khả năng tạo ra hợp chất khí với hiđro ( H2O, H2S, H2Se, H2Te). D. có tính oxi hóa...
 • 22
 • 3,560
 • 93
Tài liệu Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH pptx

Tài liệu Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH pptx

Hóa học - Dầu khí

... Trường THPT Sương Nguyệt Anh Chương 6: Nhóm Oxi Câu 15: Hòa tan 13.7g hỗn hợp Mg , Zn bằng dd H2SO4 đặc, nóng tạo khí SO2. Sau...
 • 2
 • 4,104
 • 137
Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 6: Nhóm oxi pot

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 6: Nhóm oxi pot

Hóa học - Dầu khí

... chỉ có tính oxi hoá mạnh. 1 Chương 6: Nhóm oxi 6. 1 Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là A. ns2np3 C. ns2np5 B. ns2np4 D. ns2np 6 Hãy chọn ... 3s23p3 3s23p2 2 5 4 3 2 3 2, 4 3, 4 2, 6 4 ,6 4 + 2 + 4 - 2 - 4 5 +2,+4 +2, +6 +4, +6 +2,+4, +6 6. 26 Hãy điền các chất thích hợp vào các chỗ trống để hoàn các ... án đúng. 6. 75 Cho 10,4g hỗn hợp gồm Fe và Mg tác dụng vừa đủ với 9,6g S. % khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp đó là: A - 52, 76% và 47,24% B - 53,85% và 46, 15% C - 63 ,8% và 36, 2% D - 72%...
 • 49
 • 5,165
 • 48
50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen

Hóa học

... trình phản ứng : HNO3 + HCl → NO2 + Cl2 + H2O theo thứ tự là:A. 2 ;6; 2;3;4.B. 2 ;6; 2;3;2.C. 2;2;2;1;2.D. 1 ;6; 1;3;1.Câu 21: Chất nào sau đây thường được dùng để điệt khuẩn và tẩy màu ... H2S và Cl2.B. Bài tập: Câu 39: Cho 2,24 lit halogen X2 tác dụng vừa đủ với magie thu được 9,5g MgX2. Nguyên tố halogen đó là:A. flo.B. clo.C. brom.D. iot.Câu 40: Cho 16 gam hỗn hợp ... 2,24 lit khí hiđro clorua (đktc) vào 46, 35 gam nước thu được dung dịch HCl có nồng độ là :A. 7,3%.B. 73%.C. 7,87%.D. 0,1M.Câu 45: Hòa tan hoàn toàn 5 ,6 gam một lim loại M hóa trị II bằng...
 • 7
 • 8,568
 • 329
bài tập chương phản ứng oxihoa-khử

bài tập chương phản ứng oxihoa-khử

Hóa học

... lượng tối đa là: A. 5,76g. B. 0 ,64 g. C .6, 4g. D. 0,576g.Câu 84: Cho 36 gam hỗn hợp Fe,FeO,Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thấy thoát ra 5 ,6 lít khí SO2 ở đktc ... xác định tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 trong số các kết quả sau A. 44 : 6 : 9. B. 46 : 9 : 6. C. 46 : 6 : 9. D. 44 : 9 : 6. Câu 43: Khi cho Zn vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N2O ... (đktc) khí NO và NO2 lần lượt là:A. 0,224 lít và 0 ,67 2 lít. B. 0 ,67 2 lít và 0,224 lít .C. 2,24 lít và 6, 72 lít. D. 6, 72 lít và 2,24 lít.Câu 60 : Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3...
 • 5
 • 517
 • 6
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm nhôm oxit docx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm nhôm oxit docx

Cao đẳng - Đại học

... BaCl2 dư thì thu được 4 ,66 gam kết tủa. Thành phần % về khối lượng của lưu huỳnh trong muối sunfua bằngChọn câu trả lời đúng: A. 36, 33% B. 53,33% C. 26, 66% D. 46, 67% 9, Đốt nóng 8,8 g ... lời đúng: A. Ag là chất oxi hóa, H2S là chất khử B. Ag là chất khử, O2 là chất oxi hóa C. H2S là chất oxi hóa, Ag là chất khử D. H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa 12, Trộn dung ... có oxi lẫn hơi nước. Chất nào sau đây là tốt nhất để tách hơi nước ra khỏi khí oxi? Chọn câu trả lời đúng: A. Nước vôi trong. B. Axit sunfuric đặc. C. Nhôm oxit. D. Dung dịch natri hiđroxit....
 • 7
 • 602
 • 1
Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

Cao đẳng - Đại học

... xhhxhjijijiji2,1,1,, (6. 66) 2,1,,12,,22xhhhxhjijijijiji (6. 67) Tương tự 21,,1,2,,22zhhhzhjijijijiji (6. 68) Thay (6. 58) ... dẫn nước T = 0,0094 m2/s. Giải: Từ (6. 48) có : 82110.499.9 360 0.7.0094,0.4001.0.3,0u 42210.5 96. 6 360 0.7.0094,0.4001.0.25u p dụng (6. 49) và chỉ cần lấy 2 số hạn đầu tiên ... đương ktd bbaabatdkLkLLLk 6. 5: Làm lại thí dụ 6. 13 bằng cách dùng hệ số thấm tương đương của bài 6. 4 6. 6 Một dòng thấm qua một lớp đất thấm không đồng chất, thẳng...
 • 12
 • 1,037
 • 1
Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

Hóa học - Dầu khí

... TaiLieuLuyenThi.Net Trang 18 A.1s22s22p 6 3s23p 6 4s2 B. 1s22s22p 6 3s23p 6 C. 1s22s22p 6 3s23p 6 4s24p 6 D. 1s22s22p 6 3s2 Câu 82 Hãy chọn phương pháp ñúng: ðể ... X là: A. 1s22s22p1 B. 1s22s22p 6 3s23p1 C. 1s22s22p 6 3s23p 6 3d104s2 D. 1s22s22p 6 3s23p3 II. CÁC DẠNG BÀI TẬP DẠNG 1: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM ... của Cr2O3 trong hỗn hợp X là: A. 30,23% B. 50 ,67 % C. 36, 71% D. 66 ,67 % Câu 9: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và oxit Fe thu ñược hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng...
 • 32
 • 1,911
 • 94
bai tap chuong 6,7

bai tap chuong 6,7

Hóa học

... các câu sau: A.Trong phân nhóm chính nhóm VI, từ oxi đến telu tính kim loại tăng dần , đồng thời tính phi kim giảm dần B. Oxi có tính oxi hoá mạnh hơn ozon C. Oxi oxi hoá được hầu hết các kim ... :A. 1s22s22p 6 3s23p4B. 1s22s22p 6 3s23p2Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn Hùng ÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10C. 1s22s22p 6 3s23p 6 D. 1s22s22p 6 3s23d 6 4s2Câu 40: ... ?A. 70 ,6 %; 29,4 % B. 29,4 % ; 70 ,6 % C. 50 %; 50 % D. 60 %; 40 %Câu 36: Đốt 13 g bột một kim loại hoá trị II trong oxi dư đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X có khối lượng 16, 2 g(...
 • 10
 • 287
 • 0
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

Cao đẳng - Đại học

... phí (đ/km) 2 4 3 3 3 4 2 4 1 3 4 1 4 6 2 1 3 5 2 0 5 4 3 2 ROADS.OUT 11 1 2 1 0 2 3 1 1 3 4 1 0 ROADS.OUT -1 BÀI TẬP CHƯƠNG 6 Bài 1: Di chuyển trên các hình tròn Cho N hình ... cho trong khoảng thời gian D t số ô tô tới y là nhiều nhất. Bài 5: Tìm đường ngắn nhất Giả sử X là tập các khu dân cư, U là tập các đường sá nối liền các khu đó. Ta giả sử mọi chỗ giao nhau ... thùng chứa xăng nào khác. Hãy viết chương trình nhập vào mạng lưới giao thông và xác định giúp người này tuyến đường đi từ A đến B sao cho ít tốn xăng nhất. Bài 3: Di chuyển giữa các đảo Trên...
 • 6
 • 404
 • 2
Micro bài tập chương 6 doc

Micro bài tập chương 6 doc

Cao đẳng - Đại học

... 15*=q âvsp. 6. 9. Chi phê saín xuáút cuía mäüt doanh nghiãûp caûnh tranh hoaìn haío laì : Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC 700 800 860 900 920 940 970 1.020 1.100 1. 260 1. 560 a. Haợy ... 6 =EP âvt, 000.100=EQ âvsp ; b. =−−=900.99000.10000. 160 Pq P000.10100. 60 −. 6. 8. Mäüt ngnh cảnh tranh hon ho cọ ráút nhiãöu doanh nghiãûp saín xuáút ra saín ... thờch ? 6. 5. Haợy cho biãút nháûn xẹt sau âáy l âụng hay sai: “Mäüt doanh nghiãûp nãn luän luän saín xuáút åí mæïc saín lổồỹng ồớ õoù chi phờ trung bỗnh daỡi haỷn laỡ täúi thiãøu.” 6. 6. Gi sỉí...
 • 5
 • 274
 • 0

Xem thêm