bài giảng toán 3 chương 4 bài 1

Bài giảng Nền móng - Chương 4

Bài giảng Nền móng - Chương 4

Cao đẳng - Đại học

... kãún=5n=7n= 1 0n= 1 5n=20n= 4 000Nhán täú thåìi gian Nr,Nz (4 .36 ) 20 10 t Ur,Uz 45 678 910 -2 2 34 5 678 910 -1 32 8765 41 0 -1 9 23 10 09080706050 40 30 n= 1 c. Trình tự các bước thi công: Ở đây giới thiệu ... thuật Xây dựng Bài giảng Nền và Móng Đà nẵng 9/2006 CHƯƠNG VI TRANG 14 2 bby.σ= Ntco∑ (4. 10 ) ật: 2+ Đối với móng chữ nh ∆−y (4. 11 ) +∆=yFb2 2ba −=∆ (4. 12 ) 2σ∑=tcoyNF ... chớnh l ng kớnh ca ging cỏt; - +Theo Hansbo (19 79) thỡ =d ba (4 . 31 ) 2bad+= (4 .32 ) Theo Hansbo (19 87) thỡ Vi : hng t n nay b =10 0m (4 .33 ) c SW, chớnh t chiu di ca cnh m giỏc u...
 • 17
 • 954
 • 10

Bài giảng nền móng - Chương 4

Bài giảng nền móng - Chương 4

Kiến trúc - Xây dựng

... +−β∆+−∆+−∆β−+=∑∑∑−=−=−=1n1ii2i1n1ii1i1n1ii4i1n)ax(Yq)ax(YQ)ax(YM4QQ∑−=−β∆+1n1ii32i)ax(Yq ∑∑∑∑−=−=−=−=−∆+−∆++−∆−+−∆−+−== 1 12 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 11 )(')() (4) (4 niiiniiiniiiniiinnaxYqaxYqaxYQaxYMKyqKyqβββ ... ()()())5('Ky'q)x(YD)x(YC4)x(YB4)x(YA4adxMdKyq)x(YD)x(YC)x(YB4)x(YA4adxMd)x(YD)x(YC)x(YB)x(YA4aQdxdMxx 112 13 1 21 3 3xx 211 14 13 1 22 31 211 14 1 ⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎬⎫−=+−−−=−=++−−=+++−== (4. 21) Tại x = 0 có y(0) = y0 ... chứa, dầm cầu trục Chương 4. Tính toán móng mềm 4- 13 ∑∑ ∑−=−=−=+−β∆+−β∆+−∆+=1n1i1n1i1n1ii32ii2ii1i1n)ax(Yq)ax(YQ)ax(YMMM∑−=−β∆+1n1ii4 3 i)ax(Yq +−β∆+−∆+−∆β−+=∑∑∑−=−=−=1n1ii2i1n1ii1i1n1ii4i1n)ax(Yq)ax(YQ)ax(YM4QQ∑−=−β∆+1n1ii32i)ax(Yq...
 • 22
 • 1,194
 • 4

Marketing Quốc tế Bài giảng + Case study chương 4,5,6,7,8

Marketing Quốc tế Bài giảng + Case study chương 4,5,6,7,8

Internet Marketing

... charges 1- 9 FOB 1- 9 FOB 10 . Ocean/air freight to destination 10 . Ocean/air freight to destination 1- 10 CFR 1- 10 CFR 11 . Insurance 11 . Insurance 1- 11 CIF 1- 11 CIF Mối ... Wholesale Markup (15 %) 1. 23 Wholesale Markup (15 %) 1. 23  9. 43 9. 43 Importer/Distributor Markup (22%)Importer/Distributor Markup (22%) 2 .44 2 .44  13 . 53 13 . 53 Retail Markup ... Markup 50 %Retail Markup 50 % 4. 72 4. 72 6.77 6.77 14 . 15 20 .30 14 . 15 20 .30 Final consumer PriceFinal consumer Price $ 14 . 15 $ 14 . 15 $20 .30 $20 .30  Văn phòng đại...
 • 78
 • 1,906
 • 5

Bài giảng triết học - Chương 4

Bài giảng triết học - Chương 4

Trung học cơ sở - phổ thông

... Engels, Toàn tập, NXB.CTQG, HN, 19 94, t.20, tr, 519 ) Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4. 1. 2. Tính thống nhất vật chất của thế giới Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬTĐặc điểm: ... người một cách năng động, sáng tạo. 4 .3. 1. Nguồn gốc của ý thức Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4. 1. TỒN TẠI CỦA THẾ GIỚI VÀ SỰ THỐNG NHẤT CỦA THẾ GIỚI 4. 1. 1. Tồn tại là tiền đề sự thống nhất ... chất cơ thể-môi trường.Xã hội: các qúa trình, hiện tượng xã hội. Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4 .3. NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT VÀ KẾT CẤU CỦA Ý THỨCÝ thức là sự phản ánh...
 • 11
 • 759
 • 3

Bài giảng Thứ 3 tuần 4

Bài giảng Thứ 3 tuần 4

Toán học

... Trường TH số 3 Phước Thuận 5/- Cho HS tự giải bài toán tương tự bài1 Tóm tắt : 12 0 học sinh 3 ô tô 16 0 học sinh ………… ô tô ? -GV nhận xét và cho điểm Bài 4 Cho HS tự giải như bài 3 , nên ... tập Bài tập 1 GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 1 .- Yêu cầu HS tự làm bài .- Cho HS nhận xét - GV nhận xét Bài tập 2 - GV tổ chức HS làm bài tập 2 tương tự như bài tập 1 . Bài tập 3 - ... tóm tắt bài toán rồi giải (bằng cách rút về đơn vị ) Tóm tắt 12 quyển : 24 000 đồng 30 quyển ………… đồng ? Bài 2 -GV gọi HS đọc yêu cầu của bài toán - GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán rồi...
 • 10
 • 247
 • 0

Bài giảng Tiết 51-Chương 4-ĐS 9

Bài giảng Tiết 51-Chương 4-ĐS 9

Toán học

... giá trị tung độ bằng –5 và giá trị hoành độ đối nhau bằng ± 3, 16 .- Một hs đọc tại chỗ x -3 -2 -1 0y= 1 3 x2 3 4 3 1 3 0 - Đồ thị hs y = 2x2 cho thấy với a=2 > 0thì khi x <0 ... E’ khoảng 3, 2và của E khoảng 3, 2 .- Thay y = -5 vào hs y = 1 2−x2, ta có: - 5 = 1 2−x2 ⇒ x2 = 10 y -3 -2 -1 O 1 2 3 x P -0,5 P’ N - 2 N’ M -4, 5 M’ -5 y= 1 2−x2* ... .- Yêu cầu hs thực hiện ?2- Một hs đọc VD1 trang 33 SGKx -3 -2y=2x2 18 8- A( -3; 18 ); B(-2; 8); C( -1; 2); O(0;0) C’ (1; 2); B’(2; 8); A’ (3; 18 )- Hs lần lượt trả lời miệng :. Đồ thị hs y =...
 • 6
 • 379
 • 0

Bài giảng Tiết 69-Chương 4-ĐS 9

Bài giảng Tiết 69-Chương 4-ĐS 9

Toán học

... = ( )7 4 3 7 4 3 − −. 227 4 3 2 2.2. 3 3− = − + = ( )22 3 2 3 = − = 2 - 3 Vậy P = 2 - 3 - 7 + 4 3 = 3 3 - 5c) P = x- x = - (x - x ) = - (2x- 2.2 2 1 12. 1 2 2x ... vì ( )2 3 5 3 5 5 3 = − = −7. Chọn D. 3 vì 2 - ( )2 3 2− = = 2 - 3 2− = 2 – (2 - 3 ) = 3 8. Chọn B. 5 - 2 6 vì 3 2 3 2−+=( )( )( 3 2) 3 2( 3 2) 3 2− −+ −= 3 2 2 6 3 2+ −−9. ... 1 1xx x x−− −= 1 ( 1) xx x−−. 1 2 1 1xx+−+= 1 2 1 xx− +−= 1 1x −Vậy M = 1 ( 1) xx x−−.( x - 1) =1xx− với x > 0 và x≠ 1 b) Khi P < 0 ⇔1xx−< 0 mà x >...
 • 7
 • 263
 • 0

Bài giảng Tiết 69-Chương 4-ĐS 9

Bài giảng Tiết 69-Chương 4-ĐS 9

Toán học

... = ( )7 4 3 7 4 3 − −. 227 4 3 2 2.2. 3 3− = − + = ( )22 3 2 3 = − = 2 - 3 Vậy P = 2 - 3 - 7 + 4 3 = 3 3 - 5c) P = x- x = - (x - x ) = - (2x- 2.2 2 1 12. 1 2 2x ... vì ( )2 3 5 3 5 5 3 = − = −7. Chọn D. 3 vì 2 - ( )2 3 2− = = 2 - 3 2− = 2 – (2 - 3 ) = 3 8. Chọn B. 5 - 2 6 vì 3 2 3 2−+=( )( )( 3 2) 3 2( 3 2) 3 2− −+ −= 3 2 2 6 3 2+ −−9. ... ∀x6. ( )2 3 5− có giá trị là : A. 3 5− B . 3 5+ C. 5 3 D. 8 - 2 15 7. 2 - ( )2 3 2− có giá trị bằng :A. 3 B. 4 C. 4 3 D. 3 8. 3 2 3 2−+ có giá trị là : A. -1 B. 5 - 2 6 C....
 • 7
 • 349
 • 0

Bài giảng Tiết 69-Chương 4-ĐS 9

Bài giảng Tiết 69-Chương 4-ĐS 9

Toán học

... = ( )7 4 3 7 4 3 − −. 227 4 3 2 2.2. 3 3− = − + = ( )22 3 2 3 = − = 2 - 3 Vậy P = 2 - 3 - 7 + 4 3 = 3 3 - 5c) P = x- x = - (x - x ) = - (2x- 2.2 2 1 12. 1 2 2x ... −7. Chọn D. 3 vì 2 - ( )2 3 2− == 2 - 3 2− = 2 – (2 - 3 ) = 3 8. Chọn B. 5 - 2 6 vì 3 2 3 2−+=( )( )( 3 2) 3 2( 3 2) 3 2− −+ −= 3 2 2 6 3 2+ −−9. Chọn D. x≥ 1 vì 1 2x−−có ... 1 1xx x x−− −= 1 ( 1) xx x−−. 1 2 1 1xx+−+= 1 2 1 xx− +−= 1 1x −Vậy M = 1 ( 1) xx x−−.( x - 1) =1xx− với x > 0 và x≠ 1 b) Khi P < 0 ⇔1xx−< 0 mà x >...
 • 7
 • 282
 • 0

Bài giảng Tiết 70-Chương 4-ĐS 9

Bài giảng Tiết 70-Chương 4-ĐS 9

Toán học

... -1 0 1 2y 1 1 4 0 1 4 1 (P) y 1 -2 -1 O 1 2 x- Hs nêu nhận xét như SGK trang 35 . B ( -1; -1) ∈(D) ⇒x = -1; y = -1 Thay x = -1; y = -1 vào (D), ta được: -1 = a ( -1) + b ⇔-a + b = -1 ... 5 2 4 2 3 13 x yx y+ =− =có nghiệm là : A . (4; -8) B. (3; -2) C. (-2; 3) D. (2; -3) 5. Cho pt 2x2 + 3x + 1 = 0. Nghiệm của pt là : A . 11 3 B. 1 2− và 1 C. 1 và ... vở . 4. Bài tập 6a trang 13 2 SGK Gọi (P) : y = ax2 A (-2; 1) ∈(P) ⇒x = -2 ; y = 1 Thay x = -2; y = 1 vào (P), ta được : 1 = a. (-2)2 ⇔a = 1 4 .Vậy (P): y = 1 4 x2 3. Bài tập 13 trang...
 • 7
 • 344
 • 0

Bài giảng Tiết 70-Chương 4-ĐS 9

Bài giảng Tiết 70-Chương 4-ĐS 9

Toán học

... vở . 4. Bài tập 6a trang 13 2 SGK Gọi (P) : y = ax2 A (-2; 1) ∈(P) ⇒x = -2 ; y = 1 Thay x = -2; y = 1 vào (P), ta được : 1 = a. (-2)2 ⇔a = 1 4 .Vậy (P): y = 1 4 x2 3. Bài tập 13 trang ... (1; 1) D. (-5; 5) 4. Hệ pt 5 2 4 2 3 13 x yx y+ =− =có nghiệm là : A . (4; -8) B. (3; -2) C. (-2; 3) D. (2; -3) 5. Cho pt 2x2 + 3x + 1 = 0. Nghiệm của pt là : A . 11 3 ... D. 3 4. Chọn D. (2; -3) vì ( )( )5.2 2 3 4 2.2 3 3 13 + − =− − =5. Chọn C. 1 và - 1 2 vì pt 2x2 + 3x + 1 = 0 có a – b + c = 0 ⇒ x 1 = -1 ; x2 = 1 2ca− = −6. Chọn...
 • 7
 • 350
 • 0

Bài giảng Kế hoạch chương 4-ĐS8

Bài giảng Kế hoạch chương 4-ĐS8

Toán học

... Võ Thị Thiên Hương Chương 4 : I/- Mục tiêu của chương : 1) Vị trí của chương : Đây là bước tiếp theo trong hệ thống kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn. Chương này giới thiệu ... 3) Kó năng rèn luyện : - Hs giải thành thạo các loại bài tập liên quan, có kỹ năng xác định phương pháp phù hợp với một bài toán cụ thể. 4) Nội dung giáo dục : - Rèn luyện cho hs tính tư duy, ... thực hiện : 1) Chuẩn bị : * Giáo viên : Soạn giảng đầy đủ, chuẩn bị tốt các phương tiện dạy học như bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, bài tập, định nghóa, định lí ; * Học sinh : - Ôn tập bài cũ, nghiên...
 • 3
 • 282
 • 0

Bài giảng Kế hoạch chương 4-ĐS8

Bài giảng Kế hoạch chương 4-ĐS8

Toán học

... Võ Thị Thiên Hương Chương 4 : I/- Mục tiêu của chương : 1) Vị trí của chương : Đây là bước tiếp theo trong hệ thống kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn. Chương này giới thiệu ... 3) Kó năng rèn luyện : - Hs giải thành thạo các loại bài tập liên quan, có kỹ năng xác định phương pháp phù hợp với một bài toán cụ thể. 4) Nội dung giáo dục : - Rèn luyện cho hs tính tư duy, ... thực hiện : 1) Chuẩn bị : * Giáo viên : Soạn giảng đầy đủ, chuẩn bị tốt các phương tiện dạy học như bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, bài tập, định nghóa, định lí ; * Học sinh : - Ôn tập bài cũ, nghiên...
 • 3
 • 292
 • 0

Bài giảng Giao an lop 4 - tuan 1- Vien

Bài giảng Giao an lop 4 - tuan 1- Vien

Toán học

... HS làm nh BT3 Bài5 .Gọi HS đọc bài toán. +Bài toán thuộc dạng toán gì?-Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải vào vở.-GV chấm và chữa bài. 3. Tổng kết dặn dò -GV nhận xét tiết học.HS làm bài, đổi chéo ... lênbảng 1 HS đọc, 4 HS lên bảng làm lớp làm vào bảng con 1 HS đọc và TLLớp làm vở, 3 HS lên bảng. 1 HS nhắc lại HSTL 3 HS lên bảng, cả lớp làm vở.Tiết 3: Thiết kế bài giảng lớp 4 c phòng ... có: P=a x4-GV yêu cầu HS đọc BT4, sau đó làm bài. -GV nhận xét cho điểm. 3. Tổng kết dặn dò:( 5P) - GV nhận xét tiết học - BTVN:1c, 1d. - 2 hs TB làm lại bài 2HS nêu yêu cầu BT 1 HS đọc...
 • 31
 • 574
 • 0

Bài giảng Toán 3 (HK1_2010-2011)

Bài giảng Toán 3 (HK1_2010-2011)

Toán học

... điểm Bài 3. (1, 5điểm): 512 − 19 × 3 = 512 − 57 (0,5 điểm)= 45 5 (0,25 điểm)( 212 + 11 8) : 5 = 33 0 : 5 (0,5 điểm)= 66 (0,25 điểm) Bài 4. (1, 0điểm):a) 9 × y = 31 5y= 31 5 : 9 (0,25 điểm)y= 35 ... . . . . . 63 : 9 = . . . . . .BÀI 2. Đặt tính rồi tính:75 x 4 1 04 x 3 810 : 9 645 : 5 BÀI 3. Tính giá trị của biểu thức: 512 – 19 x 3 = ;( 212 + 11 8) : 5 = = = BÀI 4. Tìm x:a) ... là?A. 6 cm B. 36 cm C. 24 cmD. 12 cm 1 c) 5 của 1giờ là:A. 10 phút B. 12 phút C. 15 phút D. 20 phútd) Số liền sau của 15 0 là:A. 14 9 B. 15 1C. 16 0D. 14 0 BÀI 7. Giải toán: Một hình...
 • 4
 • 282
 • 0

Xem thêm