bài tập 4 thể tích của 0 2 mol khí co2 là em hãy chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau

Tống quan về an ninh bào mật hệ thống

Tống quan về an ninh bào mật hệ thống

An ninh - Bảo mật

... • Bài: Báo cáo an toàn thông tin phia nam năm 20 1 2 Microsoft s website b t n công tăng: 300 > 2 500 S lư ng máy tính nhi m mã c 18/ 100 0 so v i 7/ 100 0 c a th gi i Ngoài mã c, t n công ph n m m xu ... ng Vi t • Bài: T ng quan v an toàn an ninh thông tin, Lê Trung Nghĩa, văn phòng ph i hơjp phát tri n môi trư ng khoa hơjp h c & công ngh , b khoa h c & công ngh (Security-FOSS-th 12- 20 1 2) (Security-FOSS-th 12 ... (Security-FOSS-th 12 Bài: NGUY CƠ M T AN NINH, AN TOÀN THÔNG TIN, D LI U VÀ M T S GI I PHÁP KH C PH C, PGS.TS Phương Minh C, Nam Chương T ng quan M ts v n Nam v th c tr ng Vi t • Bài: Báo cáo an...
 • 26
 • 391
 • 0
TỔNG QUAN VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC

TỔNG QUAN VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC

Quản lý nhà nước

... mô công nghiệp tăng nhanh % 20 0 1 Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 20 0 2 20 0 3 20 04 100 ,0 77,9 19,6 2, 5 100 ,0 76,7 21 ,1 2, 2 100 ,0 75 ,4 22 ,4 2, 2 100 ,0 76,3 21 ,6 2, 1 Các loại ăn đặc sản có chất ... Sản lượng thuỷ sản năm 20 04 tăng 8 ,2% so với năm 20 0 3, thủy sản nuôi trồng 20 0 2 +1 ,4 105 ,9 +15 ,0 100 ,5 +1 ,2 +3 ,2 1 02 ,6 -3,1 107 ,9 +7 ,4 -1 ,0 1 02 ,9 +0, 3 1 02 ,9 -4, 6 +6,3 1 14, 3 +11,1 117,1 +13,8 PDF ... đạt 48 ,2 tạ/ha/vụ năm 20 04 , tăng 1,8 tạ/ha so với năm 20 0 3 Nhờ đó, sản lượng lúa tăng từ 34, 6 triệu năm 20 0 3 lên 35,9 triệu năm 20 04 7,69 3, 50 10, 20 7 ,47 Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 20 04 tăng...
 • 9
 • 481
 • 3
Tổng quan về an toàn bảo mật

Tổng quan về an toàn bảo mật

Quản trị mạng

... vẹn), Availability (Tính sẵn sàng) Ví dụ: sách ATTT Phân tích - đánh giá rủi ro n n n Các mối đe doạ (Threats) Các điểm yếu (Vulnerabilites) Các rủi ro (Risk) Hiện trạng an toàn bảo mật n Nhận thức ... hàng năm tổ chức doanh nghiệp thống kê bảng sau: Các kiểu công thiệt hại n n n Denial of Service Virus Unauthorized insider access Các công nghệ lựa chọn n n n n Bức tường lửa (Firewall) Phòng ... cấp n n Các nguyên tắc thiết kế giải pháp bảo vệ hệ thống thông tin Các bước xây dựng "chương trình bảo vệ thông tin" : có bước n n n n n n Xây dựng sách an toàn thông tin (Policy) Phân tích rủi...
 • 20
 • 388
 • 0
Tài liệu Tổng quan về an toàn bảo mật thông tin pptx

Tài liệu Tổng quan về an toàn bảo mật thông tin pptx

An ninh - Bảo mật

... 0, 04 0 0, 067 0, 061 0, 033 0, 037 0, 04 5 0, 033 0, 033 0, 027 0, 033 0, 04 5 0, 0 52 0, 04 2 0, 0 30 0, 04 6 0, 0 34 0, 04 3 0, 04 4 0, 0 34 0, 031 0, 04 0 0, 04 5 0, 04 0 0, 04 8 0, 04 4 0, 033 0, 0 24 0, 028 0, 04 2 0, 039 0, 026 0, 0 34 0, 0 50 ... 0, 04 4 0, 039 0, 031 0, 026 0, 0 30 0 ,03 6 0, 04 0 0, 04 1 0, 0 24 0, 019 0, 04 8 0, 0 70 0, 04 4 0, 028 0, 038 0, 04 4 0, 04 3 0, 04 7 0, 033 0, 026 0, 04 6 0, 04 8 0, 04 1 0, 0 32 0, 036 0, 035 0, 036 0, 0 20 0 ,0 24 0, 039 0, 0 34 0, 029 0, 04 0 ... http://www.ebook.edu.vn 46 0, 0 34 0, 04 3 0, 025 0, 027 0, 038 0, 04 9 0, 04 0 0, 0 32 0, 029 0, 0 34 0, 039 0, 04 4 0, 04 4 0, 0 34 0, 039 0, 04 5 0, 04 4 0, 037 0, 055 0, 04 7 0, 0 32 0, 027 0, 039 0, 037 0, 039 0, 035 0, 04 3 0, 033 0, 028 0, 04 6 0, 04 3 0, 04 4 ...
 • 110
 • 1,208
 • 15
Tài liệu Chương 1 : Tổng quan về an toàn bảo mật ppt

Tài liệu Chương 1 : Tổng quan về an toàn bảo mật ppt

An ninh - Bảo mật

... vẹn), Availability (Tính sẵn sàng) Ví dụ: sách ATTT Phân tích - đánh giá rủi ro n n n Các mối đe doạ (Threats) Các điểm yếu (Vulnerabilites) Các rủi ro (Risk) Hiện trạng an toàn bảo mật n Nhận thức ... hàng năm tổ chức doanh nghiệp thống kê bảng sau: Các kiểu công thiệt hại n n n Denial of Service Virus Unauthorized insider access Các công nghệ lựa chọn n n n n Bức tường lửa (Firewall) Phòng ... cấp n n Các nguyên tắc thiết kế giải pháp bảo vệ hệ thống thông tin Các bước xây dựng "chương trình bảo vệ thông tin" : có bước n n n n n n Xây dựng sách an toàn thông tin (Policy) Phân tích rủi...
 • 20
 • 616
 • 2
Tài liệu Chương 1 : Tổng quan về an toàn bảo mật pptx

Tài liệu Chương 1 : Tổng quan về an toàn bảo mật pptx

An ninh - Bảo mật

... vẹn), Availability (Tính sẵn sàng) Ví dụ: sách ATTT Phân tích - đánh giá rủi ro n n n Các mối đe doạ (Threats) Các điểm yếu (Vulnerabilites) Các rủi ro (Risk) Hiện trạng an toàn bảo mật n Nhận thức ... hàng năm tổ chức doanh nghiệp thống kê bảng sau: Các kiểu công thiệt hại n n n Denial of Service Virus Unauthorized insider access Các công nghệ lựa chọn n n n n Bức tường lửa (Firewall) Phòng ... cấp n n Các nguyên tắc thiết kế giải pháp bảo vệ hệ thống thông tin Các bước xây dựng "chương trình bảo vệ thông tin" : có bước n n n n n n Xây dựng sách an toàn thông tin (Policy) Phân tích rủi...
 • 20
 • 566
 • 0
Chương 1

Chương 1 "Tổng quan về an ninh thông tin" pdf

An ninh - Bảo mật

... dung Mô hình bảo mật cổ điển Mô hình bảo mật X. 800 Chuẩn an ninh thông tin ISO 2 700 1 Các nguy bảo mật hệ thống Information security, PTITHCM, 20 1 2 Bảo mật thông tin Information security Computer ... Information security, PTITHCM, 20 1 2 Xây dựng hệ thống bảo mật Định nghĩa sách Triển khai chế Information security, PTITHCM, 20 1 2 Mô hình bảo mật X. 800 (ITU_T) Xem xét vấn đề bảo mật tương quan ... PTITHCM, 20 1 2 Security mechanisms  Encipherment  Digital Signature  Access Control  Data Integrity  Authentication exchange  Traffic padding  … Information security, PTITHCM, 20 1 2 ISO 2 700 1...
 • 25
 • 693
 • 3
TỔNG QUAN về AN NINH MẠNG

TỔNG QUAN về AN NINH MẠNG

An ninh - Bảo mật

... dùng gửi thư tự phát tán mạng Internet Sâu SQL Slammer Worm , năm 20 0 3 , dùng chỗ yếu không bảo vệ Microsoft SQL Server 20 0 0 để tự phát tán qua Internet Sâu Blaster , năm 20 0 3 , dùng kẽ hở Microsoft ... DCOM RPC để tự phát tán Sâu Melissa năm 1999 , sâu Sobig năm 20 0 3 Mydoom năm 20 04 tất tự phát tán qua Email Những sâu chia xẻ vài đặc điểm Trojan Horse , chúng phát tán cách thu hút tò mò người ... Macintosh… - Các máy chủ chạy hệ điều hành Windows NT, 20 0 0, 20 0 3, NetWare, Linux, Solaris, HP-UX, … - Các máy tính lớn (Maiframe) chạy Multiple Virtual Storage (MVS) Vitual Machine (VM); Các thiết...
 • 36
 • 5,198
 • 102
TỔNG QUAN về AN NINH MẠNG

TỔNG QUAN về AN NINH MẠNG

An ninh - Bảo mật

... Remote Desktop n He – ó i Port 20 / 21 22 t 23 i 25 UDP bao gồm hai phần Header Data, phầ 53 69 ader gồm 64bit 80 1 10 161/1 62 Page | 21 Copyright by Tocbatdat 44 3 Tài liệu Bảo mật – Version 20 1 2 ... 42 Page | Copyright by Tocbatdat Tài liệu Bảo mật – Version 20 1 2 7, 20 1 2 Khái niệm công mạng 42 a bước công 42 b Một số khái niệm bảo mật 44 c Các phương ... 20 1 Giám sát thống kê sở liệu Phương thức an toàn sở liệu 20 1 20 8 VI CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH MẠNG 21 2 Kỹ Scan Open Port 21 2 a Nguyên...
 • 34
 • 675
 • 0
Tổng quan về an ninh mạng

Tổng quan về an ninh mạng

An ninh - Bảo mật

... u ng m nh 10 m t kh u ph bi n nh t internet (theo PC Magazine): Password 12 345 6 qwerty abc 123 letmein monkey myspace1 password1 blink1 82 10 the user's own first name ATMMT - TNNQ 11 Các k thu ... TNNQ 20 Các k thu t t n công ph bi n c ch phòng th Identity Spoofing Man-in-the-midle attacks ATMMT - TNNQ 21 Các k thu t t n công ph bi n c ch phòng th Identity Spoofing Message replays: – Trong ... t n công DoS có th – Công c Jolt2, Bubonic.c, Land and LaTierra, Targa, Blast 20 , Nemesy, Panther2, Crazy Pinger, Some Trouble, UDP Flood, FSMax… ATMMT - TNNQ 35 Các k thu t t n công ph bi n c...
 • 66
 • 260
 • 0
Tổng quan về an toàn bảo mật Hệ thống thông tin

Tổng quan về an toàn bảo mật Hệ thống thông tin

An ninh - Bảo mật

... Information Systems Security © 20 1 2 Jones and Bartlett Learning, LLC www.jblearning.com Page 19 /09 / 20 1 3 KHÁM PHÁ: CÁC KHÁI NIỆM Fundamentals of Information Systems Security © 20 1 2 Jones and Bartlett ... Information Systems Security © 20 1 2 Jones and Bartlett Learning, LLC www.jblearning.com WAN Page 21 32 19 /09 / 20 1 3 Các nguy vùng mạng WAN (tiếp) Dễ bị tổn thương lỗi liệu hay thông tin Các ứng dụng ... standard, or procedure © 20 1 2 Jones and Bartlett Learning, LLC www.jblearning.com Page 12 27 19 /09 / 20 1 3 Câu hỏi • Các nhóm trình bày nguy hệ thống thông tin doanh nghiệp – Các thành phần hệ thống...
 • 44
 • 525
 • 0
Bài giảng tổng quan về An toàn bảo mật hệ thống thông tin

Bài giảng tổng quan về An toàn bảo mật hệ thống thông tin

An ninh - Bảo mật

... “security” for the site/system/etc • Kỹ thuật làm cho sách trở nên có hiệu lực • Tổng hợp sách – If policies conflict, discrepancies may create security vulnerabilities Slide #1 -4 Mục tiêu An toàn BM ... #1-5 Các loại kỹ thuật An toàn BM secure precise set of reachable states broad set of secure states Slide #1-6 Xây dựng hệ thống tin cậy • Đặc tả - Specification – Requirements analysis – Statement ... Statement of desired functionality • Thiết kế - Design – How system will meet specification • Thực thi - Implementation – Programs/systems that carry out design Slide #1-7 Vấn đ tác nghiệp ề • Cost-Benefit...
 • 11
 • 400
 • 0
Tổng quan về kiến trúc máy tính - chương 1 - Một số khái niệm và công nghệ pot

Tổng quan về kiến trúc máy tính - chương 1 - Một số khái niệm và công nghệ pot

Kỹ thuật lập trình

... tích hợp (Integrated circuit) 1995 VLSI (Very large scale integrated circuit) 900 2 . 40 0. 000 Mật độ tích hợp tăng với vận tốc chóng mặt 100 .00 0 16M 64M Kbit capacity 10. 000 4M 1M 1 .00 0 25 6K 64K ... gợi nhớ (mnemonic), chúng ký hiệu gần với cách suy nghĩ người • TD sử dụng add A, B thay cho 100 01 100 101 000 00 Lúc đầu người dùng tay để dịch ký hiệu số nhị phân em thực thi máy tính Sau đó, người ... 25 6K 64K 100 16K 10 1976 1978 Kiến trúc Máy tính - Chap 01 19 80 19 82 19 84 1986 1988 19 90 19 92 19 94 1996 23 … Qui trình chế tạo mạch tích hợp Slicer S n ingo ilico t Bla wa rs nk fe 20 to 30 processing...
 • 24
 • 429
 • 0
Tổng quan về peroxisome prolitferator  activated receptor ( PPAR) và một số thuốc có đích tác dụng là receptor PPAR

Tổng quan về peroxisome prolitferator activated receptor ( PPAR) và một số thuốc có đích tác dụng receptor PPAR

Y khoa - Dược

... A VA PHAN LOẠI 1 .2 RECEPTOR NHAN 1 .2. 1 Cấu trúc 1 .2. 2 Chất gắn 1 .2. 3 Phân loai 1 .2 .4 Các chât đông điêu hòa PHẢN RECEPTOR PPAR VÀ VAI TRÒ SINH LÝ 2. 1 PHAN LOẠI 2. 2 CAU TRUC 2. 2.1 Cấu trúc ligand ... 19 Hình 2. 10 Cơ chế tác dụng PPAR p/ô Hình 2. 11 Các chât hoạt hóa nội sinh lipoprotein PPAR 23 28 Hình 2. 12 Chức nội tiêt mô mỡ 29 Hình 2. 13 Cơ chế phân tử kháng insulin gây béo phì 32 Hình 3.1 ... '2 3 10 10 11 11 12 13 15 2. 3 .2 Vai trò peroxisome proliferator- activated receptor p /0 23 2. 3.3 Vai trò peroxisome proliferator-activated receptor y 27 PHÀN3 MỘT SỐ THUỐC CÓ ĐÍCH TÁC DỤNG LÀ...
 • 77
 • 903
 • 0
Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN pptx

Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN pptx

An ninh - Bảo mật

... 0, 04 0 0, 067 0, 061 0, 033 0, 037 0, 04 5 0, 033 0, 033 0, 027 0, 033 0, 04 5 0, 0 52 0, 04 2 0, 0 30 0, 04 6 0, 0 34 0, 04 3 0, 04 4 0, 0 34 0, 031 0, 04 0 0, 04 5 0, 04 0 0, 04 8 0, 04 4 0, 033 0, 0 24 0, 028 0, 04 2 0, 039 0, 026 0, 0 34 0, 0 50 ... 0, 04 4 0, 039 0, 031 0, 026 0, 0 30 0 ,03 6 0, 04 0 0, 04 1 0, 0 24 0, 019 0, 04 8 0, 0 70 0, 04 4 0, 028 0, 038 0, 04 4 0, 04 3 0, 04 7 0, 033 0, 026 0, 04 6 0, 04 8 0, 04 1 0, 0 32 0, 036 0, 035 0, 036 0, 0 20 0 ,0 24 0, 039 0, 0 34 0, 029 0, 04 0 ... http://www.ebook.edu.vn 46 0, 0 34 0, 04 3 0, 025 0, 027 0, 038 0, 04 9 0, 04 0 0, 0 32 0, 029 0, 0 34 0, 039 0, 04 4 0, 04 4 0, 0 34 0, 039 0, 04 5 0, 04 4 0, 037 0, 055 0, 04 7 0, 0 32 0, 027 0, 039 0, 037 0, 039 0, 035 0, 04 3 0, 033 0, 028 0, 04 6 0, 04 3 0, 04 4 ...
 • 109
 • 1,131
 • 8
Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN doc

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN doc

Hóa học - Dầu khí

... 0, 04 0 0, 067 0, 061 0, 033 0, 037 0, 04 5 0, 033 0, 033 0, 027 0, 033 0, 04 5 0, 0 52 0, 04 2 0, 0 30 0, 04 6 0, 0 34 0, 04 3 0, 04 4 0, 0 34 0, 031 0, 04 0 0, 04 5 0, 04 0 0, 04 8 0, 04 4 0, 033 0, 0 24 0, 028 0, 04 2 0, 039 0, 026 0, 0 34 0, 0 50 ... 0, 04 4 0, 039 0, 031 0, 026 0, 0 30 0 ,03 6 0, 04 0 0, 04 1 0, 0 24 0, 019 0, 04 8 0, 0 70 0, 04 4 0, 028 0, 038 0, 04 4 0, 04 3 0, 04 7 0, 033 0, 026 0, 04 6 0, 04 8 0, 04 1 0, 0 32 0, 036 0, 035 0, 036 0, 0 20 0 ,0 24 0, 039 0, 0 34 0, 029 0, 04 0 ... http://www.ebook.edu.vn 46 0, 0 34 0, 04 3 0, 025 0, 027 0, 038 0, 04 9 0, 04 0 0, 0 32 0, 029 0, 0 34 0, 039 0, 04 4 0, 04 4 0, 0 34 0, 039 0, 04 5 0, 04 4 0, 037 0, 055 0, 04 7 0, 0 32 0, 027 0, 039 0, 037 0, 039 0, 035 0, 04 3 0, 033 0, 028 0, 04 6 0, 04 3 0, 04 4 ...
 • 110
 • 1,102
 • 6
Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính  tổng quan về an toàn internet

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính tổng quan về an toàn internet

Công nghệ thông tin

... mạng Sau hai năm hoạt động có 700 0 văn quy phạm pháp luật đợc cập nhật vào sở liệu công báo phủ, 20 . 000 văn văn phòng phủ phát hành đợc quản lý mạng văn phòng phủ Trong năm 1988 có gần 300 0 báo ... Electrotechnical Commission (IEC) Các chuẩn X . 40 0 đợc phát hành vào năm 19 84 Chúng đợc nhà cung cấp dịch vụ th tín điện tử thơng mại sử dụng Khi X . 40 0 không đợc coi giao thức Internet, X . 40 0 đợc định cấu hình ... thống 1 .2 Thơng mại điện tử 1.3 Thơng mại điện tử quốc tế Internet Web 2. 1 Nguồn gốc Internet 2. 2 Khai thác tin Internet 2. 3 Việc sử dụng thơng mại Internet 2 .4 Sự phát triển Internet Web Các điều...
 • 59
 • 707
 • 1
Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN docx

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN docx

An ninh - Bảo mật

... 0, 04 0 0, 067 0, 061 0, 033 0, 037 0, 04 5 0, 033 0, 033 0, 027 0, 033 0, 04 5 0, 0 52 0, 04 2 0, 0 30 0, 04 6 0, 0 34 0, 04 3 0, 04 4 0, 0 34 0, 031 0, 04 0 0, 04 5 0, 04 0 0, 04 8 0, 04 4 0, 033 0, 0 24 0, 028 0, 04 2 0, 039 0, 026 0, 0 34 0, 0 50 ... 0, 04 4 0, 039 0, 031 0, 026 0, 0 30 0 ,03 6 0, 04 0 0, 04 1 0, 0 24 0, 019 0, 04 8 0, 0 70 0, 04 4 0, 028 0, 038 0, 04 4 0, 04 3 0, 04 7 0, 033 0, 026 0, 04 6 0, 04 8 0, 04 1 0, 0 32 0, 036 0, 035 0, 036 0, 0 20 0 ,0 24 0, 039 0, 0 34 0, 029 0, 04 0 ... http://www.ebook.edu.vn 46 0, 0 34 0, 04 3 0, 025 0, 027 0, 038 0, 04 9 0, 04 0 0, 0 32 0, 029 0, 0 34 0, 039 0, 04 4 0, 04 4 0, 0 34 0, 039 0, 04 5 0, 04 4 0, 037 0, 055 0, 04 7 0, 0 32 0, 027 0, 039 0, 037 0, 039 0, 035 0, 04 3 0, 033 0, 028 0, 04 6 0, 04 3 0, 04 4 ...
 • 110
 • 854
 • 1

Xem thêm