đồ án thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 1

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 1

Cơ khí - Chế tạo máy

... kãú ỉåït. - Nhiãût âäü âiãøm sỉång: Khi lm lảnh khäng khê nhỉng giỉỵ ngun dung áøm d (hồûc phán ạp sút ph) tåïi nhiãût âäü ts no âọ håi nỉåïc trong khäng khê bàõt âáưu ngỉng tủ thnh nỉåïc ... thại â cho. Hay nọi cạch khạc nhiãût âäü âiãøm sỉång l nhiãût âäü bo ha ca håi nỉåïc ỉïng våïi phán ạp sút ph â cho. Tỉì âáy ta tháúy giỉỵa ts v d cọ mäúi quan hãû phủ thüc. - Nhiãût âäü...
 • 9
 • 1,379
 • 37

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 2

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 2

Cơ khí - Chế tạo máy

... tiãút khäng khê âảt âảt hiãûu qu cao hån thäng giọ. 2.2.2. Phán loải cạc hãû thäúng âiãưu ho khäng khê Cọ ráút nhiãưu cạch phán loải cạc hãû thäúng âiãưu ho khäng khê. Dỉåïi âáy trçnh by 2 ... hiãûu qh Khi nhiãût âäü mäi trỉåìng tmt nh hån thán nhiãût, cå thãø truưn nhiãût cho mäi trỉåìng, khi nhiãût âäü mäi trỉåìng låïn hån thán nhiãût thç cå thãø nháûn nhiãût tỉì mäi trỉåìng. ... lỉåüng qta. Lỉåüng nhiãût do cå thãø to ra phủ thüc vo cỉåìng âäü váûn âäüng. Âãø duy trç thán nhiãût cå thãø thỉåìng xun trao âäøi nhiãût våïi mäi trỉåìng. Sỉû trao âäøi nhiãût âọ s biãún...
 • 10
 • 1,128
 • 30

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 3

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 3

Cơ khí - Chế tạo máy

... 776 741 669 565 457 413 21CHỈÅNG 3 CÁN BÀỊNG NHIÃÛT V CÁN BÀỊNG ÁØM 3.1 PHỈÅNG TRÇNH CÁN BÀỊNG NHIÃÛT Xẹt mäüt hãû nhiãût âäüng báút k, hãû ln ln chëu tạc ... phng mäüt lỉåüng nhiãût bàịng QT. Ta cọ phỉång trçnh cán bàịng nhiãût nhỉ sau : QT = Lq.(IT - IV) (3-2) * Phỉång trçnh cán bàịng áøm Tỉång tỉû nhỉ trong hãû ln ln cọ cạc nhiãùu ... tỉì phng mäüt lỉåüng áøm bàịng WT. Ta cọ phỉång trçnh cán bàịng áøm nhỉ sau : WT = LW.(dT - dV) (3-4) * Phỉång trçnh cán bàịng näưng âäü cháút âäüc hải (nãúu cọ) Âãø khỉí cạc...
 • 28
 • 869
 • 10

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 4

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 4

Cơ khí - Chế tạo máy

... låïn våïi nhiãût hiãûn nh Nh åí, cỉía hng, phán xỉåíng sn xút 0,1 ÷ 0,2 ỈÏng dủng cho âiãưu ho khäng khê bçnh thỉåìng Cỉía hng låïn, ngán hng, phán xỉåíng 0,05 ÷ 0,1 ỈÏng dủng khi lỉåüng ... nhiãưu Vàn phng lm viãûc, cỉía hng, nh hng, phán xỉåíng 0 ÷ 0,1 Chè sỉí dủng khäng khê tỉåi (khäng cọ tại tưn hon) Bãûnh viãûn, phng thåí, phán xỉåíng Bng 4-2 trçnh by giạ trë hãû säú ... thäng säú nhiãût v áøm khäng âäøi theo u cáưu , tỉïc l phi tha mn âäưng thåìi 2 phỉång trçnh cán bàịng nhiãût v áøm. Hay nọi cạch khạc ta cọ : LQ = Lw Suy ra Hay Âải lỉåüng εT gi l...
 • 25
 • 800
 • 12

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 5

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 5

Cơ khí - Chế tạo máy

... 875.2.2 Hãû thäúng kiãøu phán tạn. Mạy âiãưu ha kiãøu phán tạn l mạy âiãưu ha åí âọ kháu xỉí l khäng khê phán tạn tải nhiãưu nåi. Thỉûc tãú mạy âiãưu ha kiãøu phán tạn cọ 2 dảng phäø biãún ... theo tỉìng hng chãú tảo mạy m säú model mäùi chng loải cọ khạc nhau. * Phán loải - Theo chãú âäü lm viãûc ngỉåìi ta phán ra thnh hai loải mạy 1 chiãưu v mạy 2 chiãưu . - Theo âàûc âiãøm ca ... nọng vo ngỉåìi, vo cạc dn nọng khạc. - Khi làõp âàût âỉåìng äúng cáưn vãû sinh sảch s, hụt chán khäng hồûc âøi khê khäng ngỉng khi âỉåìng äúng, hản chãú âäü di âỉåìng äúng cng ngàõn cng täút,...
 • 29
 • 834
 • 8

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 6

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 6

Cơ khí - Chế tạo máy

... âãưu nhau) ta kho sạt phán bäú cäüt ạp ténh Ht dc theo âỉåìng äúng âãø xem xẹt våïi âiãưu kiãûn no phán bäú cäüt ạp ténh s âäưng âãưu trãn ton tuún äúng. 3) Sỉû phán bäú cäüt ạp ténh dc ... 6.2.2.2. Phán loải Miãûng thäøi v miãûng hụt cọ ráút nhiãưu dảng khạc nhau. a) Theo hçnh daûng - Miãûng thäøi trn. - Miãûng thäøi chỉỵ nháût, vng - Miãûng thäøi dẻt b) Theo cạch phán phäúi ... qua äúng näúi mãưm âãø khỉí cháún âäüng theo kãnh giọ. - Khi kêch thỉåïc äúng låïn cáưn lm gán gia cỉåìng trãn bãư màût äúng giọ. - Âỉåìng äúng sau khi gia cäng v làõp rạp xong cáưn lm kên...
 • 59
 • 930
 • 6

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 7

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 7

Cơ khí - Chế tạo máy

... pháưn thán cn cọ cạc táúm lỉåïi , cọ thãø dãù dng thạo ra âãø vãû sinh âạy thạp, cho phẹp quan sạt tçnh hçnh nỉåïc trong thạp nhỉng váùn ngàn cn rạc cọ thãø råi vo bãn trong thạp. Thán thạp ... thạp. Thán thạp âỉåüc làõp tỉì mäüt vi táúm riãng biãût, cạc vë trê làõp tảo thnh gán tàng sỉïc bãưn cho thán thạp. Pháưn dỉåïi âạy thạp cọ cạc äúng nỉåïc sau : ÄÚng nỉåïc vo, äúng nỉåïc ra, ... 45o Y Van gọc Van cỉía Van 1 chiãưu láût Lc Y màût bêch Lc Y ren Van 1 chiãưu náng 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 31/2 4 5 6 8 10 12 14 5,180 5,486...
 • 15
 • 899
 • 6

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 8

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 8

Cơ khí - Chế tạo máy

... dng khäng khê xoạy qøn nãn ạp sút gim xúng tảo nãn vng chán khäng, cọ tạc dủng hụt khäng khê ra khi gian mạy. Cäüt ạp (hay âäü chán khäng) do giọ tảo ra cọ giạ trë: Hg = Kkd. ρN.ω2g ... Σ∆pms 8.3 Thäng giọ cỉåỵng bỉïc Thäng giọ nhåì quảt gi l thäng giọ cỉåỵng bỉïc 8.3.1 Phán loải cạc hãû thäúng thäng giọ cỉåỵng bỉïc Cạc quảt thäng giọ sỉí dủng cho cạc cäng trçnh thỉåìng ... thỉåìng sỉí dủng 2 cạch : Thäng giọ thäøi củc bäü v thäng giọ hụt củc bäü. Trong cạc cäng trçnh dán dủng khi thäng giọ củc bäü ngỉåìi ta sỉí dủng cạc quảt gàõn tỉåìng, gàõn tráưn v hụt trỉûc tiãúp...
 • 9
 • 812
 • 11

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 9

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 9

Cơ khí - Chế tạo máy

... c. Tiãúng äưn åí âáưu vo v âáưu ra ca quảt : Tiãúng äưn sinh ra trong quảt do nhiãưu ngun nhán . Tuy nhiãn ch úu váùn l do thay âäøi hỉåïng âäüt ngäüt v âi qua chäø thu hẻp. Tiãúng äưn do ... táưng âãø tàng hiãûu qu lc. Trong mäüt säú trỉåìng håüp váût liãûu âãûm âỉåüc táøm dáưu âãø náng cao hiãûu qu lc bủi. Tuy nhiãn dáưu sỉí dủng cáưn lỉu âm bo khäng mi , láu khä v khọ äxi hoạ. ... gim ám tàng 2 láưn so våïi låïp dy 1in. Vç váûy cáưn lọt låïp hụt ám dy tỉì 2in âãún 3in âãø náng cao hiãûu qu hụt ám. 2. Täøn tháút tải cụt cong v chäø chia nhạnh a. Âäü gim ám tải cụt...
 • 24
 • 831
 • 6

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 2

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 2

Cơ khí - Chế tạo máy

... không khí Có rất nhiều cách phân loại các hệ thống điều hoà không khí. Dưới đây trình bày 2 cách phổ biến nhất : - Theo mức độ quan trọng : + Hệ thống điều hòa không khí cấp I : Hệ thống điều ... KHÍ VÀ CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CHO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ Để thiết kế hệ thống điều hoà không khí cần phải tiến hành chọn các thông số tính toán của không khí ngoài trời và thông số tiện ... hệ thống điều hòa , không khí trước khi thổi vào phòng đã được xử lý về mặt nhiệt ẩm. Vì thế điều tiết không khí đạt đạt hiệu quả cao hơn thông gió. 2.2.2. Phân loại các hệ thống điều hoà không...
 • 9
 • 725
 • 4

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 3

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 3

Cơ khí - Chế tạo máy

... tải hệ thống điều hoà không khí R’xn = Rmax.k.nt (3-26) trong đó R’xn - Lượng bức xạ mặt trời xâm nhập qua cửa kính gây tác động tức thời đến phụ tải của hệ thống điều hoà không khí, ... sáng. Để tránh việc chọn máy có công suất quá dư , cần nhân các tổn thất Q2 và Q3 với hệ số gọi là hệ số tác dụng không đồng thời ηđt. Về giá trị hệ số tác dụng không đồng thời đánh giá ... định chính xác lưu lượng không khí rò rỉ. Mặt khác các phòng có điều hòa thường đòi hỏi phải kín. Phần không khí rò rỉ có thể coi là một phần khí tươi cung cấp cho hệ thống. Q7 = L7.(IN...
 • 27
 • 614
 • 2

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 6

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 6

Cơ khí - Chế tạo máy

... 6.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG KÊNH GIÓ Trong hệ thống điều hoà không khí hệ thống kênh gió có chức năng dẫn và phân gió tới các nơi khác nhau tuỳ theo yêu cầu. Nhiệm vụ của người thiết kế hệ thống ... (6-29) CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ Hệ thống phân phối và vận chuyển không khí bao gồm các phần như sau: - Hệ thống đường ống gió - Hệ thống các miệng ... động cơ bị quá tải, kết cấu cánh không vững chắc. 2. Quạt ly tâm cánh nghiêng về phía sau (BI) Quạt ly tâm cánh hướng sau có 2 dạng cánh đơn và cánh dạng khí động (cánh 2 lớp). Đặc điểm...
 • 53
 • 742
 • 2

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 7

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 7

Cơ khí - Chế tạo máy

... riêng của không khí Ck = 0,24 kCal/kg.oC Khi tính toán cần lưu ý - Nhiệt độ không khí trong phòng lấy theo yêu cầu vệ sinh và công nghệ của quá trình sản xuất. - Nhiệt độ không khí vào ... cao, có tác dụng đẩy không khí vào gian máy. - Ngược lại phía sau công trình có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi gian ... của không khí thổi vào và hút ra phòng, KCal/kg. Trong trường hợp không khí trong phòng chỉ toả nhiệt mà không tỏa hơi ẩm thì có thể áp dụng công thức : tr, tv - Nhiệt độ của không khí...
 • 9
 • 696
 • 4

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 8

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Chương 8

Cơ khí - Chế tạo máy

... ra các kết quả giảm âm khi dòng không khí đi qua cút chữ nhật có và không có lớp hút âm. 184γk, γm - Khối lượng riêng của không khí và bụi, kg/m3R1 - Bán kính của ống thoát khí , ... sát giảm độ ồn - Đặt thiết bị bên ngoài phòng b. Nguồn ồn do khí động của dòng không khí Dòng không khí chuyển động với tốc độ cao sẽ tạo ra tiếng ồn. Vì thế khi thiết kế phải chọn tốc độ ... ra - Nguồn ồn do khí động của dòng không khí . - Nguồn ồn từ bên ngoài truyền vào phòng + Theo kết cấu xây dựng + Theo đường ống dẫn không khí + Theo dòng không khí + Theo khe hở...
 • 22
 • 591
 • 2

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại - Chương 1

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại - Chương 1

Cơ khí - Chế tạo máy

... 0,0314 - Không khí ẩm : Không khí có chứa hơi nước gọi là không khí ẩm. Trong tự nhiên khôngkhông khí khô tuyệt đối mà toàn là không khí ẩm. Không khí ẩm được chia ra : + Không khí ẩm chưa ... một lượng nhỏ các khí trơ, CO2, hơi nước . . . - Không khí khô : Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô.Trong các tính toán thường không khí khô được coi là khí lý tưởng. Thành ... kỹ thuật điều hoà không khí trước hết chúng tôi sơ lược các tính chất nhiệt động cơ bản của không khí ẩm. 1.1 KHÔNG KHÍ ẨM Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ...
 • 9
 • 599
 • 6

Xem thêm