5 11 các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bình

Chính sách hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Chính sách hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Tài liệu khác

... nhân dân tỉnh Quảng Ninh; - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh Qua nghiên cứu sách hỗ trợ đầu tư vào khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số…………./2 011/ QĐ-UBND ... Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh - Các doanh nghiệp tham gia quảng cáo sản phẩm Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh website Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tỉnh hỗ trợ giảm 15% tổng số ... khoa học công nghệ địa bàn tỉnh Quảng Ninh Điều 13 Hỗ trợ chi phí thông báo thành lập doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh website Ban quản lý Khu kinh tế Quảng...
 • 8
 • 749
 • 1

Sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam

Sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam

Kinh tế

... 2.2 CÁC KHU CÔNG NGHI P VÀ TÌNH HÌNH Đ U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM 2.2.1 Các khu công nghi p ñ a bàn t nh Qu ng Nam ti n hành quy ho ch khu, ... c p c p P/thông LĐ ĐN-ĐN 22 51 5 107 179 8.743 9 .56 6 Thu n Yên 14 204 224 Chu Lai 159 61 138 1.487 1.849 Đông Q.Sơn 14 112 1 35 Phú Xuân 0 0 - - 26 681 196 3 25 10 .54 6 11. 774 KCN T ng c ng Ngu n: ... công nghi p 1.1.1.1 Khái ni m, phân lo i khu công nghi p - Khu công nghi p (KCN): Là khu chuyên s n xu t hàng công nghi p, th c hi n d ch v cho s n xu t công nghi p, có ranh gi i ñ a lý xác ñ nh,...
 • 26
 • 535
 • 3

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững

Kinh tế

... 3.1 Tổng quan khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh 37 3.1.1 Khái quát chung khu công nghiệp 37 3.1.2 Các khu công nghiệp thành lập 38 3.1.3 Các khu công nghiệp ưu tiên thành ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 83 4.1 Định hướng, mục tiêu phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng ... đồ phân bố KCN địa bàn tỉnh Quảng Ninh Nguồn: Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh năm 2012 3.1.2 Các khu công nghiệp thành lập 3.1.2.1 Khu công nghiệp Cái Lân (TPHạ Long) Khu công nghiệp Cái Lân...
 • 129
 • 554
 • 4

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp.docx

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp.docx

Quản trị kinh doanh

... Tiên Sơn, Khu công nghiệp Quế Võ I, Khu công nghiệp Đại Đồng –Hoàn Sơn Khu công nghiệp Yên Phong I)đi vào hoạt động với 20.000 lao động làm việc doanh nghiệp khu công nghiệp Phần lớn số công nhân ... cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ; Khu công nghiệp Yên Phong Các doanh nghiệp Khu công nghiệp thực nghiêm túc đăng ký đạt tiêu ... sản xuất, có 04 Khu công nghiệp lập phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ, Khu công nghiệp Yên Phong Các Công ty đầu tư...
 • 86
 • 1,449
 • 12

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp

Tài chính - Ngân hàng

... Tính đến 31/12/2007, Bắc Ninh có Khu công nghiệp tập trung ( Khu công nghiệp Tiên Sơn, Khu công nghiệp Quế Võ I, Khu công nghiệp Đại Đồng –Hoàn Sơn Khu công nghiệp Yên Phong I)đi vào hoạt động ... cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ; Khu công nghiệp Yên Phong Các doanh nghiệp Khu công nghiệp thực nghiêm túc đăng ký đạt tiêu ... sản xuất, có 04 Khu công nghiệp lập phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ, Khu công nghiệp Yên Phong Các Công ty đầu tư...
 • 79
 • 926
 • 1

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp.doc

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Tính đến 31/12/2007, Bắc Ninh có Khu công nghiệp tập trung ( Khu công nghiệp Tiên Sơn, Khu công nghiệp Quế Võ I, Khu công nghiệp Đại Đồng –Hoàn Sơn Khu công nghiệp Yên Phong I)đi vào hoạt động ... cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ; Khu công nghiệp Yên Phong Các doanh nghiệp Khu công nghiệp thực nghiêm túc đăng ký đạt tiêu ... sản xuất, có 04 Khu công nghiệp lập phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ, Khu công nghiệp Yên Phong Các Công ty đầu tư...
 • 79
 • 722
 • 3

phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng và giải pháp

phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng và giải pháp

Kế toán

... Tính đến 31/12/2007, Bắc Ninh có Khu công nghiệp tập trung ( Khu công nghiệp Tiên Sơn, Khu công nghiệp Quế Võ I, Khu công nghiệp Đại Đồng –Hoàn Sơn Khu công nghiệp Yên Phong I)đi vào hoạt động ... cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ; Khu công nghiệp Yên Phong Các doanh nghiệp Khu công nghiệp thực nghiêm túc đăng ký đạt tiêu ... sản xuất, có 04 Khu công nghiệp lập phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ, Khu công nghiệp Yên Phong Các Công ty đầu tư...
 • 79
 • 676
 • 1

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... khu công nghiệp Chờ - Yên Phong 57 ,5ha; khu công nghiệp làng nghề Quảng Bố 9,6ha; khu công nghiệp làng nghề Đại Bái 5, 5ha số khu nhỏ khác Đã thực 150 ,99ha, đạt 101,7% chủ yếu để xây dựng khu ... công nghiệp Phong Khê 12,6ha, khu công nghiệp Võ Cường 6,8ha; khu công nghiệp Khắc Niệm 56 ,28ha; khu công nghiệp Phương Liễu - Nhân Hoà 13,63ha; khu công nghiệp Xuân Lâm - Thuận Thành 23,17ha; khu ... ha; khu công nghiệp Tân Hồng - Đồng Quang 12,00ha; khu công nghiệp Đồng Nguyên Đồng Quang 49,66ha; khu Công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn 13,3ha, khu công nghiệp Phú Lâm 21,73ha; khu công...
 • 27
 • 1,103
 • 1

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

... Khác Lưới 50 0kV 2. 055 .623 1.6 45. 788 311. 9 35 97.900 Lưới 220kV 53 3.391 3 85. 823 114 .222 33.346 Lưới 110 kV 2.484 1.826 128 53 0 Dự án khác 1.220 922 68 230 Tổng cộng 2 .59 3 .50 9 2.034.249 426.2 85 132.976 ... Lưới 50 0kV 50 8.479 444.709 25. 000 38.770 Lưới 220kV 1.043.497 53 8.369 442.708 62.420 Lưới 110 kV 94.063 49.142 37.6 75 7.2 45 Dự án khác 207.6 65 166.2 45 37 .54 7 3.873 Tổng cộng 1. 853 .704 1.198.4 65 542.960 ... Xây lắp Thiết bị Khác Lưới 50 0kV 951 .403 55 0. 053 318.404 82.946 Lưới 220kV 751 .902 370.920 343.306 37.676 Lưới 110 kV 27.764 12.109 14.076 1 .57 9 Dự án khác 37.420 27.4 15 5.082 4.923 Tổng cộng 1.768.489...
 • 34
 • 403
 • 0

Nghiên cứu đánh giá sự phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đánh giá sự phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên

... biệt KCN gần khu dân cư Mức độ ứng dụng công nghệ công nghệ gây ô nhiễm môi trường Có Báo cáo môi trường doanh nghiệp KCN THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ... VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP Các tiêu đánh giá phát triển bền vững nội khu công nghiệp Chất lượng qui hoạch khu công nghiệp Quy hoạch KCN gắn với bảo vệ môi trường bố trí lĩnh vực công nghiệp không gian ... dựng Đối với KCN, tỉnh có quy hoạch cụ thể sở quy hoạch chung toàn tỉnh toàn ngành công nghiệp Cùng với đó, địa phương, tỉnh chọn vị trí thuận lợi để quy hoạch khu, cụm công nghiệp tiêu biểu,...
 • 11
 • 838
 • 15

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... ( Khu công nghiệp Tiên Sơn, Khu công nghiệp Quế Võ I, Khu công nghiệp Đại Đồng –Hoàn Sơn Khu công nghiệp Yên Phong I)đi vào hoạt động với 20.000 lao động làm việc doanh nghiệp khu công nghiệp ... cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ; Khu công nghiệp Yên Phong Các doanh nghiệp Khu công nghiệp thực nghiêm túc đăng ký đạt tiêu ... sản xuất, có 04 Khu công nghiệp lập phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 02 giai đoạn; Khu công nghiệp Quế Võ, Khu công nghiệp Yên Phong Các Công ty đầu tư...
 • 77
 • 618
 • 2

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Kinh tế - Thương mại

... dung I ) Vai trò nhiệm vụ Công nghiệp hóa đại hoá Sự cần thiết CNH HDH Vai trò nhiệm vụ công nghiệp hoá, đại hoá II ) Công nghiệp hoá, đại hoá việt nam Đặc điểm công nghiệp hoá đaih hoá a Đặc ... thức công công nghiệp hóa đại hóa việt nam Mục tiêu : - Về kinh tế + GDP tăng gấp khoảng 7-8 lần so với năm 19 95 + GDP bình quân đầu ngời đạt khoảng 50 00 USD ( năm 2020) + Cơ cấu GDP: công nghiệp ... công nghiệp khoảng 40%, dịch vụ khoảng 50 %, nông nghiệp khoảng 10% - Về lao động : 2/3 số ngời làm việc khu vực công nghiệp dịch vụ, 1/3 làm việc khu vuc nông nghiệp Tơng ứng, mức độ đô thị hóa đạt...
 • 7
 • 448
 • 0

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Kinh tế - Thương mại

... ĐẨY ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM I Giải pháp khu công nghiệp Bộ máy khu công nghiệp Không ngừng hoàn thiện máy quản lý khu công nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho ... hang năm 20% Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 25. 55% , Công nghiệp xây dựng: 44.08%, dịch vụ: 30.37% II Thực trạng đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Hà Nam Đặc điểm KCN địa bàn Hà Nam Theo quy hoạch phát triển ... 31/12/2007: 5. 753 ,51 triệu đồng, đó: Số thu năm 2007: 4. 055 ,27 triệu đồng + KCN Đồng Văn: 4. 158 ,47 triệu đồng (năm 2007: 2.640,89 triệu đồng) + KCN Châu Sơn + Cụm công nghiệp Tây Nam thị xã: 1 .59 5,04...
 • 56
 • 463
 • 2

SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Khoa học xã hội

... lâm ngư nghiệp Người 647 .52 4 57 5. 150 460.2 25 - Công nghiệp xây dựng Người 96. 650 148.430 306.817 - Thương mại Dịch vụ Người 124.986 204.080 255 .681 * Chia theo ngành kinh tế 20 * Chia theo khu vực ... UBND tỉnh Bắc Giang định liên doanh với Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang để xây dựng khu công nghiệp Vân Trung nằm ven quốc lộ 1A trục đường Hà Nội - Lạng Sơn Khu công nghiệp ... PHẢI HÌNH THÀNH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG I- THỰC TRẠNG DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TỈNH BẮC GIANG 1- Tình hình dân số Theo số liệu thông kê dân số trung bình tỉnh Bắc Giang...
 • 24
 • 579
 • 0

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... nghiệm thực tiễn phát triển khu công nghiệp - Chương 2: Thực trạng phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Chương 3: Giải pháp phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc CHƢƠNG CƠ ... NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khu công nghiệp vai trò khu công nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm khu công nghiệp Ở Việt Nam, KCN thành ... xuất, khu kinh tế địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 10 Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh (2 011) , Báo cáo tổng hợp tình hình phát triển KCN tỉnh Bắc Ninh 11 Ban quản lý khu công nghiệp Hải Dương (2 011) ,...
 • 25
 • 1,134
 • 6

nâng cao hiệu quả sử dụng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh đến năm 2010

nâng cao hiệu quả sử dụng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh đến năm 2010

Kinh tế - Quản lý

... đất 44 3113 1 KCN Tiên Sơn 343. 25 1 45. 362 754 .56 65 KCN Nam Sơn - 1427881 114 .6 Hạp Lĩnh 1.3032 156 .1998 1072766 KCN đô thị Quế Võ 261.08 218.3388 458 . 456 5 1 856 927 KCN Quế Võ II 89.01 3. 258 91.9206 ... từ 17 ,58 % đến 27,12% (trong giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh lại chiếm khoảng 45. 78% tổng GDP tỉnh) Chứng tỏ, khả hiệu sử dụng KCN địa bàn tỉnh chưa cao Số lao động làm việc khu công nghiệp ... 13.87 13.61 13.82 14.12 13.2 Giá trị SXCN (tại KCN) 856 . 35 114 8 .54 1464.76 1628.17 2 051 .18 251 1.81 Tỉ lệ đóng góp GDP (%) 17 .58 20.67 23. 15 22. 65 25. 07 27.12 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp BQL KCN Bắc Ninh...
 • 45
 • 447
 • 0

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI docx

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI docx

Tiếp thị - Bán hàng

... Chính phủ Quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế; Căn Quyết định số 11 65/ QĐ - TTg ngày 07 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Yên Bái; Theo ... nước khu công nghiệp địa bàn tỉnh Yên Bái Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh ... nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty phát triển kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, Giám đốc doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Yên Bái...
 • 17
 • 756
 • 0

Quyết Định Số: 34/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆPCÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN potx

Quyết Định Số: 34/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN potx

Biểu mẫu

... QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆPCÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN (Ban hành kèm theo Quyết ... đoàn viên Công đoàn người lao động doanh nghiệp KCN; b) Chỉ đạo Công đoàn KCN phối hợp với Ban Quản lý tổ chức, vận động, thành lập công đoàn sở doanh nghiệp khu công nghiệp, cụm công nghiệp Phối ... nối đường vào khu công nghiệp với tuyến đường tỉnh 5 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thoả thuận thiết kế đấu nối đường vào khu công nghiệp với tuyến đường huyện đường đô thị địa phương quản...
 • 17
 • 1,201
 • 0

Slide báo cáo luận văn thạc sĩ KTCT“phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc”

Slide báo cáo luận văn thạc sĩ KTCT“phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc”

Kinh tế

... TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP * Khu công nghiệp vai trò khu công nghiệp + Khái niệm khu công nghiệp + Phân loại KCN + Đặc điểm khu công nghiệp + Vai trò khu ... LÝ VÀ BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC * Quan điểm phát triển khu công nghiệp - Phát ... tiễn phát triển khu công nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp phát triển hợp lý bền vững khu công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương...
 • 23
 • 7,906
 • 55

Xem thêm