1 luật ngân hàng nhà nước việt nam năm 2010

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

Ngân hàng - Tín dụng

... của Ngân hàng Nhà nước. CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 65. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2 011 .2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/ 1997/QH10 ... và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã ... Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài 1. Ngân hàng Nhà nước trao...
 • 21
 • 1,251
 • 1
Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Khoa học xã hội

... năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định ... thể của Dự thảo Luật này (Bản Dự thảo Chính phủ trình Quốc hội). Trong hơn mười năm qua, từ khi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực (1/ 10 /19 98), các hoạt động ngân hàng đã tăng trưởng ... tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước khi ra các quyết định của mình, không nên quy định Ngân hàng Nhà nước góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp (khoản 11 Điều 6), Ngân hàng Nhà nước nên tập trung...
 • 6
 • 392
 • 1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tư liệu khác

... 11 . Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng. 12 . Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước ... doanh. 13 . Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi tái cấp vốn. 14 . Lãi suất tái chiết khấu là hình thức lãi suất tái cấp vốn được áp dụng khi Ngân hàng Nhà nước tái ... sau:"Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ....
 • 3
 • 471
 • 0
Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tư liệu khác

... của Ngân hàng Nhà nước. CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 65. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2 011 .2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/ 1997/QH10 ... và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã ... Điều 56 của Luật này.Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài 1. Ngân hàng Nhà nước trao...
 • 21
 • 380
 • 0
Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Ngân hàng - Tín dụng

... phạm LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương IVTÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO CỦANGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 43. Vốn pháp địnhVốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước do ngân sách nhà nước ... của Ngân hàng Nhà nước hàng năm phải được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán và xác nhận. Điều 49. Năm tài chính, báo cáo tài chính 1. Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu ngày 01 tháng 01 ... của Ngân hàng Nhà nước. Điều 45. Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước Chênh lệch thu, chi hàng năm của Ngân hàng Nhà nước được xác định từ nguồn thu về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng...
 • 7
 • 341
 • 1
Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Ngân hàng - Tín dụng

... mười xu. Điều 23. Phát hành tiền LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương II TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 10 . Tổ chức bộ máy 1. Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập ... và hoạt động ngân hàng; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Ngân hàng Nhà nước và của khách hàng theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước làm đại lý cho Kho bạc Nhà nước trong việc ... thuộc Ngân hàng Nhà nước để cung cấp sản phẩm chuyên dùng phục vụ hoạt động ngân hàng. Điều 14 . Trách nhiệm của cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước Cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước phải...
 • 12
 • 410
 • 1
Bộ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/ 1997 ppt

Bộ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/ 1997 ppt

... CHUNGĐiều 1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan của Chính phủ và là ngân hàng trung ương của nước Cộng ... VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá X, kỳ họp thứ 2(Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 19 97)LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ... của Ngân hàng Nhà nước hàng năm phải được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán và xác nhận.Điều 49. Năm tài chính, báo cáo tài chính 1. Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu ngày 01 tháng 01 và...
 • 17
 • 266
 • 1
LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2010 doc

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2010 doc

Ngân hàng - Tín dụng

... ngày 16 tháng 6 năm 2 010 . LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2 010 (LUẬT SỐ: 46/2 010 /QH12) Posted on 07/07/2 010 by CivillawinforCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 19 92 ... Ngân hàng Nhà nước. Chương VIIĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 65. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2 011 .2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/ 1997/QH10 ... nước Việt Nam. Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung...
 • 11
 • 282
 • 0
Đổi mới hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phần 1

Đổi mới hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phần 1

Quản trị kinh doanh

... CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 10 9 3.3. ðỔI MỚI HOẠT ðỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 11 0 3.3 .1. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng thị trường mở hiện có của Ngân hàng ... nhân của hạn chế 10 0 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 10 6 Chương 3. ðỔI MỚI HOẠT ðỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 10 7 3 .1. XU HƯỚNG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 10 7 3.2. XU HƯỚNG ... trường mở 13 0 3.4. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 13 3 8 Chương 1. HOẠT ðỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1. 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1. 1 .1. Sự ra ñời của Ngân hàng Trung...
 • 182
 • 571
 • 0
Áp dụng nghiệp vụ thị trường mở trong chính sách tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 1 pot

Áp dụng nghiệp vụ thị trường mở trong chính sách tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 1 pot

Tài chính - Ngân hàng

... thị trường được hơn 10 năm. trong việc góp phần đạt được các mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam có vai trò quan trọng ... thời gian này, Ngân hàng Trung Ương (NHTW ) Thuỵ Sỹ cũng sử dụng nghiệp vụ bán các chứng khoán chính phủ nhằm thu hút lượng vốn khả dụng dư thừa. Vào năm 19 13, lúc đầu Ngân hàng dự trữ liên ... các nhà chức trách tiền tệ. b. Chứng chỉ tiền gửi. (CD). Chứng chỉ tiền gửi là giấy nhận nợ của Ngân hàng hay các định chế tài chính phi ngân hàng, xác nhận món tiền đã được gửi vào ngân hàng...
 • 10
 • 284
 • 0
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .DOC

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .DOC

Kế toán

... hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam( có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 19 88). Từ đây, mô hình tổ chức hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được chi phối bởi Luật Ngân hàng nhà nước Việt ... cần chuyển hàng đến từng binh trạm 16 nghiệp Việt Nam; 2) Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam; 3) Ngân hàng Công thương Việt Nam; 4) Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. + Từ năm 19 91 đến nay: ... tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 14 % /năm xuống 13 % /năm. Đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước cũng...
 • 44
 • 627
 • 4
Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.DOC

Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.DOC

Kế toán

... lãi suất tái cấp vốn từ 15 %/ năm xuống 14 % /năm, 13 % /năm và 9,5% /năm; lãi suất chiết khấu từ 13 % /năm xuống 12 % /năm, 11 % /năm, 9% /năm và 7,5% /năm. Thời điểm giữa tháng 6 năm 2008, thị trường có ... LỤCMỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 4 1. 1.Khái niệm và đặc trưng của chính sách tiền tệ 4 1. 1 .1. Chính sách tiền tệ 4 1. 1.2. Đặc trưng ... chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có cơ hội tìm hiểu hơn về chính sách tiền tệ và việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay.3 Website:...
 • 29
 • 7,436
 • 71
Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỉ 21.DOC

Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỉ 21.DOC

Kế toán

... cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nớc việt nam Từ những năm 19 76 đến 19 85 hệ thống Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đà tập trung vào việc xây dựng một hệ thống ngân hàng XHCN thống nhất trong ... S.Miskhin - tiền tệ Ngân hàng và thị trờng tài chính.5. Thời báo Ngân hàng (Năm 2000-20 01) .6. Tạp chí Ngân hàng (Năm 19 99-20 01) .7. Tạp chí thị trờng tài chính tiền tệ (Năm 19 96-20 01) .8. David Cox ... năm đầu thế kỷ 21 2 .1. : Thực trạng của việc sử dụng các công cụ CSTT của NHNN Việt Nam 16 2 .1. 1: Nghiệp vụ thị trờng mở .17 2 .1. 1: Dự trữ bắt buộc 202.2. : Những kết quả đạt đợc . .27 2 .1. 1:...
 • 36
 • 2,077
 • 9

Xem thêm