đồng chí hãy trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng hồ chí minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội

Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa hội.

Cao đẳng - Đại học

... dân chủ dân làm chủ Dân chủ nghĩa xác định vị dân, dân làm chủ nghĩa xác định quyền , nghĩa vụ dân - Trong nhà nước dân, với ý nghĩa đó, người dân hưởng quyền dân chủ Bằng thiết chế dân chủ, ... quốc hội- quan quỳên lực cao nhà nước, quan quyền lập pháp + Quốc hội bầu chủ tịch nước, uỷ ban thường vụ quốc hội hội đồng phủ + Hội đồng phủ quan hành cao nhà nước, thực nghị quốc hội chấp ... lên CNXH nước ta - Trong trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc CNXH tảng chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng HCM - Đổi nghiệp nhân dân, cần phải phát huy quyền làm chủ nhân dân, khơi...
 • 7
 • 33,543
 • 272
Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về bản chất của chủ nghĩa xã hội trong việc giáo dục nhận thức cho thanh niên ở huyện hậu lộc ( thanh hoá) giai đoạn hiện nay

Vận dụng tưởng hồ chí minh về bản chất của chủ nghĩa hội trong việc giáo dục nhận thức cho thanh niên ở huyện hậu lộc ( thanh hoá) giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... viết tắt khoá luận XHCN: hội chủ nghĩa CNXH: Chủ nghĩa hội XHXHCN: hội hội chủ nghĩa CNCS: Chủ nghĩa cộng sản CNH - HĐH: Công nghiệp hoá - đại hoá CNTB: Chủ nghĩa t TW: Trung ơng Mục ... tộc Tóm lại, đặc trng chất CNXH theo Hồ Chí Minh thiết k về hội tốt đẹp tơng lai - hội XHCN CSCN, hội dân giàu nớc mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh, chế độ hội u việt lịch ... tởng Hồ Chí Minh chất CNXH 1.1.1 Con đờng hình thành t Hồ Chí Minh CNXH chất CNXH .6 1.1.2 Những dấu hiệu đặc trng chất CNXH theo t tởng Hồ Chí Minh 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh...
 • 58
 • 863
 • 0
ĐẢNG TA VẬN DỤNG DI SẢN HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1969 ĐẾN 1985

ĐẢNG TA VẬN DỤNG DI SẢN HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA HỘI TỪ NĂM 1969 ĐẾN 1985

Báo chí

... nghĩa hội làm cho “ dân giàu, nước mạnh”, người sung sướng, tự Như vậy, Hồ Chí Minh, tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội tưởng trung tâm, nội dung cốt lõi ... dân tộc ta, nhân dân ta với chủ nghĩa đế quốc xâm lược, mâu thuẫn chủ nghĩa hội chủ nghĩa bản, đường hội chủ nghĩa chủ nghĩa Đảng xác định nhiệm vụ củng cố miền Bắc, xây dựng miền Bắc ... luật phổ biến cách mạng hội chủ nghĩa với đặc điểm cụ thể dân tộc Trong đường lối kinh tế, kết hợp độc lập dân tộc chủ nghĩa hội thể trình xây dựng kinh tế hội chủ nghĩa với ý thức tự lực,...
 • 10
 • 1,006
 • 0
Quan điểm về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng hồ chí minh bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Quan điểm về đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa hội trong tưởng hồ chí minh bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa hội ở việt nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... liền với chủ nghĩa hội Nguyễn Ái Quốc bắt đầu truyền bá tưởng chủ nghĩa hội dân Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa hội từ độc lập sáng tạo tự chủ Đặc điểm định hướng tự chủ sáng ... hướng sở thực tiễn; tìm tận gốc vật, ng; kết hợp lý trí khoa học tình cảm cách mạng Hồ Chí Minh rộng mở văn hóa 2-Quan điểm Hồ Chí Minh đặc trưng, chất chủ nghĩa hội: Về chất chủ nghĩa ... nghiệp cách mạng đảng, bác gọi giặc nội xâm II- Đảng ta vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công đổi nay: tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam bao quát vấn đề cốt...
 • 11
 • 1,809
 • 3
Báo cáo

Báo cáo " Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu và đặc trưng phương thức của chủ nghĩa hội ở Việt Nam " pot

Báo cáo khoa học

... nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh Việt Nam nói chung thừa nhận tưởng Hồ Chí Minh, chế độ hội chủ nghĩa năm đặc trưng Bốn đặc trưng đầu đặc trưng bốn lĩnh vực đời sống hội Đặc trưng thứ ... đặc trưng chia thành hai loại: đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức Quan điểm Hồ Chí Minh mối quan hệ đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức nội dung biện chứng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa ... Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học hội Nhân văn 24 (2008) 211-218 Khái quát luận điểm Hồ Chí Minh, thấy tưởng Người, chủ nghĩa hội đặc trưng sau: Thứ đặc trưng kinh tế Chủ nghĩa hội...
 • 8
 • 703
 • 3
Báo cáo khoa học:Cống hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí MInh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội doc

Báo cáo khoa học:Cống hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí MInh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa hội doc

Báo cáo khoa học

... Hd Chf Minh, cb mdt chu nghTa nhan van Ho Chf Minh can phai dddc nhan thdc va van dung sang tao ma mdi U P CNI TNONG TIN DOI HGOtlSO IS Hpi thap khpa hpc qupc te vdi chu de "Di san Hp Chi Minh ... trlnh dp phat trien, v i ljch sd va van hda Trong cdng cupc xay dUng ehu nghTa xa hdi, lam khac vdi Lien Xd, van la ngUdi mac-xft Nhan thdc ddng dan, van dung sang tao va phat trien chu nghTa Mae ... dung da'n, hdp ly, cd trien vpng nha't, phu hpp vdi trao lUu tien hda chung eua nhan loai va xu the phat trien cua thdi d a i Bon, nhd cd ly luan va phu'ang phap each mang dung dan, Ho Chi Minh...
 • 10
 • 838
 • 1
tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

tiểu luận tưởng hồ chí minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội ở việt nam

Giáo dục học

... quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh kinh tế, đánh giá trình vận dụng tưởng kinh tế Hồ Chí Minh thời kỳ độ Việt Nam nên thân chọn đề tài: tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt ... 02 - 13 tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân dân” đề cập đến số nội dung tưởng kinh tế Hồ Chí Minh - Cấp năm 2001: tưởng kinh tế Hồ Chí Minh Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh làm chủ nhiệm ... Chi Chuyên đề: tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên CNXH nước ta Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -...
 • 32
 • 5,050
 • 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam pdf

tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa hội ở việt nam pdf

Cao đẳng - Đại học

... tạo nên Trong bối cảnh đó, vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội, cần tập trung giải vấn đề quan trọng Giữ vững mục tiêu chủ nghĩa hội Hồ Chí Minh người ... dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hộiHồ Chí Minh lựa chọn Đổi mới, thế, trình vận dụng phát triển tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, thay đổi mục tiêu ... Đảng viên… khe hở để chủ nghĩa dễ dàng lợi dụng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Muốn cải tạo hội phải cải tạo mình, tưởng hội chủ nghĩa không làm việc hội chủ nghĩa Người nhấn mạnh xây dựng...
 • 19
 • 1,218
 • 20
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam. pptx

tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa hội ở việt nam. pptx

Cao đẳng - Đại học

... tạo nên Trong bối cảnh đó, vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội, cần tập trung giải vấn đề quan trọng Giữ vững mục tiêu chủ nghĩa hội Hồ Chí Minh người ... dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hộiHồ Chí Minh lựa chọn Đổi mới, thế, trình vận dụng phát triển tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, thay đổi mục tiêu ... Đảng viên… khe hở để chủ nghĩa dễ dàng lợi dụng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Muốn cải tạo hội phải cải tạo mình, tưởng hội chủ nghĩa không làm việc hội chủ nghĩa Người nhấn mạnh xây dựng...
 • 19
 • 1,475
 • 23
Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu và đặc trưng phương thức của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam pps

Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu và đặc trưng phương thức của chủ nghĩa hội ở Việt Nam pps

Cao đẳng - Đại học

... nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh Việt Nam nói chung thừa nhận tưởng Hồ Chí Minh, chế độ hội chủ nghĩa năm đặc trưng Bốn đặc trưng đầu đặc trưng bốn lĩnh vực đời sống hội Đặc trưng thứ ... trị, Hồ Chí Minh tiếp tục đề cập đến đặc trưng chủ nghĩa hội nhiều tác phẩm khác Người Khái quát luận điểm Hồ Chí Minh, thấy tưởng Người, chủ nghĩa hội đặc trưng sau: Thứ đặc trưng ... trưng mục tiêu đặc trưng phương thức Quan điểm Hồ Chí Minh mối quan hệ đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức nội dung biện chứng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội Việt Nam Đặc trưng mục tiêu...
 • 17
 • 750
 • 0
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI Ở VIỆT NAM

Ngữ văn

... thành phụ thuộc thành tựu CNH, HĐH bước c) Quan điểm Hồ Chí Minh nội dung xây dựng chủ nghĩa hội nước ta thời kỳ độ - Trong lĩnh vực trị, nội dung quan trọng phải phát huy giữ vững vai trò lãnh ... tế - Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò CNH, HĐH XHCN - Xây dựng chủ nghĩa hội “làm cho người nghèo đủ ăn, người đủ ăn giàu, người giàu giàu thêm” Như vậy, chủ nghĩa hội không đồng với bình ... hành công nghiệp hoá hội chủ nghĩa; chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, cấu ngành cấu thành phần kinh tế, cấu kinh tế vùng, lãnh thổ Hồ Chí Minh không người chủ trương kinh tế nhiều...
 • 6
 • 1,214
 • 7
thảo luận tư tưởng HCM đề tài Quan điểm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

thảo luận tưởng HCM đề tài Quan điểm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh" tiếp tục đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hộiHồ Chí Minh lựa chọn Đổi mới, thế, trình vận dụng phát triển tưởng Hồ Chí Minh, ... I Quan điểm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam 1, Loại hình, đặc điểm mâu thuẫn thời kì độ Quá độ thời kì mà hội chủ nghĩa hội cộng sản chủ nghĩa thời kỳ cải ... Một là, xây dựng tảng vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa hội, xây dựng tiền đề kinh tế, trị, văn hóa, tưởng cho chủ nghĩa hội Hai là,cải tạo hội cũ, xây dựng hội mới, kết hợp cải tạo...
 • 16
 • 739
 • 0
Câu hỏi : Hãy trình bày những nội dung chủ yếu và phân tích những nội dung mới của đường lối Đại Hội 11 về những vấn đề sau

Câu hỏi : Hãy trình bày những nội dung chủ yếu và phân tích những nội dung mới của đường lối Đại Hội 11 về những vấn đề sau

Cao đẳng - Đại học

... hướng hội chủ nghĩa kinh tế thị trường Đại hội XI tiếp tục xác định, làm rõ nội dung định hướng hội chủ nghĩa kinh tế thị trường nước ta sau: (1) Nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ ... khó khăn - Xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế./ III Xây dựng hệ thống trị 1- Về dân chủ hội chủ nghĩa So với Cương lĩnh năm 1991, Cương ... định: kinh tế nhà nước vai trò chủ đạo theo nghĩa: “có vai trò định việc giữ vững định hướng hội chủ nghĩa, ổn định phát triển kinh tế, trị, hội đất nước”; đồng thời xác định doanh nghiệp...
 • 12
 • 1,314
 • 2
Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này.doc

Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này.doc

Kế toán

... nghiệp hoá -Bảo đảm nhu câu lơng thực thực phẩm cho toàn hội , tức bảo đảm nhu cầu số lợng , chất lợng cấu bữa ăn cho thành viên hội Nhu cầu thay đổi thờng xuyên theo hớng tăng tinh, giảm ... nhiên giá trị xuất cha tơng xứng với lợng xuất III-/ Những nội dung đờng lối công nghiệp hoá đạI hoa nông nghiệp nông thôn mục tiêu đảng : 1-/ Nội dung : - Hình thành mạng lới dịch vụ, thông tin t ... tệ nạn hội nông thôn - Mục tiêu lâu dài: tạo chuyển dịch cấu cách tích cực, xây dựng cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ, bớc đại hoá, thực mục tiêu dân giàu nớc mạnh, hội công bằng, văn minh lên...
 • 9
 • 1,658
 • 9
Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này .DOC

Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này .DOC

Kế toán

... nghiệp hoá -Bảo đảm nhu câu lơng thực thực phẩm cho toàn hội , tức bảo đảm nhu cầu số lợng , chất lợng cấu bữa ăn cho thành viên hội Nhu cầu thay đổi thờng xuyên theo hớng tăng tinh, giảm ... Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III-/ Những nội dung đờng lối công nghiệp hoá đạI hoa nông nghiệp nông thôn mục tiêu đảng : 1-/ Nội dung : - Hình thành mạng lới dịch vụ, thông tin t ... tệ nạn hội nông thôn - Mục tiêu lâu dài: tạo chuyển dịch cấu cách tích cực, xây dựng cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ, bớc đại hoá, thực mục tiêu dân giàu nớc mạnh, hội công bằng, văn minh lên...
 • 10
 • 827
 • 4
Vận dụng lí luận giá sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này

Vận dụng lí luận giá sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp hoá -Bảo đảm nhu câu lơng thực thực phẩm cho toàn hội , tức bảo đảm nhu cầu số lợng , chất lợng cấu bữa ăn cho thành viên hội Nhu cầu thay đổi thờng xuyên theo hớng tăng tinh, giảm ... Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III-/ Những nội dung đờng lối công nghiệp hoá đạI hoa nông nghiệp nông thôn mục tiêu đảng : 1-/ Nội dung : - Hình thành mạng lới dịch vụ, thông tin t ... tệ nạn hội nông thôn - Mục tiêu lâu dài: tạo chuyển dịch cấu cách tích cực, xây dựng cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ, bớc đại hoá, thực mục tiêu dân giàu nớc mạnh, hội công bằng, văn minh lên...
 • 10
 • 540
 • 0
Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này

Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này

Lý luận chính trị

... nghiệp hoá -Bảo đảm nhu câu lơng thực thực phẩm cho toàn hội , tức bảo đảm nhu cầu số lợng , chất lợng cấu bữa ăn cho thành viên hội Nhu cầu thay đổi thờng xuyên theo hớng tăng tinh, giảm ... nhiên giá trị xuất cha tơng xứng với lợng xuất III-/ Những nội dung đờng lối công nghiệp hoá đạI hoa nông nghiệp nông thôn mục tiêu đảng : 1-/ Nội dung : - Hình thành mạng lới dịch vụ, thông tin t ... tệ nạn hội nông thôn - Mục tiêu lâu dài: tạo chuyển dịch cấu cách tích cực, xây dựng cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ, bớc đại hoá, thực mục tiêu dân giàu nớc mạnh, hội công bằng, văn minh lên...
 • 9
 • 637
 • 1
Luận văn

Luận văn "Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này ”

Báo cáo khoa học

... nhiên giá trị xuất chưa ng xứng với lượng xuất III-/ NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐẢNG : 1-/ NỘI DUNG : - Hình thành mạng ... nghiệp hoá -Bảo đảm nhu câu lương thực thực phẩm cho toàn hội , tức bảo đảm nhu cầu số lượng , chất lượng cấu bữa ăn cho thành viên hội Nhu cầu thay đổi thường xuyên theo hướng tăng tinh, ... NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM sở vật chất kĩ thuật nông nghiệp tăng cường Hệ thống thuỷ nông bước hoàn chỉnh vùng đồng phận trung du miền núi , bảo đảm cho i tiêu chủ động 50% diện tích gieo...
 • 12
 • 578
 • 1
Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh công nghiệp hoá  hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này

Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này

Quản trị kinh doanh

... nghiệp hoá -Bảo đảm nhu câu lơng thực thực phẩm cho toàn hội , tức bảo đảm nhu cầu số lợng , chất lợng cấu bữa ăn cho thành viên hội Nhu cầu thay đổi thờng xuyên theo hớng tăng tinh, giảm ... nhiên giá trị xuất cha tơng xứng với lợng xuất III-/ Những nội dung đờng lối công nghiệp hoá đạI hoa nông nghiệp nông thôn mục tiêu đảng : 1-/ Nội dung : - Hình thành mạng lới dịch vụ, thông tin t ... tệ nạn hội nông thôn - Mục tiêu lâu dài: tạo chuyển dịch cấu cách tích cực, xây dựng cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ, bớc đại hoá, thực mục tiêu dân giàu nớc mạnh, hội công bằng, văn minh lên...
 • 11
 • 367
 • 0
LUẬN VĂN: Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này pdf

LUẬN VĂN: Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này pdf

Kinh tế - Thương mại

... xuất chưa ng xứng với lượng xuất III-/ Những nội dung đường lối công nghiệp hoá đạI hoa nông nghiệp nông thôn mục tiêu đảng : 1-/ Nội dung : - Hình thành mạng lưới dịch vụ, thông tin vấn hỗ ... nghiệp nông thôn Việt Nam sở vật chất kĩ thuật nông nghiệp tăng cường Hệ thống thuỷ nông bước hoàn chỉnh vùng đồng phận trung du miền núi , bảo đảm cho i tiêu chủ động 50% diện tích gieo ... nghiệp hoá -Bảo đảm nhu câu lương thực thực phẩm cho toàn hội , tức bảo đảm nhu cầu số lượng , chất lượng cấu bữa ăn cho thành viên hội Nhu cầu thay đổi thường xuyên theo hướng tăng tinh,...
 • 8
 • 420
 • 0

Xem thêm