3các dạng bài tập chương 6 kim loại kiềm thổ

Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

Hóa học - Dầu khí

... 1s 2s 2p63s23p64s2 Ion t o t X s có c u hình e sau : Trang 17 Kim Lo i Ki m – Ki m Th - Nhơm TaiLieuLuyenThi.Net A.1s22s22p63s23p64s2 B 1s22s22p63s23p6 C 1s22s22p63s23p64s24p6 D 1s22s22p63s2 Câu ... ngun t X là: B 1s22s22p63s23p1 C 1s22s22p63s23p63d104s2 D 1s22s22p63s23p3 A 1s22s22p1 II CÁC D NG BÀI T P D NG 1: KIM LO I KI M – KI M TH - NHƠM TÁC D NG V I NƯ C - Khi cho kim lo i ki m, ki m th ... c m gam mu i clorua Tính m? A 41,6g B 27,5g C 26, 6g D 16, 3g Câu 6: Hòa tan hồn tồn 23,8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr I m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr II b ng dd HCl dư...
 • 32
 • 1,912
 • 94
Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm thổ

Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm thổ

Công nghệ

... 16: Cho 2, 86 g hn hp gm MgO v CaO tan va 200 ml dung dch H 2SO4 0,2 M Sau nung núng lng hn hp mui sunphat khan to l: A 5,72 g B 5 ,66 g C 5, 96 g D 6, 06 g Cõu 17:Hũa tan 1,8 g mui sunphat ca kim ... gam B 24 gam C 41,55 gam D 65 ,55 gam Cõu 29: Cho 4,4 gam hn hp gm kim loi nhúm IIA ,thuc chu kỡ liờn tip tỏc dng hon ton vi dung dch HCl d cho 3, 36 lớt H2 (tkc) Hai kim loi l A Ca v Sr B Be v ... C 0,04 mol hoc 0, 06 mol D 0,05mol hoc 0,04mol Cõu 32: Nung 8,4g mui cacbonat (khan) ca kim loi kim th thỡ thy cú CO v hi nc thoỏt Dn CO2 vo dd Ca(OH)2 d thu c 10g kt ta Vy kim ú l A Be B Mg C...
 • 3
 • 1,139
 • 36
20 bài tập khó về kim loại kiềm thổ potx

20 bài tập khó về kim loại kiềm thổ potx

Hóa học - Dầu khí

... gam Câu 16 : Cho 200 ml dung dịch Na2CO3 x mol/l vào 300 ml dung dịch Ba(NO3)2 y mol/l thu 39,4xy gam kết tủa dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 56, 46 gam chất răn khan Giá trị x+y : A.1 ,6 B 1,8 ... 5 ,6 lít H2 (đktc).Hấp thụ 8, 96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu 10 gam kết tủa dung dịch B Cô cạn dung dịch B thu 22,5 gam chất rắn khan gồm hai chất có khối lượng mol Giá trị m : A. 16, 75 ... có chứa 11,275 gam chất tan Hấp thụ 0,8 96 lít CO2 (đktc) vào dung dịch X thu gam kết tủa.Nồng độ NaOH dung dịch ban đầu : A.0,36M B 0,12M C 0,80M D 0 ,60 M ...
 • 2
 • 3,612
 • 115
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HÓA LỚP 12C1 QUA ÔN TẬP KIẾN THỨC LÝ THUYẾT KẾT HỢP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Ở CHƯƠNG 6 “ KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHÔM”

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HÓA LỚP 12C1 QUA ÔN TẬP KIẾN THỨC LÝ THUYẾT KẾT HỢP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Ở CHƯƠNG 6KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHÔM”

Giáo dục học

... phạm ứng dụng  NỘI DUNG TĨM TẮT CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHƠM I KIM LOẠI KIỀM Nhóm IA (kiềm) gồm ngun tố: Na + dung dịch KHCO3 Sắp xếp kim loại kiềm giảm dần nhiệt độ nóng chảy: ... ngồi 3s23p6 Cation M+ A Cu+ B Na+ C Ag+ D K+ Trong số kim loại kiềm, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp là: A K B Li C Na D Cs Tính chất hóa học chung kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ nhơm A ... hướng dẫn học sinh ơn tập kiến tác động O3 thức lý thuyết kết hợp tập trắc nghiệm chương 6 Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Nhóm O2 nhơm ” Dạy học khơng hướng dẫn học sinh ơn tập (đối chứng) O4...
 • 39
 • 350
 • 0
hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm ở chương 6 kim loại kiềm, kim loại

hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm ở chương 6 kim loại kiềm, kim loại

Báo cáo khoa học

... HỒN TẤT NỘI DUNG TĨM TẮT VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  NỘI DUNG TĨM TẮT CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHƠM I KIM LOẠI KIỀM Nhóm IA (kiềm) gồm ngun tố: Chuỗi phản ... ngồi 3s23p6 Cation M+ A Cu+ B Na+ C Ag+ D K+ Trong số kim loại kiềm, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp là: A K B Li C Na D Cs Tính chất hóa học chung kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ nhơm A ... Thị Thúy Vy 3 5.5 6. 8 6. 5 4.3 5.8 3.8 4.8 3 5.5 7.3 4.3 4.8 3.5 6. 8 4 4.5 4.8 5.8 5.7 4.8 6. 7 6. 3 4.7 6. 7 6. 3 6. 3 7.7 7.7 4.3 4.3 7.7 4.3 5 6. 3 5 7.7 8.7 7.7 6. 7 4.7 6. 7 7.3 6. 7 3.5 7.3 5.5 5.8...
 • 33
 • 359
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM pps

Hóa học - Dầu khí

... KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ A Kim loại kiềm thổ I Vị trí, tính chất vật lý: Biết: Câu 1: Kim loại sau không thuộc loại kim loại kiềm thổ A Be B Mg C Ca D K Câu : Cho cấu ... TỔNG HỢP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM Câu Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm A IA B IIIA C IVA D IIA Câu Đặc điểm sau không đặc điểm chung cho kim loại nhóm ... trắng bạc B Là kim loại nhẹ C Mềm, dễ kéo sợi dát mỏng D Dẫn nhiệt dẫn điện tốt, tốt kim loại Ag Cu 2/ Tính chất sau Al ? A .kim loại nhẹ, màu trắng B kim loại nặng, màu đen C kim loại dẻo,dẽ dát...
 • 19
 • 3,573
 • 39
LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI CÓ ĐÁP ÁN

LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... kiện: - Kim loại phản ứng đứng trước kim loại muối - Kim loại phản ứng khơng tác dụng với nước Ghi nhớ: ∆mtăng = mkim loại kết tủa – mkim loại phản ứng ∆mgiảm = mkim loại phản ứng – mkim loại kết ... lượng kim loại nhiều phi kim B Trong chu kỳ bán kính ngun tử kim loại nhỏ phi kim C Trong chu kỳ, độ âm điện kim loại nhỏ phi kim D Trong nhóm A tính kim loại tăng dần từ xuống Câu 3: Kim loại ... chảy hỗn hợp kim loại hỗn hợp kim loại với phi kim Câu 9: Các tính chất vật lý chung kim loại gây do: A Trong kim loại có electron tự B Có nhiều kiểu mạng tinh thể kim loại C Các kim loại chất rắn...
 • 23
 • 1,406
 • 9
Công nghệ kim loại các dạng bài tập công nghệ kim loại

Công nghệ kim loại các dạng bài tập công nghệ kim loại

Cơ khí - Chế tạo máy

... phẩm cán kim loại có dạng: … A Thanh, tấm, ống, định hình, dạng dây, dạng xoắn … B Thanh, tấm, ống, định hình, … C Thanh, tấm, định hình, dạng dây, dạng xoắn … D Cả phương án 55.Kéo kim loại trình ... lưu huỳnh D hợp kim 57.Quá trình biến dạng dẻo kim loại xuất loại ứng suất dư tồn vật thể Trong ứng suất dư loại do……… A biến dạng không đồng hạt B biến dạng không đồng vùng C biến dạng sinh từ ... bon, tổ chức kim loại B Nhiệt độ rót, thành phần bon, tổ chức kim loại, độ co ngót C Nhiệt độ rót, thành phần bon, tổ chức kim loại, khoảng nhiệt độ kết tinh đặc tính dòng chảy kim loại lỏng D...
 • 9
 • 1,387
 • 24
CHUYÊN đề bài tập TỔNG hợp KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM

CHUYÊN đề bài tập TỔNG hợp KIM LOẠI KIỀMKIỀM THỔ – NHÔM

Hóa học

... đúng? A Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh B Tính khử kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba C Tính khử kim loại kiềm thổ yếu kim loại kiềm chu kì D Các ion kim loại kiềm thổ có điện tích +1 ... chất Câu 4: Kim loại kiềm có tính khử mạnh tất kim loại nguyên nhân sau đây? A Kim loại kiềm dễ nóng chảy nên dễ nhường electron B Kim loại kiềm nhẹ nên dễ nhường electron C Kim loại kiềm có lượng ... 45) A 46) A 47) A 48) B 49) B 50) B 51) C 52) D 53) D 54) B 55) B 56) B 57) C 58) D 59) C 60 ) 61 ) C 62 ) B 63 ) B 64 ) D 65 ) D 66 ) D 67 ) B 68 ) C 69 ) A 70) C 71) A 72) A 73) C 74) D 75) C 76) C 77)...
 • 37
 • 2,628
 • 14
CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM docx

CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM docx

Hóa học - Dầu khí

... điều chế kim loại kiềm  Tính thành phần phần trăm khối lượng muối kim loại kiềm hỗn hợp phản ứng B Trọng tâm  Đặc điểm cấu tạo nguyên tử kim loại kiềm phản ứng đặc trưng kim loại kiềm  Phương ... nhỏ, kim loại kiềm có tính nguyên tử cấu tạo mạng tinh thể khử mạnh Tính khử tăng dần từ Li  kim loại kiềm, em dự đoán tính chất Cs M  M+ + 1e hoá học chung kim loại kiềm Trong hợp chất, kim loại ... nghiên cứu SGK Tồn dạng hợp chất: NaCl (nước biển), số hợp chất kim loại kiềm dạng silicat aluminat có đất - GV ? Em cho biết để điều chế kim Điều chế: Khử ion kim loại kiềm loại kiềm ta sử dụng...
 • 7
 • 849
 • 2
Bài soạn chuyen de kim loai kiem tho cuc hay

Bài soạn chuyen de kim loai kiem tho cuc hay

Hóa học

... Câu 25 Nhận xét sau không A Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh B Tính khử kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba C Tính khử kim loại kiềm thổ yếu kim loại kiềm chu kì D Be, Mg, Ca, Sr, Ba ... cacbonat kim loại kiềm thổ thuộc chu kì liên tiếp BTH Hoà tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp X HCl thu 6, 72 lít CO2 đktc Các kim loại kiềm thổ A Be Mg B Mg Ca C Ca Sr D Sr Ba Câu 42 Hãy chọn nguyên tố kiềm ... 51C 61 C 71B 81B 91A 2D 12B 22B 32C 42C 52C 62 D 72D 82C 92C 3B 13B 23A 33D 43B 53C 63 C 73B 83B 93D 4A 14B 24D 34D 44B 54D 64 A 74A 84C 94D 5B 15B 25D 35B 45D 55B 65 C 75C 85C 95A 6D 16C 26B 36B 46A...
 • 8
 • 1,481
 • 68
Tài liệu Các dạng bài tập chương đại cương kim loại

Tài liệu Các dạng bài tập chương đại cương kim loại

Hóa học

... 3, 36 lít C 4,48 lít D 6, 72 lít Khối lượng kim loại Al Mg : A 5,4 2,4 gam B 6, 6 1,2 gam C 5, 2 ,6 gam D 6, 2 1 ,6 gam Câu 14 Hoà tan hết 10,4 gam hỗn hợp Mg, Fe 400 gam dung dịch HCl 7,3% thu 6, 72 ... AgNO3 kim loại kết tủa bám hết lên kim loại M Kim loại M là: A Pb B Ni C Cd D Zn Câu 10: Cho m gam hỗn hợp bột kim loại Ni Cu vào dung dịch AgNO3 dư Khuấy kĩ phản ứng kết thúc thu 54 gam kim loại ... 40 gam D 60 gam Câu 9: Nhúng kim loại M hóa trị II nặng m gam vào dung dịch Fe(NO3)2 khối lượng kim loại giảm % so với ban đầu Nếu nhúng kim loại vào dung dịch AgNO3 khối lượng kim loại tăng...
 • 6
 • 1,804
 • 96
Bài giảng Luyện tập-Chương II- Kim Loại

Bài giảng Luyện tập-Chương II- Kim Loại

Hóa học

... ăn SGK -65 ,66 mòn? Hãy lấy VD minh họa *Hoạt động 2: (25 phút) II Bài tập Bài tập thảo luận nhóm để: So sánh đợc t/c hh nhôm sắt Viết đợc PTPƯ minh họa thống ý kiến nhóm HS HS làm luyện tập 1, ... PTPƯ xảy Bài luyện tập 3: a) 2R + 6HCl -> 2RCl3 + 3H2 nH2 = 0 ,67 2: 22,4 = 0,03 mol Theo PTPƯ nR =(nH2 ) : = (0,03 2) : = 0,02mol MR = m : n = 0,54 : 0,02 = 27 Vậy R Al b) nHCl(Đầu bài) = 0,05 ... 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag HS làm luyện tập Hòa tan 0,54 gam K /loại R ( Có h/trị III hợp chất) 50mld/d HCl 2M Sau p/ thu đợc 0 ,67 2 lít khí( ĐKTC) a) Xác định K /loại R b) Tính nồng độ mol d/d thu đợc...
 • 4
 • 375
 • 0
Áp dụng dạy học nêu vấn đề vào việc biên soạn và tổ chức dạy học cho học sinh thông qua các bài tập trắc nghiện khách quan chương kim loại kiềm  kim loại kiềm thổ  nhôm ( hoá học 12)

Áp dụng dạy học nêu vấn đề vào việc biên soạn và tổ chức dạy học cho học sinh thông qua các bài tập trắc nghiện khách quan chương kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm ( hoá học 12)

Khoa học xã hội

... tính chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Tính chất ứng dụng số hợp chất quan trọng kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Phơng pháp điều chế kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm ... dụng: Bài tập sử dụng dạy kim loại kiềm thổ ( hoá học 12 nâng cao), kim loại kiềm thổ hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ ( hoá học 12 bản) phần vị trí cấu tạo kim loại kiềm thổ Sử dụng tập trớc ... kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Tính chất ứng dụng số hợp chất quan trọng kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Tác hại nớc cứng Học sinh hiểu: - Tính chất vật lí kim loại kiềm, kim...
 • 115
 • 702
 • 0
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học trắc nghiệm khách quan chương ''kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm theo hướng dạy học tích cực

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học trắc nghiệm khách quan chương ''kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm theo hướng dạy học tích cực

Khoa học tự nhiên

... 32 Bài 33 Bài 34 Bài 35 Bài 36 Kim loại kiềm Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ Luyện tập: tính chất kim loại kiềm, kim loại ... 6: tính chất nhôm hợp chất nhôm 2.2 Hệ thống kiến thức phần kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ - nhôm ban Bài 25 Bài 26 Bài 27 Bài 28 Kim loại kiềm hợp chất quan trọng kim loại kiềm Kim loại kiềm ... phần kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm ban 23 2.3 Những điểm chơng trình hoá học phần kim loại kiềm kim loại thổ nhôm 24 2.4 Mục tiêu dạy học chơng kim loại kiềm kim loại kiềm thổ 26 nhôm...
 • 134
 • 813
 • 0
các dạng bài tập về kim loại kiềm thổ

các dạng bài tập về kim loại kiềm thổ

Hóa học

... B 60 ml C 140ml D 12ml Câu 5: Cho 3g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm thổ tác dụng vơi HCl dư cho 3,36l khí H2(đktc) Hai kim loại A Ca Sr B Be Mg C Mg Ca D Sr Ba Câu 6: Hòa tan 4g hỗn hợp Fe kim loại ... (m+ 16) g oxit Cũng mg hỗn hợp tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu V lít khí N2( sản phẩn khử nhất)(đktc) Giá trị V A 8, 96 B 4,48 C 3, 36 D 2,24 Câu 28: Hỗn hợp A gồm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ ... tan 2,15 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X kim loại kiềm thổ Y vào H2O, thu dung dịch Z 0,448 lít khí H2 (đktc) Thêm H2SO4 dư vào dung dịch Z, thu 2,33 gam kết tủa Kim loại X Y A Li, Ba B Na, Ba...
 • 29
 • 5,208
 • 266
Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG II: KIM LOẠI ppt

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG II: KIM LOẠI ppt

Hóa học - Dầu khí

... 3CO Thế ăn mòn kim loại? Fe2O3 Những yếu tố ảnh hưởng đến ? 3CO2 HS ăn mòn kim loại? Si có + gang C + FeO + CO + Fe 2Fe G Các biện pháp bảo vệ kim loại không 4.Sự ăn mòn kim loại bảo vệ V bị ... giấy : Cho kim loại sau: Na, K, Mg, Fe, G Al, (H), Cu, Ag, Pb, Zn hãy: V Sắp xếp kim loại theo thứ tự hoạt động hoá học giảm dần? - Dãy hoạt động hoá học kim loại: ? Nêu ý nghĩa dãy HĐHH kim K, Na, ... mol kim loại A M (g) PTHH : 2A 2.M gam + Cl2  2ACl 2(M + 35,5) gam 9,2 gam 23,4 gam  M = 23 , kim loại A Na BT 6. * Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu Cứ mol Fe phản ứng khối lượng sắt tăng 64 56 = gam...
 • 10
 • 1,130
 • 1
Phân loại các dạng bài tập chương Nguyên tử môn Hóa học lớp 10

Phân loại các dạng bài tập chương Nguyên tử môn Hóa học lớp 10

Hóa học

... Bi 16: Mt s nguyờn t cú cu hỡnh e nh sau: a 1s22s22p1 b 1s22s22p6 c 1s22s22p63s23p5 2 6 10 2 d 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s e 1s 2s 2p63s23p63d104s24p1 Xỏc nh v trớ ca chỳng bng HTTH Nguyờn t no l kim ... khớ B ktc? b Xỏc nh tờn hai kim loi? Cõu Khi cho 3,33 gam mt kim loi kim tỏc dng vi nc thỡ cú 0,48g hiro thoỏt Hóy cho bit tờn kim loi kim ú? Cõu Khi cho 0 ,6 gam mt kim loi thuc phõn nhúm chớnh ... d thỡ thu c 3, 36 lớt khớ H2 ktc Xỏc nh tờn hai kim loi ú? Cõu 9.Hũa tan hon ton 17 gam hh hai kim loi kim A, B thuc chu kỡ liờn tip vo nc c 6, 72 lớt khớ ktc Xỏc nh tờn kim loi kim v thnh phn...
 • 7
 • 5,833
 • 179

Xem thêm