bài giảng toán 3 chương 2 bài 31

BÀI TẬP TOÁN ĐẠI CHƯƠNG 23 NÂNG CAO LỚP 10

BÀI TẬP TOÁN ĐẠI CHƯƠNG 2 VÀ 3 NÂNG CAO LỚP 10

Toán học

... 2x +3| =|3x-1|ô)|3x +2| -2= |x-1|ơ)|x+1| =3- 2xp)|2x+8|-11=2x -3 q)|x 2 +3x-4|=|x -2| r)|x 2 -2x+1|= x -2 s)|2x 2 +3x -2| =|x 2 +x -2| t)|3x 2 -2x+1| +2x -3= x 2 -2x +3 x)|x4+2x 2 -1|-3x+1=x 2 +2x -3 y)|2x4-2x 2 +x-1|= ... √x2-1+4x = 2x+4g)√x-3x =5x+1h) √5x +3 =√3x-7i)√x 2 -3x+1= √4x 2 -1k) √x 2 +1 =√2x -3 l)√2x 2 -5x -3 =√x4+2x 2 -3 m)√x 2 -4x +2 =√3x4-2x+1n)√x 2 -2x +3 = √x4-2x 2 +1o) | 2x +3| =|3x-1|ô)|3x +2| -2= ... BÀI TẬP TOÁN ĐẠI CHƯƠNG 23 NÂNG CAO LỚP 10 Bài 1. giải các phương trình sau :a) 3x 2 +2/ 4x-1 = x +3 b) x 2 +-3x +2 /3 = 2x -1 c) 3x 2 +2/ 4x = 3x-5d) 2x-10/x2+1 = 4 .e)√x2+1-2x = 3x+1...
 • 2
 • 1,503
 • 19

Bài giảng tn k11,chuong,2,3

Bài giảng tn k11,chuong,2,3

Hóa học

... 51:=:, 3 A#";:)=;T0 2 8=/, 3 A# 2 3 #DD1*=/, 3 A#!  2 3 #>DDD1V  71=/, 3 A# 2 3 #CDD14m0 2 '#"M, 2 $)/#Câu ... 59.ma@=;>g#'o#U#"9:;?X##<T"8J) 2 K $ *J) 2 K $"#1J) 2 K  2@ ."# 4J) 2 K 2 %#$# 2 %# 2 KCâu 60.=,F<?#$[ . 2 $)`R ...  2 Kl*4#W  2 %#$<  2 K 2 %#$+# 2 %# 2 K14#W  $6<  2 K9:44#W  $6<  2 K 2 %#$+# 2 %# 2 KCâu...
 • 14
 • 263
 • 0

Bài giảng Nền móng - Chương 2

Bài giảng Nền móng - Chương 2

Cao đẳng - Đại học

... 14 0 ,29 2, 17 4,69 16 0 ,36 2, 43 5,00 18 0, 43 2, 72 5 ,31 20 0,51 3, 05 5,66 22 0,61 3, 44 6,04 24 0, 72 3, 87 6,45 26 0,84 4 ,37 6,90 28 0,98 4, 93 7,40 30 1,15 5,59 7,95 32 1 ,34 6 ,35 8,55 34 ... -0.0095 -0.0 136 0.6 0.7 628 0.1 431 0.4 53 0 .30 99 4 .2 -0. 020 4 0.0057 -0.0074 -0.0 131 0.7 0.6997 0.0599 0 .37 98 0 .31 99 4 .3 -0.0179 0.007 -0.0054 -0.0 124 0.8 0. 635 4 -0.00 93 0 .31 31 0 . 32 23 4.4 -0.0155 ... -0.0177 -0.0 137 0 .3 0. 926 7 0.4888 0.7077 0 .21 89 3. 9 -0. 028 6 -0.0008 -0.0147 -0.0 139 0.4 0.8784 0 .35 64 0.6174 0 .26 1 4 -0. 025 8 0.0019 -0.0 12 -0.0 139 0.5 0.8 23 1 0 .24 15 0. 5 32 3 0 .29 08 4.1 -0.0 23 1 0.004...
 • 60
 • 2,578
 • 17

Bài giảng nền móng - Chương 2

Bài giảng nền móng - Chương 2

Kiến trúc - Xây dựng

... lún trung bình 40 100 < H≤ 20 0m Như trên H21 Như trên 30 20 0 < H≤ 30 0m Như trên H21 Như trên 20 H > 30 0m Như trên H21 Như trên 10 4 .3. Công trình khác, cao đến 100m ... thành. Hình 2. 4. Các loại xuyên động a. Kiểu DPA; b. Kiểu DPB. Chương 2. Những nguyên tắc cơ bản khi thiết kế nền móng 2- 15 Chương 2 1 2. 1. Khảo sát địa kỹ thuật 1 2. 2. Phân loại ... khi thiết kế nền móng 2- 2 Hình 2. 1. Xuyên tĩnh. 1. Côn; 2. Cần cứng; 3. Ống; 4. Thiết bị đo; 5. Kích. Hình 2. 2. Cấu tạo xuyên tĩnh. Hình 2 .3. Đồ thị xuyên tĩnh....
 • 15
 • 889
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 2

Bài giảng triết học - Chương 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... chính niệm, chính định- giới, định, tuệ). Chương 2 KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX 2. 2 .3. Triết học Tây Âu thời Phục hưng, cận đại 2. 2 .3. 1. Vài nét khái quátThành tựu khoa học ... ngã.Đánh thức rắn lửa kundalini. Chương 2 KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX 2. 2.1 .2. Một số đại biểu phái duy danh, duy thựca) Thomas Daquin ( 122 5- 127 4)Đại biểu phái duy thực. Học ... chủ nô) và Spac (nhà nước quân chủ chủ nô). Chương 2 KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX 2. 1 .2. Triết học Trung Hoa cổ, trung đại 2. 1 .2. 1. Điều kiện kinh tế-xã hội và nét đặc thù của...
 • 34
 • 813
 • 0

Bài giảng Trao đổi về 2 bài toán trong đề thi hóa 2010

Bài giảng Trao đổi về 2 bài toán trong đề thi hóa 2010

Hóa học

... 4: 2 2 3 1: 4 2 0 ,22 4x 2 * (1)99 2 2 : 4 2 0 ,28 4x 2 * (2) 99− +− +↓↓= − => = −= − => = −OH ZnOH ZnaTN n n naTN n n n)8W 2 !I]I!(Q/4 2 ZMI(I]I1(Câu ... !"#!%&)*&+$!(! ,!(- ./(/ 01(Cách 1: ,2  3  24 56789*:7;<= 3 > 2 ?(@A!BCD;E 2 F?!5G 9@A!BCHTN1. ... (!TI!M(1JM5G@A!_K5G@A!_I(c,8 2 [K5G!JBEI5G!J*@A!`J5G!J*@A!_@AGIG@A!`J5G@A!_I(1J(I(KI(M1I1(K.L 3; 3 +Cách 3 :  ?[ I(!!I]$%dN?![ I(!TI]!%dNI] (1 e%dNBCa(O 2 %Hd(%dNI]G%dNBCa*?!I(1f!I($I]G@A!*?I(Qg(!!f!I]?[%H(dJ!...
 • 2
 • 314
 • 0

Bài giảng Tổng kết chương 2: ÂM HỌC

Bài giảng Tổng kết chương 2: ÂM HỌC

Vật lý

... cao, ©m thÊp ?II II  VËn dông VËn dông Troứ chụi oõ chửừT hng dcStart 20 191817161514 131 21 11098765 4 32 10Heỏt thụứi gianCCHHÂÂNNKKHHÔÔNNGGSSIIÊÊUUÂÂMMTTầầNNSSốốPPHHảảNNXXạạÂÂMMDDAAOOĐĐộộNNGGTTIIếếNNGGVVAANNGGHHạạÂÂMMÂMTHHNA ... cuộc nói chuyện giữa 2 người lớn.đến cuộc nói chuyện giữa 2 người lớn.d)d)Hát karaôkê to lúc ban đêmHát karaôkê to lúc ban đêmI I Tự KIểM TRA Tự KIểM TRA 3. 3. H·y cho biÕt ©m ... Trả lời :Trả lời :Âm đà truyền tới tai 2 người đó như sau : Khi hai mũ chạm vào nhau tạo thành môi trường rắn, âm phát ra của 2 người này truyền trong môi trường rắn tai người...
 • 34
 • 682
 • 0

Bài giảng Toán 3 (HK1_2010-2011)

Bài giảng Toán 3 (HK1_2010-2011)

Toán học

... (0 ,25 điểm) (21 2 + 118) : 5 = 33 0 : 5 (0,5 điểm)= 66 (0 ,25 điểm) Bài 4. (1,0điểm):a) 9 × y = 31 5y= 31 5 : 9 (0 ,25 điểm)y= 35 (0 ,25 điểm)b) x : 5 = 145x= 145 × 5 (0 ,25 điểm)x= 725 ... HỌC 20 10 -20 11Ngày kiểm tra: 22 tháng 12 năm 20 10HƯỚNG DẪN ĐÁN H GI Á VÀ GHI ĐIỂM MÔN TOÁN L ỚP BAI.Đáp án và biểu điểm: Bài 1. (1,0điểm):Mỗi phép tính đúng được 0 ,25 điểm. Bài 2. (2, 0điểm):Đặt ... = . . . . . 63 : 9 = . . . . . .BÀI 2. Đặt tính rồi tính:75 x 4 104 x 3 810 : 9645 : 5 BÀI 3. Tính giá trị của biểu thức:5 12 – 19 x 3 = ; (21 2 + 118) : 5 = = = BÀI 4. Tìm x:a)...
 • 4
 • 282
 • 0

Bài giảng Toan 3:phep cong cac so trong pham vi 10 000

Bài giảng Toan 3:phep cong cac so trong pham vi 10 000

Toán học

... 1kg 120 0m… 1km<> 1TÝnh:95 34 1+1 488 28 6 TËp thÓ líp 3D Thứ sáu,ngày 14 tháng 1 năm 20 11TOÁNPhép cộng các số trong phạm vi 10 000 3 526 + 2 759 = ?3 526 2 7591Nhớ 3 526 + 2 ... !"#"$%LUYEÄN TAÄP&'()*+,-./01 2 - 23  42+ 84 53 8 435 91 02 9 120 <> 1TÝnh:95 34 1+1 4887 915+1 34 6 28 6 1 629 2 §Æt tÝnh råi tÝnh:5 716+1 749 707+5 8575647 ...  '*/5(0 -26 -- 2+  42 0/1' 1TÝnh:95 34 1+1 4887 915+1 34 64 507+ 2 5688 425 + 618 28 6 1 629 5707 34 09 ...
 • 14
 • 695
 • 3

Bài giảng Buoi 1 lop 2 tuan 31

Bài giảng Buoi 1 lop 2 tuan 31

Tiểu học

... *Bài 2( 2 điểm): Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm: 35 7 400 30 1 29 7 601 5 63 999 1000 23 8 25 8 *Bài 3( 2 điểm): Đặt tính rồi tính 4 32 + 23 5 25 1 + 34 6 8 72 - 32 0 786 - 135 *Bài ... nội dung bài tập 1, 2 lên bảng.III. Các hoạt động dạy hoc:Hoạt động của GV Hoạt động của HS1. Bài cũ:- Gọi HS chữa bài 3: 635 + 24 1, 970 + 29 , 896 133 , 29 5 - 105- GV nhận xét. 2. Bài mới: ... học 20 09 -20 10 28 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị ThủyII. Chuẩn bị : Đề kiểm traIII. Các hoạt động dạy học : 1. GV ghi đề bài lên bảng: *Bài 1(1 điểm): Số? 25 5 ; ; 25 7 ; 25 8 ; ; 26 0 ; ; *Bài...
 • 28
 • 281
 • 0

Bài soạn Toán 3 - Tuần 2

Bài soạn Toán 3 - Tuần 2

Toán học

... 627 - 1 43 : .3. Hoạt động 2 : Luyện tập – thực hành : L àm b ài: 1(c ột 1 ,2 ,3) ,2( c ột 1 ,2 ,3) ,3/ 7 . * Bài tập 1 : giải vào vở. - Nêu yêu cầu đề bài . Tổ chức cho hs tự làm vở .. *Bài tập 2 ... b ài :1 ,2 ,3/ 10 *Bài tập 1 : Tính nhẩm- Hd hs cách thực hiện : Làm việc theo cặp .* Bài tập 2 : Tính nhẩm Tổ chức thực hiện . 3. Hoạt động 2 : Giải toán có lời văn : * Bài tập 3 : giải ... việc theo cặp . 3. Hoạt động 2 : Luyện tập giải toán có phép nhân. :* Bài tập 2 : giải vào vở.- Gv làm mẫu .- Hd hs cách thực hiện : theo 2 bước .- Hs làm bài. *Bài tập 3 : giải vào vở....
 • 5
 • 329
 • 0

Bài soạn Toán 3 - Tuần 2

Bài soạn Toán 3 - Tuần 2

Toán học

... 627 - 1 43 : .3. Hoạt động 2 : Luyện tập – thực hành : L àm b ài: 1(c ột 1 ,2 ,3) ,2( c ột 1 ,2 ,3) ,3/ 7 . * Bài tập 1 : giải vào vở. - Nêu yêu cầu đề bài . Tổ chức cho hs tự làm vở .. *Bài tập 2 ... việc theo cặp . 3. Hoạt động 2 : Luyện tập giải toán có phép nhân. :* Bài tập 2 : giải vào vở.- Gv làm mẫu .- Hd hs cách thực hiện : theo 2 bước .- Hs làm bài. *Bài tập 3 : giải vào vở. ... ng Ti u h c Diên Thườ ể ọ ọ Giáo án 3 20 10 -20 11 Tuần : 02 Bài 8 : ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN.Ngày dạy : 08/09 /20 10I – Mục tiêu :1.Thu ộc c ác b ảng nh ân 2 ,3, 4,5. Bi ết nh ân nh ẩm c ác s ố tr...
 • 5
 • 357
 • 0

Bài giảng dai so chuong 2

Bài giảng dai so chuong 2

Toán học

... đọc bài 31 Nêu cách tính x, tính y- 1 h/s nhận xét Bài số 29 (SGK-64) Cho y = f(x) = x 2 - 2 Ta có : f (2) = 2 2 - 2 = 2 f(1) = 1 =2 - 2 = -1f(0) = 0 2 - 2 = -2 f(-1) = (-1) 2 - 2 = ... => bđúngf (3) = 1-8 .3 = 1 -24 = - 23 => c sai Bài 31 (SGK-64): Cho hàm sốxy 3 2 =điền số thích hợp vàotrong bảng sau:- Thay x vào công thức : xy 3 2 =tính y - Từ 2 3 23 3 2 yxxyxy====>=x ... đại lợng tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch 2. Bài tập 20 ; 22 ; 23 (SGK- 62) Bài 28 ; 29 (SBT) 3. Nghiên cứu $5 : hàm sốSoạn :24 /11 /20 10 Giảng: 25 /11 /20 10Tiết 29 : Hàm sốI/Mục tiêu : +) Kiến thức:-...
 • 42
 • 427
 • 0

Bài giảng TOÁN 3

Bài giảng TOÁN 3

Địa lý

... đúng: Câu 3: (2 điểm) Hơm nay là thứ 7. Hỏi 25 ngày nữa là thứ mấy? Câu 4: (2 điểm)Cho số 7. Hãy gấp số đã cho lên 6 lần rồi lại giảm kết quả vừa tìm được đi 2 lần. Hỏi kết quả ... khảo:THI HỌC SINH GIỎI VỊNG TRƯỜNG 20 10 -20 11Ngày thi:Môn thi: Tốn 3 Số mật mã:……………………………………………………………………………………Chữ kí giám khảo 1:Chữ kí giám khảo 2: Điểm bằng số: Số mật mã:Điểm bằng ... bằng chữ: Câu 1: (1 điểm) Cho các số 0, 1, 3, 5 a) Viết số lớn nhất có bốn chữ số:………………………. b) Viết số bé nhất có bốn chữ số:……………………… Câu 2: (1 điểm) Cho ba số: 900; 76; 976 và các dấu...
 • 2
 • 267
 • 0

Bài giảng Đề + ĐAKT chương 2 hình 7

Bài giảng Đề + ĐAKT chương 2 hình 7

Toán học

... tam giác vuông không? Vì sao?Ta có: a 2 + b 2 = 15 2 + 20 2 = 22 5 + 400 = 625 , c 2 = 25 2 = 625 ⇒ a 2 + b 2 = c 2 Vậy tam giác vuông. (1 đ) Bài 3 (4 điểm)Cho tam giác ABC cân tại A, ... là a, b, c ta có a + b + c = 60 và 5 43 cba==⇒ 5 12 605 435 43 ==++++===cbacba ⇒ a = 15, b = 20 , c = 25 .Vậy ba cạnh của tam giác là: 15cm, 20 cm, 25 cm. (1 đ)b) Tam giác có độ dài ba ... và CB∠=∠ nên 700 + BB∠+∠ = 1800 ⇒ 2 °=°−°=∠11070180B ⇒ °=∠=∠55CB (1 đ) Bài 2 (2 điểm)a) Tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với 3 : 4 : 5. Chu vi tam giác là 60cm. Tính độ dài...
 • 2
 • 292
 • 0

Xem thêm