16 phuong phap giai nhanh hoa

Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

Trung học cơ sở - phổ thông

... C2H4, C2H6 ,C4H8, thu ñược (m+2)gam nước và (m+28)gam CO2. Giá trị m là: A.18g B.16g C.10g D.7g Dữ kiện sau dùng cho câu 76-77-78 : Cho các chất sau: etan(1), etylen(2), axetilen(3). ... khác Câu 83: Cho các ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H 16 , C8H18. Ankan nào tồn tại một ñồng phân tác dụng với Clo theo tỉ lệ 1:1 cho ra monocloankan ... C2H6 D. C2H4 , CH4 Giải : nh/c ko no = (1,68-1,12)/22,4 = 0,025(mol) nBr2 = 4/ 160 = 0,025 (mol)  nh/c ko no = nBr2  h/c ko no là anken nankan = 1,12 / 22,4 = 0,05...
 • 72
 • 79,564
 • 424
Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Hóa học

... kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được mgam rắn. Tìm m?A. 10gam B. 16gam C. 12gam D. 5,6gamCâu 19:Nung nóng 16, 8gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được mgam hỗn hợp X ... 0,88g khí CO2. Gía trị của a là ?A. 1,72g B. 1,16g C. 1,48g D. không xác định đượcGv: Thiều Quang Khải 8Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị ThủyCâu 6: Đốt cháy hết m(g) ... Na2HPO4, 32,8 gam Na3PO4B. 28,4gam Na2HPO4; 16, 4gam Na3PO4C. 12gam NaH2PO4; 28,4gam Na2HPO4D. Kết qủa khác.Câu 38: Hòa tan 3 ,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và BaCO3 bằng dung...
 • 8
 • 2,400
 • 185
MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu cơ

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng http://maichoi.vuicaida.com C. 48,16lít; 48,4gam CO2; 37,8gam H2O D.144,48lít; 145,4gam CO2; 113,8gam H2O Câu 32: X và Y ... dịch brôm. Phần trăm khối lượng của cacbon trong A là 90%. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 160 gam. Biết khi tác dụng với brôm theo tỉ lệ 1 : 1 trong ñiều kiện ñun nóng có bột sắt hoặc không ... C4H8 B.C2H2 và C4H6 C.C3H8 và C5H8 D.CH4 và C3H8 E.Kết quả khác Câu 116 : Hợp chất A có 8 nguyên tử của hai nguyên tố MA < 32. Công thức phân tử của A: A.C4H4...
 • 72
 • 1,430
 • 8
Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ - Học sinh viết

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ - Học sinh viết

Hóa học

... 6=OIx;G=I|;|;zƒ6#86eD7#Q6D$#Q6#426,0$,C!)j!yf'IZj+6}#61@#*$)j!y@0GV;"~;O?;@=I+(6(#61776136#6 16 $D;A//654Q1461$>;•6 7757714 616 MA(+•&'+jE@;165D#6e6E 165 $e 616 13FGA*nn-†"$8M!+,"‡!-ˆ!/$"ˆ2,! ... 6GTAcI<~>;f‘';pApŽ%4+6GAKnnP&1$46$6142213& 162 5422126(13Y#"I12$e26124(13(Y#12471713((' 16$ 6e714q613pŽ•#$eD!GEP('14q65261q813p1q8e816q13pA6#eY/CG?;;bTO>’- ... Y#b;"I>j&'(;a&P&1481QQ13& 16 65QQ1226(13P(' 16 252261Q613p1Q6e81413p1#$eDOG-pŽcE13pŽ1QQeq16q13pŽA6#e@@AppŽ13#$6#13Gc'"!/"!dh?dTXem...
 • 15
 • 1,001
 • 15
phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

Hóa học

... OH 1mol 1mol -> Khối lượng tăng = 2gam x mol x mol -> Khối lượng tăng = 3 ,16 – 3 = 0,16gam x = 0 ,16 0,082= mol -> 3M 37,50,08= =M 14n 30 37,5 n 0,535= + = − > =Anđehit ... - Thăng Bình15 Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu cơ Võ Hưng Sửu - Trường THPT Tiểu La - Thăng Bình 16 2 số mol H2OSố mol hỗn hợp Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu cơRCOOH + ... HOOC-COOHd. CH3 - CH2 – COOH và HOOC-CH2-CH2-COOHCách giải nhanh: Võ Hưng Sửu - Trường THPT Tiểu La - Thăng Bình12 Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu cơ=> Số mol mỗi ete = 1,26 =...
 • 16
 • 948
 • 32
Phuong phap giai nhanh hoa hoc(LTDH)

Phuong phap giai nhanh hoa hoc(LTDH)

Hóa học

... 0,88g khí CO2. Gía trị của a là ?A. 1,72g B. 1,16g C. 1,48g D. không xác định đượcGv: Thiều Quang Khải 8Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị ThủyCâu 18:Cho khí CO qua ... kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được mgam rắn. Tìm m?A. 10gam B. 16gam C. 12gam D. 5,6gamCâu 19:Nung nóng 16, 8gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được mgam hỗn hợp X ... cho tác dụng với clo thu được 16, 25 gam muối sắt clorua. Hòa tan hoàn toàn cũng lượng sắt đó trong HCl dư thu được a gam muối khan. Gía trị của a gam là?A. 12,7 B. 16, 25 C. 32 D. 48Câu 48: Hòa...
 • 8
 • 867
 • 28
phương pháp giải nhanh hoá học

phương pháp giải nhanh hoá học

Hóa học

... CuO v Fe2O3 bng khớ H2 thy to ra 9 gam H2O. Khi lng hn hp kim loi thu c l:A. 12 gam B. 16 gam C. 24 gam D. 26 gamBi 15: Hũa tan 9,14 gam hp kim Cu, Al v Zn bng 1 lng va dung dch HCl, ... thu c khi lng mui khan l bao nhiờu?A. 24,56 gam. B. 31,45 gam. C. 23,57 gam. D. kt qu khỏc.Bi 16: Cho 24,4 gam hn hp Na2CO3, K2CO3 tỏc dng va vi dung dch BaCl2. Sau phn ng thu c ... lớt ; 2,54 gam. C. 5,6 lớt; 15,8 gam. D. 0,224 lớt; 1,58 gam.Bi 18: Thi 8,96 lớt CO (ktc) qua 16 gam FexOy nung núng. Dn ton b lng khớ sau phn ng qua dung dch Ca(OH)2 d, thy to ra 30...
 • 2
 • 1,020
 • 6
10 Phương pháp giải nhanh hóa học mới nhất

10 Phương pháp giải nhanh hóa học mới nhất

Hóa học

... đổi thu được chất rắn có khối lượng là A. 23,0 gam. B. 32,0 gam. C. 16, 0 gam. D. 48,0 gam.02. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm ... Vậy m có giá trị làA. 1,48 gam. B. 8,14 gam. C. 4,18 gam. D. 16, 04 gam.Phương pháp 3: BẢO TOÀN MOL ELECTRONMỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIAI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON01. Hoà tan hoàn ... gam chất rắn. Giá trị của m và a là:A. 111,84g và 157,44g B. 111,84g và 167 ,44g C. 112,84g và 157,44g A. 112,84g và 167 ,44g Ví dụ 18: Hòa tan 4,76 gam hỗn hợp Zn, Al có tỉ lệ mol 1:2 trong...
 • 7
 • 2,225
 • 129
phuong phap giai nhanh hoa

phuong phap giai nhanh hoa

Toán học

... phân 100%) thu được m kgAl ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc)hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết ... toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắnY. Giá trị của m là A. 2,80. B. 0,64. C. 4,08. D. 2 ,16. Câu 85: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu đượcdung ... Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V làA. 0,23. B. 0,18. C. 0,08. D. 0 ,16. Câu 33: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy raA. sự khử ion Cl B. sự...
 • 10
 • 330
 • 1
Phương pháp giải nhanh hóa học đại cương

Phương pháp giải nhanh hóa học đại cương

Xuất nhập khẩu

... Z=26; Y là S, Z =16, công thức phân tử FeS2 B. M là Fe, Z=26; Y là S, Z =16, công thức phân tử FeS. C. M là Mg, Z=12; Y là S, Z =16, công thức phân tử MgS. D. M là Na, Z=11; Y là S, Z =16, công thức ... sau: Y N O F y 7 8 9 x 19 16 13 X K S Al Chỉ có trường hợp y = 8 và x = 16 là phù hợp. Vậy X là lưu huỳnh còn Y là oxi. Số khối của S = 32u; Số khối của O = 16u. 10. Tổng số các hạt cơ ... ( Z = 19 ): 1s22s22p63s23p6 và S2- ( Z = 16 ): 1s22s22p63s23p6 D. Na+ ( Z = 11 ): 1s22s22p6 và S2- ( Z = 16 ): 1s22s22p63s23p6 Giải: Trong phân tử...
 • 44
 • 4,819
 • 3
cac phuong phap giai nhanh hoa vo co

cac phuong phap giai nhanh hoa vo co

Hóa học

... Xác định phần trăm khối lượng của Na2CO3 và NaHCO3 trong hỗn hợp lần lượt là:A. 16% ; 84%. B. 84%; 16% . C. 61%, 39%. D. 48%, 52%.1.3- Hoà tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp một muối cacbonat của ... đổi thu được chất rắn có khối lượng làA. 23,0 gam. B. 32,0 gam. C. 16, 0 gam. D. 48,0 gam.2.2. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm ... mol Mg2+; 0,3 mol Cu2+; 0,6 mol SO42-; 0,4 mol NO3-. Cô cạn dung dịch này thu được 116, 8 gam hỗn hợp các muối khan. M là:A.Cr B. Fe C. Al D. Au4.5. Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+...
 • 5
 • 2,111
 • 56
Phuong phap giai nhanh hoa.doc

Phuong phap giai nhanh hoa.doc

Tư liệu khác

... ra thì sẽ có 216 gam Ag bám vào. Vậy khối lượng kim loại tăng ( 216 − M) gam;Vây: x (gam) = 0,52.M 216 M− ← khối lượng kim loại tăng 0,52 gam.Ta có:0,24.MM 64− = 0,52.M 216 M− → M = ... 0,32 gam.⇒O0,32n 0,02 mol 16 = =⇒( )2CO Hn n 0,02 mol+ =.Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:moxit = mchất rắn + 0,32⇒ 16, 8 = m + 0,32⇒ m = 16, 48 gam.⇒2hh (CO H )V ... hợp khí ban đầu coi như khí thứ nhất (20 lít có M = 16 3 = 48), còn O2 thêm vào coi như khí thứ hai, tacó phương trình:48 20 32VM 2,5 16 4020 V× += × = =+,Áp dụng định luật bảo toàn...
 • 71
 • 287
 • 0

Xem thêm