1 khái quát chung về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1. 1 Khái quát chung góp vốn thành lập doanh nghiệp 1. 1 .1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp 1. 1 .1. 1 Khái niệm doanh nghiệp ... tài sản góp vốn, thủ tục góp vốn 2 .1. 1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 2 .1. 1 .1 Chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ tổ ... Góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 1. 2 .1 Khái niệm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 1. 2 .1. 1 Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Hiện nay, có nhiều quan điểm khác khái niệm quyền sở hữu...
 • 24
 • 793
 • 3

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Luật

... KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1. 1 Khái qt chung góp vốn thành lập doanh nghiệp 1. 1 .1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp 1. 1 .1. 1 Khái niệm doanh nghiệp ... độc lập sau doanh nghiệp thành lập 1. 2 Góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 1. 2 .1 Khái niệm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 1. 2 .1. 1 Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Tài sản trí tuệ ... vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ trở thành tài sản doanh nghiệp Doanh nghiệpquyền chủ sở hữu tài sản trí tuệ Khi doanh nghiệp bị phá sản quyền sở hữu trí...
 • 123
 • 977
 • 1

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Luật

... CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ .4 1. 1 Giói thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1. 1 .1 K hái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ .4 1. 1.2 ... Chương 1: Khái quát chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở ... chung quyền sở hữu trí tuệ 1. 1 .1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu tài sản trí tuệ - kết từ hoạt động tư duy, sáng tạo người Đối tượng loại sở hữu tài...
 • 62
 • 316
 • 0

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Xã hội học

... CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1. 1 Giới thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1. 1 .1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ 1. 1.2 Vai trò quyền sở hữu trí tuệ ... CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1. 1 Giới thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1. 1 .1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu tài sản trí tuệ - kết từ hoạt ñộng ... Chương 1: Khái quát chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở...
 • 64
 • 79
 • 0

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp chủ thể góp vốn, thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp là: Cơng ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ... hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp ... Những vấn đề lý luận góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương II Thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt nam Chương III Hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam DANH...
 • 15
 • 627
 • 1

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Luật

... việc góp vốn sở hữu trí tuệ sau: Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống 31 trồng quyền sở hữu trí ... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1. 1 Khái niệm chất pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam 1. 1 .1 Khái niệm góp vốn Trước nghiên cứu quy chế góp vốn, tìm hiểu ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1. 1 Khái niệm chất pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam 1. 1 .1 Khái niệm góp...
 • 117
 • 2,819
 • 15

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Cao đẳng - Đại học

... CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1. 1 Khái quát doanh nghiệp .7 1. 1 .1 Định nghĩa doanh nghiệp 1. 1.2 Phân loại doanh nghiệp 1. 2 Khái quát góp vốn thành ... thành lập doanh nghiệp .11 1. 2 .1 Khái niệm vốn .12 1. 2 .1. 1 Định nghĩa vốn .12 1. 2 .1. 2 Đặc điểm vốn .13 1. 2.2 Phân loại góp vốn 15 1. 3 Khái quát tài sản góp ... chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, quyền trách nhiệm chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp...
 • 14
 • 240
 • 0

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Luật

... Chương 1: KHÁI LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1. 1 Khái niệm, chất góp vốn hành vi góp vốn 1. 1 .1 Khái niệm vốn góp hành vi góp vốn 1. 1 .1. 1 Khái niệm vốn góp 6 1. 1 .1. 2 Khái niệm hành vi góp vốn ... góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương KHÁI LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1. 1 Khái niệm, chất góp vốn hành vi góp vốn 1. 1 .1 Khái niệm vốn góp hành vi góp vốn 1. 1 .1. 1 Khái niệm vốn góp Trong ... vốn thành lập doanh nghiệp 2 .1. 3 .1 Góp vốn tiền 36 2 .1. 3.2 Góp vốn vật 37 2 .1. 3.3 Góp vốn quyền sử dụng đất 37 2 .1. 3.4 Góp vốn quyền sở hữu trí tuệ 41 2 .1. 4 Thời hạn thủ tục góp vốn 45 2 .1. 4.1...
 • 80
 • 206
 • 0

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 1 Khái quát chung về giao tiếp trong kinh doanh Thạc sĩ Nguyễn Văn Chương

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 1 Khái quát chung về giao tiếp trong kinh doanh Thạc sĩ Nguyễn Văn Chương

Kỹ năng giao tiếp

... QTNS 11 Kỹ giao tiếp kinh doanh Khoa QTKD-BM QTNS 12 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Khoa QTKD-BM QTNS 13 BỐI CẢNH KINH DOANH HIỆN NAY Ở VIỆT NAM Khoa QTKD-BM QTNS 14 BỐI ... hàng, với cộng đồng Khoa QTKD-BM QTNS 10 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH • • • • • • • • • Chương 1: Khái quát chung giao tiếp Chường 2: Môi trường giao tiếp kinh doanh Chương 3: Người giao tiếp Chương ... tăng lên Yêu cầu trách nhiệm kinh tế trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tăng lên Khoa QTKD-BM QTNS 15 Khoa QTKD-BM QTNS 16 Khoa QTKD-BM QTNS 17 GIAO TiẾP LÀ GÌ? (THEO NGHĨA RỘNG) “Là trình trao đổi...
 • 82
 • 944
 • 9

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... chức chủ sở hữu quyền nói có quyền sử dụng tài sản để góp vốn Bộ Tài hướng dẫn việc định giá góp vốn quyền sở hữu trí tuệ. ” Quyền sở hữu trí tuệ vấn đề Việt Nam, Các quyền sở hữu trí tuệ có giá ... góp vốn Điều 30 Luật doanh nghiệp, Tại Điều nghị định 10 2/2 010 /NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật doanh nghiệp “Điều Góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp ... dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân,...
 • 5
 • 1,305
 • 8

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Kinh tế - Thương mại

... chức chủ sở hữu quyền nói có quyền sử dụng tài sản để góp vốn Bộ Tài hướng dẫn việc định giá góp vốn quyền sở hữu trí tuệ. ” Quyền sở hữu trí tuệ vấn đề Việt Nam, Các quyền sở hữu trí tuệ có giá ... góp vốn Điều 30 Luật doanh nghiệp, Tại Điều nghị định 10 2/2 010 /NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật doanh nghiệp “Điều Góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp ... dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân,...
 • 5
 • 793
 • 6

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Biểu mẫu

... Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ cơng ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên, có Thơng báo lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanhSở ... GĨP/CỔ PHẦN: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo nội dung sau: Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp Ơng Nguyễn Văn A Số 01/ GCN cấp ngày ... sau: I GĨP VỐN THÀNH LẬP CƠNG TY ………………………… Ơng Lê Văn A góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ơng Nguyễn Văn B góp tiền mặt đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều...
 • 4
 • 406
 • 2

Phân tích quy định của pháp luật đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Phân tích quy định của pháp luật đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Luật

... quyền sở hữu hợp pháp tài sản góp vốn chuyển sang cơng ti 10 Riêng doanh nghiệp tư nhân, loại hình doanh nghiệp có chủ sở hữu góp vốn thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sở hữu toàn số vốn ... hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Đối tượng có quyền góp vốn vào doanh nghiệp theo pháp luật hành: Theo quy định Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005, đối tượng có quyền góp vốn : Quyền thành lập, góp ... sản góp vốn vật) - Lập cam kết góp vốn :ghi rõ lộ trình vốn góp, tổng số vốn góp, tiến hành định giá tài sản vốn góp theo quy định Điều 30 Luật Doanh nghiệp - Chuyển quyền sở hữu tài sản vốn góp...
 • 14
 • 331
 • 0

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Tư liệu khác

... cổ phần vốn góp/ cổ phần Ơng Nguyễn Văn C Số 03/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/ cổ phần Bà Nguyễn Thị D Số 04/GCN cấp ngày / / Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều ... Vốn điều lệ cơng ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên, có Thơng báo lập Sổ đăng ký Cổ đơng /thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanhSở Kế hoạch Đầu tư IV BẦU CHỦ TỊCH ... điều lệ Bà Nguyễn Thị D góp tiền mặt .đồng, tương đương .cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ II PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đơng cơng ty cam kết góp vốn đợt: Ơng Lê Văn A góp tiền mặt .đồng, tương...
 • 3
 • 300
 • 0

Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện

Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện

Luật

... LUẬN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ GĨP VỐN BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1. 1 Khái quát chung quyền sở hữu trí tuệ 1. 1 .1 Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ 1. 1.2 Đặc điểm quyền sở hữu trí tuệ ... SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ GĨP VỐN BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1. 1 Khái quát chung quyền sở hữu trí tuệ 1. 1 .1 Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Trước thập niên 90, khái niệm “tài sản” ... 1. 2 Khái quát chung góp vốn quyền SHTT 14 1. 2 .1 Khái niệm góp vốn chất pháp lý hành vi góp vốn 14 1. 2 .1. 1 Khái niệm góp vốn 14 1. 2 .1. 2 Bản chất pháp lý hành vi góp vốn 15 ...
 • 104
 • 233
 • 0

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

Xã hội học

... 1. 1.3 Vai trò doanh nghiệp 1. 2 Góp vốn thành lập doanh nghiệp 11 1. 2 .1 Khái niệm góp vốn thành lập doanh nghiệp 11 1. 2.2 Chủ thể tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp ... quyền sở hữu trí tuệ phép góp vốn loại quyền sở hữu trí tuệ góp vốn, góp nào, quyền góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Luật Doanh nghiệp năm 2005 có đưa khái niệm góp vốn thành lập cơng ty, theo Góp ... LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆPGÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP .3 1. 1 Khái quát chung doanh nghiệp .3 1. 1 .1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp 1. 1.2 Các loại hình doanh nghiệp...
 • 78
 • 88
 • 0

Góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hiện hành ở việt nam

Góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hiện hành ở việt nam

Luật

... cản quyền sở hữu trí tuệ 27 1. 3 Khái quát góp vốn vào doanh nghiệp quyền sở hữu cơng nghiệp 1. 3 .1 Khái niệm, đặc diểm hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp quyền sở hữu công nghiệp Quyền sở hữu ... pháp luật góp vốn vào doanh nghiệp quyền sở hữu công nghiệp Việt Nam 7 CHƢƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆPGÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU CƠNG NGHIỆP 1. 1 Khái qt ... nghiệp Khi quyền sở hữu cơng nghiệp đem góp vốn vào doanh nghiệp thuộc sở hữu doanh nghiệp nhận góp vốn Tổ chức, cá nhân góp vốn quyền sở hữu cơng nghiệp trở thành thành viên doanh nghiệp trở thành...
 • 71
 • 161
 • 1

1.Khái quát chung về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

1.Khái quát chung về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Kinh tế - Thương mại

... xuất kinh doanh 1. 2 Cổ phần hóa doanh nghiệp 10 0% vốn nhà nước a Khái niệm Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước việc chuyển doanh nghiệp 10 0% vốn nhà nước từ chỗ thuộc sở hữu Nhà nước thành công ... - Về quyền định: Nhà nước có quyền định đoạt doanh nghiệp với tư cách chủ sở hữu - Về hình thức tồn tại: doanh nghiệp 10 0% vốn nhà nước tổ chức nhiều hình thức ... Nghị định 10 9/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chuyển doanh nghiệp 10 0% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Nghị định 18 7/2004/NĐ-CP ngày 16 /11 /2004 quy định chuyển công ty nhà nước thành công...
 • 16
 • 530
 • 1

thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xi măng sài sơn 2 1 khái quát chung về công ty cổ phần xi măng sài

thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xi măng sài sơn 2 1 khái quát chung về công ty cổ phần xi măng sài

Cao đẳng - Đại học

... tăng hiệu sử dụng vốn 1. 1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh doanh nghiệp 1. 1.3 .1 Căn vào tính chất sở hữu Căn vào tiêu thức nguồn vốn kinh doanh đợc chia thành: nguồn vốn chủ sở hữu (NVCSH) nợ phải ... Nguồn vốn chủ sở hữu (NVCSH): Là nguồn vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp, bao gồm: vốn điều lệ chủ sở hữu đầu t, vốn nhà nớc tài trợ (nếu có), vốn tự bổ sung từ lợi nhuận để lại quỹ doanh nghiệp ... 350.3 01 134.263.026 978 21. 828.4 51. 9 39 18 .772.468.6 68 77.653.086.6 43 20.535 .19 5.9 08 57 .11 7.890.7 35 3.055.983.27 18 5.063.279 910 33.733.007.6 38 29. 010 .386.5 68 12 1.772.834 315 28.585. 515 .6...
 • 148
 • 110
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25